Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 153/2004 «Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 111).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
  Η διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή είναι 9 μήνες για τους σπουδαστές κανονικής φοίτησης, ενώ είναι δυνατόν με διαταγή του ΓΕΕΘΑ η διάρκειά της να ορίζεται από 6 έως 12 μήνες. Η διάρκεια φοίτησης των σπουδαστών δι’ αλληλογραφίας (εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως), είναι το διπλάσιο του χρόνου κανονικής φοίτησης και ορίζεται μετά από διαταγή του ΓΕΕΘΑ.
2.  
  Στο άρθρο 5 του π.δ. 153/2004, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
  Οι αξιωματικοί σπουδαστές που φοιτούν με αλληλογραφία παρακολουθούν εκπαίδευση στη Σχολή διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων, μαζί με τους σπουδαστές κανονικής φοίτησης
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Η Διεύθυνση Υποστήριξης περιλαμβάνει 1 Το Τμήμα Προσωπικού – Ασφαλείας στο οποίο υπάγονται (1) Το Γραφείο Προσωπικού (2) Το Γραφείο Αλλοδαπών Σπουδαστών 2 Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) στο οποίο υπάγονται (1) Το Γραφείο Οικονομικού (2) Η Διαχείριση Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) (3) Το Γραφείο Μεταφορών (4) Η Διαχείριση Υλικού (5) Το Γραφείο Συντήρησης (6) Το Ιατρείο 3 Την Κεντρική Γραμματεία 4 Τη Διμοιρία Διοίκησης
Άρθρο 3
1.  
  Η υποπαράγραφος 2ζ του άρθρου 10 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2ζ Το Τμήμα Συντονιστών Εκπαιδευτών
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 8 Η Σχολή διορίζει ή αναθέτει την ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας στους παρακάτω 1 Για την κάλυψη των βασικών τομέων εκπαίδευσης σε (1) Έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου εν ενεργεία ή εν συντάξει κατά προτεραιότητα ή έναν Καθηγητή Πολιτικών Επιστημών – Διεθνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής (2) Έναν Καθηγητή Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας (3) Έναν Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών για οικονομικά θέματα (4) Έναν καθηγητή διεθνών σπουδών, με εξειδίκευση στα θέματα στρατηγικών και αμυντικών σπουδών, εξοπλισμών και ανάπτυξης οπλικών συστημάτων ή ανώτατο αξιωματικό εν αποστρατεία, από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με ανάλογες γνώσεις (5) Έναν Καθηγητή Διοικητικών Επιστημών, για θέματα Διοίκησης – Διεύθυνσης και Ηγεσίας. 2 Για την κάλυψη εκπαιδευτικών απαιτήσεων σε ειδικούς τομείς ή ειδικά θέματα του προγράμματος της Σχολής, είναι δυνατόν να διορισθούν ως έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό ανώτατοι ή ανώτεροι πολιτικοί υπάλληλοι ή ιδιώτες, ειδικής μόρφωσης ή αρμόδιοι επιτελείς αξιωματικοί των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων .
2.  
  Στο άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 153/2004, προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής: 10 Για τους εξωτερικούς ομιλητές ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 13, υποπαράγραφος 1γ
Άρθρο 5
1.  
  Η υποπαράγραφος 2. β. του άρθρου 13 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2.β. Οι λοιποί Καθηγητές πρέπει (1) Να ανήκουν στο Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό- των Α.Ε.Ι. ή ΑΣΕΙ, καθώς και των αντιστοίχων αυτών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ή να έχουν προσληφθεί σε αυτά με βάση τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 Επίσης πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου, ή αντίστοιχου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά τις οικείες διατάξεις, του ιδίου ή συναφούς με τις προκηρυσσόμενες θέσεις γνωστικού αντικειμένου και να γνωρίζουν ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο (2) Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν παρόμοια επιστημονικά προσόντα, η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία τους στη Σχολή λαμβάνεται υπόψη ως ενισχυτικό κριτήριο για επιλογή και το διορισμό τους (3) Για την πρόσληψή τους συνεκτιμάται ο βαθμός διδακτικής εμπειρίας, επιστημονικής έρευνας, καθώς και το συγγραφικό έργο και η διεθνής επιστημονική δραστηριότητα .
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Η επιλογή των Καθηγητών και του έκτακτου διδακτικού προσωπικού γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής, μετά την αξιολόγηση των γενικών και ειδικών προσόντων τους, που ορίζονται στο άρθρο 13
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Ο διορισμός των Καθηγητών και του έκτακτου διδακτικού προσωπικού γίνεται από τον ΥΕΘΑ μετά από πρόταση της ΣΕΘΑ και έγκριση του ΓΕΕΘΑ
3.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 6 Οι ιδιώτες εξωτερικοί ομιλητές επιλέγονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υπ’αριθμ. 1 μετά την αξιολόγηση των γενικών και ειδικών προσόντων τους και εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ Αποζημιώνονται ως ωρομίσθιοι, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία .
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Ως Διοικητής της Σχολής Εθνικής ‘Αμυνας, ορίζεται Αντιστράτηγος ή Υποστράτηγος ή αξιωματικός αντίστοιχου βαθμού των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά το δυνατόν πτυχιούχος της ΣΕΘΑ ή άλλης ισότιμης Σχολής εξωτερικού, προέλευσης όπλων για το Στρατό Ξηράς, Μαχίμων για το Πολεμικό Ναυτικό και Ιπταμένων για την Πολεμική Αεροπορία
2.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 11 Με τη λήξη της φοίτησης κάθε εκπαιδευτικής σειράς ενεργεί ως ακολούθως 1 Συντάσσει για κάθε σπουδαστή Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή όπως στο Παράρτημα «Δ» Η έκθεση αυτή βασίζεται στην προσωπική του αντίληψη και κρίση για κάθε Σπουδαστή, στα στοιχεία του φακέλου ατομικών επιδόσεων και στην τελική βαθμολογία αυτού. 2 Συγκαλεί το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υπ’αριθμ. 1 σε περίπτωση διαφωνιών στη βαθμολογία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 36, παράγραφος 4. 3 Υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ (1) Τις παραπάνω εκθέσεις (2) Πίνακα των ευδοκίμως αποφοιτησάντων και ονομαζόμενων Επιτελών Εθνικής ‘Αμυνας Αξιωματικών και Πολιτικών Υπαλλήλων κατά Υπουργείο, Υπηρεσία και σειρά αρχαιότητος, όπως στο Παράρτημα «Ζ» (3) Πίνακα των μη ευδοκίμως αποφοιτησάντων σπουδαστών, όπως στο Παράρτημα «Η .
