Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγροφυλάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι υποψήφιοι για κατάταξη, πέραν όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3585/2007, πρέπει να διαθέτουν και τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:.
 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
 2. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου.
 3. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.
 4. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της μονάδας, τούτο υπολογίζεται ως ακεραία μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δε λαμβάνεται υπόψη.
 5. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 38ο έτος.
 6. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ως άνω υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 7. Οι άνδρες υποψήφιοι απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης πρόσληψης ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι για λόγους υγείας (άρθρο 19 παρ. 8 του ν. 3585/2007) και να μην υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 8. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρο 19 παρ. 8 του ν. 3585/2007).
 9. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους. στ.
 10. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. για τις γυναίκες και 1,65 μ. για τους άνδρες χωρίς υποδήματα και στηθική περίμετρο οι άνδρες 0,83 μ.
 11. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία και να μην πιστεύουν σε θρησκευτικά δόγματα τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
 12. Να μην έχουν καταδικασθεί, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, παθητικής δωροδοκίας, ενεργητικής δωροδοκίας, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 13. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.
 14. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά, αν είναι επιτυχόντες, δεν κατατάσσονται στην Ελληνική Αγροφυλακή, εκτός εάν εντός ευλόγου χρόνου από το πέρας του διαγωνισμού προσκομίσουν αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή βούλευμα.
 15. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.
 16. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος του πίνακα κατάταξης.
 17. Να μην έχουν καταδικασθεί για αγροτική κλοπή ή υπεξαίρεση και αγροτική φθορά
 18. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου δυνάμει πειθαρχικής απόφασης
 19. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 του Π.Κ.
 20. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
 21. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών με βάση γνωμάτευση ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου
2.  
  Πρόσθετα προσόντα αποτελούν:
 1. Η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλική – Γαλλική – Γερμανική)
 2. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις, στις Ένοπλες Δυνάμεις
 3. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας
3.  
  Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί προσόν που αξιολογείται, σε περίπτωση δε που είναι σχετικός με τη χλωρίδα, την πανίδα, την οικολογία και το περιβάλλον, προσδίδεται σε αυτόν μεγαλύτερη βαρύτητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 περ. δ΄ του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση του Αρχηγού για την κατάταξη αγροφυλάκων
2.  
  Στην προκήρυξη αναφέρονται:
 1. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνολικά, κατά Νομό, Υπηρεσία και κατηγορία
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους
 4. Η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων και πρόσληψης των επιτυχόντων
 5. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Η προκήρυξη καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αγροφυλακής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται εγκαίρως στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) των Νομών πρόσληψης, στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδος στο εξωτερικό, καθώς επίσης και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για δημοσίευση.
Άρθρο 3
1.  
  Οι επιθυμούντες να προσληφθούν ως αγροφύλακες υποβάλλουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής με πρόσφατη φωτογραφία
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών – απολυτηρίου λυκείου και των τυχόν λοιπών τίτλων σπουδών που κατέχει.
 5. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
 6. Πτυχία του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.) δεν γίνονται δεκτά.
 7. Γνωμάτευση ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου που να προκύπτει ότι δεν είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, επιπλέον οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας και ότι δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 9. Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας ότι κατοικούν την τελευταία πενταετία πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε νομό που ορίζεται με την απόφαση η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 9 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148).
2.  
  Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 υποβάλλουν κατά περίπτωση:
 1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις στις Ένοπλες Δυνάμεις
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π. δ/τος 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας
3.  
  Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 20 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148), εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν, κατά περίπτωση, επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Οι γονείς και τέκνα πολυτέκνων.
 2. Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
 3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου:
 4. (1) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτουμένου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με ενημερωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την καταβληθείσα σύνταξη το τελευταίο τρίμηνο.
 5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος π.δ/τος, δύναται να συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση απόκομμα της συνταξιοδοτικής επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα.
 6. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
 7. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
 8. (1) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή οικείας Νομαρχίας, ότι ο πατέρας ή μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
 9. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
 10. Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι μελών αγρονομικού προσωπικού που πέθαναν ή κατέστησαν ανάπηρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και του υπαγόμενου στο ν.δ. 3030/1954 προσωπικού, όπως η υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίστηκε με τις διατάξεις των νόμων 1892/1990 (Α΄ 101), 2218/1994 (Α΄ 90), 2738/1999 (Α΄ 180) και 2910/2001 (Α΄ 91):
 11. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου που εξέδωσε την πράξη ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 12. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τουν. 1599/1986.
 13. Τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των διατάξεων του ν. 1897/1990 και του ν. 1977/1991, όπως ισχύουν κάθε φορά:
 14. (1) Έγγραφο αρμόδιας Υπηρεσίας με το οποίο να αποδεικνύεται η τρομοκρατική πράξη.
 15. (2) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, του συνταξιοδοτουμένου.
 16. (3) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
 17. Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3454/2006, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 4
1.  
  ΄Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, που προκηρύσσεται για κατάταξη Δοκίμων Αγροφυλάκων, υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αγρονομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην προκήρυξη, αίτηση σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η αίτηση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Αν οι διορθώσεις ή τα σβησίματα καθιστούν δυσανάγνωστη ή ακατάληπτη την αίτηση ή αλλοιώνουν ουσιώδη στοιχεία της, απορρίπτεται. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δε γίνεται δεκτή και δε λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής για ένα Νομό και για μία μόνο υπηρεσία αυτού, εφόσον υπάρχουν περισσότερες. Υποψήφιος που υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε περισσότερους από ένα νομό ή υπηρεσίες αυτού, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και ακυρώνονται όλες οι αιτήσεις του.
2.  
  Ο διοικητής του Αγρονομικού Τμήματος κατά την διαδικασία παραλαβής των δικαιολογητικών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Παραδίδει στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τη συντάξουν ιδιοχείρως και να την υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
 2. Ελέγχει τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι υποψήφιοι
 3. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης
 4. Υπογράφει ότι παρέλαβε την αίτηση και θέτει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία αυτής
 5. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα λοιπά προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, πλην της αίτησης συμμετοχής
 6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθημερόν στο ίδιο Αγρονομικό Τμήμα αίτηση για νέα μέτρηση του αναστήματος.
 7. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολογητικών διοικητής του Αγρονομικού Τμήματος, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση μέτρησης του αναστήματος στην οικεία Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα μέτρηση του αναστήματος από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του παρόντος διατάγματος για την άρση της αμφισβήτησης.
 8. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη της παραλαβής στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών της οικείας Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας φωτοτυπίες των αιτήσεων συμμετοχής
Άρθρο 5
1.  
  Η πρόσληψη των αγροφυλάκων γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:
 1. Το γενικό βαθμό απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου).
 2. Την περιοχή κατοικίας τους
 3. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις στις Ένοπλες Δυνάμεις
 4. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
 5. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας
 6. Την υπαγωγή τους σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148).
 7. Την κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον οποίο αν είναι σχετικός με τη χλωρίδα, την πανίδα, την οικολογία και το περιβάλλον προσδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 περ. δ΄ του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Αγροφυλακής συγκροτούνται οι εξής επιτροπές:
 1. Διενέργειας διαγωνισμού
 2. Παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια
 3. Αθλητικών δοκιμασιών
 4. Διαπίστωσης επιπέδου γνώσεων
 5. Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.
 6. Η γραμματειακή και λοιπή διοικητική υποστήριξη των επιτροπών (β), (γ) και (δ), ενεργείται από την Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής.
 7. Όπου απαιτείται, οι επιτροπές επικουρούνται στο έργο τους από προσωπικό της υπηρεσίας που ορίζεται στις διαταγές συγκρότησής τους.
2.  
  Στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών συγκροτούνται 3μελείς επιτροπές παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τα Αγρονομικά Τμήματα της δικαιοδοσίας τους, από αγρονομικούς υπαλλήλους με βαθμό Αγρονόμου ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονομικού Διευθυντή. Πρόεδρος των επιτροπών αυτών είναι ο κατά βαθμό ανώτερος ή μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος αγρονομικός υπάλληλος. Έργο των επιτροπών αυτών είναι:.
 1. Ο επανέλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τα Αγρονομικά Τμήματα της δικαιοδοσίας τους
 2. Η αναστημομέτρηση όσων υποψηφίων υπέβαλαν αίτηση για νέα μέτρηση του αναστήματος
 3. Η επιστροφή, εγγράφως, των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις
 4. Η σύνταξη καταστάσεων κατά αλφαβητική σειρά και κατά κατηγορία των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις και δικαιολογητικά και η διαβίβασή τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
3.  
  Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού, την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό όλων των λοιπών Επιτροπών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, τη βαθμολόγηση των γραπτών, καθώς και τη διεξαγωγή και βαθμολόγηση της προφορικής συνέντευξης. Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον νομικού συμβούλου, που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο αυτού και από δύο Αγρονομικούς Διευθυντές που έχουν την ικανότητα, λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους, να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν μέσω της προφορικής συνέντευξης, την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους και να διαπιστώσουν μέσω των γραπτών εξετάσεων το επίπεδο των γνώσεών τους. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4.  
  Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων, στις οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν ένας (1) αγρονομικός υπάλληλος με βαθμό Αγρονόμου ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονομικού Διευθυντή, ως πρόεδρος και δύο (2) μέλη από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συναφή ειδικότητα και γνώση προς το εξεταζόμενο υπ’ αυτών αντικείμενο. Τα μέλη που συγκροτούν την Επιτροπή προτείνονται, κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή της Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται. Η Επιτροπή καταρτίζει και παραδίδει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνολικά διακόσιες (200) ερωτήσεις, ήτοι πενήντα (50) από κάθε μία από τις εξής θεματικές ενότητες: α) Νεοελληνική γλώσσα, β) Μαθηματικά, γ) Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους και δ) Γνώσεις Γενικής Παιδείας. Η ίδια επιτροπή καθορίζει με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών τις πιθανές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, καθώς και ποια απάντηση από αυτές είναι η ορθή.
5.  
  Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών συγκροτούνται μία ή περισσότερες Επιτροπές, που απαρτίζονται από τρείς (3) αγρονομικούς υπαλλήλους με βαθμό Αγρονόμου ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονομικού Διευθυντή. Έργο των Επιτροπών αυτών είναι η διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής ορίζεται ο κατά βαθμό ανώτερος ή μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος αγρονομικός υπάλληλος.
6.  
  Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) αγρονομικό υπάλληλο με βαθμό Αγρονόμου ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονομικού Διευθυντή, ως Πρόεδρο και δύο (2) ψυχιάτρους ή ψυχολόγους, ως μέλη οι οποίοι δύνανται να προέρχονται από αγρονομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αγροφυλακής ή Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από Κρατικό Νοσοκομείο
Άρθρο 7
1.  
  Για τον έλεγχο της σωματικής ικανότητας και της φυσικής αντοχής, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες. Ο τόπος και ο χρόνος των αθλητικών δοκιμασιών καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα σε όλες τις Υπηρεσίες της, για την ενημέρωση των υποψηφίων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:.
 1. Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια)
 2. Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια)
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες)
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες)
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μέτρα ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
2.  
  Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, εκτός αν η μη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας και μέχρι την ημερομηνία λήξης των δοκιμασιών, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται, ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτή δε θα προκύπτει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες υπάρχει κώλυμα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλλει για μια μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζομένου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.
Άρθρο 8
1.  
  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά τις αθλητικές δοκιμασίες προβαίνει στη βαθμολόγηση όσων κρίνονται ικανοί σ’ αυτές. Η βαθμολόγηση ενεργείται για τους υποψηφίους κάθε νομού και κατά κατηγορία χωριστά με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια και προσαυξήσεις:.
 1. Τον βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 20
 2. Εκατό (100) μονάδες, για τους υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία πενταετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, σε περιοχές που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών αγροφυλακής για τις οποίες προκηρύσσεται διαγωνισμός πλήρωσης θέσεων
 3. Πενήντα (50) μονάδες, για τους υποψηφίους που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 4. Επιπλέον δέκα (10) μονάδες για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής μονάδας σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της χλωρίδας ή της πανίδας ή της οικολογίας ή του περιβάλλοντος.
 5. Η σχέση αυτή πιστοποιείται από βεβαίωση του Τμήματος της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο την οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι υποψήφιοι.
 6. Η κατοχή περισσότερων τίτλων σπουδών ή η κατοχή πτυχίου με γνώση περισσότερων γνωστικών αντικειμένων δεν προσαυξάνει την μοριοδότηση.
 7. Σαράντα (40) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση ξένης γλώσσας, τριάντα (30) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και είκοσι (20) μονάδες στους έχοντες καλή γνώση.
 8. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), ως ισχύει κάθε φορά.
 9. Η γνώση περισσοτέρων της μιας γλώσσας δεν προσαυξάνει τη μοριοδότηση.
 10. Σαράντα (40) μονάδες, για τους υποψηφίους άνδρες που έχουν υπηρετήσει ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
 11. Αν συντρέχουν και τα δύο κριτήρια ο υπολογισμός γίνεται μία φορά.
 12. Τριάντα (30) μονάδες για όσους κατέχουν άδεια οδηγήσεως μοτοσικλέτας και είκοσι (20) μονάδες για όσους κατέχουν άδεια οδηγήσεως μοτοποδηλάτου.
 13. Αν συντρέχουν και τα δύο κριτήρια προστίθεται ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων.
2.  
  Κατά της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, επιτρέπεται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους, η άσκηση έγγραφης ένστασης για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό τους. Η ένσταση υποβάλλεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής, εξετάζεται από τον Βοηθό Αρχηγού, ο οποίος ελέγχει την βασιμότητα των ισχυρισμών και ακολούθως προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας της συγκεκριμένης βαθμολογίας. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε ουσιώδη παράλειψη ή πλημμέλεια, που επιδέχεται διόρθωση, παραγγέλλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τις απαιτούμενες μεταβολές και την ανασύνταξη των συγκεκριμένων πινάκων. Η απόφαση του Βοηθού Αρχηγού επί της βασιμότητας ή μη της ένστασης υποψηφίου γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την εξέταση από τον Βοηθό Αρχηγού όλων των ενστάσεων και την ανασύνταξη των πινάκων βαθμολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων των υποψηφίων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες κατά φθίνουσα σειρά.
Άρθρο 9 "Γραπτές εξετάσεις"
1.  
  Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων, δίδονται στους διαγωνιζομένους συνολικά πενήντα (50) ερωτήσεις, για να απαντήσουν με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών σε χρόνο 30΄ λεπτών της ώρας. Οι πενήντα (50) αυτές ερωτήσεις, κληρώνονται την προηγούμενη των εξετάσεων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μεταξύ διακοσίων (200) ερωτήσεων, που έχουν καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 4 του παρόντος. Η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με την χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (αυτόματη βαθμολόγηση). Για κάθε ορθή απάντηση ο διαγωνιζόμενος βαθμολογείται με δυο (2) μονάδες, για κάθε λανθασμένη αφαιρείται μια (1) μονάδα και σε περίπτωση που δεν απαντήσει με μηδέν (0). Η συνολική βαθμολογία των ορθών απαντήσεων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή δέκα (10). Εφόσον συντρέχει και περίπτωση αρνητικής βαθμολόγησης, η συνολική βαθμολογία προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Για να κριθεί υποψήφιος ικανός και να συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει ως τελικό βαθμό γραπτής εξέτασης τουλάχιστον την βάση της βαθμολογίας, που ορίζεται στις τριακόσιες δέκα (310) μονάδες. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών. Η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει χωριστούς αλφαβητικούς πίνακες αποτυχόντων και ικανών, τους οποίους αναρτά στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Άρθρο 10
1.  
  Από τους πίνακες ικανών, που συντάχθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, αριθμός υποψηφίων, τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, καλείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων/Α.Ε.Α. να παρουσιασθεί για συνέντευξη στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η κλήση των υποψηφίων γίνεται με βάση το πρόγραμμα που εκδίδεται έγκαιρα από την ίδια Διεύθυνση και κοινοποιείται στις Υπηρεσίες της, οι οποίες ακολούθως αναρτούν το εν λόγω πρόγραμμα σε πίνακα ανακοινώσεών τους και το καταχωρίζουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αγροφυλακής για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, με δική τους μέριμνα από τις Υπηρεσίες που υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά.
2.  
  Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σε προφορική συνέντευξη. Ειδικότερα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, για την έρευνα της προσωπικότητας του υποψηφίου με συνοπτική αιτιολογία, αξιολογεί και βαθμολογεί συνολικά την παράσταση, την ικανότητα έκφρασης και τις γνώσεις που είναι συναφείς με την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας, το πνεύμα συνεργασίας και το χαρακτήρα του κάθε υποψηφίου και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την κρίση της. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της συνολικής βαθμολογίας, που έχει λάβει ο υποψήφιος στα αντικειμενικά κριτήρια καθώς και στις γραπτές εξετάσεις. Κατά της βαθμολογίας που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη δεν επιτρέπεται ένσταση.
Άρθρο 11 "Συνολική βαθμολογία – πίνακες επιτυχόντων"
1.  
  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει κατά κατηγορία υποψηφίων και σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων Αγρονομικών Τμημάτων στον Νομό και κατά Τμήμα, πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά νομό, υπηρεσία και κατηγορία υποψηφίων. Στους πίνακες αυτούς αναγράφεται η συνολική βαθμολογία που έχει λάβει κάθε υποψήφιος από το σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων που δικαιούται, τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων, καθώς και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων και επί νέας ισοβαθμίας, ο έγγαμος προηγείται του άγαμου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ εγγάμων, προηγείται αυτός που έχει τα περισσότερα τέκνα και μεταξύ αγάμων, ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία, η οποία υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησης. Σε κάθε περίπτωση αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, ενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή, παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτουμένων προσώπων.
Άρθρο 12
1.  
  Από τους πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων, κατά Νομό πλήρωσης θέσεων και κατά κατηγορία προσαυξημένος κατά 10% (δεκαδικά υπόλοιπα δε λαμβάνονται υπ’ όψιν), καλείται από την Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής να υποβληθεί, σε χρόνο και χώρο που ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους, σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ψυχικές τους ικανότητες. Με την εξέταση αυτή ερευνάται, κατά το χρόνο της δοκιμασίας ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η Επιτροπή αυτή με πράξη, που δεν υπόκειται σε ένσταση, κρίνει τους υποψηφίους ικανούς ή μη για κατάταξη.
2.  
  Όσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καλούνται από την ίδια Διεύθυνση να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου για να μεταβούν σε Κρατικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις, που αναφέρονται σε αυτό. Ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή και την σφραγίδα του, από τη γραμματεία δε του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για τον σκοπό αυτό ημερομηνία. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στις αρμόδιες υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αγροφυλακής, ή στις υγειονομικές επιτροπές του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 3585/2007 όπως ισχύει, οι οποίες αποφαίνονται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους εξετάσει και μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). Η Υγειονομική Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και άρτια σωματική του διάπλαση. Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες. Για την κάλυψη των θέσεων, αυτών που κρίνονται ακατάλληλοι στις υγειονομικές εξετάσεις, καλούνται από τους ίδιους πίνακες επιτυχόντων κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης ισάριθμοι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, οι οποίοι υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις. ΄Οσοι κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.
Άρθρο 13
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και δοκιμασιών του προηγουμένου άρθρου, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουμένως η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Από τους κυρωθέντες πίνακες, αριθμός επιτυχόντων, ίσος με τον αριθμό των προσλαμβανομένων, που αναφέρεται στην προκήρυξη, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έκαστος των πινάκων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του.
2.  
  Οι κατατασσόμενοι καλούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, να παρουσιασθούν στη Σχολή Αγροφυλάκων της Αγρονομικής Ακαδημίας. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του δικαιώματος κατάταξής τους στην Ελληνική Αγροφυλακή, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Βοηθό Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Καθυστέρηση για λόγους ανωτέρας βίας δε μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Αγροφυλάκων διαπιστωθεί ότι γυναίκα αγροφύλακας κυοφορεί, επιτρέπεται η παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση της ιδίας και εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής (πλην των αθλητικών δραστηριοτήτων) και ότι από αυτή δε θα προκύψει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. Σε διαφορετική περίπτωση καλείται για επαναφοίτηση μόνο στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα αγροφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα.
3.  
  Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη ή που παραιτούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους, καθώς και εκείνων που αποβάλλονται από την Αγρονομική Ακαδημία, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, συμπληρώνονται από ισαρίθμους υποψηφίους, κατά τη σειρά επιτυχίας τους και κατά κατηγορία, από τους οικείους πίνακες επιτυχόντων, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.
4.  
  Οι κατατασσόμενοι, κατά το χρόνο κατάταξής τους, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Την αστυνομική τους ταυτότητα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη.
 4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων, με βάση τα οποία έγινε η κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων
5.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής αναζητά αυτεπάγγελτα:
 1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
 2. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους άνδρες, από το οποίο προκύπτει ρητά ότι υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ικανός Ι1.
 3. Η ως άνω Διεύθυνση, επίσης, ελέγχει δειγματοληπτικά ή όπου κρίνει αναγκαίο με έγγραφό της, προς τις εκδούσες Αρχές, τη γνησιότητα των δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία των κατατασσομένων.
6.  
  Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των τυχόν ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και αυτεπάγγελτα ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους
7.  
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης
8.  
  Τα γραπτά των εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αγρονομικής Ακαδημίας. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την κύρωση των πινάκων τα γραπτά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Αγρονομικά Τμήματα στα οποία οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος, ενεργούν ως ακολούθως:
 1. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, τους υποψήφιους που προσλαμβάνονται να μεταβούν στη Σχολή Αγροφυλάκων την καθοριζομένη με απόφαση του Αρχηγού, ημερομηνία, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παρόντος
 2. Παραπέμπουν για δακτυλοσκόπηση τους προσκαλουμένους για κατάταξη μέσω των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που διαθέτουν εξειδικευμένο στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων αστυνομικό προσωπικό, οι οποίες διαβιβάζουν τα σχετικά δελτία εις διπλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
 3. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αποστέλλει πριν από την ημερομηνία πρόσληψης τις απαντήσεις στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
 4. Χορηγούν σχετική βεβαίωση εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και την δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, προκειμένου οι υποψήφιοι να παρουσιαστούν στη Σχολή Αγροφυλάκων και συντάσσουν φύλλα μητρώου
 5. Αναφέρουν τα ονοματεπώνυμα των προσελθόντων και μη προσελθόντων για οποιονδήποτε λόγο στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων και στη Σχολή Αγροφυλάκων
 6. Υποβάλλουν, ακολούθως, στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων όλα τα δικαιολογητικά των προσκαλουμένων με τα φύλλα μητρώου
2.  
  Κανένας υποψήφιος δεν προσλαμβάνεται, αν διαπιστωθεί ότι στερείται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3585/2007 «Προστασία περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ 357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 204/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-09-16 Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγροφυλάκων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/179
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/357 2009
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3030 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3030 1954
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία