ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/152

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι έως V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορούν να εισάγονται ή να δια­κινούνται εντός της Χώρας ή μέσω της Χώρας σε άλλα κράτη-μέλη της Κοινότητας ή εντός ορισμένων προστατευόμενων ζωνών της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών και κατάργηση του π.δ. 141/1998 (Α΄ 108), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν θεσπίζονται οι όροι βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι έως V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορούν να εισάγονται ή να διακινούνται εντός της Χώρας ή μέσω της Χώρας σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας ή εντός ορισμένων προστατευόμενων ζωνών της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών και καταργείται το π.δ. 141/1998 (Α΄ 108), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής (L 158/41, 18.6.2008). Άρθρο 2 1.Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύ­θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για κάθε δραστηριότητα, που αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς και εργασίες επιλογής ποικιλιών, που στο εξής καλούνται «οι δραστηριότητες», στις οποίες περιλαμβάνεται η χρήση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που στο εξής καλούνται «το υλικό», πριν από την εισαγωγή ή τη διακίνηση οποιουδήποτε παρόμοιου υλικού στη Χώρα ή μέσω της Χώρας σε άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας ή στις σχετικές προστατευόμενες ζώνες της. 2.Με την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, υποβάλλονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1)το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου για τις δραστηριότητες. 2)το επιστημονικό όνομα ή τα ονόματα του υλικού, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού, όπου ενδείκνυται. 3)το είδος του υλικού. 4)η ποσότητα του υλικού. 5)ο τόπος καταγωγής του υλικού, με κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα για υλικό που πρόκειται να εισαχθεί από μία τρίτη χώρα. 6)η διάρκεια, η φύση και οι στόχοι των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, μιας περίληψης της εργασίας και των προδιαγραφών της δοκιμής ή των επιστημονικών σκοπών ή της εργασίας επιλογής ποικιλιών. 7)η ταχυδρομική διεύθυνση και η περιγραφή του συγκεκριμένου χώρου ή των χώρων για απομόνωση (καραντίνα) και όπου ενδείκνυται, του χώρου διενέργειας των δοκιμών (testing). 8)ο τόπος πρώτης αποθήκευσης ή πρώτης φύτευσης, κατά περίπτωση, μετά από την επίσημη ελευθέρωση του υλικού, όπου ενδείκνυται. 9)η προτεινόμενη μέθοδος καταστροφής ή μεταχείρισης του υλικού όταν ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες δραστηριότητες, όπου ενδείκνυται. 10)το προτεινόμενο σημείο εισόδου στη Χώρα για υλικό που πρόκειται να εισαχθεί από μία τρίτη χώρα. Άρθρο 3 1.Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής διαβιβάζει την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου: 1)Των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), 2)Των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) για τους νομούς της έδρας τους, και 3)Των Δασικών υπηρεσιών, για επιτόπιο έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ελέγχου υποβάλλουν εισήγηση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με απόφασή της εγκρίνει τις σχετικές δραστηριότητες, στην περίπτωση που μετά από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι γενικοί όροι που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με απόφαση της ανακαλεί την εν λόγω έγκριση οποιαδήποτε στιγμή εάν διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ότι οι όροι που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι παύουν να πληρούνται. 2.Μετά την έγκριση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής εγκρίνει την είσοδο ή τη διακίνηση στη Χώρα ή στις σχετικές προστατευόμενες ζώνες του υλικού που αναφέρεται στην αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό συνοδεύεται σε όλες τις περιπτώσεις από το έγγραφο έγκρισης (letter οf authοrity) για την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για δοκιμή ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών, που εφεξής καλείται «έγγραφο έγκρισης», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ και το οποίο εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, και: 1)στην περίπτωση υλικού Κοινοτικής καταγωγής: i) όταν ο τόπος καταγωγής είναι σε άλλο Κράτος Μέλος, το έγγραφο έγκρισης (letter οf authοrity) που το συνοδεύει πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένο από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής για τη διακίνηση του υλικού υπό συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) και ii) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α΄ του π.