ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/75

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο αγρονομικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής χορηγούνται οι εξής άδειες απουσίας:"
1.  
  Κανονική
2.  
  Κανονική με μειωμένες αποδοχές
3.  
  Βραχεία
4.  
  Αναρρωτική
5.  
  Εκπαιδευτική για την ημεδαπή και αλλοδαπή
6.  
  Μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή
7.  
  Σχολική και μετασχολική άδεια
8.  
  Ειδική άδεια εξετάσεων
9.  
  Άδεια μητρότητας
10.  
  Άδειες ειδικών περιπτώσεων
11.  
  Ολιγόωρη
Άρθρο 2
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος τριάντα (30) ημέρες κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές
2.  
  Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Αγροφυλάκων, δεν δικαιούνται κανονική άδεια, μέσα στο ημερολογιακό έτος που εξήλθαν από αυτή
3.  
  Η κανονική άδεια χορηγείται στο αγρονομικό προσωπικό, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, κατά το χρόνο προγραμματισμού της, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος, εκτός αν, έκτακτες και σοβαρές ανάγκες, επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά δια­στήματα
4.  
  Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η παραπάνω άδεια, δεν χορηγηθεί στον αγρονομικό υπάλληλο μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο ημερολογιακό έτος και θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου
5.  
  Οι επανερχόμενοι από αργία με πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση δεν δικαιούνται κανονική άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας, εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του διμήνου. Επίσης, δεν δικαιούνται τέτοια άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος, όσοι επανέρχονται απο αναρρωτική αδεία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και άνω, πριν την πάροδο εξαμήνου απο την επάνοδό τους.
6.  
  Οι μετεκπαιδευόμενοι στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης πέραν του εξαμήνου, εφόσον έχουν λάβει μετασχολική άδεια, λαμβάνουν στο ίδιο ημερολογιακό έτος το τυχόν υπόλοιπο της κανονικής άδειας. Οι αποφοιτούντες από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Αγρονόμοι δεν δικαιούνται κανονική άδεια, μέσα στο ημερολογιακό έτος που αποφοίτησαν από αυτή.
7.  
  Από την υπάρχουσα δύναμη κάθε Υπηρεσίας (κεντρικής ή περιφερειακής) μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κανονική άδεια, μέχρι το 1/4 του αγρονομικού προσωπικού
8.  
  Σε κάθε περίπτωση το αγρονομικό προσωπικό δεν δικαιούται άδεια, αν για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, δεν παρείχε υπηρεσία καμία ημέρα
Άρθρο 3 "Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές"
1.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του κατ’ άρθρο 14 αρμοδίου για την έγκριση χορήγησης των κανονικών αδειών οργάνου, χορηγείται στο αγρονομικό προσωπικό κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές, μέχρι τριάντα (30) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής και βραχείας άδειας. Οι αποδοχές στην περίπτωση αυτή μειώνονται κατά 50% του συνόλου των αποδοχών του ανάλογου χρόνου (άρθρο 26 του ν. 3585/2007, Α΄-148).
Άρθρο 4
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό, που δικαιούται κανονική άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος, δικαιούται πρόσθετη και βραχεία άδεια διάρκειας επτά (7) ημερών, με πλήρεις αποδοχές, κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, ανεξάρτητα από την εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας και η έναρξη της πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.
2.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης βραχείας άδειας, μπορεί να χορηγείται η άδεια αυτή και στους αγροφύλακες, που δεν δικαιούνται κανονική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Σε όμοιες περιπτώσεις η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και στο αγρονομικό προσωπικό, που μνημονεύεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2 του παρόντος.
3.  
  Εξαιρετικές περιπτώσεις που παρέχουν δικαίωμα έγκρισης χορήγησης βραχείας άδειας, κατά τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται ο θάνατος και η βαρεία ασθένεια συζύγου και συγγενών μέχρι και του δευτέρου (β΄) βαθμού, καθώς και κάθε άλλο σοβαρό περιστατικό, που ανάγεται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτουμένου την άδεια, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας
4.  
  Βραχείες άδειες δεν χορηγούνται, εφόσον αυτοί που διανύουν κανονική άδεια, καλύπτουν τα ποσοστά που μνημονεύονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος, πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 5 "Αναρρωτική άδεια"
1.  
  Οι αναρρωτικές άδειες ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις, που αναφέρονται στη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αγροφυλακής, (άρθρο 27 του ν. 3585/2007, περί Υγειονομικής Περίθαλψης).
Άρθρο 6 "Εκπαιδευτική άδεια για την ημεδαπή και αλλοδαπή"
1.  
  Οι εκπαιδευτικές άδειες ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις, που αναφέρονται στις ειδικές εκπαιδεύσεις αγρονομικού προσωπικού, εκτός της Αγρονομικής Ακαδημίας, (άρθρο 34 του ν. 3585/2007, περί Αγρονομικής Ακαδημίας).
Άρθρο 7 "Άδεια μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή"
1.  
  Στο αγρονομικό προσωπικό, μπορεί να χορηγείται, άδεια απουσίας μέχρι έξι (6) μήνες, είτε ολόκληρη είτε τμηματικά, για την αλλοδαπή, χωρίς αποδοχές, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής, βραχείας και κανονικής με μειωμένες αποδοχές, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Άρθρο 8 "Σχολική και μετασχολική άδεια"
1.  
  Οι φοιτούντες στις σχολές της Αγρονομικής Ακαδημίας δικαιούνται ειδικές σχολικές και μετασχολικές άδειες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκπαίδευσης
Άρθρο 9 "Ειδική άδεια εξετάσεων"
1.  
  Στο αγρονομικό προσωπικό χορηγείται η προβλεπόμενη για τους δημοσίους υπαλλήλους άδεια εξετάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Άρθρο 10
1.  
  Για την άδεια μητρότητας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
2.  
  Για τις άδειες ειδικών περιπτώσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 50 και 53 του ίδιου νόμου
Άρθρο 11
1.  
  Η ολιγόωρη άδεια είναι διάρκειας μέχρι 3 ωρών και χορηγείται στο αγρονομικό προσωπικό, κατά το χρόνο που εκτελεί υπηρεσία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του, κατά την κρίση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας
2.  
  Οι άδειες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το μήνα
Άρθρο 12 "Περιορισμός και ανάκληση αδειών"
1.  
  Δεν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την εκλογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών αδειών, κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά το χρονικό διάστημα προεκλογικής περιόδου, άδεια μπορεί να χορηγηθεί από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής, εκτός αν το θέμα αυτό ρυθμίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
Άρθρο 13
1.  
  Οι κανονικές άδειες του αγρονομικού προσωπικού προγραμματίζονται μέσα στο ημερολογιακό έτος, είτε ολόκληρες είτε τμηματικά. Ο προγραμματισμός γίνεται το μήνα Δεκέμβριο για το επόμενο ημερολογιακό έτος.
2.  
  Κατά τον προγραμματισμό λαμβάνονται υπόψη:
 1. Οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι προτιμήσεις του αγρονομικού προσωπικού
 2. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος ποσοστό του αγρονομικού προσωπικού, που μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κανονική άδεια
 3. Η χρονική περίοδος λήψης της κανονικής άδειας το προηγούμενο έτος.
 4. Σε περίπτωση που η άδεια ζητείται τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ο προγραμματισμός αυτής γίνεται υποχρεωτικά για ένα 20ήμερο, με το οποίο λαμβάνονται και οι ημέρες πορείας, εφόσον ζητηθούν, σε μία από τις περιόδους 15/6 - 8/7, 9/7 - 1/8, 2/8 - 25/8, 26/8 - 18/9.
 5. Το υπόλοιπο της κανονικής άδειας προγραμματίζεται σε χρόνο, που δε συμπίπτει με τις προηγούμενες περιόδους.
 6. Κατά το από 15/6 - 18/9 χρονικό διάστημα, κανονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.
3.  
  Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών του αγρονομικού προσωπικού γίνεται:
 1. Από το Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής για τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Αρχηγείου, τον Διευθυντή της Αγρονομικής Ακαδημίας και τους Διευθυντές των Αγρονομικών Διευθύνσεων της χώρας
 2. Από τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου για το προσωπικό των Τμημάτων τους
 3. Από την Αγρονομική Ακαδημία για το προσωπικό της και τους προϊσταμένους των Σχολών
 4. Από τις Σχολές για το προσωπικό τους
 5. Από τις Αγρονομικές Διευθύνσεις για το προσωπικό του Επιτελείου τους και τους Διοικητές των Αγρονομικών Τμημάτων δικαιοδοσίας τους
 6. Από τα Αγρονομικά Τμήματα για το προσωπικό τους
4.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά κατά το χρόνο προγραμματισμού της και ύστερα από αναφορά του ενδιαφερόμενου. Εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας, η άδεια αυτή μπορεί να ανασταλεί για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες. Επίσης, αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν χορηγηθεί η κανονική άδεια κατά το χρόνο του προγραμματισμού της χορηγείται αμέσως, όταν εκλείψουν οι λόγοι. Αυτοί που δεν υποβάλλουν, κατά τα παραπάνω, αναφορά για την χορήγηση της προγραμματισμένης κανονικής άδειας, λαμβάνουν αυτή όταν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 14 "Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης αδειών"
1.  
  Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος αδειών είναι οι ακόλουθοι: α. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής για τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Αρχηγείου, τον Διευθυντή της Αγρονομικής Ακαδημίας και τους Διευθυντές των Αγρονομικών Διευθύνσεων της χώρας. β. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου για το προσωπικό των Τμημάτων τους. γ. Ο Διευθυντής της Αγρονομικής Ακαδημίας για το προσωπικό της Υπηρεσίας και τους προϊσταμένους των Σχολών. δ. Οι Διευθύνοντες τις Σχολές για το προσωπικό τους. ε. Οι Αγρονομικοί Διευθυντές για το προσωπικό του Επιτελείου και τους Διοικητές των Αγρονομικών Τμημάτων δικαιοδοσίας τους. στ. Οι Διοικητές των Αγρονομικών Τμημάτων για το προσωπικό των Τμημάτων τους.
Άρθρο 15 "Αίτηση για την έγκριση χορήγησης αδειών"
1.  
  Για τη χορήγηση των προβλεπομένων, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, αδειών απαιτείται προηγούμενη έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου
Άρθρο 16
1.  
  Οι ημέρες άδειας υπολογίζονται σύμφωνα με το ισχύον ημερολόγιο
2.  
  Στις ημέρες άδειας δεν υπολογίζονται οι απαραίτητες για την μετάβαση στον τόπο της άδειας και επάνοδο του αγρονομικού υπαλλήλου ημέρες πορείας. Αυτές καθορίζονται πάγια σε τέσσερις (4) ημέρες, για οποιοδήποτε τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας.
3.  
  Οι ημέρες πορείας χορηγούνται στις κανονικές, στις βραχείες και στις αναρρωτικές άδειες
4.  
  Όταν οι κανονικές ή βραχείες άδειες χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μια φορά για κάθε μία από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η μία συνέχεια της άλλης ή ζητείται παράταση άδειας που διανύεται, οι ημέρες πορείας υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε μία με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Επίσης, σε περίπτωση, που χορηγούνται τμηματικά οι παραπάνω άδειες και ζητούνται ημέρες πορείας, αυτές λαμβάνονται και αν ακόμη υπερβαίνουν τις ημέρες άδειας.
Άρθρο 17 "Φύλλο αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων"
1.  
  Ο αδειούχος εφοδιάζεται από την υπηρεσία, που χορηγεί την άδεια, με σχετικό φύλλο αδείας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας του, το είδος και τη διάρκεια της άδειας, τον τόπο ή τόπους διάνυσής της, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής. Το φύλλο αδείας παραδίδεται στην υπηρεσία κατά την επάνοδο του αδειούχου.
Άρθρο 18
1.  
  Αδειούχος που διανύει οποιαδήποτε άδεια και δεν μπορεί λόγω ασθένειας να επανέλθει έγκαιρα στην Υπηρεσία του παρουσιάζεται ή ειδοποιεί για την ασθένεια του την επιτόπια Υπηρεσία της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία φροντίζει αμέσως για την εξέταση του (άρθρο 27 του ν. 3585/2007, περί Υγειονομικής Περίθαλψης). Η εξέταση αυτή γίνεται με έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας από ιατρό, που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία της Ελληνικής Αγροφυλακής.
2.  
  Ο ιατρός, αφού εξετάσει τον αδειούχο, γνωματεύει αν δύναται να επανέλθει στην υπηρεσία του, χωρίς βλάβη της υγείας του, αν έχει ανάγκη νοσηλείας στην οικία του ή αν έχει ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης
3.  
  Η Υπηρεσία, που ζήτησε την εξέταση του ασθενή κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την γνωμάτευση του ιατρού ή διατάσσει τον αδειούχο να επανέλθει κανονικά στην υπηρεσία του ή αποστέλλει τη γνωμάτευση του ιατρού στην Υπηρεσία, που χορήγησε την άδεια, χωρίς στην περίπτωση αυτή η άδεια να διακόπτεται, ή φροντίζει για την εισαγωγή του αδειούχου ασθενή στο νοσοκομείο, ενημερώνοντας με σήμα την Υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εκτός της αναρρωτικής, διακόπτεται. Μετά την έξοδο του αδειούχου από το Νοσοκομείο και εφόσον αυτός δεν έλαβε αναρρωτική άδεια, μπορεί να συνεχίσει την άδεια που διακόπηκε, σε περίπτωση όμως που έλαβε αναρρωτική άδεια, το υπόλοιπο της αδείας που διακόπηκε, ακυρώνεται αυτοδίκαια.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τους φοιτούντες στις Σχολές της Αγρονομικής Ακαδημίας
Άρθρο 19 "Εμφάνιση αδειούχων ενώπιον δικαστηρίων"
1.  
  Αγρονομικό προσωπικό που υποχρεούται να εμφανιστεί, κατά τη διάρκεια της αδείας του, ως μάρτυρας ή κατηγορούμενος ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής, μετά από νόμιμη κλήτευση του, οφείλει να αναφέρει σχετικά στην Υπηρεσία του, πριν από τη λήψη της αδείας, με την αίτηση ή αναφορά για τη χορήγηση της. Παράλειψη της παραπάνω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Άρθρο 20
1.  
  Στους μετακινούμενους προσωρινά για εκτέλεση υπηρεσίας, καθώς και στους μετατιθεμένους, δεν χορηγούνται κατ’ αρχήν άδειες, εκτός των αναρρωτικών και της άδειας μητρότητας. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται στους μετατιθεμένους η προγραμματισμένη κανονική άδεια, εφόσον ο χρόνος διάνυσής της καλύπτεται από την προθεσμία αναχώρησής τους.
2.  
  Επίσης, σε αυτούς, που εις βάρος τους εκκρεμεί ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση, μπορεί η Υπηρεσία να αρνηθεί την χορήγηση κάθε άδειας, εκτός της αναρρωτικής και της άδειας μητρότητας
3.  
  Στις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται άδειες αν συντρέχουν οι εξαιρετικοί λόγοι της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος
Άρθρο 21
1.  
  Στο πολιτικό προσωπικό χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τον υπαλληλικό κώδικα και τις σχετικές διατάξεις άδειες για τους δημοσίους υπαλλήλους
2.  
  Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών και η έγκριση χορήγησης των αδειών γενικά του πολιτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος
Άρθρο 22 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 22 του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 148) και το άρθρο 53 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παρ. 10 του ίδιου νόμου.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ - 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ - 241).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 76/2008 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-06-18 Άδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/113
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία