ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/118

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Νομού Σάμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τις πέντε (5) υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στον κλάδο ΤΕ Διοικητικό - Λογιστικό
2.  
  Οι υφιστάμενες θέσεις και κλάδοι του μόνιμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου αναδιαρθρώνονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
 2. - Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, θέση μία (1)
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
 4. - Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δύο (2)
 5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
 6. - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4)
 7. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
 8. - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις δύο (2). - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2).
3.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει να ισχύει το π.δ. 96/2004 (ΦΕΚ Α΄ 69).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του π.δ. 390/1993 «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού» (ΦΕΚ Α΄ 165). γ) Του π.δ. 96/2004 «Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου» (ΦΕΚ Α΄ 69). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 40).
 • Την υπ’ αριθμ. 18/2007 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Λ.Τ.Ν. Σάμου ποσού 1.700 €, από τη μεταφορά μίας (1) θέσης Κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε Κατηγορία ΤΕ Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους ΚΑΕ 0211 και 0225. Σύμφωνα με το 688/20.8.2008 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου βεβαιώνεται ότι για το τρέχον έτος είναι εγγεγραμμένη η απαιτούμενη πίστωση στους συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.
 • Την υπ’ αριθμ. 154/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-08-28 Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Νομού Σάμου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/150
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου. 2004/96 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία