ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/98

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση άρθρου 12 του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων, που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας (Α΄ 121).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Αριθμ. 2308/1462 (2) Υπαγωγή της Ενορίας Αγίου Αθανασίου Ερμακιάς εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης εις την Ιεράν Μητρόπολιν Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπόψει: 1.Την διάταξιν της παραγρ. 2 του άρθρου 11 τουν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 2.Το υπ’ αριθμ. 509/18.4.2006 έγγραφον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Παύλου. 3.Το υπ’ αριθμ. 1193/22.8.2006 έγγραφον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεοκλήτου. 4.Την υπ’ αριθμ. 1303/3.12.2006 Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Πραξιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 5.Την από 5.9.2007 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. 6.Την από 24.6.2008 απόφαση αυτής, αποφασίζει: Η Ενορία Αγίου Αθανασίου Ερμακιάς του Νομού Κοζάνης της Επαρχίας Εορδαίας, υπαγόμενη εκκλησιαστικούς εις την Ιεράν Μητρόπολιν Σερβίων και Κοζάνης, από της δημοσιεύσεως της παρούσης υπάγεται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 80 περ. α΄ του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 50). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και γ) Του π,δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 232).
  • Την υπ’ αριθμ. 42362/Ύ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1948).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 385.680 ευρώ (ΚΑΕ. 0439) για το έτος 2008 καθώς και για καθένα από τα επόμενα έτη.
  • Την υπ’ αριθμ. 174/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε. 1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία