ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/116

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού ΤαμείουΘεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο θα φέρει την επωνυμία «Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου περιλαμβάνονται το αλιευτικό λιμάνι Ν. Μηχανιώνας του Δήμου Μηχανιώνας, το αλιευτικό καταφύγιο Επανομής του Δήμου Επανομής, το αλιευτικό καταφύγιο Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας, το αλιευτικό καταφύγιο Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού, το αλιευτικό καταφύγιο Χαλάστρας του Δήμου Χαλάστρας και το αλιευτικό καταφύγιο εκβολών ποταμού Λουδία του Δήμου Αξιού.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Λιμενικού Ταμείου είναι η εποπτεία και διαχείριση της περιοχής ευθύνης του
Άρθρο 3
1.  
  Το «Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Θεσσαλονίκης» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21) και ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/ 1999.
Άρθρο 4
1.  
  Το «Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Θεσσαλονίκης» διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (παρ. 2 άρθρ. 28 του ν. 2738/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 11 άρθρ. 11 του ν. 2839/2000), το οποίο εκλέγεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 198/1996 (ΦΕΚ Α΄ 159). Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της οικείας λιμενικής αρχής.
Άρθρο 5
1.  
  Πόροι του Λιμενικού Ταμείου αποτελούν τα προβλεπόμενα από το νόμο σχετικά έσοδα, αλλά και όσα προκύπτουν από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου και γενικά, από την άσκηση της δραστηριότητάς του, οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ταμείου, από δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 19 του π.δ. 198/1996, καθώς και άρθρο 11 και παρ. 1 άρθρο 12 του π.δ. 198/1996).
Άρθρο 6
1.  
  Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου «Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης»
2.  
  Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η δε παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
 • Τις υπ’ αριθμ. 75/10.4.2008 και 186/14.7.2008 γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ), η οποία θα καλυφθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης από τον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό της ΝΑΘ (ΚΑΕ 072γ/9899.κδ.) και θα αποτελέσει το κεφάλαιο για την ίδρυση, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης.
 • Την υπ’ αριθμ. 87/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-08-28 Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού ΤαμείουΘεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/150
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Σύσταση και λειτουργία ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. 1996/198 1996
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία