ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/14

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 500/1989 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς-χειριστές και τους εκπαιδευτές τους» (ΦΕΚ Α΄- 214), και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 500/1989 (ΦΕΚ Α΄- 214) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Ηλικία μέχρι 32 ετών και τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Σώμα, στην οποία δεν προσμετρείται ο χρόνος των σχολών. 2 Βασικές γνώσεις σχετικά με τα ναρκωτικά ή τις εκρηκτικές ύλες ή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες αστυνόμευσης .
2.  
  Στο ίδιο ως άνω άρθρο προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως: 3 Οι συνοδοί – χειριστές σκύλων περιπολίας μπορούν να επιλεγούν για την απόκτηση ειδικότητας ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ή ναρκωτικών, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς υποψηφίους των ειδικοτήτων αυτών, χωρίς τον περιορισμό του ορίου ηλικίας Οι συνοδοί - χειριστές σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ή ναρκωτικών μπορούν να επιλεγούν για την απόκτηση της ειδικότητας περιπολίας, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 37ο έτος
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ/τος 500/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Για την εξέταση των υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Επιτροπή που αποτελείται από έναν Αστυνομικό Διευθυντή ως πρόεδρο, ένα βαθμοφόρο εκπαιδευτή συνοδών-χειριστών σκύλων, έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο και έναν κτηνίατρο, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 3
1.  
  Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ/τος 500/1989 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 2 Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία ελέγχει τα ιδιαίτερα προσόντα της παρ. 1 ή 2 κατά περίπτωση του άρθρου 3 καθώς και την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογεί και συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών, οι οποίοι ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο εξεταστικό κέντρο Επιπλέον, οι υποψήφιοι για την απόκτηση της ειδικότητας του εκπαιδευτή ελέγχονται και για την εκπαιδευτική τους ικανότητα. 3 Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες ικανών καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία (εξετάσεις) σε θέματα που αφορούν εκτροφή σκύλου, φυλές, διατροφή, εκπαίδευση, συμπεριφορά και ευζωία σκύλου Το είδος της γραπτής δοκιμασίας και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται κάθε φορά από την προκήρυξη, με βάση τα δεδομένα της επιστήμης στον οικείο τομέα Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της διαδικασίας των εξετάσεων Οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 46 του π.δ. 352/1995 (ΦΕΚ Α΄- 187), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του π.δ. 113/2008 (ΦΕΚ Α΄- 178), εφαρμόζονται για τα αντίστοιχα θέματα και στις γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων συνοδών χειριστών σκύλων και εκπαιδευτών. 4 Ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία καθορίζει τη σειρά επιτυχίας του Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στη γραπτή δοκιμασία .
2.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του ιδίου ως άνω άρθρου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, διενεργείται με μέριμνα της Επιτροπής Εξετάσεων κλήρωση, στην οποία καλούνται να παραστούν οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι».
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ/τος 500/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το προσωπικό που αποφοιτά ευδόκιμα αποκτά με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με την εκπαίδευση στην οποία υποβλήθηκε, την ειδικότητα του εκπαιδευτή συνοδών - χειριστών σκύλων ή του συνοδού-χειριστή σκύλων
 1. περιπολίας (για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης, τη λήψη μέτρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και την καταδίωξη και σύλληψη ατόμων που τελούν αυτόφωρα εγκλήματα)
 2. ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
 3. ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.
 4. Όσοι αποκτούν την ειδικότητα του εκπαιδευτή εξακολουθούν να εκτελούν καθήκοντα συνοδού-χειριστή, παράλληλα με τα καθήκοντα του εκπαιδευτή .
Άρθρο 5
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ/τος 500/1989 προστίθεται περίπτωση στ΄, ως ακολούθως:
 1. στ.
 2. Στα Τμήματα Γενικής Αστυνόμευσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή στα Γραφεία Αστυνόμευσης-Ασφάλειας των Αστυνομικών Διευθύνσεων, όσοι εκτελούν υπηρεσία στην εδαφική τους περιφέρεια και ασχολούνται με την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης, τη λήψη μέτρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και τη διενέργεια περιπολιών .
Άρθρο 6
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ/τος 500/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η αντικατάσταση σκύλων ή η αύξηση του αριθμού τους γίνεται με προμήθεια ή αναπαραγωγή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών από την αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 7
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ/τος 500/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η κτηνιατρική εξέταση γίνεται τακτικά μία φορά το μήνα, και εκτάκτως, όταν συντρέχει λόγος. Κατά τις εξετάσεις προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί .
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 22 του π.δ. 500/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 22
  1.  
   να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής συνοδών - χειριστών σκύλων περιπολίας, τα καθήκοντα αυτών ασκούνται, κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης, από τους συνοδούς- χειριστές σκύλων των λοιπών ειδικοτήτων. Το ίδιο ισχύει για τους εκπαιδευτές και τους επόπτες. Η επιλογή των μετεκπαιδευομένων και η προσωρινή διάθεσή τους στις Υπηρεσίες της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 γίνονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 9
1.  
  Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 67 του π.δ. 190/ 1996 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. γ. Εκπαιδεύτηκαν ως εκπαιδευτές και ως χειριστές – συνοδοί σκύλων υπέχουν υποχρέωση παραμονής στο Σώμα επί οκτώ χρόνια (άρθρο 7 ν. 683/1977, Α΄- 247) εκ των οποίων τα πέντε χρόνια εκτελούν τα καθήκοντα για τα οποία εκπαιδεύτηκαν, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 9 του π.δ. 500/1989 (Α΄- 214) .
Άρθρο 10
1.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του π.δ/τος 14/2001 (Α΄- 12) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών δύναται να τοποθετείται βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας, οι αρμοδιότητες του οποίου είναι οι αντίστοιχες με αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 34 του π.δ/τος 1/2001 (Α΄- 1) .
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του π.δ/τος 14/2001 προστίθεται δεύτερη περίοδος ως εξής: Ως βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας τοποθετείται Ταξίαρχος Αστυνομίας ή Αστυνομικός Διευθυντής, ανώτερος ή αρχαιότερος των Διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών της δικαιοδοσίας του
3.  
  Η περίπτωση η΄ της μόνης παραγράφου του άρθρου 49 του π.δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, οι βοηθοί αυτών και εν ελλείψει τους, ο ανώτερος ή αρχαιότερος των Διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων της δικαιοδοσίας τους
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτ. α΄, β΄, στ΄ και ζ΄ του ν. 1481/ 1984 (ΦΕΚ Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α΄- 49) και την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 1481/1984.
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ - 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β΄- 3).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 22/2009 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/Υ357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/Υ357 2009
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/500 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/500 1989
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005