ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/102

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 336/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας» (ΦΕΚ 179/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Μεταφέρονται μία (1) κενή θέση κλάδου ΥΕ Επιμελητών και μία (1) κενή θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού – Καθαριό-τητας και προστίθενται στις τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, το δε άρθρο 3 του π.δ. 336/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «3θέσεων σε κλάδους Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού αναδιαρθρώνονται και ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέσεις δυο (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θέσεις δυο (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων εκ των οποίων μια (1) θέση ειδικότητας Εισπράκτορα θέσεις έξι (6) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας Χειριστών Η/Υ θέση μία (1) Μία (1) προσωρινή θέση Κλάδου ΔΕ. ειδικότητας Εισπράκτορα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του ν. 2839/2000, θα καταργηθεί μόλις κενωθεί με οιονδήποτε τρόπο » Άρθρο 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚ. – ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. Η/Υ ΔΕ Εισπράκτορας –Προσωρινή Θέση Ι.Δ.Α.Χ. βάσει ν. 2839/2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 1 1 1 1 4 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3 1 4 ΣΥΝΟΛΟ 2 2 5 1 1 11 Άρθρο 3 Το άρθρο 5 του π.δ. 336/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 1.Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων. 2.Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου, πλην του Τμήματος Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ή του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 3.Του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού –Οικονομικού και εν ελλείψει του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει, του κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄). β) του άρθρου 3ζ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) που προστέθηκαν με το άρθρο 22 του ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α΄). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950 /Β΄).
  • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β΄).
  • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ91/Β΄/26.1.2009).
  • Την υπ’ αριθμ. 5/7.5.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ύψους 840,69 €, η οποία για το τρέχον έτος καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0211, 0225, 0253, 0227, 0551 και 0552) και για τα επόμενα έτη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
  • Την υπ’ αριθμ. 16/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Δ15/Α/Φ.19/1189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Δ15_Α_Φ_19_1189 2009
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία