ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/86

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των Προεδρικών διαταγμάτων 258/1987 (ΦΕΚ 125/Α΄) και 152/2000 (ΦΕΚ 130/Α΄), σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας όσον αφορά τα νομικά επαγγέλματα, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 363/20.12.2006, σ. 141).
Άρθρο 2 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Προεδρικού διατάγματος 258/1987 «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/249/ΕΟΚ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
2.  
  Δικηγόρος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα προελεύ­σεώς του με έναν από τους πιο κάτω επαγγελματικούς τίτλους: Αυστρία: Rechtsanwalt Βέλγιο: Ανοcat/Αdνοcaat/Rechtsanwalt Βουλγαρία: ?????a? Γαλλία: Ανοcat Γερμανία: Rechtsanwalt Δανία: Αdνοkat Ελβετία: Ανοcat/Αdνοkat, Rechtsanwalt, Αnwalt, Fόrs­precher, Fόrsprech/Αννοcatο Εσθονία: Vandeadνοkaat Ηνωμένο Βασίλειο: Αdνοcate/Βarrister/Sοlicitοr Ιρλανδία: Βarrister/Sοlicitοr Ισπανία: Αbοcadο/Αdνοcat/Ανοgadο/Αbοcatu Ιταλία: Αννοcatο Κάτω Χώρες: Αdνοcaat Κύπρος: Δικηγόρος Λετονία: Ζν?rin?ts adνοk?ts Λιθουανία: Αdνοkatas Λουξεμβούργο: Ανοcat Μάλτα: Ανukat/Ρrοkutatur Legali Ουγγαρία: ?gyν?d Πολωνία: Αdνοkat/Radca prawny Πορτογαλία: Αdνοgadο Ρουμανία: Ανοcat Σλοβακία: Αdνοk?t/Κοmer?n? pr?νnik Σλοβενία: Οdνentik/Οdνentica Σουηδία: Αdνοkat Τσεχική Δημοκρατία: Αdνοk?t Φινλανδία: Αsianajaja/Αdνοkat
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση α΄ του άρθρου 2 του Προεδρικού διατάγματος 152/2000 «Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 98/5/ΕΚ» αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) «Δικηγόρος», κάθε φυσικό πρόσωπο, υπήκοος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες με έναν με τους πιο κάτω επαγγελματικούς τίτλους: Αυστρία: Rechtsanwalt Βέλγιο: Ανοcat/Αdνοcaat/Rechtsanwalt Βουλγαρία: ?????a? Γαλλία:ΑνοcatΓερμανία: Rechtsanwalt Δανία: Αdνοkat Ελβετία: Ανοcat/Αdνοkat, Rechtsanwalt, Αnwalt, Fόrs­precher, Fόrsprech/Αννοcatο Εσθονία: Vandeadνοkaat Ηνωμένο Βασίλειο: Αdνοcate/Βarrister/Sοlicitοr Ιρλανδία: Βarrister/Sοlicitοr Ισπανία: Αbοcadο/Αdνοcat/Ανοgadο/Αbοcatu Ιταλία: Αννοcatο Κάτω Χώρες: Αdνοcaat Κύπρος: Δικηγόρος Λετονία: Ζν?rin?ts adνοk?ts Λιθουανία: Αdνοkatas Λουξεμβούργο: Ανοcat Μάλτα: Ανukat/Ρrοkutatur Legali Ουγγαρία: ?gyν?d Πολωνία: Αdνοkat/Radca prawny Πορτογαλία: Αdνοgadο Ρουμανία: Ανοcat Σλοβακία: Αdνοk?t/Κοmer?n? pr?νnik Σλοβενία: Οdνentik/ Οdνentica Σουηδία: Αdνοkat Τσεχική Δημοκρατία: Αdνοk?t Φινλανδία: Αsianajaja/Αdνοkat
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101). β) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικά με τη διάταξη του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τη Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3417/2005 (ΦΕΚ Α΄ 286).
 • Την Οδηγία 2006/100/Ε.Κ. για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, και
 • Την υπ’ αριθμ. 58/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δ[...]" 2005/3417 2005
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/152 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/152 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία