ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη Λιμενικού Σταθμού Γαλαξιδίου σε Υπολιμεναρχείο, καθορισμός της τοπικής αρμοδιότητος αυτού και της κατηγορίας συνθέσεως του προσωπικού του. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ιτέας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο Λιμενικός Σταθμός Γαλαξιδίου μετατάσσεται σε Υπολιμεναρχείο με περιοχή τοπικής αρμοδιότητας στον Κορινθιακό κόλπο και επί της Στερεάς Ελλάδας, ανατολικά από το βόρειο άκρο του όρμου Γαλαξιδίου (απέναντι από την νησίδα Μολυσμένο) και δυτικά μέχρι την νησίδα Πρασούδι (συμπεριλαμβανόμενη)
2.  
    Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ιτέας, τα οποία καθορίστηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 335/1991 «Τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών και του Υπολιμεναρχείου Ιτέας» (Α’ 118), τροποποιούνται και ορίζονται με περιοχή αρμοδιότητας στον Κορινθιακό κόλπο και επί της Στερεάς Ελλάδας ανατολικά από άκρα Πάγκαλος και δυτικά μέχρι το βόρειο άκρο του όρμου Γαλαξιδίου (απέναντι από την νησίδα Μολυσμένο).
Άρθρο 2
1.  
    Το Υπολιμεναρχείο Γαλαξιδίου υπάγεται στην κατηγορία συνθέσεως προσωπικού (Υ1) του Πίνακα Ζ’ της υπ’ αριθμ. 1118.8/49/02 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. Β’ 344/21.3.2002), με την οποία κυρώθηκε ο Κανονισμός 65 «Κατανομή Προσωπικού Λιμενικού Σώματος στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις Λιμενικές Αρχές Εξωτερικού, στα Επιχειρησιακά Μέσα αυτών, στα Γενικά Επιτελεία ένοπλων Δυνάμεων, καθώς και στις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλους Δημόσιους φορείς των Υπουργείων».
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 127 παρ.1 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α’ 311). β) Του άρθρου 140 του ν.δ. 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995» Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» ( Α 247).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δώδεκα χιλιάδων διακοσίων (12.200) ευρώ για το οικονομικό έτος 2008 και έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2009-2013. Η εν λόγω δαπάνη κατά το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0712, 0813, 1232, 1513,1711,1723 και 1725 του ειδ. φ. 41-110 « Κεντρική Υπηρεσία και Λιμεναρχεία» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ οι δαπάνες του έτους 2009 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ του αντίστοιχου έτους. 3, Την υπ’ αριθμ. 203/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/1118.8/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/1118_8_49 2002
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/335 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία