Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Ε.Υ.Π."
1.  
  Η Ε.Υ.Π. συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες. Οι Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Μονάδες, Αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραμματείες, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και εξειδικεύονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π.
 1. Η Κεντρική Υπηρεσία περιλαμβάνει:
 2. - Τη Γραμματεία Διοικητή - Τις Γραμματείες Υποδιοικητών - Την Α΄ Διεύθυνση - Τη Β΄ Διεύθυνση - Τη Γ΄ Διεύθυνση - Τη Δ΄ Διεύθυνση - Την Ε΄ Διεύθυνση - Τη ΣΤ΄ Διεύθυνση - Τη Ζ΄ Διεύθυνση - Την Η΄ Διεύθυνση - Την Θ΄ Διεύθυνση - Το Τμήμα Ελεγκτικού - Το Τμήμα Επικοινωνίας - Το Τμήμα Μελετών
 3. Οι Περιφερειακές Μονάδες περιλαμβάνουν - Τις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης (Π.Μ.Υ.), τις Ηλεκτρονικές Μονάδες (Η/Μ) καθώς και τα Κλιμάκια αυτών, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. - Τα όργανα και τους συνδέσμους που ιδρύονται ή τοποθετούνται σε διάφορες περιοχές της Χώρας ή του εξωτερικού, όπως εξειδικεύονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π.
2.  
  Στην Ε.Υ.Π. λειτουργούν:.
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που στελεχώνεται σύμφωνα με τις περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις (ν. 3086/2002, Α΄ 324).
 2. Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών και Συμβούλιο Πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3649/2008 αντίστοιχα.
 3. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 εδ. β΄ του ν. 3649/2008.
3.  
  Στην Ε.Υ.Π. συνιστάται Γραφείο Εισαγγελέα επί θεμάτων της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008.
Άρθρο 2
1.  
  Οι Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Γραμματεία Διοικητή.
 2. Εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή, τηρεί την αλληλογραφία του και μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Γραφείου του.
 3. Γραμματείες Υποδιοικητών.
 4. Εξασφαλίζουν τη γραμματειακή υποστήριξη των Υποδιοικητών, τηρούν την αλληλογραφία τους και μεριμνούν για την ομαλή λειτουργία των Γραφείων τους.
 5. Α΄ Διεύθυνση.
 6. Είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στην εθνική ασφάλεια της χώρας στο στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό τομέα.
 7. Β΄ Διεύθυνση.
 8. Είναι αρμόδια για θέματα συνεργασίας της Ε.Υ.Π. με Ξένες Υπηρεσίες Πληροφοριών καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Συμβουλίου Διαχείρισης Πληροφοριών, του Συμβουλίου Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου, της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου.
 9. Γ΄ Διεύθυνση.
 10. Είναι αρμόδια για τη σχεδίαση και υλοποίηση του έργου της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής στις αρμόδιες αρχές των πάσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στην αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής δραστηριότητας εις βάρος της χώρας, στην προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει των εθνικών συμφερόντων.
 11. Επίσης συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες και εκτιμήσεις για τρομοκρατικές απειλές και για δραστηριότητες ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.
 12. Δ΄ Διεύθυνση.
 13. Είναι αρμόδια για την ανάλυση, επεξεργασία και διανομή στους εθνικούς φορείς του εισερχόμενου στην Υπηρεσία πληροφοριακού υλικού που αφορά στην πολιτικοοικονομική κατάσταση και ασφάλεια των χωρών του εγγύς και ευρύτερου περιβάλλοντος της χώρας.
 14. Ε΄ Διεύθυνση.
 15. Είναι αρμόδια:
 16. - για τη συλλογή πληροφοριών από και με ηλεκτρονικά μέσα και για την ασφάλεια εν γένει των εθνικών επικοινωνιών. - για τεχνικής φύσεως θέματα ασφάλειας πληροφοριών (ΙΝFΟSΕC) και ειδικότερα για την ασφάλεια των εθνικών και των με την Ε.Ε. επικοινωνιών, των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών καθώς και για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαβαθμισμένων συσκευών και συστημάτων ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφορικής. - για τη συλλογή, την επεξεργασία δεδομένων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων καθώς και για την, κατά περίπτωση, στατική και ενεργητική αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των κρισίμων υποδομών της χώρας και ειδικότερα κατά των δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής. - για την ανάπτυξη, μηχανογραφική υποστήριξη και διαχείριση των πάσης φύσεως δικτύων επικοινωνιών της Ε.Υ.Π. και των δικτύων Η/Υ της Διεύθυνσης.
 17. ΣΤ΄ Διεύθυνση.
 18. Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και δικτύων Η/Υ της Ε.Υ.Π., με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ, για την γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση των αρχείων της καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και μέσων στις υπηρεσίες της Ε.Υ.Π.
 19. Ζ΄ Διεύθυνση.
 20. Είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού, στην οργάνωση καθώς και στα οικονομικά και στις συμβάσεις της Ε.Υ.Π.
 21. Η΄ Διεύθυνση.
 22. Είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής μέριμνας, διαχείρισης χρηματικού, υλικών και μέσων, τεχνικής υποστήριξης που αφορά στον έλεγχο καλής λειτουργίας και στη συντήρηση κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 23. Θ΄ Διεύθυνση.
 24. Είναι αρμόδια για θέματα ασφάλειας εν γένει των υπηρετούντων στην Ε.Υ.Π., των υλικών, μέσων και εγκαταστάσεων αυτής.
 25. Τμήμα Ελεγκτικού.
 26. Είναι αρμόδιο για τις οικονομικές επιθεωρήσεις των Διαχειρίσεων Χρηματικού και Υλικού της Ε.Υ.Π.
 27. Τμήμα Επικοινωνίας.
 28. Είναι αρμόδιο για την αποδελτίωση των εντύπων και ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων των ΜΜΕ που άπτονται της Ε.Υ.Π. και την προετοιμασία των κειμένων τα οποία, ύστερα από έγκριση της Ιεραρχίας της Ε.Υ.Π. πρόκειται να αποτελέσουν τις επίσημες απαντήσεις της Υπηρεσίας σε αυτά.
 29. Τμήμα Μελετών.
 30. Είναι αρμόδιο για τη μελέτη, την έρευνα και τη διαμόρφωση προβλέψεων επί θεμάτων ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. Το Τμήμα Μελετών ανάλογα με το αντικείμενο συνεργάζεται κατά περίπτωση με Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. και άλλες κρατικές Υπηρεσίες καθώς και με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα Μελετών και φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
 31. Υποβάλλει στο Διοικητή τις μελέτες ή τα πορίσματα ερευνών του Τμήματος.
 32. Περιφερειακές Μονάδες.
 33. Παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη υποβοηθώντας το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Π.
2.  
  Το προσωπικό της Ε.Υ.Π. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της υποχρεούται, κατά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, να τηρεί τις διατάξεις των ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει, 3471/2006 (Α΄ 133) και 3115/2003 (Α΄ 47) και των εκτελεστικών διατάξεων του τελευταίου.
Άρθρο 3 "Διοικητής – Υποδιοικητές("
1.  
  Της Ε.Υ.Π. και του προσωπικού της προΐσταται ο Διοικητής ο οποίος ασκεί τη διοίκηση της Υπηρεσίας, καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει, ελέγχει το έργο της και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εσωτερικών για την άσκηση των καθηκόντων του. Τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. βοηθούν στο έργο του οι δύο Υποδιοικητές.
Άρθρο 4
1.  
  Των Υπηρεσιών της Ε.Υ.Π. προΐστανται:.
 1. Των Διευθύνσεων – Υποδιευθύνσεων ή αντιστοίχου επιπέδου Οργανικών Μονάδων οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων – Υποδιευθύνσεων
 2. Των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων οι Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων
 3. Των Περιφερειακών Μονάδων οι Προϊστάμενοι και οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Μονάδων
 4. Των Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών οι Προϊστάμενοι Γραμματειών
 5. Των Αυτοτελών Γραφείων οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Γραφείων
2.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος:
 1. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Μονάδων εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Προϊσταμένους Τμημάτων ανάλογα με τη διαβάθμιση των Μονάδων σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό και το σχετικό Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού του άρθρου 12 του ν. 3649/2008.
 2. Οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Μονάδων εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης ή Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων ανάλογα με τη διαβάθμιση των Μονάδων σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό και το σχετικό Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού του άρθρου 12 του ν. 3649/2008.
 3. Οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων
 4. Οι Προϊστάμενοι Γραμματειών Διοικητή και Υποδιοικητών εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων
Άρθρο 5
1.  
  Από το πολιτικό προσωπικό:
 1. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων – Υποδιευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Μονάδων, Προϊστάμενοι Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών, Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων καθώς και Προϊστάμενοι των Κλιμακίων επιλέγονται και τοποθετούνται στις Οργανικές Μονάδες που προΐστανται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., για τρία (3) χρόνια, μπορεί δε να μετακινούνται με απόφαση του ιδίου, αν τη μετακίνηση αυτή την επιβάλλει το συμφέρον της Υπηρεσίας.
 2. Μπορεί επίσης να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Διοικητή και πριν από τη λήξη της θητείας τους για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
 3. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντος και τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.
2.  
  Η επιλογή όλων των προαναφερθέντων υπαλλήλων γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιμώνται η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην Υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού καθώς και η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων για την επίτευξη στόχων
3.  
  Όπου από τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον προσαρτημένο σ’ αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού προβλέπεται τις θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας να καταλαμβάνει προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ή της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λιμενικού ή του Πυροσβεστικού Σώματος αυτό επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Με απόφαση του ιδίου το προαναφερθέν προσωπικό μπορεί να μετακινείται, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της Υπηρεσίας ή να απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
4.  
  Αναπλήρωση: Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Ε.Υ.Π. αναπληρώνονται, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. μπορεί να οριστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις άλλος τρόπος αναπλήρωσης που αφορά πάντοτε ατομικές περιπτώσεις.

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 6 "Κλάδοι μονίμου προσωπικού"
1.  
  Οι θέσεις του Μονίμου Πολιτικού Προσωπικού κατατάσσονται στις κατηγορίες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ): α. Η κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) περιλαμβάνει συνολικά πεντακόσιες σαράντα οκτώ (548) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους: (1) ΠΕ1 Διοικητικός – Οικονομικός (2) ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών (3) ΠΕ3 Πληροφορικής (4) ΠΕ4 Κρυπταναλυτών (5) ΠΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ (6) ΠΕ6 Ειδικών Τεχνικών (7) ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ (8) ΠΕ8 Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας (9) ΠΕ9 Γραφικών Τεχνών β. Η κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), περιλαμβάνει συνολικά τριακόσιες μία (301) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους: (1) ΤΕ1 Διοικητικός – Λογιστικός (2) ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών (3) ΤΕ3 Πληροφορικής (4) ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών – Βιβλιοθηκονόμων – Σχεδιαστών (5) ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ (6) ΤΕ6 Μηχανικών (7) ΤΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ γ. Η κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), περιλαμβάνει συνολικά οκτακόσιες έντεκα (811) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους: (1) ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων (2) ΔΕ2 Επιτελών Πληροφοριών (3) ΔΕ3 Πληροφορικής (4) ΔΕ4 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων (5) ΔΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ (6) ΔΕ6 Τεχνικών (7) ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ (8) ΔΕ8 Τυπογράφων (9) ΔΕ9 Οδηγών (10) ΔΕ10 Τηλεφωνητών (11) ΔΕ11 Τεχνικών οχημάτων δ. Η κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), περιλαμβάνει συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους: (1) ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού (2) ΥΕ2 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων (3) ΥΕ3 Προσωπικού Καθαριότητας Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Άρθρο 7
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισοτίμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες: Νομικής, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης και Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Μarketing), Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης (Προγράμματος Επιλογής Σπουδών) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου).
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 8
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 9
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 10
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής (Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων) ή Τμήματος Α.Ε.Ι. (Μαθηματικών ή Φυσικής) της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση σε εξειδικεύσεις της πληροφορικής, οι οποίες ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 11
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.) ή Τμήματος Α.Ε.Ι. (Μαθηματικών ή Φυσικής) της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ για τους αποφοίτους Τμημάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. ή Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής των Α.Ε.Ι. σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 12
1.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ6 Ειδικών Τεχνικών διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Ηλεκτρονικός – Ερευνητής Επικοινωνιών και Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ. Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή πτυχίο Φυσικού τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών με ενδεικτικό Ραδιοηλεκτρολογίας της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 2. Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός.
 3. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 4. Μηχανολόγος – Μηχανικός.
 5. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 6. Αρχιτέκτονας – Μηχανικός.
 7. Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 8. Πολιτικός Μηχανικός.
 9. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 10. Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός.
 11. Πτυχίο Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 12. Χημικός Μηχανικός.
 13. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 14. Μηχανικός Η/Υ. Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 15. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών.
 16. Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 17. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 18. Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 19. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής.
 20. Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 21. Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών.
 22. Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 23. Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
 24. Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 25. Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 26. Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ, πλην των ειδικοτήτων των εδαφίων α΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ του παρόντος άρθρου, σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
3.  
  Οι θέσεις του παρόντος είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας
Άρθρο 13 "Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ"
1.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται:
 1. Για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Ιταλική γλώσσα πτυχίο τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή πτυχίο τμήματος ξένης γλώσσας και φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
 2. Για τις λοιπές γλώσσες ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., πλην αυτών της παρ. 1α του παρόντος άρθρου πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
 3. Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 14
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 15
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο τμήματος Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 3. Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Άρθρο 16
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμημάτων Διοικητικών/Οικονομικών Σπουδών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Π.Σ.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 17
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή ναυτικών ακαδημιών ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 18
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και Διαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 19
1.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών –Βιβλιοθηκονόμων – Σχεδιαστών διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Φωτογράφος.
 2. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 3. Γραφίστας.
 4. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 5. Σχεδιαστής.
 6. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 7. Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών (Τυπογράφος).
 8. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 9. Βιβλιοθηκονόμος.
 10. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
3.  
  Οι θέσεις του παρόντος είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας
Άρθρο 20
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο τμήματος Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητού ή Ναυτικών Ακαδημιών ή άλλης ισότιμης ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
 3. Τριετής εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αντίστοιχη με το ζητούμενο πτυχίο
Άρθρο 21
1.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Ηλεκτρονικός – Ερευνητής Επικοινωνιών και Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ. Το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός.
 3. Το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 4. Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.
 5. Το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ, πλην της ειδικότητας του εδαφίου α΄ του παρόντος άρθρου, σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
3.  
  Οι θέσεις του παρόντος είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας
Άρθρο 22
1.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται:
 1. Πτυχίο τμήματος ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής
 2. Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Άρθρο 23
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 24
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 25
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, Δικτύων Η/Υ ή ειδικότητας ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων του Ηλεκτρολογικού τομέα ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή τμήματος Προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ειδικότητας υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 26
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον μέτρια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 27 "Αναλυτών Επικοινωνιών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 28
1.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ6 Τεχνικών Εγκαταστάσεων διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Ηλεκτρονικός – Ερευνητής Επικοινωνιών και Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων – Ερευνητής Επικοινωνιών και Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 3. Ηλεκτρολόγος.
 4. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 αντίστοιχης ειδικότητας με άδεια Ηλεκτροτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Α΄ ή Γ΄ ή Δ΄ ή ΣΤ΄ κατηγορίας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 5. Μηχανοσυνθέτης – Εφαρμοστής.
 6. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 7. Τεχνίτης συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών.
 8. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 9. Τορναδόρος – Εφαρμοστής.
 10. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 11. Τεχνικός υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 12. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 13. Τεχνίτης ψυκτικών και θερμικών εγκαταστάσεων.
 14. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 15. Ελαιοχρωματιστής.
 16. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 17. Τεχνίτης ξυλουργικών εργασιών.
 18. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον τριετής εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα που αποκτήθηκε μετά την κτήση του απολυτηρίου τίτλου. Για τις ειδικότητες του Ηλεκτρονικού – Ερευνητή Επικοινωνιών και Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ και του Ηλεκτρονικού Εγκαταστάσεων – Ερευνητή Επικοινωνιών και Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ των εδαφίων α΄ και β΄ του παρόντος αντίστοιχα, απαιτείται επίσης γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
3.  
  Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας
Άρθρο 29
1.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται:
 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ σε αντικείμενα που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
Άρθρο 30
1.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ8 Τυπογράφων διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Φωτογράφος.
 2. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 3. Τυπογράφος.
 4. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 5. Γραφίστας.
 6. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 7. Βιβλιοδέτης.
 8. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον τριετής (3ετής) εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα που αποκτήθηκε μετά την κτήση του απολυτηρίου τίτλου
3.  
  Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας
Άρθρο 31
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Α΄ τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή Β΄ εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
 1. Δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας
 2. Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 32
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η οποία ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 33
1.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ11 Τεχνικών Οχημάτων διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Τεχνικός αυτοκινήτων-οχημάτων.
 2. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 3. Τεχνικός – Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων-οχημάτων.
 4. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 5. Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων-οχημάτων.
 6. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 7. Πλύντης – Λιπαντής.
 8. Το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.  
  Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον τριετής (3ετής) εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα που αποκτήθηκε μετά την κτήση του τίτλου σπουδών
3.  
  Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Άρθρο 34
1.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΥΕ1 Επιμελητών διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με το αντίστοιχο προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
 1. Επιμελητής.
 2. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
 3. Χειριστής μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων.
 4. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
 5. Αποθηκάριος – Φορτοεκφορτωτής.
 6. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
 7. Κηπουρός.
 8. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
 9. Σερβιτόρος.
 10. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
2.  
  Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας
Άρθρο 35 "Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
Άρθρο 36 "Κλάδος ΥΕ3 Προσωπικού Καθαριότητας"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000. ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Άρθρο 37
1.  
  Στην Ε.Υ.Π. προβλέπονται είκοσι (20) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών προς κάλυψη ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς αναλυτές, αναλυτές διεθνών σχέσεων, οικονομολόγους, ειδικούς οργάνωσης ή μηχανοργάνωσης ή άλλες συναφείς προς την αποστολή της ειδικότητες.
2.  
  Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως αυτό ισχύει. Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται, οι ειδικότητες του προσωπικού, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
3.  
  Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό ανατίθεται συγκεκριμένο έργο στον τομέα της ειδικότητάς του
4.  
  Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό αμείβεται με βάση τις κείμενες γι’ αυτό διατάξεις. Σε περίπτωση μειωμένης απασχόλησης καταβάλλεται μέρος του μισθού κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης.
Άρθρο 38
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 471.11/35/966412/7.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1529) κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως ακολούθως: - Ειδικότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού θέσεις δύο (2) - ΔΕ Ειδικότητας Διοικητικού θέση μία (1) - ΔΕ Ειδικότητας Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ θέσεις εννέα (9) - ΔΕ Ειδικότητας Τηλεφωνητών θέση μία (1) - ΥΕ Ειδικότητας Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσειςδύο (2) - ΥΕ Ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις εννέα (9).
2.  
  Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μετατράπηκαν αυτοδίκαια σε προσωρινές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 του ν. 1476/1984 (Α΄ 136) κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως ακολούθως: - ΔΕ Ειδικότητας Πλύντη – Λιπαντή θέση μία (1) - ΥΕ Ειδικότητας Παρασκευαστή Αφεψημάτων θέση μία (1) Οι παραπάνω προσωρινές θέσεις καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 39 "Κατανομή Πολιτικού Προσωπικού"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται συνολικά σε χίλιες οκτακόσιες δεκαεννέα (1.819), κατανέμονται δε στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. και τον Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής προσωπικού αυτής, που τον συνοδεύει (άρθρα 10 παρ. 2 και 12 του ν. 3649/2008).
Άρθρο 40
1.  
  Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, για τη διαπίστωση της γνώσης αυτής απαιτείται αφενός το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 2740/1999 ή επάρκεια προσόντων διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ξένης γλώσσας, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση γλώσσας στο άρθρο 28 παρ. 2 του π.δ. 50/2001 και αφετέρου γραπτή και προφορική δοκιμασία, η οποία διεξάγεται από εξεταστική επιτροπή.
2.  
  Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού η πολύ καλή ή η καλή γνώση ξένης γλώσσας, για τη διαπίστωση της γνώσης αυτής απαιτείται αφενός Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2740/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3149/2003 ή τίτλος ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 3 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει και αφετέρου γραπτή και προφορική δοκιμασία από εξεταστική επιτροπή. ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΕΛ.ΑΣ., ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Άρθρο 41
1.  
  Στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπηρετούν για να καλύψουν ειδικές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μονάδων της με μετάθεση ή απόσπαση, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες για κάθε μία από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού διατάξεις, έως:
 1. 37 αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) βαθμού Ανθυπολοχαγού μέχρι και Ταξίαρχου.
 2. 5 αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) βαθμού Σημαιοφόρου μέχρι και Αρχιπλοίαρχου.
 3. 8 αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) βαθμού Ανθυποσμηναγού μέχρι και Ταξίαρχου.
 4. 50 αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) βαθμού Υπαστυνόμου μέχρι και Ταξίαρχου.
 5. 10 του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) βαθμού Σημαιοφόρου μέχρι και Πλοίαρχου.
 6. 2 αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) βαθμού Πυρονόμου μέχρι και Πυραγού.
 7. 30 ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ή του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.).
 8. 420 ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).
2.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Μονάδες της Ε.Υ.Π. λογίζονται ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις από απόψεως φρουρήσεως και ασφαλείας.
3.  
  Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) τοποθετείται και παραμένει στην Ε.Υ.Π. για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών. Αν το προσωπικό κρίνεται κατάλληλο για το έργο του το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί. Μπορεί όμως να αποδεσμευτεί με απόφαση του Διοικητή και πριν από το χρονικό διάστημα των πέντε ετών για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 42 "Διορισμός, τοποθέτηση πολιτικού προσωπικού"
1.  
  Οι κενές θέσεις πολιτικού προσωπικού πληρούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εδ. ε΄ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη με επιλογή, μετά από προκήρυξη, μεταξύ όσων έχουν τα προβλεπόμενα στον οργανισμό αυτό προσόντα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., καθορίζεται η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ως υπάλληλοι στην Ε.Υ.Π. διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της. Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Υ.Π. σε όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας αυτής διαφυλάσσονται υπέρ των Ελλήνων πολιτών.
2.  
  Η επιλογή γίνεται από εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π., η σύσταση και η συγκρότηση της οποίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι θέσεις που πληρούνται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3.  
  Ο διορισμός του πολιτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στον εισαγωγικό βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Το διοριζόμενο πολιτικό προσωπικό υπόκειται σε διετή δοκιμασία κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθεί τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που προβλέπονται για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και φοιτά υποχρεωτικά στα σχολεία του κλάδου του, που λειτουργούν στην Ε.Υ.Π.
5.  
  Η τοποθέτηση του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. στις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία, Γραμματείες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του Διοικητή αυτής.
6.  
  Οι μετακινήσεις του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π μεταξύ των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Υ.Π.
Άρθρο 43
1.  
  Η τοποθέτηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται μετά από επιλογή τους από το Διοικητή της Ε.Υ.Π. και συναίνεση του τοποθετούμενου.
2.  
  Για την τοποθέτηση του προαναφερομένου προσωπικού στην Ε.Υ.Π. απαιτείται οι τοποθετούμενοι:.
 1. Να είναι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού ή του Πυροσβεστικού Σώματος.
 2. Να έχουν κριθεί κατ’ εκλογή προακτέοι κατά την τελευταία πριν από την τοποθέτησή τους κρίση από το αντίστοιχο Συμβούλιο του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού ή του Πυροσβεστικού Σώματος.
 3. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κατ’ εκλογή κρίση στο βαθμό τους, πρέπει να μην υπάρχουν δυσμενή στοιχεία στο Μητρώο τους.
3.  
  Το προαναφερόμενο προσωπικό, τοποθετείται στις προβλεπόμενες γι’ αυτό θέσεις με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.
Άρθρο 44 "Υπηρεσιακή σχέση προσωπικού"
1.  
  Οι πολιτικοί υπάλληλοι και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Ε.Υ.Π., όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π.
Άρθρο 45 "Υπηρεσιακές Εκθέσεις"
1.  
  Για την αξιολόγηση του πολιτικού προσωπικού καθώς και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες για την κάθε κατηγορία αξιολογούμενου προσωπικού διατάξεις.
Άρθρο 46
1.  
  Στο προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π. επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές με την ακόλουθη διάκριση:.
 1. Στο πολιτικό προσωπικό οι ποινές που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα και τις ισχύουσες για την Ε.Υ.Π. ειδικότερες διατάξεις.
 2. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος ή του Πυροσβεστικού Σώματος και τις ισχύουσες για την Ε.Υ.Π. ειδικότερες διατάξεις.
2.  
  Ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. έχει πειθαρχική εξουσία:.
 1. Γενικού Γραμματέα υπουργείου για το πολιτικό προσωπικό
 2. Διοικητή Στρατιάς, Αρχηγού Στόλου, Αρχηγού ΑΤΑ, Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού, Πυροσβεστικού Σώματος και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχα.
3.  
  Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, οι προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων και οι Διοικητές των Περιφερειακών Μονάδων της Ε.Υ.Π. έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν στο πολιτικό προσωπικό που υπάγεται σ’ αυτούς την πειθαρχική ποινή της επίπληξης.
Άρθρο 47 "Επιστράτευση Πολιτικού Προσωπικού"
1.  
  Η επιστράτευση του κάθε κατηγορίας πολιτικού προσωπικού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Ε.Υ.Π.

ΜΕΡΟΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
1.  
  Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατατάσσονται αυτοδίκαια στους ενιαίους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151).
2.  
  Για την αυτοδίκαιη κατάταξη των υπαλλήλων κατά το παρόν άρθρο, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις του προϊσταμένου της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϊστάμενοι διευθύνσεων – υποδιευθύνσεων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, οι δε προϊστάμενοι τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151).
Άρθρο 49
1.  
  Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσεται με το βαθμό στον οποίο κατατάχθηκε σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, στους Κλάδους που προβλέπει το παρόν μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως παρακάτω: Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 1. Στον κλάδο ΠΕ1 «Διοικητικός – Οικονομικός» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ1 «Διοικητικών»
 2. Στον κλάδο ΠΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών»
 3. Στον κλάδο ΠΕ3 «Πληροφορικής» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ3 «Πληροφορικής» και, για ένα εξάμηνο από την έκδοση του παρόντος, κατόπιν αίτησής τους οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ5 «Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών», εφόσον είναι κάτοχοι Πτυχίου Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής, που έχουν ειδίκευση στην Ανάλυση – Προγραμματισμό Η/Υ με Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα Πληροφορικής και δεκαπενταετή τουλάχιστον συνεχή απασχόληση στο δημόσιο στο αντικείμενο της Ανάλυσης – Προγραμματισμού Η/Υ
 4. Στον κλάδο ΠΕ4 «Κρυπταναλυτών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ4 «Κρυπταναλυτών»
 5. Στον κλάδο ΠΕ5 «Αναλυτών Επικοινωνιών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ5 «Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών»
 6. Στις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ6 «Ειδικών Τεχνικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ6 «Ειδικών Τεχνικών»
 7. Στον κλάδο ΠΕ7 «Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ7 «Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ»
 8. Στον κλάδο ΠΕ8 «Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ8 «Αρχειονομίας –Βιβλιοθηκονομίας»
 9. Στον κλάδο ΠΕ9 «Γραφικών Τεχνών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ9 «Γραφικών Τεχνών».
 10. Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
 11. Στον κλάδο ΤΕ1 «Διοικητικός – Λογιστικός» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ1 «Διοικητικών»
 12. Στον κλάδο ΤΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών»
 13. Στον κλάδο ΤΕ3 «Πληροφορικής» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ3 «Πληροφορικής» και, για ένα εξάμηνο από την έκδοση του παρόντος, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ3 «Πληροφορικής», με την ειδικότητα Προγραμματιστών Η/Υ, οι οποίοι έχουν Πιστοποιητικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. στην ανάλυση – προγραμματισμό Η/Υ και δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο δημόσιο αντίστοιχη με το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.
 14. Στις ειδικότητες του κλάδου ΤΕ4 «Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών – Βιβλιοθηκονόμων – Σχεδιαστών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ4 «Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών Βιβλιοθηκονόμων – Σχεδιαστών»
 15. Στον κλάδο ΤΕ5 «Ραδιοτηλεγραφητών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ5 «Ραδιοτηλεγραφητών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ»
 16. Στις ειδικότητες του κλάδου ΤΕ6 «Μηχανικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ6 «Μηχανικών»
 17. Στον κλάδο ΤΕ7 «Μεταφραστών – Διερμηνέων –Ακροατών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ7 «Μεταφραστών –Διερμηνέων – Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» και, για ένα εξάμηνο από την έκδοση του παρόντος, κατόπιν αίτησής τους οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ7 «Μεταφραστών – Διερμηνέων –Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» που κατέχουν πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών που καταργήθηκε με το ν. 576/1977 (Α΄ 102) διετούς τουλάχιστον φοίτησης ή απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
 18. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
 19. Στον κλάδο ΔΕ1 «Διοικητικός» οι υπάλληλοι των μέχρι τώρα κλάδων ΔΕ1 «Διοικητικών» και ΔΕ12 «Προσωπικού Εστιάσεως»
 20. Στον κλάδο ΔΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
 21. Στον κλάδο ΔΕ3 «Πληροφορικής» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ3 Πληροφορικής
 22. Στον κλάδο ΔΕ4 «Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ11 «Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων»
 23. Στον κλάδο ΔΕ5 «Αναλυτών Επικοινωνιών – Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ5 «Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών»
 24. Στις ειδικότητες του κλάδου ΔΕ6 «Τεχνικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ6 «Τεχνικών» (ειδικοτήτων:
 25. Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικός, Συγκολλητής, Ηλεκτρολόγος, Τορναδόρος – Εφαρμοστής, Υδραυλικός, Ψυκτικός – Θερμαστής, Μηχανοσυνθέτης – Εφαρμοστής, Ελαιοχρωματιστής, Ξυλουργός, Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων)
 26. Στον κλάδο ΔΕ7 «Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών –Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ7 «Μεταφραστών –Διερμηνέων – Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ»
 27. Στις ειδικότητες του κλάδου ΔΕ8 «Τυπογράφων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ8 «Τυπογράφων»
 28. Στον κλάδο ΔΕ9 «Οδηγών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ9 Οδηγών
 29. Στον κλάδο ΔΕ10 «Τηλεφωνητών» οι υπάλληλοι αντιστοίχων ειδικοτήτων του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ10 «Τηλεφωνητών»
 30. Στις ειδικότητες του κλάδου ΔΕ11 «Τεχνικών Οχημάτων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ6 «Τεχνικών» (ειδικοτήτων:
 31. Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων, Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων, Τεχνίτης Αμαξωμάτων –Φανοποιός, Βαφέας – Ταπετσέρης – Πλύντης – Λιπαντής).
 32. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 33. Στις ειδικότητες του κλάδου ΥΕ1 «Βοηθητικού Προσωπικού» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ3 Προσωπικού Εστιάσεως καθώς και η ειδικότητα κηπουρού του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ4 Προσωπικού Καθαριότητας
 34. Στον κλάδο ΥΕ2 «Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων
  • Στον κλάδο ΥΕ3 «Προσωπικού Καθαριότητας» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ4 Προσωπικού Καθαριότητας, πλην της ειδικότητας κηπουρού
2.  
  Όσοι από τους υπαλλήλους υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, σε κλάδους που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, εντάσσονται με το βαθμό που έχουν σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχου προσωρινού κλάδου. Οι θέσεις των προσωρινών αυτών κλάδων διατηρούνται μέχρι την οριστική κατάργηση των κλάδων αυτών με την οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων από την υπηρεσία. Για όσο χρόνο υφίστανται προσωρινές θέσεις κλάδου ΤΕΠ5 «Ραδιοτηλεγραφητών Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» και ΤΕΠ6 «Τεχνολογικών Εφαρμογών (Εργοδηγών)» δεν πληρούται ίσος αριθμός τακτικών θέσεων κλάδου ΤΕ5 και ΔΕ6. Οι προσωρινοί κλάδοι είναι και εντάσσονται σ’ αυτούς:.
 1. ΤΕΠ1 «Διοικητικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕΠ1 Διοικητικών
 2. ΤΕΠ5 «Ραδιοτηλεγραφητών Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕΠ5 Ραδιοτηλεγραφητών Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ
 3. ΤΕΠ6 «Τεχνολογικών Εφαρμογών (Εργοδηγών)» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕΠ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Εργοδηγών)
3.  
  Οι υπάλληλοι υφισταμένων κλάδων των οποίων προβλέπεται η ένταξη σε περισσότερους από ένα κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εντάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους μετά από αίτησή τους η οποία υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος και σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα που κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρμόζουν περισσότερο στα αιτούμενα για την κάλυψη των αντιστοίχων θέσεων προσόντα. Αιτήσεις προσωπικού για ένταξη σε έναν από τους προβλεπόμενους κλάδους λαμβάνονται υπόψη, εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον και τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Άρθρο 50
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτό διάταξη. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1 και 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, στελέχωση περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ227/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-09-07 Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/173
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/471.11/35/966412 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/471_11_35_966412 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1346 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/580 1970
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 2017/1 2017