ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/149

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "("
1.  
  Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 3 Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εναρμόνιση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, ως ισχύει, «για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων» δεν εφαρμόζονται σε κάθε υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών που παρέχεται με διέλευση δια της Ελληνικής επικράτειας και η οποία έχει έναρξη και πέρας εκτός του κοινοτικού εδάφους Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εναρμόνιση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, ως ισχύει, «σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής», δεν εφαρμόζονται για δραστηριότητες μεταφορών υπό μορφή παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών με διέλευση δια της Ελληνικής επικράτειας.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση 7 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, «Διεθνής ένωση» καταργείται και αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις.
2.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός και αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις, ως εξής: 8 Διέλευση η διάσχιση κοινοτικού εδάφους, η οποία πραγματοποιείται χωρίς φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων ή/και χωρίς επιβίβαση επιβατών ή αποβίβασή τους στο κοινοτικό έδαφος,
3.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός και αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις ως εξής: 20 Υπηρεσία διεθνών μεταφορών επιβατών υπηρεσία μεταφορών επιβατών στο πλαίσιο της οποίας η αμαξοστοιχία διέρχεται τουλάχιστον μία συνοριακή γραμμή κράτους μέλους και ο κύριος σκοπός της οποίας είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη η αμαξοστοιχία μπορεί να συνενώνεται ή/και να διαχωρίζεται, και τα διάφορα τμήματα μπορεί να έχουν διαφορετικές προελεύσεις και διαφορετικούς προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι όλα τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον μία συνοριακή γραμμή
Άρθρο 3 "("
1.  
  Το εδάφιο α. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, καταργείται και αναριθμούνται τα επόμενα εδάφια.
Άρθρο 4
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, καταργούνται και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου.
2.  
  Στο άρθρο 9 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, προστίθενται τέσσερις νέες παράγραφοι, ως εξής:.
4.  
  Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι νομίμως εγκατεστημένες σε Κράτος Μέλος ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος χορηγείται, από την 1.1.2010, δικαίωμα πρόσβασης στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα, όταν παρέχουν υπηρεσίες διεθνών μεταφορών επιβατών, να επιβιβάζουν επιβάτες σε οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της διεθνούς διαδρομής και να τους αποβιβάζουν σε άλλον, συμπεριλαμβανομένων σταθμών ευρισκομένων στο ίδιο κράτος μέλος. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216), αποφασίζει αν ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή υποδομής, της αρμόδιας αρχής για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας, των σχετικών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ή/και των ενδιαφερομένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.
5.  
  Το δικαίωμα πρόσβασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δύναται να περιοριστεί, με απόφαση του Εθνικού Συμβούλιου Σιδηροδρόμων, όσον αφορά υπηρεσίες μεταφορών μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του σημείου προορισμού, οι οποίες διέπονται από μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Μόνο στις περιπτώσεις, που τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, ο περιορισμός της πρόσβασης μπορεί να επιφέρει τον περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης επιβατών σε οποιονδήποτε σταθμό, που βρίσκεται επί της διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένης υπηρεσίας μεταφορών και αποβίβασής τους σε άλλον, συμπεριλαμβανομένων σταθμών ευρισκόμενων εντός της Ελληνικής επικράτειας. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων αποφασίζει εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία, βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης και κριτηρίων καθολικής ισχύος για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ή και επιχειρήσεις, τα οποία διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη τήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων αποφασίζει για το θέμα αυτό κατόπιν αιτήματος: - της αρμόδιας αρχής, που ανέθεσε τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, - του διαχειριστή της υποδομής, ή - της σιδηροδρομικής επιχείρησης που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η αρμόδια αρχή για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας, ο διαχειριστής της υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την εκτέλεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, οφείλουν να παρέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων τις πληροφορίες, που ευλόγως απαιτούνται, για να λάβει απόφαση. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, διαβουλευόμενο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων αιτιολογεί την απόφασή του και καθορίζει τη προθεσμία και τους όρους υπό τους οποίους: - η σχετική με τη δημόσια υπηρεσία αρμόδια αρχή, - ο διαχειριστής της υποδομής, - η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, - η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση, μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση της απόφασης.
6.  
  Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Σιδηροδρόμων, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
7.  
  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, για την εκμετάλλευση συνδέσεων οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ δύο σταθμών της Ελληνικής επικράτειας, από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ως υπεύθυνης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές αρχής. Στην περίπτωση αυτή, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εθνικών ή διεθνών μεταφορών υπόκεινται στην ίδια εισφορά για την εκμετάλλευση των εν λόγω συνδέσεων. Η εισφορά προορίζεται για την αντιστάθμιση των υποχρεώσεων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών βάσει συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Τα έσοδα από τυχόν εισφορές που καταβάλλονται ως αντιστάθμιση δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό, το οποίο απαιτείται για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών, που συνεπάγονται οι συναφείς υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών αποδείξεων και ενός λογικού κέρδους για την απαλλαγή από αυτές τις υποχρεώσεις. Η εισφορά διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο, με σεβασμό ιδίως των αρχών της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας, ιδίως μεταξύ της μέσης τιμής της υπηρεσίας και του επιπέδου της εισφοράς. Το σύνολο των επιβληθεισών εισφορών κατά την παρούσα παράγραφο δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της υπηρεσίας σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στην οποία επιβάλλονται. Η αρμόδια, για την παροχή δημόσιας αρχή υποχρεούται να διατηρεί τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης των εισφορών και της χρήσης τους. Η ίδια αρχή υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».
Άρθρο 5 "("
1.  
  Στο άρθρο 21 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος (5) ως εξής: 5 Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή υπηρεσίας διεθνών μεταφορών επιβατών, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 2 του παρόντος, ενημερώνει τον διαχειριστή της υποδομής και το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του σκοπού της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών μεταξύ σταθμών, που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, και των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων διασφαλίζει ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή, που έχει αναθέσει υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς επιβατών
Άρθρο 6 "Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, αντικαθίσταται με τις ακόλουθες παραγράφους, ως εξής:"
4.  
  Οι συμφωνίες-πλαίσιο ισχύουν, καταρχήν, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, ανανεώσιμο για περιόδους ίσες προς την αρχική τους διάρκεια. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να συμφωνεί για συντομότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε έτη, πρέπει να δικαιολογείται με την ύπαρξη εμπορικών συμβάσεων, εξειδικευμένων επενδύσεων ή κινδύνων.
4α.  
  Για υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εξειδικευμένη υποδομή, κατά το άρθρο 32 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, η οποία απαιτεί σημαντικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καταλλήλως αιτιολογημένες από τον αιτούντα, οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να διαρκούν 15 έτη. Χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 15 έτη, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως στο πλαίσιο εκτεταμένων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων, και ιδίως όταν οι επενδύσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο συμβατικών δεσμεύσεων, που περιλαμβάνουν πολυετές σχέδιο αποσβέσεων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον αιτούντα λεπτομερής καθορισμός των χαρακτηριστικών χωρητικότητας της υποδομής, μεταξύ άλλων της συχνότητας, του όγκου και της ποιότητας των σιδηροδρομικών διαδρομών, που παραχωρείται στον αιτούντα για τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να μειώνει τη διατεθείσα χωρητικότητα η οποία, για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από το κατώτατο όριο ποσόστωσης, που προβλέπει το άρθρο 35 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει. Από την 1.1.2010 και εφεξής, μπορεί να συνταχθεί αρχική συμφωνία-πλαίσιο διάρκειας πέντε ετών, ανανεώσιμη άπαξ, βάσει των χαρακτηριστικών χωρητικότητας των οποίων κάνουν χρήση οι αιτούντες φορείς εκτέλεσης υπηρεσιών πριν από την 1.1.2010, προκειμένου να ληφθούν υπόψη εξειδικευμένες επενδύσεις ή η ύπαρξη εμπορικών συμβάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων είναι υπεύθυνο να εγκρίνει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής».
Άρθρο 7 "("
1.  
  Στο άρθρο 38 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, ως εξής: Το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216), και ανέλαβε μεταξύ άλλων τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Φορέα είναι, επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητο από κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει στις 3.6.2009, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Η ισχύς του άρθρου 2 παρ. 1, του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 αρχίζει από 1.1.2010. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 132). β) του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη» (Α΄ 136). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 • Την υπ’ αριθμ. 245/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές[...]" 2005/41 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005