3.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 12 Αποφοιτήσαντες Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από τη ΣΕΘΑ, δύνανται να επιλεγούν ως εκπαιδευτές, με βάση τα στοιχεία του φακέλου ατομικών επιδόσεών τους και την προσωπική αντίληψη του Δκτη εφόσον 1 Συγκεντρώνουν βαθμολογία 80% και άνω. 2 Εμπίπτουν σε ποσοστό έως 15%, κατά σειρά βαθμολογίας, στους σπουδαστές με κανονική φοίτηση και έως 5%, στους σπουδαστές με αλληλογραφία .
Άρθρο 8
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Ο Υποδιοικητής της Σχολής, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων από τον οποίο προέρχεται, έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του Διοικητή Μεραρχίας, εφόσον φέρει το βαθμό Υποστρατήγου και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υποδιοικητή Μεραρχίας, εφόσον φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχου
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 3 Είναι άμεσος βοηθός του Διοικητή Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για όσα από τα οικονομικά θέματα και θέματα διοικητικής μέριμνας του αναθέτει ο Διοικητής
3.  
  Η υποπαράγραφος 5.γ. του άρθρου 16 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 5 1 Μετέχει στο υπ’ αριθμ. 1 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο όπως καθορίζεται στο άρθρο 30 .
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Ως Διευθυντής Υποστήριξης της Σχολής Εθνικής ‘Αμυνας τοποθετείται Αξιωματικός Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας, σε όλο το προσωπικό της Διεύθυνσής του
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 3 Επιβλέπει τη λειτουργία και εισηγείται ιεραρχικά για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και καλή απόδοση των παρακάτω Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν 1 Του Τμήματος Προσωπικού – Ασφαλείας. 2 Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας. 3 Της Κεντρικής Γραμματείας. 4 Της Διμοιρίας Διοίκησης .
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 5 Εγκρίνει τις άδειες οπλιτών και ασκεί τα καθήκοντα του Επόπτη Στρατολογίας, του Προϊσταμένου Εφοδιασμού – Διαχείρισης (ΠΕΔ) και του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ), όπως αυτά καθορίζονται στους ισχύοντες Κανονισμούς και Διαταγές
4.  
  Στο άρθρο 18 του π.δ. 153/2004, προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής:
  Μετέχει στο υπ’αριθμ. 1 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο όπως καθορίζεται στο άρθρο 30, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα .
Άρθρο 10
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Ως Τμηματάρχης του Τμήματος Προσωπικού και Ασφάλειας τοποθετείται ανώτερος Αξιωματικός οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Ως Τμηματάρχης του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, τοποθετείται ανώτερος αξιωματικός βαθμού Ταγματάρχη-Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχων, οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων
2.  
  Η υποπαράγραφος 2.δ. του άρθρου 20 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 1 Την έγκαιρη προμήθεια του απαιτούμενου εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας περιλαμβάνει τα ακόλουθα Γραφεία, με τις καθοριζόμενες ευθύνες και αρμοδιότητες
 1. Γραφείο Οικονομικού, το οποίο στελεχώνεται με ανώτερο αξιωματικό οικονομικού, βαθμού Ταγματάρχη ή αντιστοίχων οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο μεριμνά για.(1) Την κάλυψη των αναγκών της Σχολής από πλευράς ΔΜ.
 2. (2) Την προμήθεια του απαιτούμενου εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού/υλικού και για την παροχή συναφών υπηρεσιών.
 3. (3) Την υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Σχολής.
 4. (4) Τις πληρωμές της Σχολής.
 5. Γραφείο Διαχείρισης ΚΨΜ, το οποίο στελεχώνεται με κατώτερο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
 6. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ).
 7. Γραφείο Μεταφορών, το οποίο στελεχώνεται με κατώτερο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
 8. Μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού της Σχολής.
 9. Διαχείριση Υλικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.
 10. Γραφείο Συντήρησης, το οποίο στελεχώνεται με κατώτερο αξιωματικό ή Ανθστή όλων των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς.
 11. Μεριμνά για τη συντήρηση των κτιρίων της Σχολής και των εγκαταστάσεών τους.
 12. Ιατρείο, το οποίο στελεχώνεται με ανώτερο υγειονομικό αξιωματικό, βαθμού Ταγματάρχη ή αντιστοίχων οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων
4.  
  Στο άρθρο 20 του π.δ. 153/2004, προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:
  Το παραπάνω προσωπικό ορίζεται με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής
Άρθρο 12
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Ως Διμοιρίτης της Διμοιρίας Διοίκησης ορίζεται με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής κατώτερος αξιωματικός ή μόνιμος υπαξιωματικός οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο 13
1.  
  Στο άρθρο 23 του π.δ. 153/2004, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό «2» και έχει ως εξής: 2 Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλο το προσωπικό της Διευθύνσεώς του, όπως παρακάτω 1 Εάν είναι ανώτατος Αξιωματικός, αντίστοιχη με αυτή του Διοικητή Ταξιαρχίας για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, με Αρχιπλοιάρχου για τους ανήκοντες στο Πολεμικό Ναυτικό και με Διοικητή Πτέρυγας για τους ανήκοντες στην Πολεμική Αεροπορία. 2 Εάν είναι ανώτερος Αξιωματικός, Διοικητή Μονάδας για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, Πλοιάρχου για τους ανήκοντες στο Πολεμικό Ναυτικό και Διοικητή Ανεξάρτητης Μοίρας για τους ανήκοντες στην Πολεμική Αεροπορία .
2.  
  Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 153/2004, αναριθμούνται και λαμβάνουν τους αριθμούς 3, 4, 5, 6 και 7, αντίστοιχα.
3.  
  Η υποπαράγραφος β’ της αναριθμηθείσας παραγράφου 5 του άρθρου 23 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 5 1 Συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας Σπουδαστών, όπως στο Παράρτημα «ΣΤ
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Στελεχώνεται από αξιωματικούς και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αποφοίτους της ΣΕΘΑ Ο αρχαιότερος αξιωματικός ορίζεται ως Τμηματάρχης
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 3 Ο Τμηματάρχης του Τμήματος έχει τις ακόλουθες ευθύνες και αρμοδιότητες 1 Μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος. 2 Κατανέμει το έργο μεταξύ του προσωπικού του Τμήματος, ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα ή ειδίκευση του καθενός. 3 Παρακολουθεί τα αντικείμενα σπουδών και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εκπαίδευσης, μελετά και αξιολογεί αυτές σε συνεργασία με τους Καθηγητές και εισηγείται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Σπουδών τροποποιήσεις και αλλαγές για τη βελτίωση αυτών. 4 Μεριμνά για την οργάνωση των Σεμιναρίων (Διημερίδων- Ημερίδων) που προγραμματίζει η Σχολή και την εξεύρεση των συνέδρων. 5 Παρακολουθεί και ελέγχει τους διερμηνείς και αναθέτει έργα σ’ αυτούς. 6 Επιμελείται της έκδοσης περιοδικού εντύπου της Σχολής με θέματα ενδιαφέροντος της ΣΕΘΑ. 7 Τηρεί στη Βιβλιοθήκη Αρχείο Μελετών - Διατριβών. 8 Ελέγχει το Γραφείο Διερμηνέων και το Γραφείο Εκδόσεων .
3.  
  Η υποπαράγραφος 7.ε. του άρθρου 24 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 7 1 Γραφείο Εκδόσεων Ο Προϊστάμενος Γραφείου μεριμνά για την έκδοση του περιοδικού εντύπου της Σχολής με θέματα ενδιαφέροντος της ΣΕΘΑ
4.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του π.δ. 153/2004, καταργείται.
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Ο Τμηματάρχης πρέπει να είναι απόφοιτος της ΣΕΘΑ και προέρχεται από οποιοδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων
2.  
  Η υποπαράγραφος 4.α.(7) του άρθρου 25 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 4 1 (7) Πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης αποστέλλει σε όλους τους Σπουδαστές «Φάκελο Ενημέρωσης Σπουδαστή», το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 34
3.  
  Η υποπαράγραφος 4.α.(8) του άρθρου 25 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 4 1 (8) Τηρεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Σπουδών, τα ακόλουθα 1 Φάκελο ατομικών επιδόσεων για κάθε Σπουδαστή, στον οποίο τηρούνται τα αφορώντα στην επίδοση αυτού στοιχεία και συγκεκριμένα 1) Κριτικά Σημειώματα, τα έντυπα των οποίων συντάσσονται από τη Σχολή και αφορούν την επίδοση και απόδοση των σπουδαστών για την κάθε εργασία – εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως παρακάτω 1 Την Ατομική Διατριβή. 4 Την ομαδική Μελέτη. 5 Τη Διπλωματική – Οικονομική Επισκόπηση. 6 Τη βιβλιοπαρουσίαση. 7 Την έκθεση εκπαιδευτικού ταξιδιού. 8 Την 5λεπτη ομιλία χωρίς προετοιμασία. 9 Την Άσκηση Χειρισμού Κρίσεων 2) Δελτίο Προόδου σπουδαστή, όπως στο Παράρτημα «Β», το οποίο συντάσσεται από το Συντονιστή Εκπαιδευτή (ΣΕ) και τους Εκπαιδευτές των Εκπαιδευτικών Ομάδων (ΕΟ) κάθε Μέρους ή Κύκλου Σπουδών, για κάθε σπουδαστή 3) Έκθεση Επίδοσης σπουδαστή, όπως στο Παράρτημα «Γ», η οποία συντάσσεται από το Διευθυντή Σπουδών στο τέλος των σπουδών 4) Ειδικές έκτακτες εκθέσεις εκπαιδευτών, για χαρακτηριστικές πράξεις μερικών σπουδαστών, εφόσον ο Συντονιστής Εκπαιδευτής είναι κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος του σπουδαστή ή αναφορά του Συντονιστή Εκπαιδευτή, εφόσον αυτός είναι κατώτερος ή νεότερος του εκπαιδευόμενου 5) Τα γραπτά των εξετάσεων των Κύκλων Σπουδών. 4 Φάκελο εκθέσεων, παρατηρήσεων για κάθε διάλεξη. 5 Ημερολόγιο σπουδών, στο οποίο αναγράφονται οι ουσιώδεις παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχομένων σπουδών για κάθε διάλεξη και επίσκεψη. 6 Βιβλίο απουσιών εκπαιδευομένων 7 Βιβλίο διατελεσάντων Διοικητών, Υποδιοικητών, Εκπαιδευτών και Σπουδαστών, με προτάσεις καταλληλότητας χρησιμοποίησης των τελευταίων ως Εκπαιδευτών. 8 Φάκελο Παγίων Διαταγών. 9 Τα Δελτία Προόδου και τα Κριτικά Σημειώματα των σπουδαστών που συντάσσουν οι Εκπαιδευτές και Καθηγητές για κάθε Κύκλο Σπουδών καταστρέφονται μετά από (2) χρόνια, ενώ οι Εκθέσεις Επίδοσης του Δντη Σπουδών και Εκθέσεις Αξιολόγησης του Δκτη παραμένουν στο Αρχείο. 16 Εκδίδει βεβαιώσεις σπουδών .
4.  
  Η υποπαράγραφος 4γ του άρθρου του άρθρου 25 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 4 1 Γραφείο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (1) Κατανέμει, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όλη τη διδακτέα ύλη του κύκλου στα εβδομαδιαία προγράμματα και υποβάλλει αυτά στο Διευθυντή Σπουδών (2) Προγραμματίζει και προετοιμάζει έγκαιρα, ερχόμενο σε συνεννόηση με τους εξωτερικούς ομιλητές τις αντίστοιχες διαλέξεις του Κύκλου Σπουδών Για το λόγο αυτό συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Εκπαίδευσης, τους Καθηγητές και το ΤΜΕ (3) Συντάσσει και αποστέλλει επιστολές, εγκεκριμένες από τη Διοίκηση της Σχολής, προς τους εξωτερικούς ομιλητές, γνωστοποιώντας την επιλογή τους, το αντικείμενο της διάλεξης και τον εκτιμώμενο χρόνο πραγματοποίησης της (4) Διανέμει τα εβδομαδιαία προγράμματα σπουδών (5) Τηρεί αρχείο των διαφανειών των ενημερώσεων και διακινεί αυτό με εντολή του Τμηματάρχη του Τμήματος (6) Τηρεί αρχείο βιογραφικών σημειωμάτων εξωτερικών ομιλητών
5.  
  Η υποπαράγραφος 4δ του άρθρου 25 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 4 1 Γραφείο Εκπαίδευσης με Αλληλογραφία (1) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου είναι απόφοιτος της ΣΕΘΑ, προέρχεται από οποιοδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, και επικουρείται από κατώτερο προσωπικό όπως καθορίζεται στον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού της Σχολής (2) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τις ακόλουθες ευθύνες και αρμοδιότητες 2 Εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου. 3 Καθορίζει, με βάση τις κατευθύνσεις του Τμηματάρχη Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τους Καθηγητές και τους υπεύθυνους Συντονιστές Εκπαιδευτές κάθε κύκλου, τις εργασίες που θα εκτελέσουν οι σπουδαστές (ερωτηματολόγια, μελέτες, διατριβές, επισκοπήσεις κτλ). 4 Αξιολογεί ως μέλος τριμελούς επιτροπής και με τη βοήθεια των Καθηγητών και των Συντονιστών Εκπαιδευτών κάθε Κύκλου, τις εργασίες που θα εκτελέσουν οι σπουδαστές (ερωτηματολόγια, μελέτες, διατριβές, επισκοπήσεις) και συντάσσει τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Οργανισμό Κριτικά Σημειώματα και Δελτία Προόδου Σπουδαστή. 1 Παρακολουθεί την πρόοδο των Σπουδαστών και ενημερώνει σχετικά τον Τμηματάρχη ΤΕ, το Διευθυντή Σπουδών και το Διοικητή με το πέρας κάθε Κύκλου Σπουδών. 6 Συμμετέχει στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια υπ’ αριθμ. 1 και 2 ως μέλος .
Άρθρο 16
1.  
  Στο άρθρο 27 του π.δ. 153/2004, μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:
  Γενικές Αρμοδιότητες
 1. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις εξελίξεις της επιστήμης της πληροφορικής δια της συμμετοχής του μόνιμου προσωπικού του σε ανάλογες διαλέξεις, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.
 2. Παρακολουθεί την κατάσταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, σε σχέση με τις απαιτήσεις της Σχολής και διαμορφώνει ανάλογες εισηγήσεις με σκοπό ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της Σχολής να είναι σύγχρονος, επαρκής και να καλύπτει τις ανάγκες του επιτελείου και των σπουδαστών.
 3. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού στις εφαρμογές πληροφορικής και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται κάθε φορά
2.  
  Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 27 του π.δ. 153/2004, αναριθμούνται και λαμβάνουν τον αριθμούς 4, 5, 6, και 7 αντίστοιχα.
3.  
  Η αναριθμηθείσα παράγραφος 5 άρθρου 27 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 5 Ο Τμηματάρχης Πληροφορικής πρέπει να έχει εξειδίκευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική ή συναφή με αυτή επιστήμη Ευθύνεται για 1 Την ορθή εφαρμογή των κανονισμών και διαταγών ασφαλείας πληροφορικής της σχολής και του ΓΕΕΘΑ και εισηγείται τρόπους καλύτερης εφαρμογής, εκδίδοντας συμπληρωματικές – διευκρινιστικές οδηγίες. 2 Τη σωστή κατανομή του συνόλου του υλικού πληροφορικής στις θέσεις εργασίας εντός της Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες, σε συνδυασμό με τους κανόνες τοπολογίας και ασφάλειας, των εσωτερικών δικτύων των Η/Υ. 3 Τη διατύπωση-εισήγηση σύγχρονων λύσεων πληροφορικής, σε υλικό και λογισμικό. 4 Την υποβολή του προϋπολογισμού και των απαιτούμενων πιστώσεων, για θέματα πληροφορικής. 5 Την εισήγηση τρόπων αυτοματοποίησης των διαδικασιών της Σχολής. 6 Την επίβλεψη και άρτια τεχνική υποστήριξη της εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής. 7 Τη διασύνδεση της Σχολής με εθνικά και διεθνή δίκτυα πληροφορικής. 8 Την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 9 Τον προγραμματισμό, διεξαγωγή, επίβλεψη εκπαίδευσης των σπουδαστών, σε βασικά στοιχεία πληροφορικής και στο χειρισμό των Η/Υ. 10 Την ασφάλεια των πληροφοριών του συστήματος και του δικτύου. 11 Την οργάνωση, την επίβλεψη συντήρησης και γενικά για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στη Σχολή .
7.  
  Η αναριθμηθείσα παράγραφος 7 του άρθρου 27 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 7 Το Τμήμα Πληροφορικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα Γραφεία με τις ακόλουθες ευθύνες και αρμοδιότητες 1 Γραφείο Συστημάτων Πληροφορικής (1) Ευθύνεται για την ασφάλεια της Πληροφορικής (2) Εφαρμόζει και διαμορφώνει εισηγήσεις για την πολιτική ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής της Σχολής και επιπλέον 1 Εισηγείται αναθεωρήσεις επί του σχεδίου ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής και τηρεί αυτό ενημερωμένο Παράλληλα ενημερώνει το προσωπικό της Σχολής που ασχολείται με τους Η/Υ. 3 Μεριμνά για τον φυσικό διαχωρισμό του εσωτερικού τοπικού δικτύου Η/Υ από το δίκτυο του διαδικτύου (internet). 4 Ενημερώνει τα συστήματα πληροφορικής, με τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη, σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης της Σχολής. 5 Τηρεί αντίγραφα ασφαλείας (back – up) του λογισμικού και των δεδομένων των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής. 6 Εγκαθιστά και τηρεί ενημερωμένο λογισμικό ανίχνευσης ιών, στα συστήματα πληροφορικής (3) Ελέγχει τη σωστή εκμετάλλευση και την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της Σχολής (4) Εισηγείται τη μελέτη, την ανάπτυξη και την απαίτηση προμήθειας μηχανογραφικών εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής (5) Τηρεί στοιχεία για τον υπάρχοντα μηχανογραφικό εξοπλισμό και ενημερώνει τη Διοίκηση της Σχολής, για τις εκάστοτε μεταβολές (6) Εγκαθιστά στα συστήματα μηχανογράφησης της Σχολής, το λογισμικό που προμηθεύεται η Σχολή (7) Μεριμνά ώστε οι χώροι εγκατάστασης των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία του (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) (8) Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής (9) Παρακολουθεί τα έργα της πληροφορικής που βρίσκονται σε εξέλιξη (10) Ευθύνεται για την αποτελεσματική λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων της Σχολής (11) Ευθύνεται για την εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό του υλικού και του λογισμικού της πληροφορικής (12) Ευθύνεται για τις διαδικασίες και την πολιτική θεμάτων των διαδικτύου. 3 Γραφείο Υποστήριξης (1) Ευθύνεται για την απρόσκοπτη λειτουργία και τη συντήρηση, σύμφωνα με τις τεχνικές δυνατότητες που διαθέτει, όλων των σταθμών εργασίας των δικτύων Η/Υ καθώς και όλου του εξοπλισμού της πληροφορικής της Σχολής (2) Μεριμνά για την ενημέρωση και ανανέωση του λογισμικού της Σχολής, βάση των αποφάσεων της Διοίκησης (3) Χειρίζεται τα θέματα πιστώσεων του τμήματος και συγκεκριμένα 1 Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό του τμήματος. 3 Εισηγείται τις αιτήσεις για τη χορήγηση των πιστώσεων. 4 Εισηγείται τις προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών πληροφορικής (4) Ευθύνεται για την έγκαιρη αίτηση πιστώσεων πληροφορικής (5) Παρακολουθεί το υλικό και συνεργάζεται με τη Διαχείριση Υλικού, για τη λογιστική παρακολούθηση και τακτοποίησή του (6) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Σχολής, από πλευράς εκπαιδευτικών και εποπτικών μέσων πληροφορικής, καθώς και σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που εκτελείται με μέσα πληροφορικής (ασκήσεις, πολεμικά παίγνια κλπ.) (7) Ευθύνεται για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας της Σχολής και την ακριβή εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας πληροφορικής (8) Αναπαράγει σε ηλεκτρονική μορφή τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τις εργασίες των σπουδαστών, σε συνεργασία με το ΤΕ και το ΤΜ-Ε .
Άρθρο 17
1.  
  Το άρθρο 28 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 28
  1.  
   Το Τμήμα Συντονιστών Εκπαιδευτών (ΤΣΕ) είναι επιτελικό όργανο της Δνσης Σπουδών, τελεί υπό την άμεση εποπτεία και καθοδήγηση του Δντη Σπουδών. Ο αρχαιότερος των Συντονιστών Εκπαιδευτών (ΣΕ), ορίζεται ως Τμηματάρχης. Το τμήμα έχει τις ακόλουθες ευθύνες και αρμοδιότητες.
  1. Υλοποίηση των Κύκλων Σπουδών.
  2. Συγκεκριμένα, για κάθε Κύκλο Σπουδών ή Μέρος αυτού, με διαταγή του Διοικητή ορίζεται τουλάχιστον ένας ΣΕ, καθώς και ο αναπληρωτής του, ο οποίος τηρείται ενήμερος για όλα τα θέματα του υπόψη Κύκλου Σπουδών.
  3. Επίβλεψη και διεύθυνση των Εκπαιδευτικών Ομάδων (ΕΟ).
  4. Συγκεκριμένα, για κάθε ΕΟ, με διαταγή του Διοικητή ορίζεται ένας ΣΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ΕΟ καθόλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.
  5. Σε περίπτωση κωλύματος ΣΕ για τις ΕΟ, δύναται να αντικαθίσταται με διαταγή του Διοικητή από Αξκούς αντίστοιχων προσόντων των Τμημάτων Μελετών – Ερευνών και Εκπαίδευσης.
  2.  
   Ειδικότερα οι ΣΕ
  1. Μελετούν τα αντικείμενα των διαλέξεων που δίδονται από τους καθηγητές και τους εξωτερικούς ομιλητές και ενημερώνουν τη διοίκηση για ενδεχόμενη διαφοροποίηση.
  2. Παρευρίσκονται σε όλες τις διαλέξεις και μαθήματα καθόλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους στην αίθουσα διδασκαλίας.
  3. Καθοδηγούν τους σπουδαστές στο έργο τους και μεριμνούν για την επίλυση κάθε εκπαιδευτικού προβλήματός τους που τυχόν ανακύπτει.
  4. Είναι στενοί συνεργάτες των Τμημάτων Μελετών – Ερευνών και Εκπαίδευσης σε κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εκπαίδευση καθώς και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  5. Ειδικότερα σε ότι αφορά το Γραφείο Εκπαίδευσης με Αλληλογραφία, συνδράμουν στον καθορισμό των εργασιών που θα εκπονηθούν από τους σπουδαστές και στην αξιολόγηση αυτών για τα αντικείμενα του Κύκλου Σπουδών που ήταν υπεύθυνοι.
  6. Εισηγούνται κάθε μέτρο βελτίωσης των παρεχομένων σπουδών.
  7. Μετά το πέρας του Κύκλου Σπουδών συντάσσουν και υποβάλλουν στη Δνση Σπουδών τα ακόλουθα.(1) Κριτικά Σημειώματα, τα οποία συντάσσονται από τη Σχολή και αφορούν την επίδοση και απόδοση των σπουδαστών, για τα παρακάτω.
  8. Άλλες δραστηριότητες ή εργασίες.
  9. (2) Δελτίο Προόδου Σπουδαστή, όπως στο Παράρτημα «Β», για την επίδοση κάθε σπουδαστή στον αντίστοιχο Κύκλο Σπουδών.
  10. (3) Βαθμολογία Εξετάσεων Κύκλων Σπουδών.
  11. (4) Απολογισμό του Κύκλου Σπουδών με σχετικές προτάσεις.
  12. (5) Προτεινόμενο σχέδιο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, που αφορά τον Κύκλο Σπουδών ή Μέρος Κύκλου Σπουδών, για τον οποίο είχαν ορισθεί ΣΕ.
  13. Είναι μέλη των Συμβουλίων Σπουδών υπ’ αριθμ. 1 και 2 .
Άρθρο 18
1.  
  Στο άρθρο 29 του π.δ. 153/2004, μετά την υποπαράγραφο 4.γ. προστίθεται υποπαράγραφος 4.δ., η οποία έχει ως εξής:
 1. Στην εκπόνηση θεμάτων εξετάσεων των Κύκλων Σπουδών
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 5 Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Σπουδών τα ακόλουθα 1 Κριτικά Σημειώματα για (1) Τις Ατομικές Διατριβές (2) Τις Ομαδικές Μελέτες (3) Τις Διπλωματικές – Οικονομικές Επισκοπήσεις (4) Όποια άλλη εργασία σπουδαστών, τους ανατεθεί από τη Σχολή. 2 Βαθμολογία των Εξετάσεων των Κύκλων Σπουδών των σπουδαστών .
Άρθρο 19
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Ανάλογα με τη σύνθεσή του διακρίνεται 1 Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) πλήρους σύνθεσης, υπό την προεδρία του Διοικητή της Σχολής, το οποίο καλείται Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υπ’ αριθμ. 1 και απαρτίζεται από τους (1) Διοικητή της Σχολής, ως πρόεδρο (2) Υποδιοικητή της Σχολής (3) Διευθυντή Σπουδών (4) Διευθυντή Υποστήριξης, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα (5) Τμηματάρχη του Τμήματος Μελετών και Ερευνών (6) Τμηματάρχη του Τμήματος Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ημερήσια διάταξη και τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας (7) Συντονιστές Εκπαιδευτές (8) Καθηγητές, αρμόδιους για τα προς συζήτηση θέματα (9) Προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαίδευσης με Αλληλογραφία, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα (10) Προϊστάμενο του Γραφείου Προγραμμάτων και Τμηματάρχη Πληροφορικής. 2 Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, περιορισμένης σύνθεσης υπό την Προεδρία του Διευθυντή Σπουδών, το οποίο καλείται Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υπ’ αριθμ. 2 και απαρτίζεται από τα μέλη του ΕΣ υπ’ αριθμ. 1, πλην του Διοικητή, Υποδιοικητή και Προϊσταμένου του Γραφείου Εκπαίδευσης με Αλληλογραφία Οι Καθηγητές και ο Διευθυντής Υποστήριξης συμμετέχουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο .
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 4 Στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια, χρέη εισηγητή εκτελεί ο αρμόδιος χειριστής Σε αυτό μπορούν να κληθούν, κατά περίπτωση, Καθηγητές, Διευθυντές, Τμηματάρχες και Προϊστάμενοι Γραφείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι αποχωρούν προ της λήψεως αποφάσεων
Άρθρο 20
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του π.δ. 153/2004,τροποποιείται ως εξής: 7 Η απόλυση γίνεται 1 Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαραγράφων 6α. και 6δ., αυτοδίκαια με τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης «περί απώλειας ιθαγένειας» ή εφόσον καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση με την οποία επέρχεται η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή με τη λήξη της θητείας. 2 Στην περίπτωση της ανωτέρω υποπαραγράφου 6β. μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. 3 Στην περίπτωση της ανωτέρω υποπαραγράφου 6ε., η απόλυση γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνεται το όριο ηλικίας .
Άρθρο 21
1.  
  Η υποπαράγραφος 1. α. του άρθρου 33 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1.α. Να έχουν προαχθεί κατ’ εκλογή στον κατεχόμενο βαθμό και να διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη κατ’ εκλογή, που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο Περί Ιεραρχίας και εξέλιξης των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων .
Άρθρο 22
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Μετά τον καθορισμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, η Σχολή αποστέλλει έγκαιρα σ’ αυτούς το «Φάκελο Ενημέρωσης Σπουδαστή» στον οποίο περιέχονται τα ακόλουθα 1 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 2 Οδηγός Επιτελικών Εργασιών 3 Πίνακας θεμάτων για τα οποία οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, καθώς και σχετική βιβλιογραφία. 4 Ενημερωτικά φυλλάδια για την Οργάνωση και Αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνο στους πολιτικούς υπαλλήλους). 5 Λοιπές οδηγίες και έντυπο υλικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές της Σχολής .
Άρθρο 23 "Το άρθρο 35 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 35Πρόοδος και Επίδοση Σπουδαστών"
1.  
  Η παρακολούθηση της προόδου, της επίδοσης και της καταλληλότητας των Σπουδαστών είναι μια από τις κύριες ευθύνες των Συντονιστών Εκπαιδευτών, του Διευθυντή Σπουδών, Υποδιοικητή και Διοικητή της Σχολής
2.  
  Η παρακολούθηση της προόδου και επίδοσης των Σπουδαστών περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ακολούθων:
 1. Σπουδαστές Κανονικής Φοίτησης (1) Το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της φοίτησης και ιδιαίτερα η ενεργός συμμετοχή στις διεξαγόμενες συζητήσεις και τις λοιπές δραστηριότητες.
 2. (2) Τις γραπτές Εξετάσεις των Κύκλων Σπουδών (οι οποίες αφορούν αποκλειστικά μαθήματα και όχι διαλέξεις), τις γραπτές Ατομικές ή Ομαδικές εργασίες (μελέτες, διπλω­ματικές και οικονομικές επισκοπήσεις, διατριβές κτλ.).
 3. (3) Τις προφορικές εργασίες, όπως παρουσιάσεις, ομιλίες, συσκέψεις και συζητήσεις, υπό μορφή σεμιναρίων.
 4. Σπουδαστές Φοίτησης με Αλληλογραφία (1) Απαντήσεις επί ερωτηματολογίου σχετικού με τις διαλέξεις που τους αποστέλλονται, οι οποίες υποβάλλονται μέσα σε καθορισμένο από τη Σχολή χρόνο.
 5. (2) Τις γραπτές ατομικές εργασίες (μελέτες, διπλωματικές και οικονομικές επισκοπήσεις, διατριβές κλπ.) (3) Το ενδιαφέρον και ιδιαίτερα η ενεργή συμμετοχή κατά την περίοδο που παρακολουθούν τις σπουδές στη Σχολή.
3.  
  Παράλληλα με τις παραπάνω γραπτές και προφορικές εργασίες, και τη συμμετοχή του σπουδαστή, συνεκτιμώνται και τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Γενική Παρουσία (Στάση – Συμπεριφορά)
 2. Επιμέλεια και Ενδιαφέρον για την Εκπαίδευση
 3. Κρίση και Αντίληψη της Πραγματικότητας
 4. Συμμετοχή και ποιότητα ερωτήσεων
 5. Ικανότητα Έκφρασης και Παρουσίασης Συλλογισμών (σαφήνεια, ακρίβεια, συντομία)
 6. Ευχέρεια στη Διαλογική Συζήτηση και Διαλεκτική Ικανότητα
 7. Επίπεδο Γενικών Γνώσεων – Ενδιαφέρον για Μελέτη και Έρευνα
 8. Επαφή με την Τεχνολογία (Η/Υ, Διαδίκτυο, κ.λπ.).
 9. Ικανότητα Σκέψης σε Στρατηγικό Επίπεδο
 10. Ηγετικές – Διοικητικές Ικανότητες
 11. Ικανότητα για Παραγωγή Θετικού και Ολοκληρωμένου Έργου
4.  
  Η αξιολόγηση των στοιχείων της παραγράφου 3 καταχωρείται στο Δελτίο Προόδου Σπουδαστή (Παράρτημα «Β») και στην Έκθεση Επίδοσης Σπουδαστή (Παράρτημα «Γ»). Στην Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή (Παράρτημα «Δ») που συντάσσει ο Διοικητής, αφού λάβει υπόψη του την παραπάνω αξιολόγηση, προσθέτει τις δικές του κρίσεις, για τις ηγετικές, διοικητικές και επιτελικές ικανότητες, καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του σπουδαστή.
5.  
  Ο Διοικητής της Σχολής μπορεί να προτείνει, με αιτιολογημένη αναφορά του προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τη διακοπή της φοίτησης οποιουδήποτε σπουδαστή του οποίου η επίδοση ή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη ή του οποίου η εμφάνιση, σωματική κατάσταση και υγεία δεν είναι καλή και δημιουργεί προβλήματα παρακολούθησης των Σπουδών. Η μη καλή σωματική κατάσταση και υγεία θα πρέπει να προκύπτουν από γνωμάτευση των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν παραπομπής σε αυτές των αξκών-σπουδαστών. Το ΓΕΕΘΑ με αιτιολογημένη απόφασή του διατάσσει τη διακοπή της φοίτησής του.
6.  
  Διαγράφεται από τη Σχολή, αφού τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, κάθε σπουδαστής με κανονική φοίτηση που απουσιάζει από τα μαθήματα για περισσότερες του 1/10 των ημερών εκπαίδευσης, συνυπολογιζομένων αθροιστικά και των περιόδων απουσίας εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 39. Επιτροπή αποτελούμενη από το Διοικητή της Σχολής ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΓΕΕΘΑ, ως μέλη, αποφασίζει κατά πλειοψηφία για το δικαιολογημένο απουσιών άνω του ορίου του 1/10 των Ημερών Εκπαίδευσης.
7.  
  Ο σπουδαστής κανονικής φοίτησης του οποίου οι απουσίες υπερέβησαν τα αποδεκτά όρια, πλην όμως θεωρούνται ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου και οι οποίες αποδεικνύεται ότι συνιστούν περιπτώσεις ανώτερης βίας ή έκτακτες περιστάσεις (σοβαρή ασθένεια) δύναται, μετά από εισήγηση της Σχολής, να συνεχίσει την φοίτησή του στο τμήμα με αλληλογραφία, εφόσον αυτό λειτουργεί, μετά από απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου στον οποίο ανήκει
8.  
  Για τη συ μμετοχή των σπουδαστών σε οιασδήποτε μορφής εκπαιδευτική δραστηριότητα, πιστώνονται σε αυτούς διδακτικές μονάδες (ΔΙΜ).Με ΔΙΜ δεν πιστώνονται οι διαλέξεις. Το σύστημα των ΔΙΜ και η πίστωσή τους στα μαθήματα, αποφασίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υπ’αριθμ. 1. Τίθεται στην ευχέρεια της Σχολής, να εναρμονίσει το σύστημα των ΔΙΜ με αντίστοιχο αναγνωρισμένο σύστημα, διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων. Οι απόφοιτοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, πιστώνονται με το σύνολο των ΔΙΜ τις οποίες απέκτησαν και οι οποίες εκφράζουν την επιτυχή εκπαιδευτική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.
Άρθρο 24 "Το άρθρο 36 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως εξής: 361Όλες οι εργασίες που ανατίθενται στους σπουδαστές κανονικής φοίτησης ή στους σπουδαστές δι΄ αλληλογραφίας, οι εξετάσεις και οι τυχόν λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βαθμολογούνται, κατά π [...]"
4.  
  Διαφορά μεγαλύτερη των δέκα (10) βαθμών μεταξύ της βαθμολογίας των Καθηγητών και Συντονιστών Εκπαιδευτών θεωρείται σοβαρή διαφωνία για την οποία αποφασίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υπ’αριθμ.1.
5.  
  Η βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι αυτή του ν. 2439/1996 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών» (ΦΕΚ 219 Α΄), άρθρο 7, παράγραφος 2:.
 1. Άριστα 95-100 Α
 2. Λίαν Καλώς 75-94,99 Β
 3. Καλώς 60-74,99 Γ
 4. Μετρίως 50-59,99 Δ
 5. Κακώς 00-49,99 Ε
6.  
  Ο σπουδαστής που συγκέντρωσε βαθμολογία «Καλώς» και άνω, θεωρείται ότι έχει αποφοιτήσει ευδοκίμως από τη Σχολή και του απονέμεται πτυχίο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 40
7.  
  Η Σχολή κοινοποιεί σε κάθε σπουδαστή την επίδοση την οποία αυτός πέτυχε, για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα για την οποία αξιολογήθηκε. Αιτήσεις σπουδαστών για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές.
8.  
  Κατά την αποφοίτηση των σπουδαστών η Σχολή παρέχει σ’αυτούς, μετά από αίτησή τους, βεβαίωση σπουδών στην οποία περιέχονται, μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα τα οποία πιστώνονται με ΔΙΜ, η επίδοση του σπουδαστή σ’αυτά, καθώς και η τελική βαθμολογία αποφοίτησης
9.  
  Η Σχολή δύναται να παρέχει βεβαίωση σπουδών, στην οποία μπορεί να γίνεται προσαρμογή της βαθμολογικής κλίμακας και της τελικής βαθμολογίας στα πλαίσια που ορίζονται από το σύνολο των διατάξεων της υπ΄ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄ 1466/2007)».
Άρθρο 25
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του π.δ. 153/2004 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Κάθε εκπαιδευτική σειρά κατανέμεται σε Εκπαιδευτικές Ομάδες (ΕΟ). Η κατανομή των σπουδαστών σε ΕΟ αντίστοιχων σεμιναρίων, γίνεται από την αρχή του εκπαιδευτικού έτους και διατηρείται σταθερή καθόλη τη διάρκειά του. Στις ΕΟ προΐστανται οι οριζόμενοι από τη Σχολή Συντονιστές Εκπαιδευτές οι οποίοι αλλάζουν υποχρεωτικά περίπου στο μέσον του εκπαιδευτικού έτους .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
  Επιπλέον κάθε εκπαιδευτική σειρά, κατανέμεται και σε Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) όπου απαιτείται, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Ομάδες Μελετών ή Ομάδες Ασκήσεων)
Άρθρο 26 "Στο άρθρο 40 του π.δ. 153/2004, μετά την παράγραφο 5 προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7 και 8, οι οποίες έχουν ως εξής: 6Το Ορθογώνιο Σήμα των απόφοιτων της ΣΕΘΑ, είναι μεταλλικό ορθογώνιο, με διαστάσεις 1,5 επί 4,2 εκατοστά και φέρει επίχρυσο ανάγλυφ [...]"
8.  
  Υπόδειγμα Διακριτικών Σημάτων Αποφοίτου ΣΕΘΑ, όπως στο Παράρτημα «Ι»
Άρθρο 27
1.  
  Η υποπαράγραφος 7. δ του άρθρου 43 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 7 1 Το Εθνικό δυναμικό της Ελλάδας (ανθρώπινο, οικονομικό και στρατιωτικό), καθώς και άλλων χωρών, οι οποίες μπορούν να ζημιώσουν ή να ωφελήσουν την Εθνική Άμυνα
Άρθρο 28
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Οι σπουδές στη Σχολή συντελούνται με 1 Παρουσίαση από του βήματος της Σχολής των μαθημάτων και των γνωστικών αντικειμένων που καθορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών υπό μορφή διαλέξεων. 2 Διαλογική συζήτηση των εξωτερικών ομιλητών και των Σπουδαστών τόσο στην αίθουσα όσο και στις επιτροπές. 3 Εξέταση/συζήτηση κατά ομάδες/επιτροπές για ειδικά θέματα/ προβλήματα και εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων. 4 Ομαδικές μελέτες όπως καθορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 5 Συμμετοχή/παρακολούθηση σεμιναρίων, ομιλιών και συζητήσεων επί θεμάτων Αμυντικής Διπλωματίας, Στρατηγικής, Διεθνών Σχέσεων που διοργανώνονται στη Σχολή Εθνικής Άμυνας ή διεξάγονται σε αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Επιστημονικά Ιδρύματα. 6 Σύνταξη ατομικών διατριβών που προάγουν τις Αμυντικές-Στρατηγικές σπουδές στην Ελλάδα και προωθούν την έρευνα και εφαρμογές σε αντικείμενα Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής. 7 Σύνταξη Διπλωματικών και Οικονομικών Επισκοπήσεων. 8 Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό και ενημερωτικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας για την Εθνική Άμυνα και την ανάπτυξη της χώρας. 9 Βιβλιοπαρουσιάσεις 10 Λοιπές Δραστηριότητες (5λεπτη Ομιλία, Σεμινάρια, Συμμετοχή σε Ασκήσεις, εξετάσεις κ.λπ.) .
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 2 Τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους α, β, γ, δ, ε, η,θ και ι, της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τους σπουδαστές με αλληλογραφία
Άρθρο 29
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του π.δ. 153/2004, τροποποιείται ως εξής: 1 Η Σχολή τηρεί ταξινομημένα Αρχείο Εκπαιδευτικής Ύλης για χρήση από τους Συντονιστές Εκπαιδευτές και τους Σπουδαστές της Σχολής
Άρθρο 30
1.  
  Το άρθρο 50 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 50
  1.  
   της Σχολής Στη Σχολή πραγματοποιούνται οι παρακάτω τελετές.α. Έναρξης σπουδών κάθε εκπαιδευτικής σειράς. β. Αποφοίτησης και Απονομής των πτυχίων στους αποφοιτούντες, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, όταν κωλύονται οι προηγούμενοι. γ. Απονομής διακριτικών σημάτων στους αποφοιτούντες, από το Διοικητή της Σχολής .
Άρθρο 31
1.  
  Το άρθρο 53 του π.δ. 153/2004, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 53 Παρατίθενται τα ακόλουθα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Οργανισμού: «Α» Οργανόγραμμα ΣΕΘΑ «Β» Δελτίο Προόδου Σπουδαστή Μέρους Κύκλου Σπουδών «Γ» Έκθεση Επίδοσης Σπουδαστή «Δ» Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή «Ε» Ροή Βαθμολογιών και Διεργασία Εξαγωγής Τελικής Βαθμολογίας Αποφοίτησης «ΣΤ» Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολογίας Σπουδαστών «Ζ» Πίνακας των Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων και Ονομαζόμενων Επιτελών Εθνικής Άμυνας, Αξιωματικών και Πολιτικών Υπαλλήλων «Η» Πίνακας μη Ευδοκίμως Αποφοιτησάντων από τη Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας «Θ» Πτυχίο Επιτελούς Εθνικής ‘Αμυνας στις Αμυντικές και Στρατηγικές Σπουδές.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του ν.δ. 91/1973 (Α΄ 169), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1353/1983 (Α΄ 59).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (5/ΣΥΝ.2/29.1.2008).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 82/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Φ5/89656/Β3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Φ5_89656_Β3 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1353 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1353 1983
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/91 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. 2004/153 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία