ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 1/2001 (Α΄- 1) και π.δ.48/2006 (Α΄- 50).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ/τος 1/2001 (Α΄- 1), προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής: 1 Το Τμήμα Περιπολιών
2.  
  Μετά την παράγραφο 12 του άρθρου 26 του π.δ/τος 1/2001 (Α΄- 1) προστίθεται παράγραφος 13, ως εξής:
  Το Τμήμα Περιπολιών στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και έχει ως αποστολή τη διενέργεια περιπολιών στην περιοχή των Αστυνομικών Τμημάτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής. Με διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας το προσωπικό του Τμήματος Περιπολιών μπορεί να διατίθεται για διενέργεια περιπολιών και στην υπόλοιπη χώρα. Η δύναμη του Τμήματος Περιπολιών δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθεται και για τη λήψη μέτρων τάξης προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων .
Άρθρο 2
1.  
  Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του π.δ/τος 48/2006 (Α΄- 50), προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής: 1 Το Τμήμα Περιπολιών
2.  
  Μετά την παράγραφο 12 του άρθρου 27 του π.δ/τος 48/2006 (Α΄- 50) προστίθεται παράγραφος 13, ως εξής:
  Το Τμήμα Περιπολιών στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και έχει ως αποστολή τη διενέργεια περιπολιών στην περιοχή των Αστυνομικών Τμημάτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης. Με διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας το προσωπικό του Τμήματος Περιπολιών μπορεί να διατίθεται για την διενέργεια περιπολιών και στην υπόλοιπη χώρα. Η δύναμη του Τμήματος Περιπολιών δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθεται και για τη λήψη μέτρων τάξης προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων .
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/ 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄-98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημο­σίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄- 3).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 40).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια­τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 45.000,00€ περίπου για το έτος 2009, 30.000,00€ περίπου για το έτος 2010 και καθένα από τα επόμενα έτη. Από τις εν λόγω δαπάνες, εκείνες του έτους 2009 θα αντιμετωπιστούν από τις σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών [Ε.Φ. 07-210 «Ελληνική Αστυνομία» (ΚΑΕ 0823, 0824, 0831, 0832, 0869, 1111, 1211, 1231, 1311, 1329, 1699, 1711, 1713, 1723, 1725, 1924)], ενώ εκείνες του έτους 2010 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ.
 • Την υπ’ αριθμ. 20/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-02-20 Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 1/2001 (Α΄- 1) και π.δ.48/2006 (Α΄- 50).
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/30
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/48 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία