ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση Γραμματείας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η Εθνική Αρχή έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφονται σε επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους οι λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και στο κέντρο φέρει το διακριτικό σύμβολο της Αρχής, το οποίο αποτελείται από τον ζυγό της Θέμιδας, το φίδι του Ασκληπιού και τα βιολογικά σύμβολα των δύο φύλων, και συμβολίζει τη σύνδεση Δικαιοσύνης, Ιατρικής και Βιολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Διάρθρωση και αρμοδιότητες Γραμματείας Άρθρο 2 Διάρθρωση Γραμματείας Η Γραμματεία της Αρχής η οποία συνεστήθη με το άρθρο 25 του ν. 3305/2005 λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και συγκροτείται από πέντε (5) Τμήματα, ως εξής: 1) Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης, 2) Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών, 3) Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, 4) Τμήμα Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευνας και 5) Τμήμα Δικαίου και Βιοηθικής. Άρθρο 3 1.Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : 1)Η γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής με την τήρηση χειρόγραφου ή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (γενικού και κατά κατηγορίες) εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς και βιβλίων πράξεων- αποφάσεων του Προέδρου και της Αρχής, η τήρηση του αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων της Αρχής, η δακτυλογράφηση κάθε είδους κειμένων, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων, η επίδοση εγγράφων, η οργάνωση, ταξινόμηση και διαρκής ενημέρωση κάθε αναγκαίου αρχείου και μητρώου καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και των μελών της Αρχής. 2)Η κοινοποίηση στα άλλα αρμόδια τμήματα των απαραίτητων για τη δραστηριότητά τους στοιχείων. 3)Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της Αρχής και του προσωπικού της Γραμματείας, καθώς και των μεταβολών του προσωπικού. 4)Η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής και η εν γένει οργάνωση και λειτουργία του λογιστικού συστήματός της, καθώς και η διαχείριση των κάθε είδους εσόδων και δαπανών της Αρχής. 5)Η κατάρτιση και η εισήγηση προς την Αρχή, δια του Προϊσταμένου της Γραμματείας, του προϋπολογισμού της Αρχής και η μέριμνα για την εκτέλεση και τροποποίησή του. 6)Η έκδοση εντολών πληρωμής και εκκαθάρισης αποδοχών, αποζημιώσεων και εν γένει απολαβών των μελών της Αρχής και του προσωπικού της Γραμματείας. 7)Η έκδοση εντολών πληρωμών και εκκαθαρίσεων για κάθε άλλη δαπάνη, εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό. 8)Η εκτίμηση και καταγραφή των κάθε είδους αναγκών της Αρχής σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη και λοιπά αναλώσιμα, η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθειά τους και η τήρηση κάθε αναγκαίου προς τούτο βιβλίου (απογραφής, αποθήκης κ.λπ.). 9)Η εκποίηση ή καταστροφή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, άχρηστου υλικού και εξοπλισμού. 10)Η διοικητική μέριμνα, η καθαριότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Αρχής καθώς και η εξυπηρέτηση του κοινού. 11)Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 2.Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : 1)Ο υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Προέδρου και των τυχόν εντεταλμένων προς τούτο μελών της Αρχής σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων που είναι αναγκαία για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Αρχής. 2)Η συλλογή, μεταφορά, διασύνδεση και διαρκής ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στα μητρώα και τα αρχεία της Αρχής. 3)Η συντήρηση των προαναφερθέντων πληροφορικών και δικτυακών συστημάτων. 4)Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις εσωτερικές λειτουργίες της Αρχής, όπως η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η διακίνηση εγγράφων. 5)Η τήρηση ιστορικών αρχείων και μητρώων. 6)Η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικού πλαισίου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν μερικής ή ολικής αυτοματοποιημένης ή μη επεξεργασίας και τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. 7)Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και επιστημονικών συμπερασμάτων. 8)Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής σχετικά με το αντικείμενο του χώρου ευθύνης του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών. 9)Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 3.Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού ανήκουν : 1)Η προετοιμασία φακέλων, η σύνταξη μελετών, η υποβολή εισηγήσεων και η εν γένει συνδρομή στην άσκηση της επικοινωνιακής πολιτικής της Αρχής. 2)Η μέριμνα για τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία της Αρχής με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, με ιδιώτες καθώς και με υπηρεσίες και Αρχές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις. 3)Η κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων, καταχωρίσεων στον τύπο καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων για την Αρχή, τις αρμοδιότητες και το έργο της. 4)Η μετάφραση κάθε είδους κειμένων. 5)Η διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Αρχής. 6)Η δημιουργία, τήρηση και διαρκής ενημέρωση βιβλιοθήκης, αρχείου δημοσιευμάτων ελληνικού και ξένου τύπου (γενικού και ειδικού), αρχείου ξένων νομοθεσιών και αρχείου επίσημων αποφάσεων. 7)Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 4.Τμήμα Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευνας Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : 1)Η εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων για τη διενέργεια έρευνας σε γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια. 2)Η εισήγηση για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων έρευνας σε γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διενέργειας επιστημονικής έρευνας. 3)Η συλλογή και αρχειοθέτηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. 4)Η εισήγηση προς την Αρχή για την τύχη των γαμετών, του γεννητικού υλικού και των κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων τα οποία φυλάσσονται σε Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται ή διακόπτεται. 5)Η παρακολούθηση των γενικών επιστημονικών εξελίξεων που αφορούν και επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η διατύπωση σχετικών υποδείξεων και η κατάρτιση εισηγήσεων με στόχο τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της Εθνικής Αρχής. 6)Η συνεργασία με το Τμήμα Δικαίου και Βιοηθικής αναφορικά με τις κοινωνικές, ψυχολογικές, ηθικές και νομικές προεκτάσεις επιστημονικών εξελίξεων στο πεδίο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τη σημασία διεξαγωγής έρευνας σε συγκεκριμένα πεδία. 7)Η συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων σχετικά με την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 8)Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 5.Τμήμα Δικαίου και Βιοηθικής Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : 1)Η εισήγηση σχετικά με κάθε περίπτωση παράβασης του νόμου και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 2)Η υποβολή εισηγήσεων προς την Αρχή σχετικά με αναφορές ή καταγγελίες που αφορούν την προσβολή δικαιωμάτων των αιτούντων από τον τρόπο εφαρμογής των μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 3)Η γνωμοδότηση σχετικά με τις κοινωνικές, ψυχολογικές, ηθικές και νομικές πλευρές των δραστηριοτήτων της Αρχής και η διατύπωση υποδείξεων αναφορικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής της Αρχής. 4)Η συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής Ανάπτυξης και ΄Ερευνας αναφορικά με τις κοινωνικές, ψυχολογικές, ηθικές και νομικές προεκτάσεις των επιστημονικών εξελίξεων στο πεδίο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 5)Η εν γένει αντιμετώπιση κάθε νομικού ζητήματος που ανακύπτει σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής. 6)Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Σύσταση θέσεων προσωπικού και κατανομή τους σε κλάδους, ειδικότητες και τμήματα και προσόντα διορισμού Άρθρο 4 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Διοίκησης Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης 1.Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: Έξι (6) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Επί πλέον απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ. 2.Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΥΕ Επιμελητών και δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των Κλάδων ΥΕ Κατηγορίας ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 του π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 5 Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: 1.Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Απαιτείται επίσης η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας καθώς και η γνώση ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής. 2.Μία (1) θέση Κλάδου ΠΕ Στατιστικής. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Απαιτείται επίσης η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. 3.Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 του π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Απαιτείται επίσης η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 6 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας, δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ή μεταφραστών, ή κοινωνικών ή φιλολογικών επιστημών. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, επαγγελματική πείρα στα αντίστοιχα πεδία, ή κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου. Άρθρο 7 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Επιστημονικής Ανάπτυξης και ΄Ερευνας Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Βιολογίας, δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Γενετικής, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Ιατρικής και μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολογίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και γνώση Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, μεταπτυχιακό δίπλωμα στους προαναφερόμενους κλάδους ή/και θεωρητική ή ερευνητική πείρα στα αντίστοιχα πεδία, ή/και στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Άρθρο 8 Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: 1.Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Νομικών. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ΑΕΙ Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 2.Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Φιλοσοφίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χειρισμού Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιοηθική ή/και θεωρητική ή ερευνητική πείρα στο πεδίο της Βιοηθικής. Άρθρο 9 Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, Η/Υ και εμπειρίας Όπου για το διορισμό στους πιο πάνω κλάδους προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, ή/και Η/Υ, ή εμπειρία, αποδεικνύονται, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28 του π.δ. 50/2001, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Άρθρο 10 Πλήρωση θέσεων Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Γραμματείας της Αρχής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28/1994) και του άρ. 4, παρ. 1 και 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220/2002) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 11 Ανακατανομή θέσεων Οι θέσεις προσωπικού της Γραμματείας μπορεί να ανακατανέμονται στα τμήματα που τη συγκροτούν, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της, με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της Γραμματείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Γενικές Διατάξεις Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Γραμματείας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Γραμματείας και τον έλεγχο του προσωπικού της. β) Τον συντονισμό των εργασιών που απαιτούνται για τον ετήσιο προγραμματισμό της Αρχής. γ) Την εισήγηση προς την Αρχή για την έγκαιρη προσαρμογή του έργου της στις σημειούμενες επιστημονικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα και διεθνώς. δ) Την κατανομή της εργασίας στο προσωπικό της Γραμματείας, βάσει των αποφάσεων της Αρχής ή του Προέδρου της και των εισηγήσεων των αρμόδιων προϊσταμένων Τμημάτων. Προς τούτο λαμβάνει υπόψη τα προσόντα, την ειδίκευση και την απασχόληση του κάθε υπαλλήλου. ε) Την εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Αρχής του οικονομικού προγραμματισμού του επομένου έτους, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Αρχής. στ) Την υποβολή προς τελική έγκριση στον Πρόεδρο της Αρχής των υπηρεσιακών εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμματείας, οι οποίες συντάσσονται ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων προϊσταμένων Τμημάτων. ζ) Την ευθύνη για τη σύνταξη, εφαρμογή και πιστή τήρηση από το προσωπικό της Γραμματείας των κανονισμών ασφαλείας των εγκαταστάσεων, αρχείων και μητρώων της Αρχής. η) Τη μέριμνα για τη σύνταξη λεπτομερών εκθέσεων για το έργο της Αρχής και την εκτέλεση της αποστολής της, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Αρχής. θ) Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας συναφούς προς τις αρμοδιότητές του, ύστερα από εντολή της Αρχής ή του Προέδρου της. Άρθρο 13 Προϊστάμενοι Τμημάτων α) Του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. β) Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. γ) Του Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. δ) Του Τμήματος Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών Επιστημών. ε) Του Τμήματος Δικαίου και Βιοηθικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών. Άρθρο 14 Αναπλήρωση Προϊσταμένων α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος προϊσταμένου, ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί με απόφασή του να ορίσει ως αναπληρωτή του τον ανώτερο κατά βαθμό υπάλληλο του Τμήματος. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί αναπληρωτής προϊσταμένου, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Γραμματείας αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης και τους προϊσταμένους των Τμημάτων υπάλληλος του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Αρχής. β) Με ειδική εντολή του Προέδρου της Αρχής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμματείας και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων μπορεί να εξουσιοδοτηθούν να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντολές πληρωμής και άλλες πράξεις. Άρθρο 15 Πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού α) Με πράξη του Προέδρου της Αρχής, οι υπάλληλοι των Τμημάτων αναλαμβάνουν και κάθε άλλη εργασία ή αποστολή συναφή προς την άσκηση των καθηκόντων τους. β) Με πράξη του Προέδρου της Αρχής, οι υπάλληλοι της Αρχής την εκπροσωπούν ενώπιον κάθε άλλης Αρχής και συμμετέχουν σε αποστολές, σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, συνεδριάσεις και συνόδους δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις. γ) Με πράξη του Προέδρου της Αρχής, οι υπάλληλοι της Αρχής μετέχουν σε μαθήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Άρθρο 16 Μεταβατικές Διατάξεις Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και εφόσον οι θέσεις των προϊσταμένων δεν καλυφθούν με απόσπαση ή μετάταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005, η πλήρωσή τους γίνεται με διορισμό μετά από δημόσια προκήρυξη. Τον προϊστάμενο της Γραμματείας επιλέγει η Αρχή κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» β) του άρθρου 4 παρ. 1, 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220/2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98)
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950/3.10.2007).
  • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 40/16.1.2009).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 566.512 € (πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα Ευρώ), η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον φορέα 230 και συγκεκριμένα στην ομάδα κωδικών αριθμών 0200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Την από 8.10.2007 εισήγηση (θέμα 2ο) της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
  • Την υπ’ αριθμ. 269/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από την εισήγηση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-02-09 Οργάνωση Γραμματείας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/21
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2005/3305 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία