Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα την πόλη του Αγρινίου
2.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων έχει ως αποστολή:
 1. Την καλλιέργεια της επιστήμης του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων ειδικά στο χώρο της παραγωγής και της βιομηχανίας και την βοήθεια των στελεχών μιας επιχείρησης να προσαρμόσουν την όλη δραστηριότητα της στις ανάγκες της αγοράς.
 2. Επίσης, τον εντοπισμό της αγοράς - στόχου της επιχείρησης και την αριστοποίηση του «μείγματος μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων», που αφορά αποφάσεις γύρω από το προϊόν, την τιμή του, την προβολή του και την διάθεση του, επηρεάζοντας αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
 3. Την προετοιμασία επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς αγροτικών προϊόντων και να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα θέματα μάρκετινγκ και διοικητικών λειτουργιών, όπως θα διαμορφώνονται σε διαρκή βάση από τις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, τις εξατομικευμένες ανάγκες των καταναλωτών και τη διασφάλιση της διαχείρισης ποιότητας των αγροτικών προϊόντων
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως ισχύει κάθε φορά, και η εισαγωγή φοιτητών σε αυτό γίνεται σύμφωνα με τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Για τις ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πέντε (5) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Κατηγορίας.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο τμήμα, που ιδρύεται με το παρόν διάταγμα, συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, κατά τον ισχύοντα οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος. Τα ζητήματα σχετικά με τον προϊστάμενο του τμήματος ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-87 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 5
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Δ.Ε.Π. του τμήματος, έως την κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ Α΄7) αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από εκλεκτορικά σώματα, τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθμ. αριθμ. 38913/Β1/23.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 608) υπουργικής απόφασης όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμ. 138390/Β1/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2360) ομοία και ισχύει κάθε φορά. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερο από έντεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό Δ.Ε.Π., που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ιδίου ή άλλων πανεπιστημίων και ν’ ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη αντίγραφο της οποίας, μαζί με το σχετικό πρακτικό, κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το Νόμο προθεσμία, συνέρχονται υπό την προεδρία του Προέδρου του τμήματος σε κοινή συνεδρίαση η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίηση της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 του κεφ. Γ του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά, ενώ για τα λοιπά θέματα, που αφορούν στην εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου τα οποία κληρώνονται από κατάλογο -τουλάχιστον διπλάσιο σε αριθμό- τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως ισχύει.
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
1.  
  Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, η διοίκηση του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι ίδιο ή συναφές με αυτά που καλλιεργούνται στο τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του οικείου πανεπιστημίου της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο τμήμα. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3β του ν. 1268/1982, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση μη ανάδειξης, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση του τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992, όπως ισχύει κάθε φορά), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ρυθμίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ομοίως, ασκεί και τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία εκείνης. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, συμμετέχει στην Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης από τη Σύγκλητο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 γίνεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ιδρύματος
Άρθρο 7
1.  
  Η κατά τις διατάξεις του π.δ. 96/1998 (ΦΕΚ Α΄ 85) υφιστάμενη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταργείται. Τα Τμήματα που υπάγονται στην καταργούμενη Σχολή εφεξής υφίστανται αυτοτελώς.
2.  
  Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και του διοικητικού προσωπικού, τα οποία υπηρετούν στην καταργούμενη Σχολή, κατανέμονται από τη Σύγκλητο σε μονάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην πόλη του Αγρινίου. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, το αρχείο και λοιπό υλικό της καταργούμενης Σχολής περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομερείς, που ανακύπτουν από την κατάργηση της Σχολής και δεν προβλέπονται από τις παρούσες διατάξεις, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 69). β) Του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. δ’ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). γ) Της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις« (ΦΕΚ Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). ε) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950). στ) Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40). ζ) Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ελήφθη στις υπ’ αριθμ. 909/9.1.2007, 919/17.1.2008 και 927/10.7.2008 συνεδριάσεις της.
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 12η/24.7.2008 συνεδρίασή της.
 • Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, προκαλείται: α) συνολική δαπάνη ύψους 6.973.500 ευρώ περίπου για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού αιθουσών, εργαστηρίων, γραφείων, βιβλιοθηκών και λοιπού υλικού, καθώς και τη στέγαση του υπό ίδρυση τμήματος και β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυομένου τμήματος ύψους 1.179.000 ευρώ περίπου από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 4.656 ευρώ περίπου από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 66.000 ευρώ περίπου για την σίτιση των φοιτητών, 100.000 ευρώ περίπου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου τμήματος και 200.000 ευρώ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η υπό στοιχείο α΄ δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011 και σε ποσό 3.000.000 ευρώ και 3.200.000 ευρώ αντίστοιχα, θα καλύπτεται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ε.Σ.Π.Α.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού καθώς και η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορ. 19-250, ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 6.300 ευρώ για το οικονομικό έτος 2009, 22.800 ευρώ για το οικ. έτος 2010, 39.300 ευρώ για το οικ. έτος 2011, 55.800 ευρώ για το οικ. έτος 2012 και 66.000 ευρώ για καθένα από τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 και εφεξής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυομένου τμήματος ύψους 50.000 ευρώ για το οικ. έτος 2009 και 100.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα καλύπτονται από ανάλογη κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπλογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την υπ’ αριθμ. 135/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/38913/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/38913_Β1 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας 2013/89 2013