Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του “Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Εγκρίνεται η συγκρότηση, διάρθρωση, και λειτουργία, καθώς και ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). ΜΕΡΟΣ Α’ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Άρθρο 1Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) (άρθρο 24 παρ. 4 ν. 2939/2001). Άρθρο 2Διοικητικό Συμβούλιο1.Το ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι δεκαπενταμελές (15) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποτελείται δε από τον Πρόεδρο, και δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη. Τα επτά (7) από αυτά και ο Πρόεδρος ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Από ένα (1) μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, και Ανάπτυξης. Ένα (1) μέλος προτείνεται από την ΚΕΔΚΕ, ένα (1) μέλος από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), ένα (1) μέλος από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και ένα (1) μέλος από κοινού από τις οικολογικές οργανώσεις, με τους αναπληρωτές τους. 2.Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των οικολογικών οργανώσεων, υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αυτοτελείς προτάσεις από κάθε μια από αυτές και ο Υπουργός με απόφαση του ορίζει τον υπό κρίση εκπρόσωπο μεταξύ των προτεινομένων. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το Δ.Σ. συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει προθεσμία 4 μηνών χωρίς κάποιος φορέας που εκπροσωπείται στο Δ.Σ. να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του Δ.Σ. 3.Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των διοικητικών οργάνων ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999. 4.Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του. 5.Στις περιπτώσεις α) θανάτου, β) αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους, δ) παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από εισήγηση των φορέων που τους όρισαν, η οποία δίδεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας. 6.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται και ο Γενικός Διευθυντής και ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού, εφόσον ζητηθεί από το Δ.Σ., όπως και εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αυτόν όταν συζητούνται εργασιακά θέματα. Καλούνται και παρευρίσκονται, επίσης και οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων Συστημάτων Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 3Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου1.Το ΔΣ χαράζει την πολιτική του Οργανισμού και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Δ.Σ., ιδίως: 1)Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων: - τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - τα εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - επί μέρους πρόγραμμα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προβλέπονται στο ν. 2939/2001 - παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο νόμο 2939/2001 ποσοτικούς στόχους για τις συσκευασίες - την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης - την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών - τη σήμανση των συσκευασιών - τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων - ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων - την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία - την επιβολή των κυρώσεων - τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου, - προγράμματα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς. - την τροποποίηση του Οργανισμού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. 2)Χορηγεί:- εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης - τα Πιστοποιητικά Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 3)Απευθύνει προς τους διαχειριστές και κάθε υπόχρεο για την εναλλακτική διαχείριση είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στο νόμο 2939/2001 (άρθρο 2, στοιχείο 20), ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης συστημάτων άλλων προϊόντων. 4)Εντέλλεται, παράλληλα με τον Γενικό Διευθυντή την διενέργεια των προβλεπόμενων από το ν. 2939/2001 ελέγχων. 5)Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 2939/2001. 6)Υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 2939/2001. 7)Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του. 8)Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊόντων για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. 9)Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, ποσού ανώτερου των σαράντα πέντε 45.000 ευρώ όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανισμό του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. 10)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. 11)Είναι αρμόδιο να επιλέγει τους Διευθυντές και προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων και να προτείνει τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 2. 12)Επέχει θέση υπηρεσιακού συμβουλίου για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού. 13)Ασκεί όποιες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 14)Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 2.Το Δ.Σ. του Οργανισμού εισηγείται, επίσης, στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ την παύση ή την ανάκληση του διορισμού του Γενικού Διευθυντή, για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στα καθήκοντά του. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του. 3.Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν και τρία μέλη του με γραπτή πρόσκλησή τους που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. δικαστικώς και εξωδίκως. Μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση στον Γενικό Διευθυντή ή σε μέλος του Δ.Σ.. Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του Δ.Σ. ή το νομικό σύμβουλο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του. 4.Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 5.Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, και μπορεί να ανανεώνεται. 6.Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του οργανισμού, καθώς και τον αναπληρωτή του. Άρθρο 4Γενικός Διευθυντής1.Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τετραετή θητεία, σύμφωνα με την διαδικασία των παραγράφων 2-3 του παρόντος άρθρου. 2.Η θέση του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερις (4) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: 1)πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και 2)δεκαετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. 3.Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., αφού μελετήσει τα προσόντα των υποψηφίων και αξιολογήσει τα αποτελέσματα συνέντευξης μαζί τους, προτείνει την πρόσληψη του επικρατέστερου στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος και προβαίνει με πράξη του στον διορισμό του. Για τη διαδικασία της συνέντευξης συντάσσεται σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό. 4.Στη θέση του Γεν. Διευθυντή μπορεί να τοποθετηθεί και υπάλληλος του Δημοσίου Τομέα, κάτοχος των ως άνω προσόντων, ο οποίος επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση μετά τη λήξη της θητείας του. 5.Ο Γενικός Διευθυντής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Διευθυντή. Άρθρο 5Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή1.Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο κατά το παρόν ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.. 2.Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής: 1)Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία τους. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού και μπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και προστίμου ίσου με αποδοχές ενός μισθού. Για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. 2)Εντέλλεται την διενέργεια των προβλεπόμενων από το ν. 2939/2001 ελέγχων. 3)Αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. για το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό. 4)Μπορεί να παραπέμπει στο Δ.Σ. θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης. 5)Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε (45.000) ευρώ, εντός του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις με οικονομικό αντικείμενο πάνω από 15.000 ευρώ πρέπει να εγκρίνονται πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης με απόφαση του Δ.Σ. 6)Αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής τους. 7)Ζητά τη συνδρομή για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με το ν. 2939/2001 των ελεγκτικών οργάνων άλλων φορέων του Δημοσίου, στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων τους με τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. 8)Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στο νόμο 2939/2001 (άρθρο 2, στοιχείο 20) ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά από διενέργεια ελέγχου καλεί τους παραβάτες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ν. 2939/2001. 3.Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στους Διευθυντές του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. Άρθρο 6Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.Στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. συνιστώνται α) Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και β) Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης. ΜΕΡΟΣ Β΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 7Ανάληψη υποχρεώσεων, Αναγνώριση,Εκκαθάριση και Εντολή Πληρωμής Εξόδων1.Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., απαιτείται έγκριση του Γενικού Διευθυντή ή του Δ.Σ. αυτού. Δεν απαιτείται έγκριση για δαπάνες που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα προγράμματα προμηθειών καθώς και για πάγιες δαπάνες, όπως αποδοχές προσωπικού, μισθώματα. Ειδικότερα:1)Για κάθε τακτική λειτουργική δαπάνη εκδίδεται έγκριση δαπάνης από το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή. 2)Για έκτακτες δαπάνες μικρότερες των 45.000 ευρώ που δεν έχουν εγκριθεί προηγουμένως από το Δ.Σ. του Οργανισμού εκδίδεται έγκριση δαπάνης η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή. 2.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο εγκρίσεις παρέχονται με ειδικό έγγραφο που συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και περιέχει τα εξής στοιχεία: α) Τις διατάξεις των νόμων ή των κανονιστικών πράξεων στις οποίες στηρίζεται η δαπάνη. β) Το είδος και την αιτία της δαπάνης. γ) Το οικονομικό έτος δ) Την προκαλούμενη επιβάρυνση του προϋπολογισμού. ε) Τον τίτλο και τον αριθμό του οικείου φορέα στ) Τον κωδικό αριθμό εξόδου ζ) Βεβαίωση ότι υπάρχει πίστωση και ότι δεν γίνεται υπέρβαση αυτής. 3.Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών υποχρεούται να παρακολουθεί την εξέλιξη των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων εις βάρος του προϋπολογισμού με την πλήρη και άμεση ενημέρωση των σχετικών βιβλίων και λοιπών αρχείων και να παρέχει πληροφορίες για το υπόλοιπο των εγγεγραμμένων πιστώσεων. 4.Τα έξοδα του Οργανισμού αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 5.Για την πληρωμή οιουδήποτε εξόδου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 6.Στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) Ο αύξων αριθμός του εντάλματος και ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου του συνοδεύοντος τα δικαιολογητικά εγγράφου. β) Το οικονομικό έτος. 1)Ο κωδικός αριθμός του εξόδου στον οποίο καταλογίζεται η δαπάνη. δ) Ο φορέας σε βάρος του οποίου εκδίδεται. ε) Ο αύξων αριθμός της αναληφθείσας υποχρέωσης. στ) Ο αριθμός και η χρονολογία της οικείας απόφασης για την εκτέλεση της δαπάνης. ζ) Το πληρωτέο ποσό εγγράφως και αριθμητικώς. η) Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και κάθε άλλο στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και η έδρα του. θ) Πλήρης και σαφής αιτιολογία της πληρωμής. ι) Η τράπεζα, ο πιστωτικός οργανισμός ή η ταμιακή υπηρεσία που θα ενεργήσει την πληρωμή. ια) Ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης. ιβ) Οι υπογραφές των αρμοδίων οργάνων. Άρθρο 8Ειδικές οικονομικές διατάξεις1.Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 2.Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.: Τηρεί τα λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Ειδικότερα τηρούνται, κατά τις κείμενες διατάξεις, υποχρεωτικά τα ακόλουθα λογιστικά βιβλία: 1)Συγκεντρωτικό ημερολόγιο 2)Γενικό καθολικό 3)Αναλυτικά καθολικά 4)Αναλυτικά Ημερολόγια 5)Βιβλίο μηνιαίων ισοζυγίων Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών 6)Απογραφών και Ισολογισμού 7)Βιβλίο προϋπολογισμού 8)Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων 9)Πρακτικών Δ.Σ. 10)Βιβλίο επιταγών και εντολών μεταφοράς 11)Βιβλίο γραμματίων εισπρακτέων-πληρωτέων 12)Κάθε άλλο στοιχείο που η τήρηση του κατά τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης και της πληροφορικής επιβάλλεται για την ευχερή παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης καθώς και τον έλεγχο αυτής από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Τα βιβλία αριθμούμενα, θεωρούνται από το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού. 3.Η ταμειακή διαχείριση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. γίνεται από Τράπεζες που η επιλογή τους αποφασίζεται από το Δ.Σ., με τήρηση έντοκων λογαριασμών. Άρθρο 9Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών1.Οι αποφάσεις που αφορούν προμήθεια με οικονομικό αντικείμενο άνω των 45.000 ευρώ λαμβάνονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Για συμβάσεις προμηθειών μέχρι ποσού 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά κατηγορία δαπάνης ετησίως, καθώς και για μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του Οργανισμού μέχρι ποσού ετησίου μισθώματος 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής. 2.Για την έγκριση διενέργειας προμήθειας είναι δυνατό να συντάσσεται συνοπτικό τεχνικό δελτίο, από το αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη τμήμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, τον χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης προμήθειας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης. Άρθρο 10Διαδικασίες ανάθεσης1.Για την ανάδειξη του καταλληλότερου προμηθευτή σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης: 1)Ανοικτή Διαδικασία 2)Κλειστή Διαδικασία 3)Διαδικασία με διαπραγμάτευση: ι) με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ιι) χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 2.Για την ανάδειξη του καταλληλότερου προμηθευτή σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι κατώτερος των 45.000 ευρώ επιτρέπεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού από τριμελή επιτροπή, ενώ για συμβάσεις κατώτερες των 15.000 ευρώ επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση. Άρθρο 11Κανόνες διαδικασίας - Εφαρμογή π.δ. 118/2007Προκειμένου περί των κανόνων και αρχών δημοσιότητας που πρέπει να πληρούνται από τον Οργανισμό, όπως και για κάθε διαδικαστικό θέμα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) όπως ισχύουν εκάστοτε. Άρθρο 12Μητρώο ΠρομηθευτώνΟ Οργανισμός τηρεί και οργανώνει μητρώο προμηθευτών και μπορεί να καλεί μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών όσους προμηθευτές περιλαμβάνονται στο μητρώο. Άρθρο 13Επιτροπές1.Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., συνιστώνται γιά κάθε διαγωνισμό ή συναφή ομάδα διαγωνισμών, οι ακόλουθες επιτροπές: 1)Επιτροπή Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών. Αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη, υπαλλήλους του Οργανισμού ή δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών, την αποσφράγιση των φακέλων και την αξιολόγησή τους. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται αρμοδίως για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας η Επιτροπή παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και εισηγείται περί των διαγωνιζόμενων που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. 2)Επιτροπή Προσφυγών. Αποτελείται από τρία μέλη, υπαλλήλους του Οργανισμού ή δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διάφορα εκείνων του εδαφίου α. Είναι αρμόδια για την εξέταση των τυχόν υποβαλλόμενων προσφυγών και εισηγείται αρμοδίως σχετικά με τις υποβληθείσες προσφυγές. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών. 3)Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στη σύμβαση ανάθεσης. 2.Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Με την απόφαση συγκρότησης, καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών. Άρθρο 14Προσφυγές1.Κατά κάθε πράξης ή παράλειψης του Οργανισμού αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό, καθώς και κατά της συμμετοχής οικονομικού φορέα και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, είναι δυνατό να ασκηθεί προσφυγή. 2.Όλες οι προσφυγές απευθύνονται στον Οργανισμού και υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα του. Επ’ αυτών αποφαίνεται αιτιολογημένα κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας επιτροπής το Δ.Σ. του Οργανισμού μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους. Ειδικότερα: Ι. Επί των προσφυγών κατά της διακήρυξης, η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού εκδίδεται το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. ΙΙ. Επί των προσφυγών κατά της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού εκδίδεται το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 3.Για το παραδεκτό των προσφυγών υποβάλλεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., σύμφωνα με το π.δ. 118/2007 (άρθρο 15 παρ. 6). 4.Οι προσφυγές ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της πράξης ή παράλειψης του Οργανισμού που προκαλεί ζημία στα συμφέροντά του. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν τη σύναψη της σύμβασης. 5.Ειδικότερα οι προσφυγές κατά της συμμετοχής προμηθευτή και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ασκούνται κατά τη διάρκειά της ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή αυτή δεν αναβάλλει ούτε διακόπτει το διαγωνισμό, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών και εκδίδεται η σχετική απόφαση από το Δ. Σ. του Οργανισμού, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής. 6.Η προσφυγή κατά της διακήρυξης ασκείται μέχρι το μέσον του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης ή την αποστολή της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης ή της αποστολής της πρόσκλησης και της υποβολής των προσφορών. 7.Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η προσφυγή κατά της διακήρυξης ασκείται μόνο από όσους προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 8.Η προσφυγή κατά της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, ασκείται μέχρι το μέσον του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης και μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 9.Προσφυγή κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο ημερών από την υποβολή της. Άρθρο 15Αποτέλεσμα διαγωνισμού1.Το Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να αποφασίσει: 1)την κατακύρωση του αντικειμένου του διαγωνισμού ή μέρους αυτού κατά ποσοστό που ορίζεται στην προκήρυξη 2)την κατανομή του αντικειμένου του διαγωνισμού, εφόσον είναι διαιρετό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εάν το αντικείμενο του διαγωνισμού δεν είναι διαιρετό, ο μειοδότης επιλέγεται με διαπραγμάτευση. 3)τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 2.Κάθε απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού αναφορικά με το διενεργούμενο διαγωνισμό κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο. Επικουρικά δε, μπορεί να αναρτηθεί η σχετική απόφαση στην έδρα του Οργανισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από εκείνη κατά την οποία ελήφθη. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης διαγωνιζομένων από τον Οργανισμό για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζημίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Άρθρο 16ΣυμβάσειςΠροκειμένου περί συνάψεως συμβάσεως με τον προμηθευτή, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.118/2007 (Α΄ 150), όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 17Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασηςΚάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στη σύμβαση. Άρθρο 18Παραλαβή1.Με την περάτωση των εργασιών κάθε επιμέρους φάσης υλοποίησης της προμήθειας, το παραδοτέο παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιτροπή και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής. 2.Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης που περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις του παραδοτέου από τους όρους της σύμβασης, τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει περί της χρηστικότητας και καταλληλότητάς του. Εφόσον κριθεί από το Δ.Σ. του Οργανισμού ότι οι παρεκκλίσεις του παραδοτέου δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 3.Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σύμβαση. Σε περίπτωση που η παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδικαίως με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Οργανισμού. 4.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 1)παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται από τον Οργανισμό ως ασήμαντο 2)παραλήφθηκε οριστικά η προμήθεια που παραδόθηκε 3)έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 4)εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Άρθρο 19Υποχρεώσεις προμηθευτή1.Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2.Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον Οργανισμό τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 3.Ο προμηθευτής εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τις γνωστές σ’ αυτόν συνθήκες. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών συντρέχει μόνο εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες που έλαβαν χώρα αποτελούν αντικείμενο μη ασφαλιζόμενο κατά τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς. 4.Ο προμηθευτής φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε για κάθε είδους βλάβη από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί στη σχετική σύμβαση. 5.Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων συμβάσεων του Οργανισμού. Είναι δε υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τον Οργανισμό για την έγκαιρη επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ περισσοτέρων προμηθευτών. 6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί όλες τις συμβατικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας. 7.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 8.Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασής του, ή εφόσον έληξε η χορηγηθείσα παράταση και ο προμηθευτής δεν έχει παραδώσει την προμήθεια. 9.Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, μπορεί να επιβάλλεται στον προμηθευτή πέραν των τυχόν άλλων κυρώσεων κατά τον παρόντα κανονισμό ή τη σύμβαση, ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και μέχρι τη λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε. Το ποσό της ποινικής ρήτρας καθορίζεται με τη σύμβαση. 10.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το έργο, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 11.Σε περίπτωση πολύ σοβαρών λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης, χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις στον προμηθευτή. Άρθρο 20Έκπτωση προμηθευτή1.Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση μη προσέλευσής του μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σύμβαση, καθώς και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή των γραπτών εντολών που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση, εντός δέκα (10) ημερών. 2.Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού οι ακόλουθες κυρώσεις: 1)η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση 2)η εκτέλεση μέρους ή όλης της προμήθειας κατά περίπτωση, σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση ζημία του Οργανισμού ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 3)ο καταλογισμός στον προμηθευτή προστίμου για το τμήμα της προμήθειας για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού 4)η είσπραξη εντόκως μέρους ή του συνόλου κατά περίπτωση, της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 3.Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκληση από τον Οργανισμό με αναλυτική έκθεση των αξιώσεών του και προθεσμία για την εκτέλεσή τους. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις του Οργανισμού. Η ειδική πρόσκληση και οι τασσόμενες σ’ αυτήν προθεσμίες δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του προμηθευτή αναφορικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και τις συνέπειες τυχόν υπέρβασης των προθεσμιών. 4.Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση, μετά την εκδίκαση ενδεχόμενης ένστασης του προμηθευτή ασκηθείσας εντός πέντε ημερών, εκκαθαρίζονται τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για την οριστική εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη και η επιμέτρηση της ήδη εκτελεσθείσας προμήθειας. Άρθρο 21Τρόπος πληρωμής –απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμήπρομηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικόΠροκειμένου περί του τρόπου πληρωμής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή των προμηθευτών στο εσωτερικό και εξωτερικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 35 του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 22Αναστολή της σύμβασης1.Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον προμηθευτή. Στη γνωστοποίηση αυτή, προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 2.Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ο προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού είτε του Οργανισμού. Άρθρο 23Λύση της σύμβασης1.Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να καταγγέλλει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον ανάδοχο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια που έχει εκτελέσει μέχρι το χρόνο της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης. 2.Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του προμηθευτή εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. Άρθρο 24Εμπιστευτικότητα1.Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από ιδιώτες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη ¨εμπιστευτικό έγγραφο¨. 2.Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε και αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο. 3.Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. προς τις αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 25Τελικές ΔιατάξειςΕντελώς λεπτομερειακά θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Άρθρο ΔεύτεροΈναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος δ/τος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 5 και 25 του νόμου 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την ειδική μελέτη, (Νοέμβριος 2005), της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. (Ν.Π.Ι.Δ.) και ειδικότερα από την εφαρμογή των άρθρων 11 και 13. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός διενεργούμενων προμηθειών, συνιστώμενων επιτροπών και μελών αυτών, ύψος αποζημίωσης κ.λ.π.) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς.
  • Την υπ’ αριθμ. 34/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2010/3854 2010
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙ[...]" 2014/4296 2014
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. 2017/4496 2017
Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευα­σιών και ΄Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). 2008/170 2008