Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης (π.δ. 365/1997 ΦΕΚ 241 Α΄) με έδρα την Αθήνα και μέλη όλα τα Επιμελητήρια της χώρας με σκοπούς την εκπροσώπηση των ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, την μελέτη της εθνικής ανάπτυξης και την γνωμοδότηση επί παντός θέματος, που ενδιαφέρει τα Επιμελητήρια.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Α. Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: - Τμήμα Διοικητικού. - Τμήμα Οικονομικού. - Τμήμα Επιμελητηριακών θεμάτων. - Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών. -Τμήμα Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων. Β. Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας - Γραφείο Προέδρου των Οργάνων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων. - Νομικών Υποθέσεων - Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες.
Άρθρο 3 "Α. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Γραφείων ως εξής:"
1.  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΚΕΕ), ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 1. Η κατάρτιση του Διοικητικού Απολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
 2. Η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης και η επιμέλεια της κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων όπου πρέπει
 3. Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού
 4. Η διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού και η εκπαίδευση του προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας
 5. Η αξιοποίηση των μετεκπαιδευθέντων
 6. Η παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου και η ενημέρωση της διοικήσεως για ενδιαφέροντα τον επιμελητηριακό χώρο θέματα
 7. Η διακίνηση της αλληλογραφίας και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, η βεβαίωση της γνησιότητας αντιγράφων ή φωτοτυπιών εγγράφων, ως και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής
 8. Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων της Κεντρικής Ένωσης, η φιλοξενία ξένων προσκεκλημένων και η διεκπεραίωση μετάβασης στο εξωτερικό αποστολών της Δ.Ε. της Κεντρικής Ένωσης.
 9. Η φύλαξη και ο καθαρισμός του καταστήματος της Υπηρεσίας
 10. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας
2.  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 1. Η γνωμοδότηση επί παντός νομικού θέματος ως και η εκπροσώπηση της Κεντρικής Ένωσης ενώπιον των δικαστικών αρχών
 2. Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση των κάθε μορφής αποδοχών και αποζημιώσεων του προσωπικού
 3. Η διασφάλιση των πόρων, των απαιτήσεων και της περιουσίας της Κεντρικής Ένωσης
 4. Η ενημέρωση της διοικήσεως και των υπηρεσιών της Κεντρικής Ένωσης για τις διάφορες νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 5. Η εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λπ).
 6. Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
 7. Η στέγαση της Υπηρεσίας
 8. Η διαχείριση αναλώσιμου ή μη υλικού της Υπηρεσίας
 9. Γενικότερα, η διπλογραφική λογιστική παρακολούθηση όλων των οικονομικών πράξεων της Κεντρικής Ένωσης
3.  
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
 1. Η εκπροσώπηση της Κεντρικής Ένωσης στις επίσημες ελληνικές αρχές στο Βέλγιο, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωεπιμελητήριο και σε κάθε άλλο φορέα που δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Η εκπόνηση μελετών, εκθέσεων και υπομνημάτων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα οικονομικής ανάπτυξης και η υποβολή αυτών στην Πολιτεία
 3. Η επιστημονική τεκμηρίωση των συνεδρίων και των σεμιναρίων της Κεντρικής Ένωσης καθώς και η διερεύνηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας
 4. Η οργάνωση συναντήσεων μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης, μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων της χώρας ως και στελεχών αυτών και στελεχών των επιχειρήσεων
 5. Η μελέτη των στοιχείων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η επιμέλεια της γνωστοποίησης των εκθέσεων των εμπορικών ακολούθων της χώρας και η διοργάνωση εμπορικών αποστολών προς τον σκοπό της ενίσχυσης της εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας
 6. Η εξασφάλιση κοινοτικών χρηματοδοτικών ενισχύσεων για δράσεις της Κεντρικής Ένωσης, των εξαρτημένων από αυτήν οργανισμών και των εταιρειών ή επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων της χώρας
 7. Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 8. Η εκπροσώπηση της Κεντρικής Ένωσης σε συνεδριάσεις διαπραγματεύσεις ή σεμινάρια κοινοτικού περιεχομένου
 9. Ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά τις σχέσεις της Κεντρικής Ένωσης και των κατά τόπους Επιμελητηρίων
4.  
  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 1. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία κάθε είδους στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της Κεντρικής Ένωσης
 2. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων πληροφορικής που αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 3. Οι προτάσεις περί προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, υλικού και λογισμικού
 4. Οι προτάσεις για τα θέματα πληροφορικής στα οποία χρειάζεται να επιμορφωθεί το προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 5. Η δημιουργία ιστοσελίδων για την προβολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 6. Η δημιουργία προϊόντων πολυμέσων για την προβολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 7. Η δημιουργία και επιμέλεια Βάσεων Δεδομένων στα πλαίσια της μηχανογραφικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), καθώς και αντίστοιχων προϊόντων αυτών π.χ. καταλόγων.
