ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/73

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται δύο (2) κλάδοι προσωπικού, ΠΕ16 Βιβλιοθηκονόμων και ΤΕ16 Βιβλιοθηκονόμων
2.  
  Οι κλάδοι ΠΕ12 Πληροφορικής και ΤΕ6 Πληροφορικής καταργούνται
3.  
  Στο άρθρο 50 του π.δ. 56/1989, όπως ισχύει:.
 1. Καταργούνται:
 2. οι περιπτώσεις ιβ της παρ. 1 (Κλάδος ΠΕ12 Πληροφορικής) και ε της παρ. 2 (Κλάδος ΤΕ6 Πληροφορικής) και.
 3. Προστίθενται:
 4. περίπτωση ιγ στην παράγραφο 1 ως εξής:
 5. 3 Κλάδος ΠΕ16 Βιβλιοθηκονόμων» και περίπτωση ζ στην παρ. 2 ως εξής:« 4 Κλάδος ΤΕ16 Βιβλιοθηκονόμων .
Άρθρο 2
1.  
  Στον κλάδο ΠΕ4 Ηλεκτρονικών, μεταφέρονται είκοσι μία (21) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από τους παρακάτω κλάδους:
 1. επτά (7) θέσεις από τον καταργούμενο κλάδο ΠΕ12 Πληροφορικής,
 2. μία (1) κενή θέση από τον καταργούμενο κλάδο ΤΕ6 Πληροφορικής,
 3. δεκατρείς (13) κενές θέσεις από τον κλάδο ΤΕ4 Ηλεκτρονικών
2.  
  Στον ίδιο κλάδο συνιστάται ειδικότητα Πληροφορικής
3.  
  Το άρθρο 54 του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28), όπως ισχύει μετά το άρθρο 7 του π.δ. 35/1993 (ΦΕΚ Α/13) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 54
  1.  
   Ο κλάδος ΠΕ4 Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει εκατόν εννέα (109) θέσεις, που κατανέμονται σε δύο ειδικότητες ως ακολούθως
  1. Ηλεκτρονικών, με ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις,
  2. Πληροφορικής, με δεκαπέντε (15) θέσεις.
  2.  
   Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται
  1. για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών.Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Αεροπορίας, ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών (ΤΗ) της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή πτυχίο Φυσικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ημεδαπής ή αλλοδαπής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η) ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Η/Α) διετούς φοίτησης και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  2. για την ειδικότητα Πληροφορικής.Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας .
Άρθρο 3
1.  
  Στον κλάδο ΠΕ16 Βιβλιοθηκονόμων, μεταφέρονται δύο (2) κενές θέσεις από τον κλάδο ΤΕ4 Ηλεκτρονικών
2.  
  Μετά το άρθρο 62α του π.δ. 56/1989, προστίθεται άρθρο 62β, ως εξής:
  Άρθρο 62β
  1.  
   Ο κλάδος ΠΕ16 Βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει, δύο (2) θέσεις.
  2.  
   Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού, ορίζονται αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 10 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, καθώς και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων .
Άρθρο 4
1.  
  Στον κλάδο ΠΕ5 Οικονομικών, μεταφέρονται τρείς (3) κενές θέσεις από τον κλάδο ΤΕ4 Ηλεκτρονικών
2.  
  Το άρθρο 55 «Κλάδος ΠΕ5 Οικονομικών» του π.δ. 56/1989, όπως ισχύει μετά το άρθρο 7 του π.δ. 35/1993 (ΦΕΚ Α/13) και την υπ’ αριθμ. Δ2/Γ/ΟΙΚ.17816/25.5.1989 (ΦΕΚ Γ/113) κοινή υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 55 ΠΕ5 Οικονομικών 1 Ο κλάδος ΠΕ5 Οικονομικών περιλαμβάνει εκατόν εννέα (109) θέσεις. 2 Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου αυτού ορίζονται αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 4 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά .
Άρθρο 5
1.  
  Στον κλάδο ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μεταφέρονται δύο (2) κενές θέσεις από τον κλάδο ΤΕ4 Ηλεκτρονικών
2.  
  Το άρθρο 59 του π.δ. 56/1989, «Κλάδος ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών» όπως ισχύει μετά το άρθρο 7 του π.δ. 35/1993 (ΦΕΚ Α/13) και την παράγραφο 1δ του άρθρου 33 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ Α/ 94), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 59
  1.  
   ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ο κλάδος ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) θέσεις
Άρθρο 6
1.  
  Στον κλάδο ΤΕ4 Ηλεκτρονικών, μεταφέρονται τέσσερις (4) θέσεις από τον καταργούμενο κλάδο ΤΕ6 Πληροφορικής. Από τις θέσεις του κλάδου αυτού, είκοσι πέντε (25) κενές θέσεις μεταφέρονται στους πιο κάτω κλάδους ως ακολούθως: Στον κλάδο ΠΕ4 Ηλεκτρονικών δεκατρείς (13) θέσεις. Στον κλάδο ΠΕ5 Οικονομικών τρεις (3) θέσεις. Στον κλάδο ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δύο (2) θέσεις. Στον κλάδο ΠΕ16 Βιβλιοθηκονόμων δύο (2) θέσεις. Στον κλάδο ΤΕ5 Μηχανικών πέντε (5) θέσεις.
2.  
  Στον ίδιο κλάδο συνιστάται ειδικότητα Πληροφορικής και το άρθρο 65 «Κλάδος ΤΕ4 Ηλεκτρονικών» του π.δ. 56/1989, όπως ισχύει μετά το άρθρο 7 του π.δ. 35/1993 (ΦΕΚ Α/13) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 65 ΤΕ4 Ηλεκτρονικών 1 Ο κλάδος ΤΕ4 Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει τριακόσιες εξήντα τέσσερις (364) θέσεις, που κατανέμονται σε δύο ειδικότητες ως ακολούθως 1 Ηλεκτρονικών, τριακόσιες τριάντα τέσσερις (334) θέσεις, 2 Πληροφορικής, τριάντα (30) θέσεις. 2 Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται 1 για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 2 για την ειδικότητα Πληροφορικής Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας .
Άρθρο 7
1.  
  Στον κλάδο ΤΕ5 Μηχανικών μεταφέρονται πέντε (5) κενές θέσεις από τον κλάδο ΤΕ4 Ηλεκτρονικών
2.  
  Στον ίδιο κλάδο συνιστάται ειδικότητα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και το άρθρο 66 «Κλάδος ΤΕ5 Μηχανικών» του π.δ. 56/1989, μετά το άρθρο 7 του π.δ. 35/1993 (ΦΕΚ Α/13), την παράγραφο 1δ του άρθρου 33 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ Α/94) και τις υπ’ αριθμ. 4314124/48/89/15.6.1989 (ΦΕΚ Γ/132) και 1035881/559/0001β/2.6.1989 (ΦΕΚ Γ/115) κοινές υπουργικές αποφάσεις, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 66 ΤΕ5 Μηχανικών 1 Ο κλάδος ΤΕ5 Μηχανικών περιλαμβάνει εβδομήντα επτά (77) θέσεις, εκ των οποίων η μία προσωρινή (άρθρο 20 ν. 1735/1987 ΦΕΚ Α/195) οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως 1 Πολιτικών Δομικών έργων, δέκα εννέα (19) θέσεις 2 Μηχανολογίας, είκοσι έξι (26) θέσεις 3 Ηλεκτρολογίας, είκοσι εννέα (29) θέσεις 4 Τοπογραφίας, μία (1) θέση 5 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, δύο (2) θέσεις. 2 Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΤΕ5 Μηχανικών, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά .
Άρθρο 8
1.  
  Στον κλάδο ΤΕ16 Βιβλιοθηκονόμων, μεταφέρονται οι δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ13 Βιβλιοθηκαρίων, όταν κενωθούν, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων στον κλάδο αυτό υπαλλήλων, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου
2.  
  Μετά το άρθρο 68 του π.δ. 56/1989, προστίθεται άρθρο 68α, ως εξής:
  Άρθρο 68α
  1.  
   Ο κλάδος ΤΕ16 Βιβλιοθηκονόμων, περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
  2.  
   Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του παραπάνω κλάδου, ορίζονται πτυχίο ή δίπλωμα βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων .
Άρθρο 9 "Κατάταξη προσωπικού"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες υπάλληλοι στους κλάδους ΠΕ12 Πληροφορικής και ΤΕ6 Πληροφορικής, κατατάσσονται στους κλάδους ΠΕ4 Ηλεκτρονικών και ΤΕ4 Ηλεκτρονικών, αντίστοιχα
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 62 και 67 του π.δ. 56/1989 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11 "Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων"
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων στο οποίο απεικονίζεται η κατανομή των οργανικών θέσεων, των κλάδων του παρόντος π.δ. σε Κεντρική Υπηρεσία, Ειδικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Υπηρεσίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ.) ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Κλ. ΠΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 62 47 109 Κλ. ΠΕ5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 69 40 109 Κλ. ΠΕ9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14 10 24 Κλ. ΠΕ16 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 - 2 Κλ. ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 141 223 364 Κλ. ΤΕ5 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 31 46 77 Κλ. ΤΕ16 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 - 2.
Άρθρο 12 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98). γ) Του άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α/231) «Συγχώνευση Υπουργείων». δ) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β/1948).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 7.500 ευρώ περίπου, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 25.000 ευρώ περίπου, κατά το έτος 2008 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα καλύπτεται κατά το τρέχον έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών [Ε.Φ. 39-120, ΚΑΕ 0211 «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Υ.Π.Α.»] και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
 • Τις υπ’ αριθμ. 2/2008 και 41/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/1035881/559/0001Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1035881_559_0001Β 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/4314124/48/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/4314124_48_89 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Δ2/Γ/ΟΙΚ.17816 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Δ2_Γ_ΟΙΚ_17816 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία