ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/95

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-07-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π. δ/τος 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 204).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 38 του π. δ/τος 584/1985, αντικαθίσταται ως εξής :
  Άρθρο 38
  1.  
   Οι ασθενείς αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας μπορούν, ύστερα από γνωμάτευση του υπηρεσιακού γιατρού, να αφεθούν ελεύθεροι υπηρεσίας στις εξής περιπτώσεις
  1. Μέχρι τέσσερις (4) ημέρες, εφόσον η πάθησή τους δικαιολογεί την αποχή από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
  2. Μέχρι τέσσερις (4) ακόμη ημέρες, αν δεν έχουν αποθεραπευτεί από την πάθηση για την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι υπηρεσίας επί 4ήμερο ή αν ασθένησαν από διαφορετική πάθηση.
  2.  
   Αν μετά την πάροδο των οκτώ (8) ημερών αποχής εντός του ιδίου μήνα, υπάρξει νέα αποχή από την Υπηρεσία για λόγους υγείας, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τον υπηρεσιακό γιατρό στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, η οποία, εντός τριών (3) ημερών, μπορεί είτε να τους χορηγήσει αναρρωτική άδεια είτε να τους παραπέμψει σε νοσοκομείο, εφόσον για την πάθησή τους απαιτείται νοσηλεία. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που οι ασθενείς συμπληρώνουν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες αποχής σε κάθε εξάμηνο του ίδιου ημερολογιακού έτους. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα εξάμηνα κάθε έτους αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου.
  3.  
   Τα ανωτέρω όρια των οκτώ (8) ή είκοσι τεσσάρων (24) ημερών αποχής από την υπηρεσία υπολογίζονται κατά περίπτωση, είτε η αποχή είναι συνεχής είτε τμηματική, μέσα στον ίδιο μήνα ή εξάμηνο, αντιστοίχως.
  4.  
   Οι ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας απαγορεύεται να απομακρύνονται από την οικία τους και υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, μία τουλάχιστον φορά εντός του χρόνου που αφήνονται ελεύθεροι υπηρεσίας. Ο έλεγχος διενεργείται με διακριτικότητα και κατά τρόπο που δεν θίγεται η προσωπικότητα του ελεγχομένου, αποσκοπεί δε στην απλή διαπίστωση της παραμονής του ασθενούς στην οικία του για ανάρρωση. Σε περίπτωση που, για λόγους σχετικούς με την ανάρρωσή του, είναι αναγκαία η απομάκρυνση από την οικία του, ο ασθενής υποχρεούται να αναφέρει στην Υπηρεσία του το λόγο της απομάκρυνσης, τον τόπο μετάβασης καθώς και τον τρόπο ανεύρεσής του.
  5.  
   Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αποχής αστυνομικού ή συνοριακού φύλακα ή ειδικού φρουρού από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα για λόγους υγείας, διαπιστωθεί η ενασχόλησή του με εργασία ή η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που, κατά τη γνώμη του υπηρεσιακού γιατρού, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του ή να καθυστερήσει την ανάρρωσή του παραπέμπεται αμέσως στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών. Η επιτροπή αυτή στις περιπτώσεις ελεύθερου υπηρεσίας ή αναρρωτικής άδειας αποφασίζει, με αιτιολογημένη πράξη της, για τη διακοπή ή μη του ελεύθερου υπηρεσίας ή της αναρρωτικής άδειας που είχε χορηγηθεί, κατά περίπτωση. ΄Οταν ο ασθενής διανύει μακρά αναρρωτική άδεια παραπέμπεται στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 57. Η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α.) ή η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) μπορεί, προκειμένου να αποφανθεί, να ζητά την εξέταση του ασθενή από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας ή από ιατρό κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή να παραγγέλλει τη διενέργεια ειδικών παρακλινικών εξετάσεων. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ενημερώνεται η Υπηρεσία του ασθενή, η οποία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, λαμβάνει τα προσήκοντα πειθαρχικά μέτρα σε βάρος του.
  6.  
   Οι ασθενείς μετά την έξοδό τους από οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα όπου νοσηλεύτηκαν, παρουσιάζονται, αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη της εξόδου, στον υπηρεσιακό γιατρό, με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 45, ο οποίος γνωματεύει αν μπορούν να εκτελέσουν υπηρεσία ή αν πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι υπηρεσίας ή να παραπεμφθούν στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α).
  7.  
   Ελεύθεροι υπηρεσίας θεωρούνται και όσοι παραπέμπονται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών στην Α.Υ.Ε., για το χρόνο που παρεμβάλλεται από την ημέρα παραπομπής μέχρι και την ημέρα εξέτασής τους από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή. Ο χρόνος που παρεμβάλλεται από τη λήξη κάθε αναρρωτικής άδειας μέχρι την επανεξέταση του ασθενή από την αρμόδια Επιτροπή θεωρείται χρόνος ελεύθερου υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για το χρόνο που μεσολαβεί από την έκδοση κάθε γνωμάτευσης της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, που υπόκειται σε αναθεώρηση, μέχρι την επανεξέταση της υπόθεσης από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΘ.Υ.Ε.). Στην τελευταία περίπτωση ο υπολογισμός του χρόνου αυτού ως ελεύθερου υπηρεσίας αρχίζει από την ημέρα άσκησης της σχετικής προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο ή τη Διοίκηση.
  8.  
   Στις περιπτώσεις που ο ασθενής κρίνεται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) ικανός για την εκτέλεση υπηρεσίας, η σχετική γνωμάτευση κοινοποιείται αυθημερόν στην Υπηρεσία του, η οποία τον διαθέτει σε υπηρεσία αμέσως μετά την επάνοδό του σ΄ αυτή. Αν, όμως, κατά της γνωμάτευσης της Α.Υ.Ε υποβληθεί προσφυγή από τον ίδιο ή τη Διοίκηση, τότε ο παραπεμπόμενος απέχει των καθηκόντων του και λογίζεται ελεύθερος υπηρεσίας από την ημέρα υποβολής της προσφυγής.
  9.  
   Οι ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας που έχουν ανάγκη παρακλινικών εξετάσεων, ενημερώνουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία τους και παρουσιάζονται στον υπηρεσιακό γιατρό, ο οποίος, αν κρίνει ότι για το λόγο αυτό επιβάλλεται περαιτέρω αποχή από την εκτέλεση της υπηρεσίας, γνωματεύει να αφεθούν ελεύθεροι υπηρεσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, όχι όμως πέραν των τεσσάρων (4) ημερών, εφαρμοζομένων ως προς τον ανώτατο χρόνο των περιορισμών που προβλέπονται από την παράγραφο 1. Αν τα όρια αυτά έχουν συμπληρωθεί τότε ο ιατρός παραπέμπει στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, η οποία αποφαίνεται για τη χορήγηση ή μη της απολύτως αναγκαίας αναρρωτικής άδειας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όποιον έχει ανάγκη παρακλινικών εξετάσεων και δεν έχει αφεθεί προηγουμένως ελεύθερος υπηρεσίας .
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του π. δ/τος 584/1985, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π. δ/τος 16/1995 (Α΄- 7), αντικαθίσταται ως εξής :
 1. ΄Οσοι εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 38 και 56
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ως άνω π. δ/τος αντικαθίσταται ως εξής : 1 Οι επιτροπές αναρρωτικών αδειών έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν στο αστυνομικό προσωπικό, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας, που πάσχουν από μία ή περισσότερες ιάσιμες παθήσεις, τις εξής αναρρωτικές άδειες 1 Μέχρι εξήντα (60) ημέρες αρχικά. 2 Μέχρι τριάντα (30) ημέρες επιπλέον σε περίπτωση μη αποθεραπείας ή άλλης ασθένειας. 3 Σε περίπτωση που η πάθηση του ασθενή απαιτεί την παραμονή του σε αναρρωτική άδεια πέραν του χρόνου των ενενήντα (90) ημερών, μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον αναρρωτική άδεια μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι εντός της τελευταίας διετίας οι κάθε είδους αποχές, συνέχεια ή τμηματικά, από την υπηρεσία για λόγους ασθενείας δεν υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες .
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 56 του π. δ/τος 584/1985, αντικαθίσταται ως εξής :
  Άρθρο 56
  1.  
   ΄παραπομπής στην Α.Υ.Ε .
  1. Όταν πάσχουν από νόσους, παθήσεις ή βλάβες, οι οποίες κατά την πρώτη διάγνωση χαρακτηρίστηκαν δυσίατες.
  2. Στην περίπτωση αυτή η παραπομπή γίνεται από τις επιτροπές αναρρωτικών αδειών στις οποίες έχουν παραπεμφθεί οι πάσχοντες.
  3. Όταν ο ασθενής υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες, συνέχεια ή τμηματικά, αποχής από την Υπηρεσία του κατά την τελευταία διετία.
  4. Στο χρονικό αυτό διάστημα υπολογίζονται όλες οι αποχές από την Υπηρεσία για λόγους υγείας, όπως νοσηλεία, αναρρωτική άδεια, χρόνος «ελεύθερου υπηρεσίας», καθώς και ο χρόνος της παραγράφου 6 του άρθρου 38 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42.
  5. Αντίθετα δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος αναρρωτικών αδειών για λόγους κύησης, αδειών κύησης και λοχείας του γυναικείου προσωπικού, καθώς και ο χρόνος απαλλαγής από την υπηρεσία λόγω εθελοντικής αιμοδοσίας.
  2.  
   Στην παραπάνω περίπτωση που ο ασθενής υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες αποχής από την Υπηρεσία, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή αναρρωτικών αδειών, η οποία, ύστερα από εξέτασή του, μπορεί είτε να τον παραπέμψει στην Α.Υ.Ε είτε να γνωματεύσει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την εκτέλεση υπηρεσίας.
  3.  
   Επίσης παραπέμπονται εκ νέου στην Α.Υ.Ε, προκειμένου να κριθεί οριστικά η κατάσταση της υγείας τους, όσοι μέσα στην τελευταία τετραετία είχαν κώλυμα να εκτελέσουν υπηρεσία για διάστημα περισσότερο από τριάντα (30) μήνες, συνεχώς ή τμηματικά, εξαιτίας νοσήματος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους υγείας .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 57 του π.δ/τος 584/1985, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του π. δ/τος 16/1995, αντικαθίσταται ως εξής :
  Άρθρο 57
  1.  
   Η παραπομπή στην Α.Υ.Ε γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές αναρρωτικών αδειών, στις οποίες παραπέμπονται, αντίστοιχα, οι ασθενείς από την Υπηρεσία τους ή από την Υπηρεσία που έχουν προσκολληθεί.
  2.  
   Οι επιτροπές αναρρωτικών αδειών διαβιβάζουν την ένδειξη (γνωμάτευση) παραπομπής για την Α.Υ.Ε μαζί με το φύλλο νοσηλείας, το ατομικό δελτίο ασθενειών και την τυχόν υπάρχουσα σχετική αλληλογραφία, στην Υπηρεσία που ανήκει ή είναι προσκολλημένος ο ασθενής, αυθημερόν μετά την εξέτασή του.
  3.  
   Η Υπηρεσία του ασθενή, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της γνωμάτευσης περί παραπομπής στην Α.Υ.Ε, διαβιβάζει τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία διατάσσει την παραπομπή του ασθενούς στην Α.Υ.Ε, διαβιβάζοντας σε αυτή τα ως άνω έγγραφα και κοινοποιεί το έγγραφό της στην Υπηρεσία που ανήκει ή είναι προσκολλημένος ο ασθενής. Η τελευταία, μετά την έγκριση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, χορηγεί φύλλο πορείας στον ασθενή για την παρουσίασή του στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, στο οποίο και προσκολλάται.
  4.  
   Η Α.Υ.Ε. εξετάζει τον ασθενή, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της παραπεμπτικής διαταγής και παραδίδει στον ίδιο αντίγραφο της γνωμάτευσής της, ενώ το πρωτότυπο αυτής με την υπόλοιπη αλληλογραφία το διαβιβάζει εντός πενθημέρου στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
  5.  
   Αν η Α.Υ.Ε γνωματεύσει, ότι πρέπει να χορηγηθεί μακρά αναρρωτική άδεια, το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών την χορηγεί, ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
  6.  
   Μετά τη λήξη της πρώτης μακράς αναρρωτικής του άδειας, ο ασθενής παρουσιάζεται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, που χορήγησε την άδεια, το οποίο και μεριμνά για την παραπομπή του στην Α.Υ.Ε, εντός τεσσάρων ημερών από την επόμενη της λήξης της άδειας. Αν η Α.Υ.Ε γνωματεύσει ότι πρέπει να χορηγηθεί και δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, ακολουθείται για την έγκριση και χορήγηση αυτής η διαδικασία της παραγράφου 5. Μετά τη λήξη και της δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας ακολουθείται η ίδια διαδικασία.
  7.  
   Σε περίπτωση που η γνωμάτευση της Α.Υ.Ε αναφέρεται στη σωματική ικανότητα και την υπηρεσιακή κατάσταση του ασθενή, η Υπηρεσία που ανήκει ή είναι προσκολλημένος ο ασθενής κοινοποιεί σε αυτόν αντίγραφο της παραπάνω γνωμάτευσης και του γνωστοποιεί τις σχετικές με την προθεσμία και τον τρόπο άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΘ.Υ.Ε.), διατάξεις. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ασκήσει προσφυγή η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
  8.  
   Οι Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν ή είναι προσκολλημένοι οι ασθενείς, ενημερώνουν τις επιλαμβανόμενες για την παραπομπή στην Α.Υ.Ε. Υπηρεσίες, για τον ακριβή χρόνο αποχής των ασθενών από τα καθήκοντά τους, συνεπεία νοσήματος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους υγείας, αποστέλλοντας, όπου απαιτείται, τα σχετικά με την κατάσταση του ασθενή δικαιολογητικά ή ατομικά έγγραφα.
  9.  
   Ασθενείς που κρίθηκαν ικανοί από την Α.Υ.Ε. και εντός μηνός από την κρίση αυτή δηλώνουν εκ νέου ασθένεια για την ίδια πάθηση, παραπέμπονται από την Υπηρεσία τους, ύστερα από γνωμάτευση του υπηρεσιακού γιατρού, αμέσως στην Α.Υ.Ε., μέσω του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών. Στους ασθενείς αυτούς χορηγείται Φύλλο Πορείας καθώς και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, ενώ ενημερώνεται ταυτόχρονα και η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Όταν η Α.Υ.Ε. κρίνει ότι ο εξεταζόμενος είναι ικανός για εκτέλεση υπηρεσίας και δεν συνέτρεχε περίπτωση ασθένειας, διαβιβάζει τη σχετική γνωμάτευση στην Υπηρεσία του εξετασθέντα για τον πειθαρχικό του έλεγχο και κοινοποιεί την αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Όταν οι ασθενείς αυτοί δηλώνουν εκ νέου ασθένεια για άλλη πάθηση και έχουν ανάγκη να αφεθούν ελεύθεροι υπηρεσίας μέχρι οκτώ (8) ημέρες σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 38, εξετάζονται από τον υπηρεσιακό γιατρό. Στην περίπτωση αυτή, αν ο υπηρεσιακός γιατρός διαπιστώσει ότι έχουν ανάγκη αναρρωτικής άδειας, τότε τους παραπέμπει αμέσως στην Α.Υ.Ε. και ακολουθείται η εξής διαδικασία .
  1. Η Υπηρεσία, μετά τη γνωμάτευση του υπηρεσιακού ιατρού, χορηγεί σ’ αυτούς, αμέσως φύλλο πορείας για την Α.Υ.Ε, μέσω του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, ύστερα από συνεννόηση για την ημέρα εξέτασης.
  2. Επιπλέον η υπηρεσία χορηγεί στον ασθενή αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και ενημερώνει με σήμα τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
  3. Η Α.Υ.Ε. εξετάζει αυτούς εντός πενθημέρου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, δύναται να χορηγήσει και συνήθη αναρρωτική άδεια .
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ιδίου ως άνω π. δ/τος αντικαθίσταται ως εξής : 1 Πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια διάρκειας από έναν έως δώδεκα μήνες
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ιδίου ως άνω π. δ/τος αντικαθίσταται ως εξής : 2 Η προσφυγή ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή από την επόμενη της έκδοσης της απόφασης αν η προσφυγή ασκείται από τον Αρχηγό Αν δεν ασκήθηκε προσφυγή ή δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα, η απόφαση της Α.Υ.Ε. καθίσταται οριστική .
Άρθρο 6
1.  
  Αναρρωτικές άδειες που χορηγήθηκαν από επιτροπές αναρρωτικών αδειών και διανύονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, ισχύουν μέχρι τη λήξη τους
2.  
  Οι αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 56 όριο των εκατόν είκοσι (120) ημερών αποχής από την Υπηρεσία, για λόγους υγείας, κατά την τελευταία διετία δεν παραπέμπονται στην Α.Υ.Ε. παρά μόνο στην περίπτωση που οι ημέρες αποχής, λόγω ασθενείας, κατά την ως άνω διετία υπερβούν τις εκατόν ογδόντα (180).
Άρθρο 7 "΄Εναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1.1.2009. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. α΄, στ΄ και θ΄ του ν. 1481/ 1984 «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄- 98).
 • Του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ - 231).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 147/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
Τροποποίηση του Π.Δ. 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α 204). 1995/16 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία