ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-01-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-01-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-01-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των π.δ/των: α) 180/1983 (Α΄ 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 353/2002 (Α΄ 298) και β) 4/2008 (Α΄ 13) «Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας όπως αυτή ορίστηκε με το π.δ. 180/1983 και παρατάθηκε με τα π.δ. 266/1988 (Α΄ 119), 261/1993 (Α΄ 112), 160/1998 (Α΄ 121) και 353/2002 (Α΄ 298) παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος και εν συνεχεία για πέντε έτη.
Άρθρο 2
1.  
  Τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 των άρθρων 2 περ. γ΄, 6 περ. γ΄ και 10 περ. ζ΄ του π.δ/τος 4/2008 (Α΄ 13), Γραφεία Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας και όπου αλλού αναφέρονται ως Γραφεία στο προαναφερόμενο π.δ/γμα, αναβαθμίζονται σε Τμήματα Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ/τος 4/2008 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, εκτός του Τμήματος Νομικής Στήριξης και του Τμήματος Οργάνωσης, Διοίκησης και Ποιότητας που προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ε. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός κρατικών δαπανών» (Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Β΄ 1948) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους 4.000 € περίπου, από το οικονομικό έτος 2009 και 3.100 € περίπου για καθένα των επόμενων τεσσάρων ετών, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε.Φ.31-120/ Κ.Α.Ε. 0215) β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): Ετήσια δαπάνη για την λειτουργία της ΕΥΔΕ – ΑΕΛΜΠ, για καθένα των ετών 2009-2013, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)].
 • Το υπ’ αριθμ. Οικ/3/ΦΑ9/2.1.2008 έγγραφο της ΕΥΔΕ Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας.
 • Την υπ’ αριθμ. 281/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2007/42362/Υ252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/42362_Υ252 2007
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/180 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/266 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης. 2008/4 2008