ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιού­χων του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πάτρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μπορούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες συναφών επιστημονικών κλάδων, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, να ασκούν τις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: 1.1 Εκπόνηση επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών και εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. 1.2 Διενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων. 1.3 Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. 1.4 Σχεδιασμό συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών. 1.5 Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα, σύνταξη προτάσεων για ΙSΟ, πιστοποίηση. 1.6 Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
2.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
3.  
  Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, θ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), καθώς και του άρθρου 13 παρ. 49 εδ. β΄ του ν.3149/2003 (Α΄ 141). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (Β΄ 68) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Β΄ 40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 10/25.6.2008.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη υπ’ αριθμ. Δ153/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία