ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/141

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 376/1997 «Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου» (Α΄ 246), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου (π.δ. 376/1997, Α΄ 246), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ. 224/6.10.2006 (Α΄ 225), τροποποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2009 σύμφωνη γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πά [...]"
1.  
  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: Η Γραμματεία του Αρείου Πάγου αποτελείται από τη διεύθυνση και επτά (Ι-VΙΙ) τμήματα
2.  
  Η περ. Ι (4) του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: η παρακολούθηση, η συντήρηση και οι επισκευές των επίπλων και σκευών, περιλαμβανομένων και όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρισμού, κλιματισμού, ανελκυστήρων, υδραυλικών, φωτοτυπικών)
3.  
  Η περίπτωση ΙΙΙ του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει 1) η καθαρογραφή των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων και των αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών ως και των εισηγητικών εκθέσεων, 2) η τήρηση βιβλίων α) εισηγητών, β) απογράφων και γ) κίνησης δικογραφιών, 3) η έκδοση απογράφων και αντιγράφων των αποφάσεων τούτων, 4) η αποστολή αντιγράφων των αναιρετικών αποφάσεων στους γραμματείς των δικαστηρίων, των οποίων αναιρέθηκαν οι αποφάσεις, για την καταχώριση στα περιθώρια των αποφάσεων τούτων, 5) η αποστολή στο πολιτικό τμήμα (γραμματείς εδρών) των δικογραφιών αμέσως μετά την καθαρογραφή των αποφάσεων και 6) η αποστολή στο αρχείο των αποφάσεων βιβλιοδετημένων, αφού παραμείνουν στο τμήμα (καθαρογραφής) όλο το έτος της έκδοσης τους Στο Τμήμα αυτό υπηρετούν εννέα (9) υπάλληλοι και πέντε (5) δακτυλογράφοι
4.  
  Στο άρθρο 12 προστίθεται περίπτωση (VΙΙ) ως εξής: VΙΙ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων πληροφορικής για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων Η απλούστευση των διαδικασιών για την πάταξη της γραφειοκρατίας Η παρακολούθηση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιακών εντύπων Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, η συντήρηση και η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πληροφοριακών συστημάτων του Αρείου Πάγου Στο τμήμα αυτό υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207), ακολούθως δε τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 και 6 παρ. 2 του ν. 2298/1995 (Α΄ 62), το άρθρο 16 του ν. 2331/1995 (Α΄ 173) το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67), το άρθρο 3 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140), το άρθρο 9 του ν. 3514/2006 (Α΄ 266) και το άρθρο 44 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77).
 • Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 4/2009 σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθμό Δ194/2009,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/ 1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1993/2172 1993
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. 1997/2479 1997
Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις. 2005/3346 2005
Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις 2006/3514 2006
Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις 2008/3659 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία