ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των π.δ. 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α΄) και 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α΄) ως ακολούθως:"
1.  
  Η τελευταία περίοδος του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως : Το Β΄ τετράμηνο αρχίζει στις 21 Ιανουαρίου και λήγει τον μήνα Μάιο σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4 Το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» εξετάζεται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σε εθνικό επίπεδο με κοινά θέματα Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα αυτό ο μαθητής υποβάλλει στο Λύκειό του αίτηση σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδικά για το σχολικό έτος 2008-2009 η αίτηση υποβάλλεται από 1 μέχρι 20 Φεβρουαρίου του έτους 2009.
3.  
 1. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της με απόφαση του Προέδρου ορίζονται μέχρι εκατόν σαράντα (140) υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί.
 3. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου η φράση «και πέντε βοηθούς γραμματείς» αντικαθίσταται με τη φράση «και μέχρι οκτώ βοηθούς γραμματείς»
 4. Στην τελευταία περίοδο του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου η φράση « μέχρι τριάντα» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι τριάντα πέντε»
 5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου προστίθεται εδάφιο στ ως ακολούθως «στ.
 6. Ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος της Κ.Ε.Ε. μπορεί να ορίζεται και ομότιμος καθηγητής».
 7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου προστίθεται περίοδος ως ακολούθως:
 8. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο περιφερειακός επόπτης εξετάσεων συνεπικουρείται από τον οικείο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και σε περίπτωση κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του.
 9. Στο τέλος της περίπτωσης i της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται η φράση « και σε περίπτωση κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του ή καθηγητή με βαθμό Α΄»
 10. Στο τέλος της περίπτωσης ii της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται η φράση « ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και σε περίπτωση κωλύματος καθηγητές με βαθμό Α΄»
 11. Στην δεύτερη περίοδο της περίπτωσης i i i της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και μετά τη φράση «με το οικείο βαθμολογικό κέντρο» προστίθεται η φράση « ή το χώρο συγκέντρωσης των γραπτών δοκιμίων, που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης»
 12. Στο τέλος της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου προστίθεται περίοδος «Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής.».
 13. Στο εδάφιο α της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου προστίθεται δεύτερη περίοδος ως ακολούθως:
 14. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα.
 15. Στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου προστίθεται εδάφιο γ ως ακολούθως:
 16. 12 Δεν μπορεί να μετέχει στη Νομαρχιακή Επιτροπή με οποιαδήποτε ιδιότητα σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο που εξετάζεται σε εξεταστικό κέντρο της οικείας Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.  
  Η τρίτη περίοδος της περίπτωσης γ του εδαφίου 1 της ενότητας: «Β Νεοελληνική Γλώσσα» του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες.
5.  
  Στην τρίτη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 η πρώτη λέξη «Παράλληλα» αντικαθίσταται με τη φράση «Επίσης μπορεί να»
6.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 1 Αν ο μαθητής που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0) Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον μαθητή και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο της μέλη και τον γραμματέα αυτής Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. 2 Αν πρόκειται για μάθημα που εξετάζεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου και μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα, το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0) Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου Όπου στο εδάφιο α αναφέρεται λυκειακή επιτροπή νοείται ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα.
7.  
 1. Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 η φράση « μέχρι δέκα τρία (13) κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι δέκα οκτώ (18) και ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων για κάθε μάθημα που βαθμολογείται στο Β.Κ.».
 2. Στην τέταρτη περίοδο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου η φράση «ένα βοηθό γραμματέα» αντικαθίσταται από τη φράση « μέχρι τρεις (3) βοηθούς γραμματείς»
 3. Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. 4 Τα μέλη κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθμολογητών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγίστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ.
 5. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 6. Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ.
 7. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 9 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 8. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.
 9. Στο τέλος της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου προστίθεται περίοδος ως ακολούθως:
 10. Δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στις απολυτήριες εξετάσεις των Γενικών Λυκείων των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο
8.  
 1. Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 η φράση «διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του παρόντος»
 2. Στο τέλος του ιδίου άρθρου προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
 3. 5 Από το σχολικό έτος 2009-2010 και εφεξής ο κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε. βαθμολογία.
9.  
  Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 μετά τη φράση «από την ημέρα λήξης των απολυτηρίων εξετάσεων του Ιουνίου» προστίθεται η φράση «και εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων αν πρόκειται για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.».
10.  
 1. Στο εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 36 η φράση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) αντικαθίσταται από τη φράση:
 2. «των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)»
 3. Στο εδάφιο β της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου η φράση «βεβαιωμένη με τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση:
 4. «βεβαιωμένη από την οικεία Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.».
Άρθρο 2 "Το άρθρο 27 του π.δ. 60/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 27 Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ."
1.  
  Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199τ. Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:.
 1. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
 2. είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή είναι αμβλύωπες με χαμηλή όραση και έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,.
  • έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα, ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
  • πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.
  • Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
  • Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.
 3. Οι μαθητές με φάσμα αυτισμού εξετάζονται μόνο ι) γραπτά ή ιι) προφορικά.
 4. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.
 5. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.
 6. Εξετάζονται μόνο γραπτά οι μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
 7. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.
 8. Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή είναι αμβλύωπες με χαμηλή όραση οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Κέντρου Κωφών (ΕΙΚ) εφόσον πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.
 9. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 10. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική.
 11. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και δεν έχει γίνει προσφυγή στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
 12. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και η γνωμάτευση υποβάλλεται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.
 13. Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του παρόντος Διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους
 14. Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
 15. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, των ΚΕΔΔΥ, των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
2.  
  Οι μαθητές του άρθρου αυτού οποιασδήποτε τάξης του Λυκείου, σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολικά, εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α και της περίπτωσης ιι του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας, ως μέλη. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Κατά τις ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες των τετραμήνων η προφορική εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται από τον οικείο καθηγητή.
3.  
  Οι μαθητές της τελευταίας τάξης οι οποίοι υπάγονται στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιι του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα, εξετάζονται ως ακολούθως:
 1. Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους, ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης.
 2. Η Επιτροπή Εξέτασης του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από:
 3. i.
 4. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ως Πρόεδρο. ii.
 5. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία, ως εξεταστές-βαθμολογητές. iii.
 6. Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας, ως εξεταστή – τρίτο βαθμολογητή. iν. Ένα εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής.
 7. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από είκοσι (20) ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας.
 8. Για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζομένους ορίζεται ένας ακόμη βοηθός γραμματέας.
 9. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινήσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.
 10. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.
 11. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
 12. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.
 13. Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών που ανήκουν στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιι του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 14. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.
 15. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογητής, για να αξιολογήσει το μαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.
 16. Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργούν Β. Κ. καθώς και στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών που εξετάζονται σε ένα Β.Κ. είναι μεγαλύτερος από ογδόντα (80) με απόφαση του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο.
 17. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.
 18. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, τον γραμματέα και τον βοηθό γραμματέα όπου απαιτείται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α της παρούσης παραγράφου.
 19. Δεν μπορεί να συμμετέχει στις Επιτροπές του Βαθμολογικού και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόμενος μαθητής.
 20. Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στην περίπτωση ι του εδαφίου β και στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 21. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής.
 22. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.
4.  
  Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Στις περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας λόγω τραυματισμού ή βλάβης των μαθητών, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, οι γνωματεύσεις μπορεί να υποβάλλονται και αργότερα.» Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του ν. 2525/ 1997 (ΦΕΚ 188 Α΄/23.9.1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄/2.5.2001).
 • Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) 2.10.2008.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α΄) 24.5.2006.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α΄) 10.4.2008.
 • Τη γνώμη των Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που διατυπώθηκε στις υπ’ αριθμ. 43 και 13 πράξεις τους, αντίστοιχα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 13/2009 Γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-02-13 Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/22
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/958 1979
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2006/105 2006
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄). 2008/36 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65). 2011/21 2011
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ Α΄ 65). 2011/41 2011