 8. Η χρήση στατιστικών προγραμμάτων στα πλαίσια της μηχανογραφικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 9. Η επιμέλεια καλής λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), υλικού και λογισμικού
 10. Η χρήση επιλεγμένων προϊόντων πληροφορικής για την επίτευξη των σκοπών του τμήματος και την μηχανογραφική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 11. Η επιμέλεια τήρησης αντιγράφων ασφαλείας του εξοπλισμού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
 12. Η επιμέλεια της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας του τμήματος, συμβατικής και ηλεκτρονικής
 13. Η έρευνα των αγορών του εξωτερικού και η συλλογή στοιχείων ζήτησης και προσφοράς των προϊόντων σε πανελλήνια βάση
5.  
  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 1. Η παρακολούθηση και καταγραφή των θεσμικών μεταβολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συσχέτιση αυτών με τους αντίστοιχους θεσμούς στην Ελλάδα
 2. Η παρακολούθηση των κοινοτικών ή μη προγραμμάτων που ενδιαφέρουν τα ελληνικά επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση
 3. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της Επιμελητη­ριακής νομοθεσίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μελέτη της δραστηριότητας των ξένων Επιμελητηρίων
 4. Η συνεργασία με το Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες και η παρακολούθηση και ενημέρωση της διοικήσεως της Κεντρικής Ένωσης για τις εργασίες του Ευρωεπιμελητηρίου και των λοιπών διεθνών Οικονομικών Οργανισμών
 5. Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
 6. Η επιμέλεια των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Κεντρικής Ένωσης με τους Ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς Οργανισμούς.
 7. Β. Τα ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού θέσεις επτά (7) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέση μία (1) Κατηγορία ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θέση μία (1) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις μία (1) Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Μια εκ των οποίων θα διατεθεί στο γραφείο Βρυξελλών) θέσεις επτά (7) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ μεταφραστών διερμηνέων (Ειδικότητα Αγγλική - Γαλλική) θέσεις μία (1) Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ επιμελητών θέση μία (1) Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας θέση μία (1)
2.  
  Μια (1) προσωρινή θέση ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 11 του ν. 2190/1994, η οποία θα καταργηθεί μόλις κενωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 5 "Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου."
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου ορίζονται ως εξής: Ειδικοί Επιστήμονες: θέσεις πέντε (5) των εξής ειδικοτήτων: α) Οικονομολόγοι: θέσεις (2) με ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα βιομηχανίας ή εμπορίου (εσωτερικού-εξωτερικού) ή ευρωπαϊκών θεμάτων ή έρευνας αγοράς και β) Πληροφορικής: θέση μία (1) με ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής. γ) Με ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα διεθνών σχέσεων ή διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου ή διεθνών οικονομικών σχέσεων και γενικά σε θέματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση: θέσεις δύο (2), οι οποίες θα διατεθούν στο Γραφείο Βρυξελλών.
Άρθρο 6 "Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής"
1.  
  Μια (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω προσλαμβανομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων
Άρθρο 7 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), το π.δ. 44/2005 (Α΄ 63) και το π.δ. 116/2006 (Α΄ 115) και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 8
1.  
  Της Διεύθυνσης της Κεντρικής Ένωσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2.  
  Των Τμημάτων, εκτός του τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών και του Γραφείου Προέδρου, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
3.  
  Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
4.  
  Εκ των δύο (2) ειδικών επιστημόνων, που διατίθενται στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, ένας ορίζεται Προϊστάμενος του γραφείου και ο έτερος αναπληρωτής αυτού
Άρθρο 9
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατά κατηγορίες και κλάδους και σχέση εργασίας οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος
2.  
  Το π.δ. 102/1990 (Α/47), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 81/1997 (Α/69) και 133/2003 (Α/117) καταργούνται με την δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 10 "Παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων"
1.  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΜΟΝΑΔΑ Π.Ε. Διοικητ.Οικονομ. Π.Ε. Πληροφορ. Τ.Ε. Πληροφ. Τ.Ε. Διοικητ.Λογιστ. Δ.Ε. Διοικητ.Γραμματ. Δ.Ε. Προσ.Η/Υ Δ.Ε. Μεταφ.Διερμην. Υ.Ε. Επιμελ. Υ.Ε. Καθαρ. Ειδικό Επιστημ.Προσω. Νομικών Υποθέσ. Σύνολο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 ΤΜΗΜΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 1 1 1 4 ΤΜΗΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 1 ΤΜΗΜΑΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΜ. 2 1 3 ΤΜΗΜΑΜΗΧ. ΕΦΑΡΜ. 1 1 14 ΤΜΗΜΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΕΘΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ 1 2 1 4 ΑΥΤΟΤΕΛΗΓΡΑΦΕΙΑ α) ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ& ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 1 1 2 1 1 6 β) ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 1 γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 7 1 1 1 7 1 1 1 1 5 1 27 Μια θέση ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία θα καταργηθεί μόλις κενωθεί, θα διατεθεί στο Τμήμα Οικονομικού. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3ζ παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 134 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950/Β΄/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β΄/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β΄/2007).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ποσού 6000 Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό της Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Α.Ε. 02120, 02250, 02240, 02270).
 • Τις υπ’ αριθμ. 232/2006 και 210/2007 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονο­μίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-02-08 Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ15_Α_Φ_19_19955 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/102 1990
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) «Οργανισμός Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων». 1997/81 1997
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2006/116 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία