ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-01-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 7 του π.δ. 265/2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 213/2005 (ΦΕΚ 261/Α) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 7
  1.  
   διορισμού Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα, στις διατάξεις του π.δ. 50/5.3.2001, όπως ισχύει. Για την Κατηγορία ΠΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής ή Γαλλικής. Για την Κατηγορία ΤΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής. Για την Κατηγορία ΔΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής .
Άρθρο 2
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του π.δ. 265/ 2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» αντικαθίστανται ως εξής: 8 1 Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 2 Των Διευθύνσεων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων και Διοικητικού-Οικονομικού, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, υπάλληλοι ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 3 Της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής Αν δεν υπάρχει κατάλληλος υπάλληλος του κλάδου αυτού, της Διεύθυνσης μπορεί να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικο­νομικού με τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση ή πείρα του αντικειμένου του κλάδου της πληροφορικής και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος ΤΕ Πληροφορικής, ελλείψει δε αυτού, υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση ή πείρα του αντικειμένου του κλάδου της πληροφορικής .
Άρθρο 3 "Παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών"
1.  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΔΟ ΠΕΠΛ ΠΕΜΔ ΤΕΔΛ ΤΕΠΛ ΤΕΒΒ ΔΕΗΥ ΔΕΔΓ ΔΕΜΔ ΔΕΤΟ ΥΕΕΠ ΥΕΚΘ ΥΕΝΦ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Προσωπικό με έμμισθη εντολή ** Δημοσιο γράφοι ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 Α΄ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 1 Τμήμα Εμπορίου 4 1 2 Οικ 2 9 Τμήμα Βιομηχανίας 4 2 Οικ 2 8 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών και Παροχής Υπηρεσιών 4 5 9 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων 3 2 2 7 Β΄ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 1 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 5 1 5 1 Οικ 2 14 Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 5 1 1 4 Οικ 2 13 Νομ 1 1 Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης 5 1 6 Οικ 2 14 Τμήμα Διαιτησιών 2 3 5 Γ΄ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 1 Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού 4 1 4 10 3 3 25 Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης 5 2 1 3 Οικ 1 12 Τμήμα Προμηθειών 3 3 6 Τμήμα Οργάνων Διοίκησης 3 5 2 Νομ 1 11 Οικ 1 1 Τμήμα Ταμείου 1 6 7 Δ΄ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ * Τμήμα Μητρώου 12 5 2 3 22 Τμήμα Ειδικών Μητρώων 2 1 2 2 7 Τμήμα Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πηροφο­ριακών Συστημάτων 9 2 40 Πληρ 4 55 Ε΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ (υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ.) Γραφείο Τύπου 1 1 1 2 5 ΣΤ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ (υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 67 10 1 15 5 2 40 56 1 2 10 3 3 18 2 235 * Μία (1) θέση από τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ** Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).
 • Τις υπ’ αριθμ. 243/2006 και 232/2007 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονο­μίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 (παρ. 15) του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3ζ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 297).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950/Β΄/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/Β΄/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β΄/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 1/23.1.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και σε βάρος του προϋ­πολογισμού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Δ15_Α_Φ_19_19955 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 2002/265 2002
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2005/213 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία