ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/101

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ./τος 219/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου (ΦΕΚ 116/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Μία (1) κενή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μία (1) κενή θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και μία (1) κενή θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας μεταφέρονται και προστίθενται στις τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι δε κλάδοι ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας καταργούνται. Το άρθρο 3 του π.δ. 219/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «3θέσεις του μόνιμου προσωπικού αναδιαρθρώνονται και ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέσεις επτά (7) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (Ειδικότητας Πληροφορικής) θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων θέσεις τρεις (3) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων θέση μία (1) (Ειδικότητας δύο (2) ξένων γλωσσών Γαλλικής ή Αγγλικής –Γερμανικής) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέση μία (1) » Άρθρο 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡ. ΔΙΕΡΜ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2 1 1 4 ΣΥΝΟΛΟ 7 1 3 1 1 13 Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950 /Β΄/2007).
  • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β΄).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91/Β΄/26.1.2009).
  • Την υπ’ αριθμ. 268/12.2.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Κορινθίας ύψους 9.422,00 €, η οποία θα καλυφθεί για το τρέχον έτος, από το ειδικό Αποθεματικό του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου και για τα επόμενα έτη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου (ΚΑΕ 0211 και 0225).
  • Την υπ’ αριθμ. 49/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Δ15/Α/Φ.19/1189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Δ15_Α_Φ_19_1189 2009
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία