ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/80

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης των ιχθυοσκαλών στην Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η διοίκηση και διαχείριση των ιχθυοσκαλών, που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται με δαπάνες του δημοσίου, ανατίθεται στην Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.), η οποία ανήκει στον δημόσιο τομέα, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) και η οποία ορίζεται ως φορέας διοίκησης και διαχείρισης των ιχθυοσκαλών.
2.  
  Οι ειδικότεροι όροι και οι συμφωνίες για τη διοίκηση και διαχείριση των ιχθυοσκαλών καθορίζονται με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του νομίμου εκπροσώπου της ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.
Άρθρο 2
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το β.δ. 491/1972 «Περί φορέως των ιχθυοσκαλών» (ΦΕΚ 144 Α΄).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 221 Α΄). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 93/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/491 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/491 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία