ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/85

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβολή του συνολικού αριθμού και της κατά βαθμό κατανομής των οργανικών θέσεων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 102 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (ΦΕΚ Α΄ 117), ως εξής:«"
2.  
  Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι εκατόν τριάντα δύο (132) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
 1. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α΄ και
 2. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής-Σύμβουλος Β΄ θέσεις σαράντα τέσσερις (44)
 3. Εμπειρογνώμονας-Σύμβουλος Α΄ και
 4. Εμπειρογνώμονας-Σύμβουλος Β΄ θέσεις ογδόντα οκτώ (88) Οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων - Συμβούλων Β΄ και Α΄ καθώς και οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών - Συμβούλων Β΄ και Α΄ είναι ενιαίες.» Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 3 άρθρου 102 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (ΦΕΚ Α΄ 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 231).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων ευρώ (521.000,00 €) περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ε.Φ.: 09-110, Κ.Α.Ε.: 0241, 0242, 0244, 0245, 0246, 0247, 0249 και 0292).
 • Την υπ’ αριθμ. 59/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία