ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/121

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 282/1994, περί «ορισμού μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργησης προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στην αρμοδιότητα του Μεταβατικού Εφετείου Αιγαίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης προστίθεται η εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων των Τριμελών Εφετείων Κακουργημάτων Μυτιλήνης και Χίου, με πενταμελή σύνθεση. Οι συνεδριάσεις ορίζονται σε δύο (2) για κάθε δικαστικό έτος.
Άρθρο 2
1.  
    Αυξάνεται ο αριθμός των συνεδριάσεων που θα πραγματοποιεί το Μεταβατικό Εφετείο Αιγαίου ως πολιτικό και ποινικό δικαστήριο, με τριμελή σύνθεση, στην έδρα του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, από έξι (6) σε εννέα (9) για κάθε δικαστικό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. υπ’ αριθμ. 282/1994 «Ορισμός μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργηση προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων» (Α΄ 148) Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των παρ. 2 εδ. γ, περ. γγ΄ και 3 του άρθρου 2 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35/Α΄/1988), β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
  • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 40).
  • Τη γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου με αριθμό 60/30.4.2009.
  • Τη γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αριθμό 1722/30.4.2009.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια­τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 9.050,00 Ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Ειδ. Φορέα Φ17-210/ΚΑΕ ομάδων 0700 και 1000. Για τα επόμενα πέντε (5) έτη, οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Ειδ. Φορέα «Δικαστήρια» και εκτιμώνται στο ποσό των 3.800,00 Ευρώ, ετησίως.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 200/2009 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ορισμός μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργηση προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων. 1994/282 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία