ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/135

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διενέργεια έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γενική απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας) και δειγματοληπτικής έρευνας σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, κατά το έτος 2009.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κατά το έτος 2009, θα διενεργηθεί έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γενική απογραφή γεωργίας ― κτηνοτροφίας), κατά την οποία θα ερευνηθούν όλες οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και ειδική δειγματοληπτική έρευνα σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη διάθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Με την ειδική έρευνα μεθόδων γεωργικής παραγωγής θα συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα να καταρτιστούν και πίνακες τυπολογικοί, οι οποίοι θα εμφανίζουν το οικονομικό μέγεθος και την παραγωγική κατεύθυνση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ο χρόνος αναφοράς των στοιχείων για το φυτικό κεφάλαιο είναι η καλλιεργητική περίοδος από 1.10.2008 έως την 30.9.2009 και για το ζωικό κεφάλαιο η 1.11.2009.
Άρθρο 3
1.  
  Μονάδα της έρευνας είναι η γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του συστήματος γεωργικών ερευνών στην Ελλάδα 1985-1996, το οποίο συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου 85/360, 90/386 και 92/582
Άρθρο 4
1.  
  Για την ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Γεωργικών και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής των βοοειδών και τα μητρώα βιολογικής γεωργίας
Άρθρο 5
1.  
  Με τη λήξη της διενέργειας της έρευνας δύναται να διεξαχθεί έρευνα κάλυψης για τον προσδιορισμό του βαθμού επιτυχίας αυτής. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γ.Γ.ΕΣΥΕ σε Διοικητικές Πηγές κ.λπ.» (ΦΕΚ 60/9.4.1996 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/17.3.1983 τ.Α΄).
 • Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.11.2008 «σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής».
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του π.δ. προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων (16.000.000,00) ευρώ, η οποία θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2009 ― 2011. Η ανωτέρω δαπάνη μέχρι του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000,00) ευρώ, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23-750 ΚΑΕ 5254) και κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αρ. 40201.2008.001-2008.432 συμβόλαιο μεταξύ της ΕURΟSΤΑΤ και ΕΣΥΕ).
 • Την υπ’ αριθμ. 175/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία