ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/129

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και μείωση του ελάχιστου αριθμού των εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 486/1991 (Α΄ 177), μετονομάζεται σε τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
2.  
  Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται το τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, νοείται εφεξής το τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Ομοίως, όπου προβλέπεται η κατοχή πτυχίου του τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, νοείται εφεξής και το πτυχίο του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
Άρθρο 2 "Διάρκεια σπουδών"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 486/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
  2. Ο ελάχιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το τμήμα ορίζεται σε οκτώ (8).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 1 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με τα άρθρα 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1β του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), β) του άρθρου 15 παρ. 2θ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), δ) του άρθρου 1 του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137), ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40) και στ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68).
 • Τη γνώμη /πρόταση της Συγκλήτου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 10.6.2008).
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 13/16.12.2008).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. δ. Την υπ’ αριθμ. 132/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/486 1991
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005