Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ΝΠΔΔ, αποτελεί υποχρεωτική αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Μεσσηνίας
2.  
  Σκοπός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας είναι: α) η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρειά του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, καθώς και η οικονομική πρόοδος της περιφέρειας αυτής, β) η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και η εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας, γ) η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο
3.  
  Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας εχει έδρα την πόλη της Καλαμάτας
Άρθρο 2
1.  
  Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής:
 1. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων
 2. Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
 3. Τμήμα Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών
 4. Γραφείο Στήριξης – Ενημέρωσης Επιχειρήσεων
 5. Γραφείο Τουρισμού και Πολιτιστικής Δράσης
2.  
  Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 γραφεία είναι αυτοτελή και υπάγονται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Υπηρεσιών."
1.  
  Α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, ανήκουν: α) Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη βιομηχανία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. β) Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία και βιοτεχνία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. γ) Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής κίνησης, η συγκέντρωση και η μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης. δ) Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων. ε) Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθεί το Επιμελητήριο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. στ) Η προπαρασκευή της συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε συνέδρια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και σε εμπορικές αποστολές. ζ) Η καταγραφή των επιτόπιων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων και η απονομή βραβείων ή τιμητικών διακρίσεων σε διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου. η) Η σύσταση εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε αυτοτελώς, είτε με άλλους φορείς, για την εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου Επιμελητηριακού σκοπού, ως η διαχείριση βιομηχανικών ζωνών, εμπορικών κέντρων, εκθετηρίων χώρων κ.α. θ) Η σύνταξη, έκδοση και διεκπεραίωση της επαγγελματικής εφημερίδας και του ενημερωτικού δελτίου του Επιμελητηρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ανήκουν: α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. β) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού, η διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης αυτού, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσής του, στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. γ) Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. δ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, ως και η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου καθώς και η επικύρωση αντιγράφων. ε) Η τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. στ) Η φύλαξη και ο καθαρισμός των χώρων του Επιμελητηρίου. ζ) Η κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού και απολογισμού του Επιμελητηρίου. η) Η διαχείριση κάθε δαπάνης, η εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού. θ) Η είσπραξη κάθε εσόδου. ι) Η προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η διαχείριση του υλικού της υπηρεσίας. ια) Η εκτέλεση εργασιών (επισκευής & συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού). ιβ) Η διαχείριση και η εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Επιμελητηρίου. ιγ) Η παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων που διέπεται από το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν: α) Η τήρηση των μητρώων μελών του Επιμελητηρίου (γενικού και ειδικών μητρώων), η συνεχής ενημέρωσή τους, η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. β) Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών των υπόχρεων για εγγραφή στα μητρώα του Επιμελητηρίου, ως και κάθε μεταβολή ή διαγραφή. γ) Ο έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου κάθε μορφής επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου. δ) Η έκδοση άδειας των εγγεγραμμένων στα ειδικά μητρώα του Επιμελητηρίου, (Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων κ.ά.). ε) Οι ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. στ) Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεως τιμών. ζ) Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και η επίλυση εμπορικών διαφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. η) Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη Διοίκησης του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. θ) Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στην αρμοδιότητα του αυτοτελούς γραφείου Στήριξης – Ενημέρωσης Επιχειρήσεων ανήκουν: α) Η έρευνα της αγοράς, η καταγραφή και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν στον τομέα του εμπορίου, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων, από τη λειτουργία λαϊκών αγορών, θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων και παρόμοιων εκδηλώσεων στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου. β) Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς. γ) Η παροχή οικονομοτεχνικών, φοροτεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών που σχετίζονται με Αναπτυξιακά, Επενδυτικά και Χρηματοδοτικά Προγράμματα. δ) Η δημιουργία ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου και η συνεχής ενημέρωσή της. ε) Η μετάφραση ξενόγλωσσων υπηρεσιακών εγγράφων, (προτάσεις, εισηγήσεις, κείμενα κ.ά). στ) Η λειτουργία βιβλιοθήκης και ο εμπλουτισμός της με επίκαιρο υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. ζ) Η διακίνηση της ηλεκτρονικής ή μη αλληλογραφίας και της εφημερίδας - Δελτίου του Επιμελητηρίου. η) Η τήρηση ευρετηρίου των υφισταμένων Α΄ βάθμιων και Β΄ βάθμιων επαγγελματικών Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, Ενώσεων κλπ. Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στην αρμοδιότητα του αυτοτελούς γραφείου Τουρισμού και Πολιτιστικής Δράσης ανήκουν: α) Η ανάπτυξη του Τουρισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και η παρακολούθηση της τουριστικής συμπεριφοράς των μελών του Επιμελητηρίου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. β) Η συνεργασία του Επιμελητηρίου με άλλους φορείς σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και η διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων, συνεδρίων, Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών εκδηλώσεων. γ) Η τακτική παρακολούθηση στήριξη και βοήθεια του Πολιτιστικού Οδοιπορικού «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» καθώς και κάθε φορέα με παρόμοια δράση. δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών μελέτης και έρευνας θεμάτων Τουρισμού και Πολιτιστικής δράσης. ε) Η ενίσχυση της διασύνδεσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων με επιχειρηματικά ενδιαφέροντα. στ) Η αυτοτελής ή συμπληρωματική ενίσχυση, συμμετοχή και επιχορήγηση διαφόρων Τουριστικών και Πολιτιστικών Κέντρων του νομού Μεσσηνίας.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση μονίμων θέσεων."
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης των Η/Υ Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού Θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής, ειδικότητας Σχεδιασμού Λογισμικού και Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων Θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος Δ.Ε. Πληροφορικής, ειδικότητας Χειριστών Η/Υ Θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος Δ.Ε. Μεταφραστών - Διερμηνέων Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. Κλάδος Υ.Ε. Επιμελητών Θέση μία (1).
Άρθρο 5 "Διάρθρωση θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου"
1.  
  ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πτυχιούχος Νομικής με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο Θέση μία (1) Οικονομολόγος – Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων ή στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Στρατηγική Πωλήσεων (ΜΑRΚΕΤΙΝG) ή στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Θέση μία (1)
Άρθρο 6 "Προσόντα Διορισμού."
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις δια­τάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄), το π.δ.44/2005 (ΦΕΚ 63/Α΄), το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄) και το π.δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α΄) και ισχύει. Πρόσθετα προσόντα πρόσληψης θα καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού.
Άρθρο 7
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού –Οικονομικού. Εν ελλείψει υπαλλήλου κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
2.  
  Των Τμημάτων και των αυτοτελών Γραφείων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, πλην του Τμήματος Μητρώου –Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
3.  
  Του Τμήματος Μητρώου Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής. Εν ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής.
Άρθρο 8 "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"
1.  
  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΤ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣΠ.Ε.ΔΙΟΙΚ. -ΟΙΚ. ΚΛΑΔΟΣΠ.Ε.ΠΛΗΡΟΦ. ΚΛΑΔΟΣΤ.Ε.ΔΙΟΙΚ. -ΛΟΓ. ΚΛΑΔΟΣΤ.Ε.ΠΛΗΡΟΦ. ΚΛΑΔΟΣΔ.Ε. ΔΙΟΙΚ. -ΓΡΑΜΜ. ΚΛΑΔΟΣΔ.Ε.ΠΛΗΡΟΦ. ΚΛΑΔΟΣΔ.Ε.ΜΕΤ. -ΔΙΕΡΜ. ΚΛΑΔΟΣΥ.Ε.ΕΠΙΜΕΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 1 Α ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 1 3 Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 1 1 1 4 Γ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ– ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 1 4 6 Δ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1 1 1 4 Ε ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 1 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 4 1 4 1 4 4 1 1 20 Σημείωση: Πτυχιούχος Νομικής, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος, παρέχει νομικές υπηρεσίες στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου και στο Τμήμα Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Ο Οικονομολόγος που προβλέπεται από αυτό το άρθρο παρέχει υπηρεσίες στα Τμήματα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων και Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 9 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες με τους κλάδους και τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το π.δ. 442/8.12.1990 (ΦΕΚ 170/Α΄/14.12.1990) «Περί οργανώ­σεως των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα της οργάνωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού αυτού.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3ζ του ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 297).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/3.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950/Β΄/2007).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α΄/Φ.19/1189/21.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91/Β΄/26.1.2009).
 • Την υπ’ αριθμ. 5/20.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ύψους 3.552,00 € για το τρέχον έτος, η οποία καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού. Για τα επόμενα έτη η δαπάνη θα καλυθφεί από ανάλογες πιστώσεις, που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Την υπ’ αριθμ. 161/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-08-17 Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Δ15/Α΄/Φ.19/1189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Δ15_Α΄_Φ_19_1189 2009
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/442 1990
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2006/116 2006
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2007/146 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία