ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/144

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 203/2004 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ Α΄ 177).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. 3 του π.δ. 203/2004 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ Α΄ 177) Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης μετονομάζεται σε Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων. Εφεξής, όπου στον Οργανισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφέρεται η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, νοείται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων.
2.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 203/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων υπάγεται απευθείας στο Γραμματέα (πρώην Προϊστάμενο Γραμματείας) του ΑΕΙ και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα
  1. Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.
  2. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων.
  3. Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ.
  2.  
   Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής
  1. Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Η φροντίδα για τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τη συντήρηση των τηλεφωνικών γραμμών στις πάσης φύσεως υπηρεσίες του Ιδρύματος.
  2. Η μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων καθώς και για την ομαλή λειτουργία των εξωτερικών γραμμών του Ιδρύματος.
  3. Η φροντίδα για τη λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου κορμού των υπολογιστών του Ιδρύματος, με σκοπό την απρόσκοπτη δικτυακή σύνδεση σε ικανοποιητικές ταχύτητες όλων των Τμημάτων.
  4. Η ευθύνη της διασύνδεσης του δικτύου του Πανεπιστημίου στο διαδίκτυο και η συμμετοχή στο πανεπιστημιακό διαδίκτυο Gunet.
  5. Η ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των υπηρεσιών για απομακρυσμένη πρόσβαση χρηστών στο δίκτυο, καθώς και η ευθύνη διάθεσης των ιστοσελίδων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  6. Η φροντίδα για την ασφάλεια των δικτύων και των υπολογιστών του Ιδρύματος από κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις και η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Α.Ε.Ι. για αντιμετώπιση επιθέσεων σε εθνική έκταση.
  7. Η παροχή συμβουλευτικού έργου εντός του Ιονίου Πανεπιστημίου για καλύτερη προστασία των δικτύων τηλεπικοινωνιών του Ιδρύματος.
  8. Η φροντίδα για την εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία υποδομής για τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση καθώς και άλλες υπηρεσίες τηλεματικής.
  9. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιονίου Πανεπιστημίου όσον αφορά θέματα ασφάλειας δεδομένων, πολιτικής για διαχείριση δικτυακών πόρων και τηλεφωνικής υποδομής και η υλοποίηση των αποφάσεων των αρμόδιων προς τούτο οργάνων.
  10. Η παροχή τεχνογνωσίας στις ακαδημαϊκές μονάδες για θέματα λειτουργίας δικτύων, υπολογιστών και ασφάλειας δεδομένων.
  11. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Η παροχή υποστήριξης στις εφαρμογές μηχανογράφησης των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  12. Ο χειρισμός και η επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού στον οποίο εγκαθίστανται τα πληροφοριακά συστήματα, τόσο σε επίπεδο λογισμικού συστήματος όσο και σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών.
  13. Η ευθύνη για τις προμήθειες εξοπλισμού και αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.
  14. Η μέριμνα για τη συντήρηση και αναβάθμιση τόσο του λογισμικού όσο και του υλικού που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και αφορά σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων (συμβάσεις συντήρησης προϊόντων λογισμικού και υλικού).
  15. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  16. Η φροντίδα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα που έχουν σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα.
  17. Η ευθύνη για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των πληροφοριακών συστημάτων των διαφόρων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
  18. Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε υλικό (hardware).
  19. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους χρήστες για τεχνικά θέματα.
  20. Η μέριμνα για τη λειτουργία, συντήρηση και διαρκή αναβάθμιση των ομάδων υπολογιστών καθώς και του εξειδικευμένου λογισμικού τους που χρησιμοποιούνται για προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και τη διαρκή διαθεσιμότητα της υποδομής αυτής στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
  21. Η φροντίδα για την απρόσκοπτη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας προς εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών του Ιδρύματος σε εικοσιτετράωρη βάση.
  22. Η εγκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση κεντρικών εξυπηρετητών για αρχεία χρηστών και λογισμικό και η διατήρηση πλήρους συστήματος αρχειοθέτησης / ανάκτησης (backup / restοre) για ομαλή επαναλειτουργία σε περίπτωση αστοχιών στο υλικό ή λογισμικό των υπολογιστών.
  23. Η παροχή υποστήριξης υποδομής εξειδικευμένων συστημάτων και λογισμικού, όπως εξειδικευμένες συσκευές εισόδου / εξόδου και εξειδικευμένα εργαλεία γραφικής.
  24. Η διατήρηση δανειστικής αποθήκης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού, η διαχείριση του τοποθετημένου σε αίθουσες του μηχανογραφικού κέντρου εκπαιδευτικού υλικού και η μέριμνα για τη συντήρησή του.
  25. Η παροχή τεχνογνωσίας στις ακαδημαϊκές μονάδες για θέματα λειτουργίας υπολογιστών.
  26. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιονίου Πανεπιστημίου όσον αφορά θέματα ακαδημαϊκής υπολογιστικής υποδομής.
3.  
  Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 203/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Των Τμημάτων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριακών Συστημάτων και Λειτουργίας Η/Υ (της Δ/νσης Πληροφορικής και Δικτύων), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
Άρθρο 2
1.  
  Ο κατά την υποπερ. δ΄ της περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 203/2004 κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών. Εφεξής, όπου στον Οργανισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφέρεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, νοείται ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών.
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 21 του π.δ. 203/2004 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 3 Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48) και του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134) με την υπ’ αριθμ. 32865/Β1/29.3.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 428), ως εξής 1 Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 2 Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων. 3 Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. 4 Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 5 Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 6 Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΥΕ Φυλάκων. 4 Μία (1) προσωρινή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Μαθηματικών που συστάθηκε λόγω μετάταξης υπαλλήλου με την υπ’ αριθμ. 78916/Β2/29.8.2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Γ΄ 253) .
Άρθρο 4
1.  
  Η περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 203/2004 αντικαθίσταται ως εξής: Του αυτοτελούς Γραφείου Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Μουσικού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 203/2004 προστίθενται περιπτώσεις υπό στοιχεία η’ και θ’, ως εξής: 1 Του Αυτοτελούς Γραφείου Πρυτανείας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2 Του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματέα (πρώην Προϊσταμένου Γραμματείας), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων .
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 79 παρ. 5 περ. δ΄ και ε΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107), β) του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β υποπερ. V του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 68).
 • Την πρόταση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 5η/21.2.2008).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (από 23.2.2009 βεβαίωση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων).
 • Την υπ’ αριθμ. 173/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/32865/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/32865_Β1 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/78916/Β2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/78916_Β2 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 2005/3320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3320 2005
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου 2004/203 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία