ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/112

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ.24/1997 (Α΄ - 29), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 132/2002 (Α΄-108) και το άρθρο 1 του π.δ.91/2003 (Α΄- 82), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. β. Οι αξιωματικοί οι οποίοι μέχρι το τέλος του έτους των κρίσεων συμπληρώνουν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 15 του παρόντος ως ακολούθως.(1) Οι Ταξίαρχοι, οι Αστυνομικοί Διευθυντές και οι αξιωματικοί των οποίων οι οργανικές θέσεις είναι ενιαίες με αυτές του επομένου βαθμού.
 2. (2) Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές σε αριθμό ίσο με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού και οι Αστυνόμοι Α΄ σε ποσοστό ίσο με τα 3/5 των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθμού.
 3. Τα τυχόν κλασματικά υπόλοιπα κατά τον υπολογισμό του αριθμού των κρινομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.
 4. (3) Οι Αστυνόμοι Β΄ και οι Υπαστυνόμοι Α΄ σε ποσοστό ίσο με τα 2/5 και το 1/3 αντιστοίχως των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθμού.
 5. Τα τυχόν κλασματικά υπόλοιπα κατά τον υπολογισμό του αριθμού των κρινομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.
 6. (4) Οι Αστυνόμοι Β΄ και οι Υπαστυνόμοι Α΄ που αποφοίτησαν από το Τ.Ε.Μ.Α. (ν.δ.649/1970) σε ποσοστό διπλάσιο και ίσο αντιστοίχως με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού της ίδιας κατηγορίας αξιωματικών .
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του π.δ.24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ.132/2002, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Σε περίπτωση προαγωγής αξιωματικών πέραν των οργανικών θέσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προήχθησαν δεν θεωρούνται κενές για όσο χρόνο υφίστανται υπεράριθμοι στον ανώτερο βαθμό .
Άρθρο 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.261/2002 (Α΄- 232), αντικαθίσταται, ως εξής: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.(32) .
Άρθρο 4
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 (Α΄ - 320), αντικαθίσταται ως εξής: Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων ή η ένταξη αστυνομικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστερα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον ο υποψήφιος..
Άρθρο 5
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ.373/2002, αντικαθίσταται ως εξής: Η μετάταξη ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, στις κατηγορίες του άρθρου 8 επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστερα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος..
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου μόνου του π.δ.296/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι διατηρούντες τον τίτλο του επιτίμου αξιωματικοί απολαμβάνουν τα προνόμια που προβλέπονται για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων στο άρθρο 1 του π.δ.308/1997 (Α΄- 220) πλην εκείνου της περίπτωσης β΄ του ιδίου άρθρου Οι ως άνω επίτιμοι αξιωματικοί, πέραν του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ν.δ.127/1969 (Α΄- 29), μπορούν ύστερα από αίτησή τους να εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας επιτίμου, το οποίο εκδίδει κατά περίπτωση ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος .
Άρθρο 7
1.  
  Οι προαγωγές και η αποστρατεία του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α΄- 158) διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. γ΄, δ΄, στ΄ και η΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ - 3).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 184/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/649 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/296 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Καθορισμός των ειδικών προνομίων που απολαύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους. 1997/308 1997
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29). 2002/132 2002
Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2002/261 2002
Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/373 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2011/113 2011
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2016/81 2016
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/10 2018