ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/82

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχώνεξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών"
1.  
    Μεταφέρεται μία (1) θέση Πρεσβευτή-Συμβούλου από την Πρεσβεία Βερολίνου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΟΥΝΕΣΚΟ (U.Ν.Ε.S.C.Ο.), στο Παρίσι.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
  • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τουπ.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
  • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται κατά το τρέχον έτος δαπάνη ύψους πενήντα μία χιλιάδων (51.000,00) ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ε.Φ. 9-120: Κ.Α.Ε. 0248, Κ.Α.Ε. ομάδας 0700). Η δαπάνη, που προκαλείται κατά τα επόμενα έτη (είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ΕΥΡΩ ετησίως, που προσαυξάνεται ανά διετία με το ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600,00) ΕΥΡΩ), θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
  • Την υπ’ αριθμ. 69/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007