ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/88

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση των Προεδρικών διαταγμάτων 381/1997 (ΦΕΚ 189 Α΄) και 212/2000 (ΦΕΚ 260 Α΄) και απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Προεδρικά διατάγματα 212/2000 «τροποποίηση του π.δ/τος 381/1997 χρήση του όρου Επιμελητήριο στην ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (ΦΕΚ 189/Α΄) και το π.δ. 381/1997 «χρήση του όρου Επιμελητήριο από την ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΦΕΚ 260/Α΄)» καταργούνται.
2.  
  Απαγορεύεται η συνέχιση της χρήσης της λέξης «Επιμελητήριο» στην ανωτέρω ένωση διότι δεν εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημο­σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 6 παρ. 3 και 4 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (154 Α΄) όπως η παρ.3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας» (297 Α΄)
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄)
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β΄).
 • Τα έγγραφά μας υπ’ αριθμ. Κ1-2857/20.12.2005, Κ1-302/2.2.2006 και Κ1-333/14.2.2008 αναφορικά με την υποβολή στοιχείων για την λειτουργία της ανωτέρω ένωσης.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος.
 • Την υπ’ αριθμ. 94/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ15_Α_Φ_19_19955 2007
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/212 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/212 2000
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ -ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 1997/381 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία