ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/125

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αγρονομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Αρχή οργανικότητας των θέσεων"
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό τοποθετείται και μετατίθεται μόνο σε οργανικές θέσεις του βαθμού του που είναι κενές ή κενώνονται λόγω μετάθεσης συναδέλφου του. Κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου μεταθέσεων, μπορεί να τοποθετείται και μετατίθεται σε οργανικές θέσεις του αμέσως ανώτερου βαθμού σε καθήκοντα που του ανατίθενται (άρθρο 26 παρ. 2 περίπτ. β΄ του ν. 3585/2007), εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση αυτών με αγρονομικό προσωπικό του προβλεπομένου βαθμού.
Άρθρο 2 "Για την εφαρμογή του παρόντος:"
1.  
  Ως τόπος συμφερόντων του αγρονομικού προσωπικού θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής του, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα αγρονομικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων:
 1. Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή του/της συζύγου ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπου της αυτής περιοχής μετάθεσης
 2. Του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος ή εργάζεται ο/η σύζυγός του
 3. Του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του ή διαμένουν οι γονείς του ιδίου ή του/της συζύγου του.
 4. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, ως τόπος συμφερόντων θεωρείται μόνον του ιδίου.
2.  
  Ως περιοχή μετάθεσης θεωρείται η περιφέρεια των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας
3.  
  Ως αυτός τόπος θεωρείται η πόλη ή κωμόπολη που εδρεύει η αγρονομική Υπηρεσία
4.  
  Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η εμπειρία, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχία. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, εφόσον συνδέονται με αυτά.
5.  
  Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών, εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας τουλάχιστον 67%, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές που προβλέπονται από το άρθρο 27 του ν. 3585/2007, ύστερα από γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου.
6.  
  Ως πλήρες έτος μετάθεσης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους
Άρθρο 3
1.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις του αγρονομικού προσωπικού από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος, γίνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
 1. Των ετών υπηρεσίας
 2. Της οικογενειακής του κατάστασης.
 3. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων προηγείται ο αρχαιότερος κατά βαθμό.
2.  
  Για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:
 1. Για κάθε έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης, ένα (1) μόριο
 2. Για την οικογενειακή του κατάσταση, ο αγρονομικός υπάλληλος λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
 3. (1) Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα πέντε (5) μόρια, στα οποία προστίθεται επιπλέον ένα (1) μόριο για κάθε έτος έγγαμης συμβίωσης.
 4. (2) Οι έγγαμοι, οι άγαμοι γονείς και οι τελούντες σε διάζευξη ή σε χηρεία γονείς με τέκνα δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
 5. Στα μόρια αυτά μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της ηλικίας προστίθενται κατ’ έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
 6. (3) Οι έγγαμοι επιπλέον πέντε (5) μόρια, για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος του/της συζύγου τους που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και υποβάλλεται κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό.
 7. Η υποβολή αίτησης για τον ως άνω σκοπό επιτρέπεται και στην περίπτωση που δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη κενές θέσεις της κατηγορίας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος προϋποθέσεις.
3.  
  Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου, ενώ χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου λογίζεται ως έτος. Μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης, λαμβάνονται υπόψη για το επόμενο έτος μετάθεσης.
4.  
  Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αγρονομικοί υπάλληλοι που υπάγονται σε μια από τις κατωτέρω, κατά σειρά κατηγορίες, συγκρινόμενοι, κατά κατηγορία, μόνο μεταξύ τους με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 1. Οι πολύτεκνοι
 2. Οι έχοντες μέλος της ίδιας οικογένειας (σύζυγος-τέκνα), με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή με ειδικές ανάγκες
 3. Οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους
 4. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους αγρονομικούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, στρατιωτικούς, λιμενικούς και δικαστικούς λειτουργούς
 5. Οι έχοντες στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους
5.  
  Δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) στις περιπτώσεις μεταθέσεων των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή αγρονομικών υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων
Άρθρο 4
1.  
  Όλο το αγρονομικό προσωπικό, υποβάλλει στην Υπηρεσία του δήλωση του τόπου συμφερόντων του. Ο διοικητής της Υπηρεσίας προβαίνει στον έλεγχο της δήλωσης και με πράξη του στο σώμα αυτής βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου της, δικαιούμενος να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα απαραίτητα κατά την κρίση του στοιχεία προς επιβεβαίωση των δηλωθέντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, καλεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει νέα δήλωση. Αν ο ενδιαφερόμενος εμμένει στην ανακριβή δήλωσή του ή αρνείται να υποβάλει νέα, θεωρείται ότι υπηρετεί στον τόπο των συμφερόντων του. Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής.
2.  
  Αλλαγή του τόπου των συμφερόντων επιτρέπεται μόνον ύστερα από νέα δήλωση του αγρονομικού προσωπικού στην περίπτωση γάμου του, απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας σε διαφορετικό τόπο, λύσης του γάμου του ή θανάτου του/της συζύγου του ή όταν συντρέχει μεταβολή οιουδήποτε στοιχείου από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2. Η ίδια διαδικασία της παραγράφου 1 ακολουθείται και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αλλαγής του τόπου συμφερόντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 5 "Περιπτώσεις τοποθετήσεων"
1.  
  Οι τοποθετήσεις του αγρονομικού προσωπικού ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν αποφοιτούν οι Αγρονόμοι και οι Αγροφύλακες από τις οικείες Σχολές. β. Όταν επαναφέρεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία. γ. Όταν μετατάσσεται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. δ. Όταν προσλαμβάνεται ως αγρονομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.
Άρθρο 6 "Τοποθετήσεις νεοεξερχομένων Αγροφυλάκων"
1.  
  Οι νεοεξερχόμενοι Αγροφύλακες τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών και στις προκαθορισμένες κενές οργανικές θέσεις του βαθμού τους στις Υπηρεσίες για τις οποίες προσλήφθηκαν, από τον αρμόδιο Διευθυντή
Άρθρο 7
1.  
  Οι εξερχόμενοι από την Σχολή Αγρονόμοι τοποθετούνται και εκτελούν υπηρεσία σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής σύμφωνα με τη διαδικασία των επομένων παραγράφων
2.  
  Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής προσδιορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων κατά Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας και κατά Αγρονομικό Τμήμα, που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Αγρονόμους. Για τον υπολογισμό των ως άνω κενών θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που θα πληρωθούν από τους Αγρονόμους κατά τις τακτικές μεταθέσεις. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, μέσω της Σχολής Μετεκπαίδευσης -Επιμόρφωσης.
3.  
  Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 5νθημέρου από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης, αιτήσεις, στις οποίες δηλώνουν όλες υποχρεωτικά τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, κατά σειρά προτίμησής τους
4.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής, με απόφασή του, τοποθετεί τους ενδιαφερόμενους στις προκαθορισμένες θέσεις, ανάλογα με την προτίμησή τους και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν, με βάση τη σειρά εξόδου τους από τη Σχολή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στα οποία προστίθενται και τα μόρια που προβλέπονται με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Όσοι υπάγονται στις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3, καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους αγρονομικούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, στρατιωτικούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους ή δικαστικούς λειτουργούς, τοποθετούνται στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά προτεραιότητα, με βάση την ως άνω αναγραφόμενη σειρά κατά κατηγορία και εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
5.  
  Για την τοποθέτηση των νεοεξερχομένων Αγρονόμων καθορίζονται μόρια ανάλογα με τη σειρά αποφοίτησης αυτών ως εξής:
 1. Από 1- 10 των αποφοιτώντων 10 μόρια
 2. Από 11- 20 » 9 μόρια
 3. Από 21 - 30 » 8 μόρια
 4. Από 31 - 40 » 7 μόρια
 5. Από 41 - 50 » 6 μόρια
 6. Από 51 - 60 » 5 μόρια
 7. Από 61 - 70 » 4 μόρια
 8. Από 71 - 80 » 3 μόρια
 9. Από 81 - 90 » 2 μόρια
 10. Από 91 μέχρι τον τελευταίο αποφοιτώντα 1 μόριο.
 11. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων προηγείται ο έχων καλύτερη σειρά εξόδου.
 12. Τα παραπάνω μόρια διαγράφονται μετά το πέρας της τοποθέτησης και δεν υπολογίζονται για τις περαιτέρω μεταθέσεις.
6.  
  Οι Αγρονόμοι που για οποιονδήποτε λόγο εξέρχονται της Σχολής μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης των ομοταξίων συναδέλφων τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις που προκηρύχθηκαν και δεν καλύφθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αγροφυλακής με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
Άρθρο 8 "Λοιπές περιπτώσεις"
1.  
  Οι επανακατατασσόμενοι, οι επανερχόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό Υπηρεσία, οι μετατασσόμενοι σε Υπηρεσία Γραφείου, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι αγρονομικοί υπάλληλοι ειδικών καθηκόντων, τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και εκτίμηση των υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2
Άρθρο 9 "Αίτηση θεραπείας"
1.  
  Οι τοποθετούμενοι δικαιούνται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης και της απόφασης του αρμοδίου συμβουλίου, υποβάλουν ιεραρχικά αίτηση θεραπείας ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου, με αίτημα την τροποποίηση αυτής. Η υποβολή αίτησης θεραπείας έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και η απόφαση του οργάνου, η οποία εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση σ’ αυτό, κοινοποιείται με διαταγή του Βοηθού Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 10
1.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις γίνονται κατά το χρονικό διάστημα από την 10η Ιουνίου έως την 31 Αυγούστου, απαγορευομένων των μεταθέσεων σε άλλο χρόνο, έστω και αν οι μετατιθέμενοι δεν αντιτίθενται σ’ αυτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 και της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος. Οι μεταθέσεις των Αγρονομικών Διευθυντών και Αγρονομικών Υποδιευθυντών που ενεργούνται αμέσως μετά τις ετήσιες κρίσεις λογίζονται ως τακτικές για όσους μετατέθηκαν την περίοδο αυτή.
2.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, σε έκτακτες περιπτώσεις. Αίτηση για μετάθεση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης λογίζεται ότι αφορά όλες τις Υπηρεσίες της περιοχής αυτής. Το αίτημα για συγκεκριμένη Υπηρεσία συνεκτιμάται από το αρμόδιο όργανο μαζί με τα λοιπά υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Ειδικά για την μετάθεση σε Υπηρεσία του αυτού τόπου λαμβάνονται υπόψη μόνο τα υπηρεσιακά κριτήρια.
3.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις των Αγρονομικών Διευθυντών και Αγρονομικών Υποδιευθυντών, καθώς και του αγρονομικού προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης έχει το αγρονομικό προσωπικό από το βαθμό του Αγροφύλακα μέχρι και του Αγρονόμου που την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους συμπληρώνει οκτώ (8) συνεχή έτη σε υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης ενώ για Υπηρεσίες εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης ή του αυτού τόπου, απαιτούνται έξι (6) έτη στον αυτό τόπο
5.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ενεργούνται ως ακολούθως:
 1. Για Υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης:
 2. (1) Δεν επιτρέπονται μεταθέσεις αγρονομικού προσωπικού μέχρι το βαθμό του Αγρονόμου χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου.
 3. (2) Για τους Αγρονομικούς Διευθυντές και Αγρονομικούς Υποδιευθυντές δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί.
 4. Για Υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης:
 5. (1) Για αγρονομικό προσωπικό μέχρι το βαθμό του Αγρονόμου απαιτείται να υπηρετεί στον αυτόν τόπο επί πέντε (5) συνεχόμενα έτη στον κατεχόμενο ή στον προηγούμενο βαθμό, μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του έτους μετάθεσης.
 6. (2) Για τους Αγρονομικούς Διευθυντές και Αγρονομικούς Υποδιευθυντές δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί.
 7. Για Υπηρεσίες του ίδιου τόπου δεν ισχύουν οι προαναφερόμενοι χρονικοί περιορισμοί.
 8. Οι περιορισμοί της παρούσης παραγράφου δεν ισχύουν για το αγρονομικό προσωπικό που εμπίπτει στην περίπτωση β΄ του άρθρου 5.
6.  
  Για τους Προέδρους, τους Γενικούς Γραμματείς και τους αντιπροσώπους των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, μέχρι του βαθμού του Αγρονόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3585/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30Α΄ του ν. 1264/1982 (Α΄ -79) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 (Α΄- 209) και αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α΄-89).
7.  
  Το αγρονομικό προσωπικό που υπάγεται σε μία από τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3, δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού του, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του, ανεξάρτητα εάν έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων.
Άρθρο 11
1.  
  Στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών λειτουργεί Συμβούλιο Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Διευθυντή και δύο (2) Αγρονομικούς Υποδιευθυντές ή Αγρονόμους της οικείας Διεύθυνσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ένωσης Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ένωσης Αγρονομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι προτείνονται κατ’ έτος από τα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω Ενώσεων.
2.  
  Στο Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής λειτουργούν τα παρακάτω Συμβούλια Μεταθέσεων:
 1. Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Διευθυντή Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων ως πρόεδρο και ως μέλη δύο Αγρονομικούς Υποδιευθυντές ή Αγρονόμους με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αγρονομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι προτείνονται κατ’ έτος από τα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω Ενώσεων.
 2. Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού στην οποία ορίζονται και οι αναπληρωτές των παραπάνω.
 3. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Βοηθό Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής ως πρόεδρο και ως μέλη δύο Αγρονομικούς Διευθυντές ή Αγρονομικούς Υποδιευθυντές με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αγρονομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι εκλέγονται κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών των εν λόγω Ομοσπονδιών.
 4. Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού στην οποία ορίζονται και οι αναπληρωτές των παραπάνω.
 5. Το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο είναι τριμελές και αποτελείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής, τον Βοηθό Αρχηγού και έναν (1) Αγρονομικό Διευθυντή της Ελληνικής Αγροφυλακής, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 6. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας Αγρονομικός Διευθυντής ως αναπληρωματικό μέλος του Αγρονομικού Διευθυντή.
 7. Κατά την εξέταση των προσφυγών μπορεί να παρίστανται με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Πρόεδροι Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων και Αγρονομικών Υπαλλήλων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
 8. Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3.  
  Χρέη Προέδρου των Συμβουλίων Μεταθέσεων εκτελεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος
4.  
  Τα Συμβούλια Μεταθέσεων βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη τους και μπορούν να λειτουργήσουν, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη τους εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίσθηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Άρθρο 12
1.  
  Οι μεταθέσεις των Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων αποφασίζονται:
 1. Από το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας, για μετάθεση σε Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας της, εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης
 2. Από το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων για μετάθεση από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη και μόνο σε επίπεδο Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας, καθώς και για μετάθεση από και προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής
2.  
  Κατ’ εξαίρεση μεταθέσεις Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων από και προς Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης μπορεί, κατά το μήνα Αύγουστο, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, λόγω ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής διαταχθεισών μεταθέσεων ή οποιουδήποτε άλλου αιτιολογημένου λόγου, να διατάσσονται και από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής
3.  
  Οι μεταθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και αποφασίζονται το δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις που, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου, πρέπει να πληρωθούν. Η χορήγηση των Φύλλων Πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου. Αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις, το δεύτερο 10ήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.
4.  
  Για τις τακτικές μεταθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 1. Το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες, κατά Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας, των κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις
 2. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου και λαμβάνει γνώση ενυπογράφως όλο το αγρονομικό προσωπικό των ανωτέρω βαθμών.
 3. Οι επιθυμούντες μετάθεση για τις θέσεις αυτές υποβάλλουν εντός του πρώτου 20ημέρου του μηνός Φεβρουαρίου αιτήσεις για Υπηρεσίες δύο (2) περιοχών μετάθεσης, κατ’ ανώτατο όριο.
 4. Κατά τον ίδιο χρόνο υποβάλλονται και οι αιτήσεις για Υπηρεσίες της ιδίας περιοχής μετάθεσης, αρμοδιότητας του κατωτέρου Συμβουλίου μεταθέσεων.
 5. Οι αιτήσεις περιέρχονται στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου.
 6. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση το τρίτο 10ήμερο Μαΐου και με πρακτικό του αποφασίζει τις μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
 7. Το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου οι αποφασισθείσες μεταθέσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Διευθυντή Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων.
 8. Οι τοποθετήσεις σε επιμέρους Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών, γίνονται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και η χορήγηση των Φύλλων Πορείας πραγματοποιείται σταδιακά μέχρι την 31η Αυγούστου
 9. Το Α΄ δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες κατά Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας, κενών οργανικών θέσεων σε Αγροφύλακες που πρέπει να πληρωθούν κατά το Γ΄ δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου.
 10. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται σε ποσοστό 80% από Αγροφύλακες που ζητούσαν μετάθεση για τις Υπηρεσίες αυτές και μνημονεύονται στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων και σε ποσοστό 20% από νεοεξερχομένους της οικείας Σχολής Αγροφυλάκων.
 11. Σε περίπτωση που οι ως άνω θέσεις δεν καλύπτονται από τις εκκρεμείς αιτήσεις του πίνακα τακτικών μεταθέσεων, καλύπτονται με τοποθετήσεις νεοεξερχομένων Αγροφυλάκων.
Άρθρο 13
1.  
  Οι νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες παραμένουν στις Υπηρεσίες τους μέχρι την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε μετατίθενται σύμφωνα με τη διαδικασία των επομένων παραγράφων
2.  
  Το πρώτο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής προσδιορίζονται οι κενές οργανικές θέσεις, κατά Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας, που πρέπει να καλυφθούν από τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες. Κατά το δεύτερο 10ήμερο Ιουλίου οι Αρχιφύλακες αυτοί καλούνται να υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση προτίμησης όλων των ανωτέρω Υπηρεσιών, μετατίθενται δε σ’ αυτές με βάση τη σειρά προτεραιότητας του άρθρου 3 του παρόντος και τη σειρά προτίμησης. Δεν επιτρέπεται να καθορισθούν θέσεις προς πλήρωση σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν είχαν καθορισθεί θέσεις προς κάλυψη κατά τις τακτικές μεταθέσεις του ιδίου έτους. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής μέχρι τέλος Ιουλίου. Η περαιτέρω τοποθέτηση στις επιμέρους Υπηρεσίες των Διευθύνσεων γίνεται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και η χορήγηση του Φύλλου Πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου. Για τη μετάθεση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που συγκεντρώνονται με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και τα μόρια με βάση τη σειρά επιτυχίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ως εξής:.
 1. Από 1 - 10 των επιτυχόντων 10 μόρια
 2. Από 11 - 20 » 9 μόρια
 3. Από 21 - 30 » 8 μόρια
 4. Από 31 - 40 » 7 μόρια
 5. Από 41 - 50 » 6 μόρια
 6. Από 51 - 60 » 5 μόρια
 7. Από 61 - 70 » 4 μόρια
 8. Από 71 - 80 » 3 μόρια
 9. Από 81 - 90 » 2 μόρια
 10. Από 91 μέχρι τον τελευταίο επιτυχόντα 1 μόριο.
 11. Για τον ίδιο λόγο οι νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια.
Άρθρο 14
1.  
  Τις μεταθέσεις των Αγρονόμων αποφασίζει το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, Των Αγρονομικών Υποδιευθυντών το Ανώτατο Συμβούλιο Μεταθέσεων και των Αγρονομικών Διευθυντών ο Αρχηγός
2.  
  Οι μεταθέσεις των Αγρονόμων και των Αγρονομικών Υποδιευθυντών ενεργούνται ως ακολούθως:
 1. Τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καταρτίζουν αριθμητικούς πίνακες, κατά Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας, των κενών οργανικών θέσεων στους βαθμούς αυτούς που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις
 2. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται αμέσως στις Υπηρεσίες και λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι Αγρονόμοι και Αγρονομικοί Υποδιευθυντές.
 3. Οι επιθυμούντες μετάθεση για τις θέσεις αυτές υποβάλουν εντός 10ημέρου αιτήσεις για Υπηρεσίες δύο (2) περιοχών μετάθεσης, κατ’ ανώτατο όριο.
 4. Κατ’ εξαίρεση, Αγρονόμοι που, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, έχουν τις προϋποθέσεις προαγωγής στο βαθμό του Αγρονομικού Υποδιευθυντή δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις και για προκηρυχθείσες θέσεις του βαθμού αυτού.
 5. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που οι κενές θέσεις δεν καλύπτονται από τους ήδη Αγρονομικούς Υποδιευθυντές.
 6. Κατά τον ίδιο χρόνο υποβάλλονται και οι αιτήσεις για Υπηρεσίες της ιδίας περιοχής μετάθεσης.
 7. Οι αιτήσεις περιέρχονται στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων εντός δεκαημέρου από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής τους.
 8. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων συνέρχονται σε συνεδρίαση και με πρακτικό τους αποφασίζουν τις μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 9. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου με διαταγή του Βοηθού Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής και η χορήγηση των Φύλλων Πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου.
3.  
  Οι Αγρονομικοί Διευθυντές δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Οι αιτήσεις αυτές περιέρχονται στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου. Ειδικότερα, οι νεοπροαγόμενοι Αγρονομικοί Διευθυντές δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός 10ημέρου από την ανακοίνωση της προαγωγής τους.
4.  
  Οι μεταθέσεις των Αγρονομικών Διευθυντών κοινοποιούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής
Άρθρο 15
1.  
  Έκτακτες μεταθέσεις του αγρονομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης στις παρακάτω, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις:
 1. Σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος (πλημμελήματος ή κακουργήματος) ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, τα οποία δημιουργούν γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως στην Υπηρεσία που υπηρετεί, μετά από πρόταση του αρμοδίου πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να κάνει ειδική μνεία στο σχετικό πρακτικό για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου αγρονομικού υπαλλήλου
 2. Όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα.
 3. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον στη νέα Υπηρεσία μετατίθεται προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης, αυτό προέρχεται από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας.
 4. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους παραπάνω πίνακες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 14.
 5. Για σοβαρό συμβάν, που αφορά τον ίδιο ή μέλος της οικογενείας του αγρονομικού υπαλλήλου και ιδίως σοβαρή απειλή κατά της ζωής τους ή εμπλοκή τους σε ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο ή το σοβαρό τραυματισμό ατόμου, που αντικειμενικά δημιουργεί πρόβλημα περαιτέρω παραμονής του στον τόπο που υπηρετεί, ύστερα από αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας
 6. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο και νόσο GRΟΗΝ, του αγρονομικού υπαλλήλου ή μέλους της ιδίας οικογενείας του και ύστερα από αίτησή του
 7. Σε περίπτωση προαγωγής του αγρονομικού υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμό, για τον οποίο δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στην Υπηρεσία που υπηρετεί
 8. Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ - 89), με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα.
 9. Λόγω δυσμενούς κρίσεως και ύστερα από αίτησή του, εφόσον η κρίση στηρίζεται σε έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της Υπηρεσίας που υπηρετεί
 10. Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης.
 11. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης και για αγρονομικό προσωπικό μέχρι το βαθμό του Αγρονόμου, εφόσον οι υπηρεσίες που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης, για τις οποίες οι προκηρυχθείσες κενές θέσεις δεν καλύφθηκαν.
 12. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, νέα αίτηση δεν γίνεται δεκτή πριν την παρέλευση έτους.
 13. Για την κάλυψη κενής θέσης διοικούντος που δημιουργείται μετά την λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων.
 14. Στην περίπτωση αυτή η θέση καλύπτεται με Αγρονομικό Υποδιευθυντή ή Αγρονόμο από την ίδια περιοχή μετάθεσης και σε περίπτωση αδυναμίας από αυτούς που είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης κατά τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή.
 15. Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο αγρονομικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό ή αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή στρατιωτικό ή λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο.
 16. Στη μεν πρώτη περίπτωση ο κατά βαθμό κατώτερος αγρονομικός υπάλληλος μετατίθεται όπου υπηρετεί ο κατά βαθμό ανώτερος σύζυγος, στις υπόλοιπες δε περιπτώσεις ο αγρονομικός υπάλληλος μετατίθεται στον τόπο που υπηρετεί ο/η σύζυγος.
 17. Εφόσον πρόκειται για Αγρονομικούς Διευθυντές, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών
 18. Σε περίπτωση έκτακτης στεγαστικής ανάγκης, εξαιτίας ακαταλληλότητας προς χρήση ιδιόκτητης οικίας, λόγω σεισμού ή άλλης θεομηνίας
2.  
  Οι έκτακτες μεταθέσεις ενεργούνται κατά την κρίση των αρμοδίων για τις τακτικές μεταθέσεις οργάνων, τα οποία στις περιπτώσεις δ΄, στ΄ και ι΄ της προηγουμένης παραγράφου δύνανται να ενεργούν τη μετάθεση και σε Υπηρεσίες που δεν υπάρχει κενή θέση του βαθμού του μετατιθέμενου
Άρθρο 16
1.  
  Η διαταγή μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμέσως με αποδεικτικό. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση με την οποία ζητά την ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη.
2.  
  Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του
3.  
  Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση σ’ αυτό
4.  
  Σε περίπτωση χορήγησης αναστολής διαταχθείσας μετάθεσης, η αναστολή δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής αναστολής, χωρίς να δύναται να παραταθεί
5.  
  Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης διαταχθεισών μεταθέσεων Αγρονομικών Διευθυντών, Αγρονομικών Υποδιευθυντών και Αγρονόμων, τα συμβούλια μπορεί να αποφασίσουν και νέες μεταθέσεις προς κάλυψη των δημιουργούμενων κενών θέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Άρθρο 17
1.  
  Οι αποσπάσεις διακρίνονται σε αυτές που ενεργούνται εντός Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής και σε εκείνες που γίνονται σε Υπηρεσίες εκτός αυτής
2.  
  Αποσπάσεις σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής επιτρέπονται στις εξής περιπτώσεις:
 1. Για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης Αγρονόμου ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη και εφόσον αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με μετάθεση αγρονομικού υπαλλήλου των βαθμών αυτών της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
 2. Απόσπαση πέραν των δύο (2) ετών του ιδίου Αγρονόμου ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή και για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση.
 3. Για την αναπλήρωση κωλυομένου βαθμοφόρου που διοικεί αυτοτελή Υπηρεσία και μέχρι τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) ακόμη μήνα
 4. Για την ενίσχυση Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, μέχρι τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρεις (3) ακόμη μήνες, εφόσον συναινεί σ’ αυτή ο αποσπασμένος
 5. Για εκπαίδευση αγρονομικού προσωπικού και για όσο αυτή διαρκεί
 6. Για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας, όταν ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση, εντός των ορίων δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας που υπηρετεί και μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα
 7. Με αίτηση του αγρονομικού υπαλλήλου, για σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογενείας του και μέχρι δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη.
 8. Η απόσπαση για τους ανωτέρω λόγους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τέσσερις (4) μήνες εντός ενός δωδεκαμήνου.
 9. Ο θάνατος και οι σοβαροί λόγοι υγείας μπορεί να αφορούν και τους γονείς του ιδίου ή της συζύγου του.
 10. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των ασθενών από άλλα μέλη οικογενείας τους.
 11. Αν για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων λόγων ο προβλεπόμενος χρόνος αποσπάσεως δεν επαρκεί, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα αιτήσεως έκτακτης μετάθεσης.
 12. Σε περίπτωση σπουδών του αγρονομικού υπαλλήλου σε Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.
 13. Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής υποβάλλεται το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους, για την περιοχή μετάθεσης, όπου εδρεύει η Σχολή και διαρκεί μέχρι 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
 14. Η απόσπαση αυτή ανανεώνεται για όσα χρόνια προβλέπεται φοίτηση στη Σχολή, συν δύο (2) έτη, εφόσον ο αγρονομικός υπάλληλος προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι έλαβε προβιβάσιμο βαθμό σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων, στα οποία προστίθενται και τα τυχόν μεταφερόμενα από προηγούμενα εξάμηνα.
 15. Ο αγρονομικός υπάλληλος στην περίπτωση αυτή λογίζεται ότι υπηρετεί καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασής του στην Υπηρεσία που ανήκει οργανικά.
 16. Ο χρόνος απόσπασής του δεν προσμετρείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.
 17. Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ - 89), σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αγροφυλακής και μέχρι την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού ή παραπεμπτικού βουλεύματος ή οριστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου.
3.  
  Οι αποσπάσεις των Αγρονομικών Διευθυντών, καθώς και του λοιπού αγρονομικού προσωπικού που αποσπάται εκτός των ορίων των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών αποφασίζονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής. Εφόσον οι τελευταίοι αποσπώνται εντός των ορίων των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών, οι αποσπάσεις αποφασίζονται από τους Διευθυντές των οικείων Διευθύνσεων. Κατ’ εξαίρεση, η απόσπαση Αγρονόμου ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, αποφασίζεται από τα αρμόδια για τις μεταθέσεις Συμβούλια. Επίσης, όταν διατάσσεται απόσπαση αγρονομικού υπαλλήλου εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για υπηρεσία στην οποία δεν υφίσταται κενή οργανική θέση του βαθμού του, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, η οποία εγκρίνεται από το Βοηθό Αρχηγού Αγροφυλακής.
4.  
  Οι αποσπάσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, εντός του αυτού τόπου, δύναται να παραταθούν και πέραν του εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή για την απόσπαση αποφασίζει το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Νέα απόσπαση αγρονομικού υπαλλήλου εκτός του αυτού τόπου, για τους λόγους που αναφέρονται στην ίδια περίπτωση δεν επιτρέπεται, εφόσον έχει συμπληρωθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και δεν έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
5.  
  Απόσπαση αγρονομικού υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία του εσωτερικού για εκτέλεση υπηρεσίας, που ανάγεται αποκλειστικά στον κύκλο των καθηκόντων του, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών καθορίζεται με την ίδια απόφαση.
Άρθρο 18
1.  
  Οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, διατάσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής και τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών για Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους και διαρκούν όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη που τις επέβαλε, όχι όμως πέραν του μηνός
2.  
  Οι εσωτερικές μετακινήσεις μέσα στην ίδια αυτοτελή Υπηρεσία ενεργούνται οποτεδήποτε με διαταγή του προϊστάμενου της οικείας Υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Άρθρο 19
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό σε κάθε υπηρεσιακή μετακίνησή του εφοδιάζεται από την Υπηρεσία του με Φύλλο Πορείας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός και η χρονολογία της σχετικής διαταγής ή έγκρισης και ο λόγος της μετακίνησης. Δεν απαιτείται χορήγηση Φύλλου Πορείας, όταν πρόκειται για εκτέλεση υπηρεσίας εντός του αυτού τόπου ή και εκτός αυτού, εφόσον δεν δικαιολογείται ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.
2.  
  Στο Φύλλο Πορείας των μετατιθέμενων αναγράφονται και τα ονοματεπώνυμα των μελών της οικογένειας που τους ακολουθούν, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά και λοιπά έξοδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις οικογένειες των μετακινούμενων που δεν μετακινήθηκαν μαζί με αυτούς και μετακινούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, χορηγείται βεβαίωση από την Υπηρεσία που αυτοί υπηρετούσαν πριν τη μετακίνησή τους, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των μετακινούμενων ότι πρόκειται για τη μοναδική μετακίνηση της οικογένειας τους στον τόπο που μετακινήθηκαν αντί Φύλλου Πορείας, στην οποία αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία.
3.  
  Το Φύλλο Πορείας χορηγείται στους μετακινούμενους με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος, κατά το χρόνο που ορίζεται στη διαταγή μετακίνησης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί Φύλλο Πορείας στους μετατιθέμενους και σε όσους αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17, πριν την παρέλευση πενθημέρου από την κοινοποίηση της σχετικής διαταγής. Όταν πρόκειται για υπόλογο διαχειριστή χρηματικού και υλικού, ο οποίος μετατίθεται από Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης, η προθεσμία για τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες.
4.  
  Αν ο μετακινούμενος αγρονομικός υπάλληλος ασθενήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρουσιάζεται ή ειδοποιεί αμέσως με οποιονδήποτε τρόπο την κατά το επόμενο άρθρο Υπηρεσία, η οποία τον παραπέμπει εγγράφως για ιατρική εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3585/2007 και:.
 1. Αν ο γιατρός γνωματεύσει ότι μπορεί να ταξιδέψει, τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του προορισμού του
 2. Αν ο γιατρός γνωματεύσει ότι πρέπει να εισαχθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία, φροντίζει για την εισαγωγή του, ενημερώνει με σήμα την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται ο μετακινούμενος και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο τον διατάσσει να αναχωρήσει για τον τόπο του προορισμού του
 3. Αν του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ενημερώνει την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται και μετά τη λήξη της άδειάς του τον διατάσσει να παρουσιαστεί στη νέα Υπηρεσία του
 4. Σε κάθε περίπτωση αναγράφει στο Φύλλο Πορείας, κάνοντας σχετική θεώρηση την ημερομηνία της άφιξης και της αναχώρησης από τον τόπο της ασθένειας και ενημερώνει την Υπηρεσία του προορισμού του για όλες τις σχετικές μεταβολές διαβιβάζοντας σε αυτήν και όλα τα σχετικά έγγραφα (όπως ιατρικές γνωματεύσεις, εισιτήριο - εξιτήριο νοσοκομείου).
 5. Αν ο ασθενής τεθεί ελεύθερος υπηρεσίας, μπορεί να παραμείνει στον τόπο που ασθένησε ή να αναχωρήσει αμέσως για τον τόπο προορισμού του, εκτός αν ο γιατρός έχει γνωματεύσει ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει.
5.  
  Αν εκείνος που μετατίθεται καλείται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της αναχώρησης, ως κατηγορούμενος σε ποινικό δικαστήριο που εδρεύει στο Νομό της Υπηρεσίας από την οποία μετακινείται, αναστέλλεται η αναχώρησή του μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 1 περίπτωση α΄. Για την αναβολή της αναχώρησης ενημερώνεται η προϊσταμένη Υπηρεσία και η Υπηρεσία στην οποία μετατίθεται.
Άρθρο 20
1.  
  Τα Φύλλα Πορείας των μετακινούμενων αγρονομικών υπαλλήλων θεωρούνται για την αναχώρηση και την άφιξη ή επάνοδο από την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου μετάβασης
2.  
  Στα Φύλλα Πορείας αυτών που μετατίθενται γίνεται θεώρηση στην οποία αναγράφεται η χρονολογία παράδοσης του Φύλλου Πορείας στον μετακινούμενο ως και η χρονολογία της υποχρέωσης για αναχώρηση
3.  
  Οι μετακινούμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην αρμόδια για τη θεώρηση των Φύλλων Πορείας Υπηρεσία, μέχρι την 08.00΄ ώρα της επομένης ημέρας της άφιξής τους. Οι μετακινούμενοι εντός του αυτού τόπου οφείλουν να παρουσιαστούν αμέσως και εντός του απολύτως αναγκαίου για τη μετακίνησή τους χρόνου.
4.  
  Όταν ο μετακινούμενος αναγκαστεί να διακόψει το ταξίδι του για λόγους ανωτέρας βίας, οφείλει να παρουσιαστεί στην τοπική Υπηρεσία, στην δύναμη της οποίας προσκολλάται μέχρι να αρθεί το κώλυμα και η οποία ενημερώνει με σήμα την Υπηρεσία προορισμού του. Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται ιδίως η έλλειψη ή διακοπή της συγκοινωνίας και η ασθένεια του μετακινούμενου. Η έλλειψη ή διακοπή της συγκοινωνίας βεβαιώνεται από την τοπική αστυνομική ή λιμενική αρχή.
5.  
  Δεν απαιτείται θεώρηση Φύλλου Πορείας όταν ο αγρονομικός υπάλληλος κινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφει στην Υπηρεσία του
6.  
  Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη θεώρηση Φύλλων Πορείας είναι:
 1. Οι Υπηρεσίες από τις οποίες αναχωρούν και οι Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται οι μετακινούμενοι
 2. Για τους μετακινούμενους αγρονομικούς υπαλλήλους που διακόπτουν το ταξίδι τους λόγω ασθένειας ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας:
 3. (1) Οι Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών για τις έδρες τους.
 4. (2) Τα Αγρονομικά Τμήματα που λειτουργούν εκτός της έδρας των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών.
Άρθρο 21
1.  
  Στους αγρονομικούς υπαλλήλους που μετατίθενται παρέχεται προθεσμία 8 ημερών για τους εγγάμους και έξι ημερών για τους αγάμους, για να αναχωρήσουν για τη νέα τους θέση. Οι έγγαμοι που μετακινούνται χωρίς την οικογένειά τους υπάγονται στην κατηγορία των αγάμων, ενώ οι άγαμοι που μετακινούνται με τους γονείς και τους αδελφούς που είναι προστατευόμενα μέλη τους, στην κατηγορία των εγγάμων. Στους αγρονομικούς υπαλλήλους που αποσπώνται εκτός του αυτού τόπου και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17, παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών για να αναχωρήσουν για τη νέα τους θέση.
2.  
  Προθεσμία για αναχώρηση δεν δίνεται στις εξής περιπτώσεις:
 1. Όταν η κατά την προηγούμενη παράγραφο μετακίνηση γίνεται σε Υπηρεσία του αυτού τόπου
 2. Στους εξερχόμενους από τις Σχολές Αγροφυλάκων και Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης, μετά από εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση
3.  
  Για τον υπολογισμό της προθεσμίας της παραγράφου 1 δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα της παράδοσης του Φύλλου Πορείας και η ημέρα αναχώρησης
4.  
  Η προθεσμία που δίνεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μετακινούμενο στον τόπο αναχωρήσεως ή του προορισμού του, είτε ολόκληρη, είτε μέρος αυτής
5.  
  Την προηγούμενη της αναχώρησης για τη νέα θέση τους, οι μετακινούμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν το Φύλλο Πορείας στην Υπηρεσία που το χορήγησε για να θεωρηθεί για την αναχώρησή τους. Κατ’ εξαίρεση, η θεώρηση της αναχώρησης για τις Υπηρεσίες που τοποθετούνται οι εξερχόμενοι από τις Σχολές Αγροφυλάκων και Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης, δύναται να ενεργείται ταυτόχρονα με τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας, εφόσον παρεμβάλλεται μετασχολική άδεια ή πρακτική εκπαίδευση.
6.  
  Σε περίπτωση που ο μετατιθέμενος και πριν από τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής μεταθέσεως είναι ασθενής ή ελεύθερος υπηρεσίας ή ευρίσκεται στο νοσοκομείο ή τελεί σε αναρρωτική άδεια, η χορήγηση του Φύλλου Πορείας γίνεται μετά την άρση του κωλύματος
7.  
  Σε περίπτωση που ο μετατιθέμενος μετά τη χρονολογία έκδοσης της διαταγής μετάθεσης ασθενήσει ή εισαχθεί σε Νοσοκομείο ή λάβει αναρρωτική άδεια ή αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας, η κατά το άρθρο 24 εγγραφή και διαγραφή του γίνονται αυτοδικαίως μετά την εκπνοή της προθεσμίας προς αναχώρηση, εφόσον έχει χορηγηθεί το Φύλλο Πορείας. Αν το Φύλλο Πορείας δεν έχει χορηγηθεί, η εγγραφή και διαγραφή πραγματοποιούνται την επομένη της λήξης της προθεσμίας προς χορήγησή του, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική διαταγή.
8.  
  Όταν ο μετατιθέμενος δεν έχει λάβει το Φύλλο Πορείας, αυτό συναποστέλλεται με τα λοιπά ατομικά του έγγραφα στη νέα του Υπηρεσία και η περαιτέρω υγειονομική του παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3585/2007.
Άρθρο 22 "Απαγόρευση και αναστολή διαταχθεισών μεταθέσεων"
1.  
  Απαγορεύεται η έκδοση διαταγών μεταθέσεων και αναστέλλεται η πραγματοποίηση εκκρεμουσών μεταθέσεων στις εξής περιπτώσεις: α. Από την προκήρυξη των εκλογών (Ευρωεκλογές - Βουλευτικές - Νομαρχιακές - Δημοτικές) και μέχρι την πέμπτη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. β. Από την 20η Δεκεμβρίου μέχρι την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Θωμά, εκτός κι αν οι ενδιαφερόμενοι δεν αντιτίθενται στην πραγματοποίηση της μετακίνησης.
Άρθρο 23
1.  
  Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του αγρονομικού προσωπικού πραγματοποιούνται με δαπάνες δημοσίου. Κατ’ εξαίρεση οι μεταθέσεις που δεν πραγματοποιούνται με βάση το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων μπορεί να γίνονται και με δαπάνες των ενδιαφερομένων, εφόσον δηλώσουν τούτο στην αίτηση μεταθέσεώς τους. Ειδικά για τις μεταθέσεις της περιπτώσεως ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 και των περιπτώσεων η΄ και ι΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθώς και της απόσπασης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17, δεν δικαιολογείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου. Επίσης αποσπάσεις που διατάσσονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄, πραγματοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εφόσον υπάρχει η προς τούτο δήλωση του ενδιαφερομένου.
2.  
  Ο μετατιθέμενος δεν υποχρεούται προς αναχώρηση πριν του καταβληθεί η σχετική πίστωση
Άρθρο 24
1.  
  Οι μετατιθέμενοι αγρονομικοί υπάλληλοι διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία μετατίθενται την ημερομηνία της αναχώρησής τους για τη νέα τους θέση. Από την ίδια ημερομηνία εγγράφονται στη δύναμη της Υπηρεσίας άσχετα από τον πραγματικό χρόνο της άφιξής τους.
2.  
  Για την αναχώρηση, την άφιξη την εγγραφή και τη διαγραφή των μετακινουμένων ενημερώνονται εγγράφως οι αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 25 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 22 του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος και αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 148).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄-3).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 162/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία