Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρε­σίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ή στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διαγωνισμός, που διεξάγεται στην Αθήνα. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:.
 1. τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων,
 2. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται από υποψηφίους και διοριστέους,
 3. την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών και
 4. την κατά τις διατάξεις του παρόντος διαδικασία, τον τρόπο και κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού
2.  
  Περίληψη της προκήρυξης ανακοινώνεται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού σε τέσσερις (4) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών
Άρθρο 2
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε συνεχείς ημέρες χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αργίας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής
2.  
  Εάν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν είναι δυνατή η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα, που ορίστηκε, ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών νέα ημέρα έναρξής του, μεταγενέστερη της αρχικώς ορισθείσας, η οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους εντός ευλόγου χρόνου. Η αναβολή αυτή δεν δίδει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους υποψηφίους πέραν όσων έχουν γίνει ήδη δεκτοί.
Άρθρο 3
1.  
  Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξή του αίτηση σε ειδικό έντυπο στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με: α) υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά του στοιχεία (ιδίως ονοματεπώνυμο, ονόματα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία, έτος και τόπο γέννησης, τόπο διαμονής, επαγγελματική εμπειρία από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του) και β) τους τίτλους σπουδών του, δηλαδή: i) πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου της αλλοδαπής και ii) μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου της αλλοδαπής, ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο για την εισαγωγή στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο για την εισαγωγή στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος αναφέρει ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχει τα γενικά προσόντα του άρθρου 66 και τα ειδικά προσόντα της παραγράφου 4 του άρθρου 101 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως η παράγραφος 4 του άρθρου 101 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25β του άρθρου 41 του ν. 3712/2008 «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 225).
2.  
  Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών τα λοιπά απαιτούμενα από τις ανωτέρω διατάξεις δικαιολογητικά
3.  
  Ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν στοιχεία του, εφόσον αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος βεβαιώνει πάνω στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό την ύπαρξή τους.
Άρθρο 4
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται ενώπιον τετραμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία έχει τη γενική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ως Πρόεδρο, δύο (2) Νομικούς Συμβούλους Α΄, έναν από κάθε Τμήμα της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή Α.Ε.Ι. από Σχολές γνωστικού αντικειμένου συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της ανωτέρω Εξεταστικής Επιτροπής, δύο (2) γραμματείς του διαγωνισμού και οι επιτηρητές, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
2.  
  Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως εξεταστές ο Καθηγητής-μέλος της Επιτροπής, Ομότιμοι Καθηγητές και μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Μπορούν επίσης να ορισθούν εξεταστές και άλλα πρόσωπα, που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα του άρθρου 5.
3.  
  Ειδικά για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών ως εξεταστές μπορούν να ορισθούν υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ή μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας με βαθμό τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου Β΄ ή Καθηγητές αλλοδαπών Ιδρυμάτων και Σχολών στην Ελλάδα
4.  
  Οι γραμματείς του διαγωνισμού είναι υπάλληλοι των Κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών και Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών. Έργο των γραμματέων είναι η προετοιμασία του διαγωνισμού, η υποβοήθηση της Εξεταστικής Επιτροπής και των λοιπών εξεταστών και η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων του διαγωνισμού.
5.  
  Η Εξεταστική Επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων, στο οποίο αναφέρονται τα δύο στάδια του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική δοκιμασία) και η σειρά εξέτασης των μαθημάτων
Άρθρο 5
1.  
  Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου είναι τα ακόλουθα:
 1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου,
 2. Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης από το Συνέδριο της Βιέννης και μετά και ειδικότερα οι διεθνείς συνθήκες, που αφορούν στην Ελλάδα από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους,
 3. Αγγλική γλώσσα,
 4. Γαλλική γλώσσα,
 5. Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο και
 6. Συνταγματικό Δίκαιο
2.  
  Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου είναι τα ακόλουθα:
 1. Ευρωπαϊκοί θεσμοί,
 2. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο,
 3. Αγγλική Γλώσσα,
 4. Γαλλική γλώσσα,
 5. Στοιχεία Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και
 6. Συνταγματικό Δίκαιο
3.  
  Στα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ μαθήματα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν στο καθένα τουλάχιστον το βαθμό έξι (6), διαφορετικά αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό, στα δε υπό στοιχεία ε΄ και στ΄ πρέπει το σύνολο της βαθμολογίας τους, όταν διαιρεθεί διά του αριθμού των μαθημάτων αυτών να δίδει βαθμό τουλάχιστον έξι (6)
Άρθρο 6
1.  
  Η δοκιμασία στα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ μαθήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5, όσον αφορά στο διαγωνισμό και για τα δύο Τμήματα, είναι γραπτή και προφορική (πλην του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στο υπό στοιχείο 1α΄ μάθημα, του οποίου η εξέταση είναι προφορική). Για τα λοιπά μαθήματα η εξέταση είναι μόνο προφορική. Για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού και ενός πρακτικού θέματος. Για τη Διπλωματική Ιστορία η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη ενός ιστορικού θέματος. Η γραπτή δοκιμασία όσον αφορά στις ξένες γλώσσες συνίσταται σε μετάφραση δέκα (10) στίχων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και αντιστρόφως, η δε προφορική σε ανάγνωση ξένου κειμένου από τους υποψηφίους και συνομιλία με τον εξεταστή για τον έλεγχο της ευχέρειας έκφρασής τους στην ξένη γλώσσα.
2.  
  Γραπτή δοκιμασία: Για τη γραπτή δοκιμασία των μαθημάτων Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο οι εξεταστές υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής πριν την έναρξη της εξέτασης κατάλογο πέντε (5) θεωρητικών και πέντε (5) πρακτικών θεμάτων. Για τη Διπλωματική Ιστορία υποβάλλεται κατάλογος πέντε (5) ιστορικών θεμάτων. Ομοίως για τις ξένες γλώσσες υποβάλλεται κατάλογος πέντε (5) κειμένων για μετάφραση. Η επιλογή των προς εξέταση θεμάτων γίνεται την ημέρα του διαγωνισμού, με κλήρωση στην αίθουσα εξέτασης και πριν την έναρξη της γραπτής εξέτασης του οικείου μαθήματος, από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Για τις ανωτέρω ενέργειες ο ένας από τους δύο γραμματείς συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και τον εξεταστή του μαθήματος. Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, του οικείου εξεταστή και των δύο γραμματέων. Απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους να αλληλοβοηθούνται κατά την ώρα της δοκιμασίας και να κάνουν χρήση οποιωνδήποτε βιβλίων ή σημειώσεων με ποινή αποβολής από το διαγωνισμό. Για τους λόγους της αποβολής κάποιου από τους διαγωνιζόμενους συντάσσεται πρακτικό από έναν από τους γραμματείς, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και τον οικείο εξεταστή. Για τη γραπτή δοκιμασία διατίθεται στο διαγωνιζόμενο κόλλα χαρτιού, που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων στις κόλλες τους καλύπτονται κατά την παράδοσή τους με σκούρο αδιαφανές χαρτί, που επικολλάται παρουσία τους από τους επιτηρητές, οι οποίοι κάνουν το σχετικό έλεγχο και μονογράφουν τις κόλλες. Μετά το πέρας της εξέτασης τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος τα διορθώνει και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. Για τη γραπτή εξέταση των μαθημάτων Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο δίδεται χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ωρών. Για τη γραπτή εξέταση στο μάθημα της Διπλωματικής Ιστορίας δίδεται χρονικό διάστημα τριών (3) ωρών και για αυτή των ξένων γλωσσών διάστημα μιας (1) ώρας για κάθε μετάφραση.
3.  
  Προφορική δοκιμασία:
 1. Για την προφορική δοκιμασία όλων των μαθημάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος, ο εξεταστής προετοιμάζει αριθμό ερωτήσεων-κλήρων διπλάσιο του συνολικού αριθμού των υποψηφίων.
 2. Οι ερωτήσεις στα μαθήματα Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου αποτελούνται από δύο (2) επιμέρους θέματα, από τα οποία το ένα αναφέρεται στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και το άλλο στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.
 3. Προκειμένου για τις ξένες γλώσσες κάθε κλήρος αντιστοιχεί σε ορισμένο προς ανάγνωση κείμενο.
 4. Οι ερωτήσεις γράφονται από τον εξεταστή σε κλήρους και μονογράφονται από αυτόν
 5. Η προφορική δοκιμασία γίνεται δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, του εξεταστή κάθε θέματος και ενός από τους γραμματείς.
 6. Ερωτήσεις υποβάλλονται μόνο από τον εξεταστή κάθε μαθήματος.
 7. Η σειρά εξέτασης κάθε διαγωνιζομένου καθορίζεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται κατά την έναρξη της εξέτασης του οικείου μαθήματος.
 8. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει από την κληρωτίδα δύο (2) ερωτήσεις-κλήρους.
 9. Από τους κλήρους αυτούς ο διαγωνιζόμενος επιλέγει εκείνον, που περιέχει την ερώτηση, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος, που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόμενο, επιστρέφεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον.
 10. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζόμενου απαγορεύεται.
 11. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο, που υπογράφει.
 12. Για την προφορική δοκιμασία στις ξένες γλώσσες ο διαγωνιζόμενος παίρνει για κάθε ειδική εξέταση μία από τις ερωτήσεις-κλήρους, που έχουν προετοιμασθεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο προς ανάγνωση κείμενο
 13. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παρούσας παραγράφου ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται χωριστά και βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο, που υπογράφει
Άρθρο 7 "Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 σε ακέραιους βαθμούς. Α. Για το Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου"
1.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία του μαθήματος Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή δοκιμασία:
 2. ένας (1) βαθμός δίδεται για το θεωρητικό θέμα και ένας (1) για το πρακτικό θέμα, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προφορική δοκιμασία:
 4. ένας (1) βαθμός δίδεται στην προφορική εξέταση του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου από έναν εξεταστή και ένας (1) στην προφορική εξέταση των Στοιχείων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου από άλλον εξεταστή.
 5. Ο μέσος όρος των δύο (2) αυτών βαθμών αποτελεί το βαθμό της προφορικής δοκιμασίας.
 6. Ο μέσος όρος δίδει τον τελικό βαθμό στο μάθημα των Ευρωπαϊκών Θεσμών, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 8. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
2.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της Διπλωματικής Ιστορίας της Ευρώπης εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή δοκιμασία:
 2. ένας (1) βαθμός δίδεται για το θεωρητικό θέμα και ένας (1) για το πρακτικό, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προφορική δοκιμασία:
 4. ένας (1) βαθμός δίδεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προστίθενται οι βαθμοί, που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και την προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίδει τον τελικό βαθμό στο μάθημά του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
3.  
  Η βαθμολογία στις δοκιμασίες της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή δοκιμασία:
 2. ένας (1) βαθμός δίδεται για τη μετάφραση από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και ένας (1) για τη μετάφραση από την ξένη στην ελληνική, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προφορική δοκιμασία:
 4. ένας (1) βαθμός δίδεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προστίθενται οι βαθμοί, που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και την προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίδει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της κάθε ξένης γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό χωριστά για κάθε γλώσσα αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
4.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία των μαθημάτων Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο εξάγεται ως εξής: ένας (1) βαθμός δίδεται στην προφορική εξέταση των μαθημάτων αυτών, ο οποίος αποτελεί και τον τελικό βαθμό τους. Όσοι δεν συγκεντρώνουν στα δύο (2) αυτά μαθήματα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον έξι (6) θεωρούνται αποτυχόντες στις εξετάσεις. Β. Για το Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.
Άρθρο 8 "Συντελεστές"
1.  
  Η αξία καθενός από τα μαθήματα του διαγωνισμού προσδιορίζεται από συντελεστή, που είναι ο αριθμός δέκα (10) για τα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος μαθήματα και ο αριθμός οκτώ (8) για τα υπόλοιπα
Άρθρο 9 "Αποτελέσματα-σειρά επιτυχίας"
1.  
  Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων σε σχέση με τις προκηρυχθείσες θέσεις καθορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: ο βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή, που εκφράζει την αξία κάθε μαθήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος. Τα ανωτέρω γινόμενα καταχωρίζονται σε πίνακα βαθμολογίας και το άθροισμά τους καθορίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία των ισοβαθμούντων.
Άρθρο 10
1.  
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, όλοι οι εξεταστές και οι γραμματείς. Σε αυτό επισυνάπτεται και ο πίνακας βαθμολογίας, αφού τον υπογράψουν όσοι υπογράφουν και το πρακτικό.
2.  
  Το ανωτέρω πρακτικό και ο πίνακας βαθμολογίας των επιτυχόντων αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αθήνα
Άρθρο 11 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 335/1998 (Α΄ 224).
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την παράγραφο 3 του άρθρου 101 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄ 117).
 • Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 128/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,