ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/97

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 112 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 210/1992 (Α’- 99), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του π.δ. 239/2000 (ΦΕΚ Α’ - 201), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Υγειονομικοί Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος διορίζονται γιατροί των ειδικοτήτων Παθολόγου, Καρδιολόγου, Πνευμονολόγου, Χειρούργου, Ορθοπεδικού, Γενικής Ιατρικής, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Οφθαλμιάτρου, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Ακτινοδιαγνώστη, Αναισθησιολόγου -Καταδυτικού Ιατρού, Ιατρού Εργασίας, Ουρολόγου, Ωτορινολαρυγγολόγου και Οδοντιάτρου Στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση θέσεων Υγειονομικών Αξιωματικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες στο Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις, καθορίζονται και οι απαιτούμενες ειδικότητες
2.  
    Η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του π.δ. 343/2000 (ΦΕΚ Α’ - 296), αντικαθίσταται ως εξής: 3 Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των Υγειονομικών Αξιωματικών, είναι όμοια με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών και προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ Α’ - 16), όπως κάθε φορά ισχύει, πλην του ανώτατου ορίου ηλικίας που ορίζεται το 45° και της τριετούς ιατρικής προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της περ. στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α’ - 49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α’ - 49) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 (Α’ - 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ - 41). δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’ - 258). ε. Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α’ - 231). στ. Του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Α’ - 241).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 153/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/343 2000
Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις. 2006/19 2006