ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/71

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Γηροκομείο ο Άγιος Νεκτάριος της Στοργής και της Αγάπης» στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας Δημοτικό ίδρυμα με το όνομα «Γηροκομείο-Ο Άγιος Νεκτάριος της Στοργής και της Αγάπης»
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης και κάθε είδους περίθαλψης (τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.ά.) υπερηλίκων και λοιπών ατόμων που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και έχουν ανάγκη καθημερινής φροντίδας καθώς και η ημερήσια διατροφή υπερηλίκων και λοιπών ατόμων, τα οποία δεν θα διαμένουν μόνιμα στο γηροκομείο αλλά θα είναι άπορα και η απορία τους θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Άρθρο 3 "Έδρα"
1.  
  Έδρα του Ιδρύματος είναι το Δημοτικό Διαμέρισμα Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας.
Άρθρο 4 "Περιουσία του ιδρύματος είναι:"
1.  
  Εξακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά και τριάντα δύο εκατοστά του χιλιοστού (685,32/1000) εξ αδιαιρέτου οικοπέδου,που βρίσκεται στη θέση «Παρακήπι» προς Δυσμάς και Βορράν της κωμοπόλεως Άστρους, εντός του δημοτικού διαμερίσματος Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας, που έχει έκταση σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως, τριών χιλιάδων (3.000) περίπου τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα δε με πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το από Ιανουάριο του 2003 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Ν. Κόντη, τεσσάρων χιλιάδων τεσσάρων και 0,65 (4.004,65) τετραγωνικών μέτρων, δωρεά της Αρτεμησίας χήρας Ματθαίου Καρμπουλώνη. Τα ανωτέρω εξακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά και τριάντα δύο εκατοστά του χιλιοστού (685,32/1000) εξ αδιαιρέτου αντιστοιχούν στο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και ανοικοδόμησης σε συγκεκριμένο τμήμα του παραπάνω οικοπέδου, που έχει έκταση δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα και 0,45 (2.744,45) τετραγωνικά μέτρα.
2.  
  Το κτίριο που θα ανεγερθεί στο δωρούμενο με την υπ’ αριθμ. 1102/27.9.2004 συμβολαιογραφική πράξη, δυνάμει της υπ’ αριθμ.193/30.9.2002 άδειας του Πολεοδομικού Γραφείου Άστρους, για την εκπλήρωση των σκοπών του ιδρύματος.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. β) Τυχόν επιχορηγήσεις από το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλους φορείς. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα, πρόσοδοι από την περιουσία του. δ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες. ε) Επιχορηγήσεις.
Άρθρο 6 "Διοίκηση"
1.  
  Τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές (9μελές) και απαρτίζεται από: α) Το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο. β) Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους. γ) Δύο (2) κατοίκους Δήμου ή Κοινότητας του Ν. Αρκαδίας. δ) Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, εκλέγει τον Αντιπρόεδρό του.
Άρθρο 7 "Επίτιμη Πρόεδρος"
1.  
  Η δωρήτρια Αρτεμησία χήρα Ματθαίου Καρμπουλώνη, σύμφωνα με την επιθυμία της, όπως αυτή εκφράζεται στη συμβολαιογραφική πράξη «Δωρεά εν ζωή» με αριθμό 1102/27.9.2004 της συμβολαιογράφου Άστρους Μαρίας Γαλάνη - Βουζαλή, θα είναι εφόρου ζωής Επίτιμος Πρόεδρος του Ιδρύματος και μετά το θάνατό της θα την διαδεχθεί ο γιος της Παναγιώτης Ματθαίου Καρμπουλώνης.
Άρθρο 8 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227 και 228 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄).
 • Τις υπ’ αριθμ. 413 και 556/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ύψους 40.000 ευρώ για το έτος 2006, η οποία είναι γραμμένη στο Κ.Α. 006715001 των εξόδων έτους 2006. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι 40.000 ευρώ κατ’ έτος.
 • Την αριθμ. 314/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία