ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Άρθρο 1
1.  
  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του οικείου ιδρύματος, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982, όπως ισχύουν κάθε φορά, ανήκει κάθε θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 όπως αυτές ισχύουν, την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης.
2.  
  Στην ανωτέρω προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τουλάχιστο δύο φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων όπου εδρεύουν τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, εφόσον κυκλοφορούν, καθορίζονται:
 1. ο κλάδος (Ι ή ΙΙ), η εισαγωγική κατά κατηγορία βαθμίδα (ΠΕ,ΤΕ) και η ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και
  • εφόσον πρόκειται για θέση κλάδου Ι η ειδικότητά της που συνίσταται στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία:
  • i) ορισμένης ξένης γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας διδασκόμενης ως ξένης, ii) του σχεδίου ή των καλών τεχνών ή των εφαρμοσμένων τεχνών ή της μουσικής ή του θεάτρου ή του χορού ή της ρυθμικής αγωγής ή της φυσικής αγωγής ή άλλου συγκεκριμένου αντικειμένου όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και.
  • εφόσον πρόκειται για θέση του Κλάδου ΙΙ, το πεδίο του εργαστηριακού / εφαρμοσμένου διδακτικού έργου όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. τα τυπικά προσόντα που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν από τους υποψηφίους, η αποκλειστική προθεσμία της επόμενης παραγράφου για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο τρόπος και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων
3.  
  Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις και επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερόμενων καθώς και από το τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
4.  
  Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, καταγράφει σε σχετικό πίνακα κατά αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά των υποψηφίων και τον διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο κάθε υποψηφίου στην εισηγητική επιτροπή του άρθρου 2 του παρόντος
Άρθρο 2
1.  
  Εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα που προκήρυξε τη θέση, τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία αποτελείται: α) από το Διευθυντή του Τομέα ή τον Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον δεν υπάρχουν Τομείς ή τον Κοσμήτορα, ή τον Πρύτανη β) από ένα μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή σγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, και γ) από ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π το οποίο ανήκει στο οικείο Τμήμα ή Σχολή ή Εκπαιδευτικό ίδρυμα και είναι του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Αν δεν υπηρετεί μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π στο ίδρυμα τότε η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π άλλου ιδρύματος, με ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Στην περίπτωση αυτή ο ορισμός του εκπροσώπου του Ε.Ε.ΔΙ.Π γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με υπόδειξη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει και πάντως όχι αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ή δεν ορισθεί εντός διαστήματος σαράντα ημερών ο εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΔΙ.Π, τότε στη συγκρότηση της επιτροπής μετέχει αντ’ αυτού, και τρίτο μέλος ΔΕΠ κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω και μόνο εφόσον ανήκει στο ίδιο ή συγγενέστερο αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.
2.  
  Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλει στο αντίστοιχο συλλογικό όργανο γραπτή εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται:.
 1. πίνακας των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα, β) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το βαθμό ανταπόκρισής τους στα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα και, γ) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
 2. Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους υποψηφίους δια της οικείας γραμματείας, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το αρμόδιο όργανο που προκήρυξε τη θέση αυτή, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.
 4. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για την υποβολή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανωτέρω επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων των υποψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.
Άρθρο 3
1.  
  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, συνέρχεται το αρμόδιο συλλογικό όργανο για να αποφασίσει για την πλήρωση της θέσης, το οποίο ανάλογα με τη μονάδα που προκήρυξε τη θέση είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος του ιδρύματος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή του Πρύτανη αντίστοιχα. Στο όργανο αυτό συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλα τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. του οργάνου, καθώς και τρία μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης και τα οποία υπηρετούν στη μονάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική επιτροπή, ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα υπηρετούν λιγότερα από τρία μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π, ο αριθμός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. του αρμόδιου για την πλήρωση της θέσης συλλογικού οργάνου, συμπληρώνεται με μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π των ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος.
2.  
  Το αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθηκαν προς αυτήν από τους υποψηφίους. Διαπιστώνει ποιοι από αυτούς έχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που προβλέπονται για την προκηρυχθείσα θέση, αποκλείει από την κρίση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική κρίση όλων των λοιπών υποψηφίων. Με απόφαση του ιδίου οργάνου, είναι δυνατή η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνεδρίαση, προκειμένου να αναπτύξουν προφορικά τις σχετικές απόψεις τους και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του οργάνου. Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.
3.  
 1. Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η απόλυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του συνεδριάζοντος οργάνου
 2. Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφισαν κατά την προηγούμενη ψηφοφορία
 3. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου
 4. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσμετρώνται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
 5. Όσοι έδωσαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας.
4.  
  Οι εργασίες του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου, ολοκληρώνονται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού το οποίο υποβάλλεται στον Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης
5.  
  Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προκηρυχθείσα θέση, διορίζεται με σχετική πράξη του οικείου Πρύτανη που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 4 "Προϋποθέσεις"
1.  
  Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, καθορίζονται στην παρ. 4 περ. β και γ του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Άρθρο 5
1.  
  Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 του παρόντος είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Αν δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις μετά από σχετική προκήρυξη
 2. Αν αιτιολογημένα κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης
 3. Αν ο υποψήφιος που επιλέχθηκε, μετά το διορισμό του δεν ανέλαβε υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή υπέβαλε στο οικείο ίδρυμα δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη αποδοχής του διορισμού του στη θέση για την οποία επελέγη.
2.  
  Η ως άνω επαναπροκήρυξη γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τον χρόνο κατά τον οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή μιας εκ των προϋποθέσεων α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατηρείται η σχετική πίστωση, είναι δε δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης και σε διαφορετικό κλάδο ( Ι η ΙΙ) και Κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ) Ε.Ε.ΔΙ.Π. και σε διαφορετικό διδακτικό έργο, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο Ι ή εργαστηριακό /εφαρμοσμένο διδακτικό έργο εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΙΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Άρθρο 6
1.  
  Στα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) μπορεί να χορηγούνται οι κατωτέρω αναφερόμενες εκπαιδευτικές άδειες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ιδρύματος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετούν, και με πράξη του οικείου Προέδρου Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής ή Πρύτανη.
 1. Σε κάθε μη μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Δ βαθμίδα και μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών υπηρεσίας ως μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως έξι (6) μήνες για εμπλουτισμό των γνώσεών του και εξειδίκευση σε αντικείμενα της θέσης που κατέχει. β.i.
 2. Σε κάθε μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια είτε για τη φοίτησή του σε κύκλους σπουδών, οι οποίοι είναι συγγενείς και συναφείς με το ειδικό διδακτικό έργο ή το εργαστηριακό /εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που επιτελεί και οι οποίοι οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο άλλων ΑΕΙ ή σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο επιστημονικού ή ερευνητικού φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ii.
 3. Η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ανέρχεται σε τόσα έτη όσα τα έτη της διάρκειας του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης και τα τέσσερα (4) έτη εφόσον πρόκειται για διδακτορικό δίπλωμα, ή τα δύο (2) έτη εφόσον πρόκειται για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο άλλου Α.Ε.Ι. ή φορέα, Η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε (5) συνολικά έτη, ακόμη και στις περιπτώσεις πραγματοποίησης σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης και στη συνέχεια διδακτορικού διπλώματος, ή σπουδών για την απόκτηση ενός εκ των ανωτέρω τίτλων και στη συνέχεια συμμετοχής σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο άλλου ΑΕΙ ή φορέα ή στις περιπτώσεις που συντρέχουν σωρευτικά όλα τα προαναφερόμενα. iii.
 4. Αν το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή άλλο ίδρυμα ή Οργανισμό ή άλλο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή διεθνή φορέα για φοίτηση και απόκτηση ενός εκ των προαναφερόμενων τίτλων σπουδών, η χορήγηση της αντίστοιχης άδειας είναι υποχρεωτική, έστω και αν γίνεται υπέρβαση του ποσοστού του εδ. α της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
 5. Εκπαιδευτική άδεια διάρκειας ενός μηνός χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 11 του ν. 2083/1992, για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, όπως η παρακολούθηση ταχύρυθμων προγραμμάτων επιμόρφωσης, η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, συνδιασκέψεις, ημερίδες, εκπαιδευτικές ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα ή άλλη δραστηριότητα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και εφόσον η συμμετοχή του δεν παρακωλύει την εκπαιδευτική διαδικασία.
 6. Εκπαιδευτική άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται, εφόσον είναι σπουδαστής ή προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής.
 7. Η ανωτέρω άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος και χορηγείται είτε συνεχώς είτε τμηματικά κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος και μόνο για όσο χρόνο διαρκεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του.
2.  
  Για τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών του παρόντος άρθρου, είναι απαραίτητη η εκ μέρους του ενδιαφερόμενου υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων που τεκμηριώνουν το σχετικό αίτημα του και ζητούνται από το αρμόδιο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας όργανο, όπως προγράμματα σπουδών, εγγραφές ή βεβαιώσεις σπουδών, υποτροφίες και άλλα
3.  
  Το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλει με τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους φοίτησής του ατομική έκθεση στην ακαδημαϊκή μονάδα που του χορήγησε τη σχετική άδεια, στην οποία καταγράφεται η πορεία των σπουδών του, συνοδευόμενη από σχετικές επίσημες βεβαιώσεις σπουδών του οικείου ιδρύματος. Επίσης σχετική έκθεση πεπραγμένων υποβάλλει με τη λήξη της άδειάς του, κάθε αδειούχος των εδ. α, β. και γ του παρόντος άρθρου.
4.  
  Διακοπή κάθε είδους εκπαιδευτικής άδειας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργάνου, κυρίως εφόσον δεν εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια ή επειδή παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία
5.  
 1. Ο συνολικός αριθμός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας που μπορεί να βρίσκεται σε άδεια δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1/6 των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π που υπηρετούν στη μονάδα αυτή.
 2. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι υπότροφοι του εδ. β ii της παρ. 1 του παρόντος.
 3. Αν το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπει να δοθεί άδεια σε κανένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π το αρμόδιο για τη χορήγησή της όργανο, συνεκτιμώντας και τις ανάγκες λειτουργίας της οικείας μονάδας, μπορεί να χορηγήσει άδεια σε ένα μόνο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π καθ΄ υπέρβαση του ποσοστού αυτού, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.
 4. Η εκπαιδευτική άδεια του εδ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται μόνο μία φορά.
 5. Σε περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγο, της σχετικής άδειας είναι δυνατή η χορήγησή της ξανά, αλλά για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την εξάντληση της προβλεπόμενης σε κάθε περίπτωση ανώτατης διάρκειάς της.
6.  
 1. Σε μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές του.
 2. Ειδικότερα στο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με το εδ. β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για το εσωτερικό, οι αποδοχές του καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 20%, εάν δε η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα εκτός της περιοχής όπου εδρεύει η ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π μπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δε χορηγείται για το εξωτερικό, οι αποδοχές του καταβάλλονται προσαυξημένες στο διπλάσιο, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν αμείβεται για το σκοπό που χορηγήθηκε η άδεια αυτή από άλλο φορέα ή δεν είναι υπότροφος.
 3. Αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, τότε οι ως άνω προσαυξημένες αποδοχές μειώνονται αναλόγως και μέχρι του ύψους των πλήρων αποδοχών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
1.  
  Μετάταξη μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων από την ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα, Σχολή ή Πανεπιστήμιο) στην οποία οργανικά ανήκει, σε άλλη ακαδημαϊκή μονάδα ίδια ή διαφορετική, σε άλλο κλάδο (Ι ή ΙΙ), σε ανώτερη κατηγορία εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ii του ιδίου ή άλλου πανεπιστημίου ή σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή σε θέση άλλης βαθμίδας της Εκπαίδευσης επιτρέπεται, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. να υπάρχει κενή θέση στην ακαδημαϊκή μονάδα η τον φορέα υποδοχής, καθώς επίσης και στον κλάδο (Ι η ΙΙ) ή στην κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ), που ζητεί να μεταταγεί
 2. Το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π να είναι μόνιμο και να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ζητεί να μεταταγεί, καθώς και τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στη φύση του έργου της.
 3. Να συντρέχουν λόγοι επιστημονικοί, ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί
2.  
  Εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και προκειμένου για μετατάξεις από ακαδημαϊκή μονάδα ενός Πανεπιστημίου σε ακαδημαϊκή μονάδα άλλου Πανεπιστημίου ή σε Τ.Ε.Ι τα αρμόδια για τη μετάταξη όργανα, συνεκτιμούν και τους ειδικότερους λόγους, οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και υγείας που ενδεχόμενα επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στη σχετική αίτησή του.
Άρθρο 8
1.  
  Η σχετική αίτηση μετάταξης υποβάλλεται μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακαδημαϊκή μονάδα που ανήκει οργανικά ο ενδιαφερόμενος
2.  
 1. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με τη μονάδα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και αφού λάβει υπόψη τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, αποφασίζει αν εγκρίνει ή όχι τη μετάταξη
 2. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών.
 3. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος του οικείου οργάνου.
 4. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δε λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
 5. Όσοι έδωσαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας.
 6. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στην ακαδημαϊκή μονάδα του οικείου Πανεπιστημίου ή στο Τ.Ε.Ι. ή στο φορέα εκπαίδευσης ανάλογα, και η αντίστοιχη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος, εφόσον πρόκειται για Πανεπιστήμιο ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. μετά από γνώμη του Συμβουλίου του οικείου Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής, εφόσον πρόκειται για μετάταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. ή το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εφόσον πρόκειται για μετάταξη σε άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης, η οποία συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και εντός τριάντα (30) ημερών και αποφασίζει σχετικά με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3.  
  Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στην υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που είναι αρμόδια για τα θέματα μετάταξης στο φορέα υποδοχής, ήτοι στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις μετάταξης από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο ή από πανεπιστήμιο σε ΤΕΙ και στις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις μετάταξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 23 και 24 του πδ. 147/1976 (Α 56) όπως ισχύουν και των άρθρων 5 παρ. 11 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114) και 13 παρ. 24 του ν. 3149/2003 (Α΄141) η δε σχετική πράξη μετάταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις; α) Των παρ. 7 του άρθρου 21 και 1 του άρθρου 50 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), γ) Της υπ’ αριθμ ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄68).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3 Την υπ’ αριθμ. 179/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/147 1976
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία