ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/81

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κατάργηση Γενικού Προξενείου Βουκουρεστίου και σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ανακατανέμονται οι θέσεις προσωπικού των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τη μεταφορά:"
1.  
  μίας (1) θέσης Γραμματέα Πρεσβείας από το Γενικό Προξενείο Βουκουρεστίου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου,
2.  
  δύο (2) θέσεων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού από το Γενικό Προξενείο Βουκουρεστίου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου,
3.  
  μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού από το Γενικό Προξενείο Κωστάντζας στην Πρεσβεία Οττάβα,
4.  
  δύο (2) θέσεων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού από το Γενικό Προξενείο Ρότερνταμ στην Πρεσβεία Χάγης,
5.  
  δύο (2) θέσεων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού από το Γενικό Προξενείο Σόφιας στην Πρεσβεία Σόφιας,
6.  
  μίας θέσης (1) ιδιαίτερου γραμματέα από το Γενικό Προξενείο Βουκουρεστίου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου,
7.  
  μίας θέσης (1) κλητήρα από το Γενικό Προξενείο Βουκουρεστίου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου,
8.  
  μίας θέσης (1) οδηγού από το Γενικό Προξενείο Κωστάντζας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), στη Βιέννη, και.
9.  
  μίας θέσης (1) οδηγού από το Γενικό Προξενείο Σόφιας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), στη Βιέννη.
Άρθρο 2 "Κατάργηση Γενικού Προξενείου Βουκουρεστίου"
1.  
  Καταργείται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι
Άρθρο 3 "Σύσταση Προξενικού Γραφείουστην Πρεσβεία Βουκουρεστίου"
1.  
  Στην Πρεσβεία της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι συνιστάται Προξενικό Γραφείο με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της Ρουμανίας
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 4 του άρθρου 41, 4 και 5 του άρθρου 50 και 1 του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117), β) της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.001/7/ΑΣ 390/16.4.2007 τηλεαντιγράφημά της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 71/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία