ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/93

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του άρθρου 1 του π. δ/τος 162/1981 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμον Ναυπάκτου (ΦΕΚ Α΄/48)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος η διά­ταξη του άρθρου 1 του π. δ/τος 162/ 1981 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμον Ναυπάκτου (ΦΕΚ Α΄/48)».
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 61, παρ. 3 του ν. 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών» (Α΄ 169).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 163/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπάκτου, με την οποία διαπιστώνεται η αδυναμία των υπηρεσιών του Δήμου να ανταποκριθούν στον ιδιαίτερο φόρτο και στις τεχνικές απαιτήσεις, προς άσκηση των αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών, που του είχαν μεταβιβασθεί με το π.δ/μα 162/1981 (Α΄ 48).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (Β΄ 1950) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ49/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/162 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/Δ/ΜΑ162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/Δ_ΜΑ162 1981
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία