Οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ΕλληνικήςΑγροφυλακής.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων"
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό που κατέχει άδεια οδήγησης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υποχρεούται να ασκεί για λόγους υπηρεσιακούς καθήκοντα οδηγού, ανεξάρτητα αν απασχολείται μόνιμα ή περιστασιακά στην οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων
Article 2
1.  
  Οι ανάγκες της Ελληνικής Αγροφυλακής σε οδηγούς καλύπτονται από το πολιτικό προσωπικό του Κλάδου ΔΕ Οδηγών (άρθρο 15 του ν. 3585/2007) και από Αγροφύλακες, που κατέχουν άδεια ικανότητας οδηγού των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι οδηγοί χρεώνονται με απόδειξη τα οχήματα, καθώς και όλα τα παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα αυτών. Η χρέωση του ιδίου οχήματος είναι δυνατή σε δύο ή περισσότερους οδηγούς.
2.  
  Το αγρονομικό προσωπικό από το βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι και του Αρχηγού που κατέχει άδεια οδήγησης ικανότητας οδηγού των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιτρέπεται να οδηγεί υπηρεσιακά οχήματα, σε περίπτωση που η Υπηρεσία στερείται οδηγού της παραγράφου 1 και υπάρχει έκτακτη ανάγκη να κινηθεί το όχημα για εκτέλεση υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Αρχιφύλακες, οι Αγρονόμοι και οι Αγρονομικοί Υποδιευθυντές πρέπει να έχουν γραπτή ή προφορική έγκριση των προϊσταμένων τους.
Article 3
1.  
  Οι οδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεις και όλες τις οδηγίες και εντολές που περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα, βιβλία και βιβλιάρια, καθώς και στις σχετικές με την οδήγηση, κίνηση, διάθεση, συντήρηση και έλεγχο των υπηρεσιακών οχημάτων Κανονιστικές, Διαταγές ή Κανονισμούς της Ελληνικής Αγροφυλακής, υπόκεινται δε στις εκάστοτε διατάξεις, που αφορούν στις υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων
2.  
  Ειδικότερα οι οδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
 1. Ευθύνονται για την καλή κατάσταση και συντήρηση του οχήματος που έχουν χρεωθεί, των εργαλείων και παρελκόμενων αυτού, τηρούντες το σύστημα καθηκόντων συντηρήσεως
 2. Ευθύνονται για κάθε απώλεια ή βλάβη του οχήματος ή του φορτίου οφειλόμενη σε υπαιτιότητά τους.
 3. Οφείλουν να μεριμνούν ώστε να μη συντρέχει περίπτωση υπερβολικής φόρτωσης.
 4. Φροντίζουν για τον ανεφοδιασμό του οχήματος με καύσιμα, λιπαντικά και νερό και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμο προς κίνηση
 5. Ευθύνονται για την κανονική τήρηση των βιβλιαρίων ή εντύπων που συνοδεύουν το όχημα
 6. Αναφέρουν εγκαίρως τις βλάβες του οχήματός τους, η αποκατάσταση των οποίων δε δύναται να γίνει απ’ αυτούς
 7. Οφείλουν να γνωρίζουν τη χρήση των πυροσβεστικών συσκευών του οχήματός τους
Article 4 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 5 παρ. 4 και 13 παρ. 4 ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄- 148).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄-3).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 από 13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 40).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 133/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label