δ.365/2002 (Α΄ 307), το υλικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), βάσει της εξέτασης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που καθορίζονται σε αυτό το άρθρο, εκτός αυτών που αφορούν οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό σε σχέση με τον οποίον οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: «Το παρόν υλικό διακινείται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/61/ΕΚ». Σε περίπτωση που η Ταχυδρομική Διεύθυνση του καθορισμένου χώρου ή χώρων απομόνωσης (καραντίνας) ευρίσκεται σε άλλο Κράτος Μέλος, η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας μας που είναι υπεύθυνη για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, εγκρίνει την έκδοση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου μόνο βάσει πληροφοριών, σχετικά με την έγκριση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που έχουν ληφθεί επισήμως από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους που είναι υπεύθυνη για την έγκριση των δραστηριοτήτων, και με τη διαβεβαίωση ότι εφαρμόζονται κατά τη διακίνηση του υλικού οι όροι για την απομόνωση (καραντίνα), και· 2)στην περίπτωση υλικού που εισάγεται από μία τρίτη χώρα: i) η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου του σημείου εισόδου εκδίδει μετά από έλεγχο ένα έγγραφο έγκρισης (letter οf authοrity) βάσει κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων όσον αφορά τον τόπο καταγωγής του υλικού και ii) για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο Παράρτημα V, Μέρος Β του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), το υλικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται, όπου είναι δυνατό, με ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας που έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), βάσει της εξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι διατάξεις αυτού του άρθρου, εκτός από ό,τι έχει σχέση με οιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό σχετικά με τον οποίον οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει στο τμήμα «Συμπληρωματική δήλωση», την ένδειξη: «Το παρόν υλικό εισάγεται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/61/ΕΚ». Ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός ή οι οργανισμοί πρέπει επίσης να αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, με ελέγχους που διενεργούν διασφαλίζουν ότι το υλικό κρατείται υπό συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) κατά την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση και μεταφέρεται αμέσως και απευθείας στο χώρο ή τους χώρους που καθορίζονται στην αίτηση. 3.Η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου αναλαμβάνει την παρακολούθηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και με επιτόπιους ελέγχους διασφαλίζει: 1)τη συμμόρφωση με τους όρους απομόνωσης (καραντίνας) και τους άλλους γενικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα· 2)ότι εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες σύμφωνα με το είδος των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων: i) για φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προορίζονται να ελευθερωθούν από την απομόνωση (καραντίνα): – η ελευθέρωση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται χωρίς έγκριση από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, στοιχείο το οποίο εφεξής αναφέρεται ως «επίσημη ελευθέρωση». Πριν από την επίσημη ελευθέρωση, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα πρέπει να ευρίσκονται υπό καθεστώς απομόνωσης (καραντίνας), συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής των σε δοκιμές, και πρέπει να έχει διαπιστωθεί μέσω αυτών των μέτρων ότι είναι ελεύθερα από οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό, εκτός και εάν πρόκειται για οργανισμό ο οποίος είναι γνωστό ότι απαντάται στην Κοινότητα και δεν είναι καταχωρημένος στο π.δ.365/2002 (Α΄ 307), – τα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) στα οποία περιλαμβάνεται η διεξαγωγή δοκιμών, υλοποιούνται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή των επισήμων εργαστηρίων, και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος για τα συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, – οποιαδήποτε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, για τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί μέσω των προαναφερόμενων μέτρων, ότι είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως ορίζεται στη πρώτη περίπτωση, καθώς και οιαδήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊό­ντα ή άλλα αντικείμενα, με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή ή μπορεί να έχουν μολυνθεί, καταστρέφονται ή υποβάλλονται σε κατάλληλη μεταχείριση ή μέτρο απομόνωσης (καραντίνας) που αποσκοπεί στην εξάλειψη των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται κατωτέρω στο σημείο ii), δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως, ii) για όλο το άλλο υλικό (συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών), στο τέλος της διάρκειας των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και για όλο το υλικό που έχει βρεθεί μολυσμένο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων: – το υλικό (συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών και οιουδήποτε μολυσμένου υλικού) και οιαδήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα με τα οποία το υλικό έχει έρθει σε επαφή ή τα οποία μπορεί να έχουν μολυνθεί, καταστρέφονται, αποστειρώνονται ή υποβάλλονται σε κάποια άλλη μεταχείριση η οποία καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, και – οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω δραστηριότητες αποστειρώνονται ή αλλιώς καθαρίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής? 3)οποιαδήποτε μόλυνση του υλικού από επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο π.δ.365/2002 (Α΄ 307) και από οποιοδήποτε άλλο επιβλαβή οργανισμό που θεωρείται, από τη Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, επικίνδυνος για τη Χώρα και τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας, και ο οποίος έχει εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, γνωστοποιείται αμέσως στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου από τον υπεύθυνο για τις δραστηριότητες, μαζί με τη γνωστοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος που οδηγεί στη διαφυγή των εν λόγω οργανισμών στο περιβάλλον. 4.Οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, με ελέγχους που διενεργούν διασφαλίζουν ότι για τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ.365/2002 (Α΄ 307) και δεν καλύπτονται από το Μέρος Α΄, Τμήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας), συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών. Τα εν λόγω μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών. Άρθρο 4 1.Πριν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών έναν κατάλογο με τις ποσότητες του εγκεκριμένου υλικού που έχουν εισαχθεί και διακινηθεί βάσει του παρόντος διατάγματος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου ενός έτους που λήγει στις 30 Ιουνίου καθώς και οποιαδήποτε τυχόν μόλυνση από επιβλαβείς οργανισμούς του υλικού αυτού, η οποία έχει επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο των μέτρων απομόνωσης (καραντίνας), συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που διενεργούνται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου. 2.Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής συνεργάζεται διοικητικά με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2, παράγραφος 1 περίπτωση ζ) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) και με την Επιτροπή της Ε.Ε., όσον αφορά την παροχή λεπτομερών στοιχείων για τις συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) και για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες βάσει του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 5 (Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ οδηγίας 2008/61/ΕΚ)Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα: – η φύση και οι στόχοι των δραστηριοτήτων για τις οποίες προβλέπεται η εισαγωγή ή η διακίνηση του υλικού, πρέπει να έχουν εξεταστεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και να διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνες με τη έννοια των δοκιμών ή των επιστημονικών σκοπών και των εργασιών επιλογής ποικιλιών που προβλέπονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), – οι συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του χώρου ή των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες, πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις του σημείου 2 και εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, – η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής περιορίζει την ποσότητα του υλικού έτσι ώστε αυτό να επαρκεί για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες και σε καμία περίπτωση η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ποσότητες που έχουν καθοριστεί σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις απομόνωσης, – τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσωπικού το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις δραστηριότητες, πρέπει να έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 2.Για την εφαρμογή του σημείου 1, οι συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του χώρου ή των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταχείριση του υλικού έτσι ώστε να περιορίζονται οι επιβλαβείς οργανισμοί και να εξαλείφεται ο κίνδυνος εξάπλωσής τους. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στην αίτηση, ο κίνδυνος εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών που διατηρούνται σε συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας), καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του υλικού, την προβλεπόμενη δραστηριότητα και την βιολογία των επιβλαβών οργανισμών, τους τρόπους εξάπλωσής τους, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και άλλους σχετικούς παράγοντες που αφορούν τον κίνδυνο που συνεπάγεται το εν λόγω υλικό. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μετά την αξιολόγηση του κινδύνου, πρέπει να εξετάσει και να καθορίσει όπου ενδείκνυται: 1)τα ακόλουθα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες εργασίας: – φυσική απομόνωση από όλα τα άλλα φυτά/υλικό επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης ελέγχου της βλάστησης των γειτονικών περιοχών, – ορισμός ενός υπεύθυνου ατόμου για τις δραστηριότητες, – περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις γειτονικές περιοχές, εφόσον απαιτείται, μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, – κατάλληλος προσδιορισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται το είδος των δραστηριοτήτων και το υπεύθυνο προσωπικό, – τήρηση ενός αρχείου των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται και ενός εγχειριδίου των διαδικασιών εργασίας συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σε περίπτωση διαφυγής επιβλαβών οργανισμών από την απομόνωση, – κατάλληλα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, – κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών εντός των εγκαταστάσεων, – ελεγχόμενες διαδικασίες δειγματοληψίας και μεταφοράς του υλικού μεταξύ των εγκαταστάσεων και της λοιπής υποδομής, – ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, εδάφους και νερού, όπου ενδείκνυται, – κατάλληλες διαδικασίες υγιεινής και απολύμανσης και τεχνικά μέσα για το προσωπικό, κτίρια και εξοπλισμό, – κατάλληλα μέτρα και εξοπλισμός για την ασφαλή διάθεση του πειραματικού υλικού, – κατάλληλες εγκαταστάσεις και διαδικασίες βιολογικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών)· και 2)επιπρόσθετα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) σύμφωνα με τα ειδικά βιολογικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του είδους του συγκεκριμένου υλικού και των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, – διατήρηση σε εγκαταστάσεις με χωριστό θάλαμο και «διπλή θύρα» για την είσοδο του προσωπικού, – διατήρηση υπό αρνητική πίεση αέρα, – διατήρηση σε προστατευτικούς κλωβούς, με το κατάλληλο μέγεθος βροχίδων πλέγματος και άλλους φραγμούς, π.χ. υδάτινος φραγμός για ακάρεα, κλειστούς περιέκτες εδάφους για νηματώδεις, ηλεκτρικές παγίδες εντόμων, – διατήρηση σε απομόνωση από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς και υλικά, π.χ. ιωμένο θρεπτικό φυτικό υλικό, ξενιστές, – διατήρηση υλικού για αναπαραγωγή σε κλωβούς αναπαραγωγής με μηχανισμούς χειρισμού, – οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην διασταυρώνονται με ιθαγενείς φυλές ή είδη, – οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην τίθενται σε συνεχή καλλιέργεια, – διατήρηση σε συνθήκες αυστηρού ελέγχου του πολλαπλασιασμού των επιβλαβών οργανισμών, π.χ. υπό περιβαλλοντικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μην παρουσιάζεται διάπαυση, – διατήρηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εξάπλωση από πολλαπλασιαστικές μονάδες, π.χ. να αποφεύγονται τα ρεύματα αέρα, – διαδικασίες για τον έλεγχο της καθαρότητας των καλλιεργειών των επιβλαβών οργανισμών από παράσιτα και άλλους επιβλαβείς οργανισμούς, – κατάλληλα προγράμματα ελέγχου του υλικού για την εξάλειψη πιθανών φορέων, – για τις δραστηριότητες in νitrο, μεταχείριση του υλικού σε ασηπτικές συνθήκες: εξοπλισμός του εργαστηρίου για την πραγματοποίηση διαδικασιών σε ασηπτικές συνθήκες, – διατήρηση των επιβλαβών οργανισμών που διαδίδονται με φορείς σε συνθήκες που να αποκλείουν την εξάπλωση μέσω του φορέα, π.χ. ελεγχόμενο μέγεθος βροχίδων πλέγματος, απομόνωση εδάφους, – εποχιακή απομόνωση για να εξασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά τις περιόδους χαμηλού κινδύνου για την υγεία των φυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Εγγράφου Έγκρισης (Letter οf Αuthοrity) για την εισαγωγή και/ή διακίνηση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (LΕΤΤΕR ΟF ΑUΤΗΟRΙΤΥ) 1.Όνομα και διεύθυνση αποστολέα/οργανισμού φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής του υλικού. Έγγραφο Έγκρισης (Letter οf Αuthοrity) για την εισαγωγή και/ή διακίνηση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (εκδίδεται βάσει της Οδηγίας 2008/61/ΕΚ) 2.Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες 3.Επωνυμία της επίσημης αρμόδιας αρχής του Κράτους Μέλους της Ε.Ε. που εκδίδει το Έγγραφο έγκρισης (Letter οf Αuthοrity) 4.Διεύθυνση και περιγραφή του συγκεκριμένου χώρου ή χώρων για την απομόνωση (καραντίνα). 5. Τόπος καταγωγής (αποδεικτικά έγγραφα που επισυνάπτονται για υλικό καταγωγής μιας τρίτης χώρας) 6.Αριθμός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου: ή αριθμός Πιστοποιητικού φυτοϋγείας: 7.Δηλωθέν σημείο εισόδου για υλικό που εισάγεται από μία τρίτη χώρα 8.Επιστημονικό όνομα ή ονόματα του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών 9. Ποσότητα υλικού 10.Είδος υλικού 11.Πρόσθετη δήλωση Το υλικό αυτό [εισάγεται / διακινείται (1) στην Κοινότητα βάσει της Οδηγίας 2008/61/ΕΚ (1) διαγράφεται η περιττή ένδειξη 12.Πρόσθετες πληροφορίες 13.Θεώρηση από την επίσημη υπηρεσία του Κράτους Μέλους καταγωγής του υλικού. Τόπος θεώρησης: Ημερομηνία: ΄Ονομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου: 14. Σφραγίδα της επίσημης υπηρεσίας που εκδίδει το έγγραφο έγκρισης (Letter οf Αuthοrity) Τόπος έκδοσης: Ημερομηνία: Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ) ΜΕΡΟΣ Α΄ Για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) Τμήμα Ι: Φυτά Citrus l., Fοrtunela Swingle, Ροncirus Raf. και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 1. Το φυτικό υλικό, όπου ενδείκνυται, υποβάλλεται σε κατάλληλες θεραπευτικές διαδικασίες όπως ορίζεται στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες του FΑΟ/ΙΡGRΙ. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών διαδικασιών που προβλέπονται στο σημείο 1, υποβάλλεται σε διαδικασίες ελέγχου στο σύνολό του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών δεικτών παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του διατηρείται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ένα κανονικό κύκλο βλαστικής ανάπτυξης και υπόκειται σε μακροσκοπικό έλεγχο για σημεία και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο π.δ.365/2002 (Α΄ 307) κατά την άφιξη και μεταγενέστερα, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της περιόδου βιολογικού ελέγχου. 3. Για την εφαρμογή του σημείου 2, το φυτικό υλικό υποβάλλεται σε έλεγχο για τους επιβλαβείς οργανισμούς (διενέργεια δοκιμών και ταυτοποίηση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 3.1. Η δοκιμή πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες εργαστηριακές μεθόδους και, όπου ενδείκνυται, φυτά δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των Citrus sinensis (L.) Οsbeck, C. aurantifοlia Christm, Swing, C. medica L., C. reticulata Βlancο και Sesamum L., με σκοπό την ανίχνευση τουλάχιστον των ακολούθων επιβλαβών οργανισμών: α) Citrus greening bacterium β) Citrus νariegated chlοrοsis γ) Citrus mοsaic νirus δ) Citrus tristeza νirus (all isοlates) ε) Citrus νein enatiοn wοοdy gall στ) Leprοsis ζ) Νaturally spreading psοrοsis η) Ρhοma tracheiphila (Ρetri) Κanchaνeli & Gikashνili θ) Satsuma dwarf νirus ι) Spirοplasma citri Sagliο et al ια) Τatter leaf νirus ιβ) Witches’ brοοm (ΜLΟ). ιγ) Χanthοmοnas campestris (όλα τα παθογόνα στελέχη για Citrus)· 3.2. Για ασθένειες όπως Βlight και Βlight - like για τις οποίες δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες διαδικασίες ελέγχου το φυτικό υλικό υποβάλλεται κατά την άφιξη σε μικροεμβολιασμό σε σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν υπό ασηπτικές συνθήκες όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες FΑΟ/ΙΡGRΙ και, τα φυτά που προκύπτουν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπευτικές μεθόδους σύμφωνα με το σημείο 1. 4. Το φυτικό υλικό που υπόκειται στους μακροσκοπικούς ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 2 και στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών όπου είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι δυνατό, της ταυτότητας των επιβλαβών αυτών οργανισμών που προκαλούν τα σημεία και τα συμπτώματα. Τμήμα ΙΙ: Φυτά Cydοnia Μill., Μalus Μill., Ρrunus L. και Ρyrus L. και τα υβρίδιά τους και Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά 1. Το φυτικό υλικό, όπου ενδείκνυται, πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλες θεραπευτικές διαδικασίες όπως ορίζεται στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες FΑΟ/ΙΡGRΙ. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών διαδικασιών που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο, στο σύνολο του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών δεικτών πρέπει να παραμείνει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν ένα κανονικό κύκλο βλαστικής ανάπτυξης και να υπόκειται σε μακροσκοπικό έλεγχο για σημεία και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο π.δ.365/2002 (Α΄ 307) κατά την άφιξη και μεταγενέστερα, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της περιόδου βιολογικού ελέγχου. 3. Για τους σκοπούς του σημείου 2, το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών (εξέταση και ταυτοποίηση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 3.1 Στην περίπτωση του Fragaria L., ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και, όπου ενδείκνυται, φυτά δείκτες συμπεριλαμβανομένων των Fragaria νesca, F. νirginiana και Chenοpοdium spp. για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακολούθων επιβλαβών οργανισμών: α) Αrabis mοsaic νirus β) Raspberry ringspοt νirus γ) Strawberry crinkle νirus δ) Strawberry latent «C» νirus ε) Strawberry latent ringspοt νirus στ) Strawberry mild yellοw edge νirus ζ) Strawberry νein banding νirus η) Strawberry witches’ brοοm mycοplasm θ) Τοmatο black ring νirus ι) Τοmatο ringspοt νirus ια) Cοlletοtrichum acutatum Simmοnds ιβ) Ρhytοphthοra fragariae Ηickman νar. fragariae Wilcοx & Duncan ιγ) Χanthοmοnas fragariae Κennedy & Κing. 3.2. Στην περίπτωση Μalus Μill.: i) όταν το φυτικό υλικό κατάγεται από μία χώρα η οποία δεν είναι γνωστό να είναι απαλλαγμένη από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: α) Αpple prοliferatiοn mycrοplasm β) Cherry rasp leaf νirus (Αmerican), για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και, όπου απαιτείται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση των σχετικών επιβλαβών οργανισμών, και ii) ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου απαιτείται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Τοbaccο ringspοt νirus β) Τοmatο ringspοt νirus γ) Εrwinia amylονοra (Βurr.) Winsl. et al. 3.3. Στην περίπτωση Ρrunus L., όπως ενδείκνυται για κάθε ένα είδος Ρrunus: i) όταν το φυτικό υλικό κατάγεται από μία χώρα η οποία δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: α) Αpricοt chlοrοtic leafrοll mycοplasm β) Cherry rasp leaf νirus (Αmerican) ή γ) Ρseudοmοnas syringae pν. persicae (Ρrunier et al.) Υοung et al., για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου ενδείκνυται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση των σχετικών επιβλαβών οργανισμών: και ii) ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου ενδείκνυται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Little cherry pathοgen (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) β) Ρeach mοsaic νirus (Αmerican) γ) Ρeach phοny rickettsia δ) Ρeach rοsette mοsaic νirus ε) Ρeach rοsette mycοplasm στ) Ρeach Χ-disease mycοplasm ζ) Ρeach yellοws mycοplasm η) Ρlum line pattern νirus (Αmerican) θ) Ρlum pοx νirus ι) Τοmatο ringspοt νirus ια) Χanthοmοnas campestris pν. pruni (Smith) Dye. 3.4. Στην περίπτωση Cydοnia Μill και Ρyrus L. ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι, και όπου ενδείκνυται, φυτά δείκτες, για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Εrwinia amylονοra (Βurr) Winsl. et al. β) Ρear decline mycοplasm. 4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε μακροσκοπικούς ελέγχους όπως προβλέπεται στο σημείο 2, και στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών, εφόσον ενδείκνυται, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι δυνατόν, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν τα σημεία και συμπτώματα. Τμήμα ΙΙΙ: Φυτά Vitis L., εκτός των καρπών 1. Το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται, όπου ενδείκνυται, σε κατάλληλες θεραπευτικές διαδικασίες, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες FΑΟ/ΙΡGRΙ. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών διαδικασιών που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να υπόκειται σε βιολογικό έλεγχο, στο σύνολό του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών δεικτών πρέπει να παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε συνθήκες απομόνωσης (καραντίνας) που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωση πρέπει να κρατείται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ένα φυσιολογικό κύκλο βλαστικής ανάπτυξης και υποβάλλεται σε μακροσκοπικό έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν σημείων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων των Daktulοsphaira νitifοliae (Fitch) καθώς και όλων των άλλων σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο π.δ.365/2002 (Α΄ 307) κατά την άφιξη και μεταγενέστερα, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της περιόδου βιολογικού ελέγχου. 3. Για τους σκοπούς του σημείου 2, το φυτικό υλικό υποβάλλεται σε έλεγχο για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών (διενέργεια δοκιμών και ταυτοποίηση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 3.1. στην περίπτωση που το φυτικό υλικό κατάγεται από χώρα που δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένη από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: i) Αjinashika disease Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη εργαστηριακή μέθοδος. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, το υλικό πρέπει να εμβολιαστεί επί της ποικιλίας αμπέλου Κοshu και να φυλάσσεται υπό παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο βλαστικών κύκλων, ii) Grapeνine stunt νirus Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλa φυτά δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας αμπέλου Campbell Εarly, και θα πρέπει να διενεργείται παρακολούθηση για ένα έτος. iii) Summer mοttle Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα φυτά δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών αμπέλου Sideritis, Cabernet - Franc και Μissiοn. 3.2. Ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του φυτικού υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όπου ενδείκνυται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Βlueberry leaf mοttle νirus β) Grapeνine Flaνescence dοr?e ΜLΟ και άλλα grapeνine yellοws γ) Ρeach rοsette mοsaic νirus δ) Τοbaccο ringspοt νirus ε) Τοmatο ringspοt νirus (στέλεχος «yellοw νein» και άλλα στελέχη) στ) Χylella fastidiοsa (Well & Raju). ζ) Χylοphilus ampelinus (Ρanagοpοulοs) Willems et. al. 4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε μακροσκοπικούς ελέγχους όπως προβλέπεται στο σημείο 2, και στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, υποβάλλεται σε διερεύνηση στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών όπου ενδείκνυται, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι δυνατόν, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν τα σημεία και τα συμπτώματα. Τμήμα ΙV: Φυτά ειδών που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους Sοlanum L. ή υβρίδια τους, που προορίζονται για φύτευση 1. Το φυτικό υλικό, όπου ενδείκνυται, πρέπει να υποβάλλεται στις θεραπευτικές διαδικασίες, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες FΑΟ/ΙΡGRΙ. 2. Κάθε μονάδα φυτικού υλικού, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών διαδικασιών που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών δεικτών, πρέπει να παραμείνει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι. Φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες ευνοούν ένα κανονικό κύκλο βλαστικής ανάπτυξης και υποβάλλεται σε μακροσκοπικό έλεγχο για τη διαπίστωση σημείων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) και της ασθένειας pοtatο yellοw νein disease, κατά την άφιξή του και μεταγενέστερα σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη γήρανση, κατά τη διάρκεια της περιόδου βιολογικού ελέγχου. 3. Οι διαδικασίες βιολογικού ελέγχου που αναφέρονται στο σημείο 2 ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο σημείο 5, για τον εντοπισμό τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: – Βακτήρια: α) Claνibacter michiganensis (Smith) Daνis et al ssp. sepedοnicus (Spieckermann et Κοtthοff) Daνis et al β) Ralstοnia sοlanacearum (Smith) Υabuuchi et al. – Ιοί και οργανισμοί όμοιοι με τους ιούς: α) Αndean pοtatο latent νirus, β) Ροtatο black ringspοt νirus, γ) Ροtatο spindle tuber νirοid, δ) Ροtatο yellοwing alphamονirus, ε) Ροtatο νirus Τ, στ) Αndean pοtatο mοttle νirus, ζ) Cοmmοn pοtatο νiruses Α, Μ, S, V, Χ και Υ (συμπεριλαμβανομένων των Υο, Υn και Υc) και pοtatο leaf rοll νirus. Όμως, στην περίπτωση αληθών σπόρων προς σπορά γεωμήλων, οι διαδικασίες ελέγχου πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό τουλάχιστον των ιών και των όμοιων προς τους ιούς παθογόνων που αναφέρονται ανωτέρω στα στοιχεία α) έως ε). 4. Το φυτικό υλικό, που υποβάλλεται στους μακροσκοπικούς ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 2 και στο οποίο έχουν παρατηρηθεί σημεία και συμπτώματα επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών όπου είναι αναγκαίο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι εφικτό, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν τα σημεία και τα συμπτώματα. 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 3 είναι οι ακόλουθες: – Βακτήρια 1. Για κόνδυλους, ελέγχεται το σημείο πρόσφυσης του στολωνίου κάθε κονδύλου. Το τυπικό μέγεθος δείγματος αποτελείται από 200 κόνδυλους. Όμως, η διαδικασία μπορεί να εφαρμόζεται σε δείγματα με λιγότερους από 200 κονδύλους. 2. Για φυτάρια και τμήματα φυτών (cuttings), συμπεριλαμβανομένων των μικροφυτών (micrο-plants), ελέγχονται τα κατώτερα τμήματα του βλαστού και, όπου ενδείκνυται, οι ρίζες, για κάθε μονάδα φυτικού υλικού. 3. Συνιστάται ο έλεγχος των απογόνων κονδύλων ή της βάσης των βλαστών για είδη που δεν σχηματίζουν κονδύλους, μετά από ένα ομαλό κύκλο βλάστησης, μετά τους ελέγχους που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2. 4. Για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1, η μέθοδος δοκιμασίας για Claνibacter michiganensis (Smith) Daνis et al ssp. sepedοnicus (Spiekcermann et Κοtthοff) Daνis et al είναι η Κοινοτική μέθοδος που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. 399882/1994 (Β΄ 743) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 117698/2007 (Β΄ 562) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 2. 5. Για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1, η μέθοδος δοκιμασίας για Ralstοnia sοlanacearum (Smith) Υabuuchi et al. είναι το πρόγραμμα δοκιμών που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 255/2000 (Α΄ 214), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 108/2007 (Α΄ 137). Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 2. – Ιοί και οργανισμοί όμοιοι με ιούς, εκτός από pοtatο spindle tuber νirοid 1. Η ελάχιστη δοκιμή βλαστικού υλικού (κόνδυλοι, φυτάρια και τμήματα φυτών συμπεριλαμβανομένων μικροφυτών) περιλαμβάνει ορολογική δοκιμή που πραγματοποιείται κατά ή κοντά στην άνθηση για κάθε επιβλαβή οργανισμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκτός του pοtatο spindle tuber νirοid (ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας), που ακολουθείται από βιολογική δοκιμή του υλικού που έδωσε αρνητικά αποτελέσματα στην ορολογική δοκιμή. Για Ροtatο leaf rοll νirus (ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της πατάτας) πραγματοποιούνται δύο ορολογικές δοκιμές. 2. Η ελάχιστη εξέταση (δοκιμή) για τους αληθείς σπόρους προς σπορά είναι η ορολογική δοκιμή ή η βιολογική δοκιμή στην περίπτωση που δεν διατίθεται ορολογική δοκιμή. Συνιστάται η επανάληψη της εξέτασης (δοκιμής) ενός ποσοστού φυτών που έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα και η εξέταση αυτών που έδωσαν οριακά αποτελέσματα με άλλη μέθοδο. 3. Οι ορολογικές και βιολογικές δοκιμές που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πραγματοποιούνται σε φυτά θερμοκηπίου, για τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα από δύο τουλάχιστον θέσεις σε κάθε βλαστό συμπεριλαμβανομένου ενός νεαρού πλήρως ανεπτυγμένου φυλλαρίου στην κορυφή του κάθε βλαστού και παλαιότερου φυλλαρίου σε μέση θέση· διενεργείται εξέταση κάθε βλαστού λόγω της πιθανότητας μη διασυστηματικής μόλυνσης. Στην περίπτωση των ορολογικών δοκιμών, δεν ομαδοποιούνται φυλλάρια από διαφορετικά φυτά, εκτός εάν ο βαθμός ομαδοποίησης έχει επικυρωθεί για τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο· δύνανται όμως να ομαδοποιούνται φυλλάρια από κάθε στέλεχος για να αποτελέσουν δείγμα από κάθε φυτό. Στην περίπτωση των βιολογικών δοκιμών, δύνανται να ομαδοποιούνται μέχρι πέντε φυτά για εμβολιασμό τουλάχιστο δύο φυτοδεικτών. 4. Οι κατάλληλοι φυτοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική δοκιμή που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (ΕΡΡΟ), ή άλλοι επίσημα εγκεκριμένοι φυτοδείκτες, που αποδεδειγμένα ανιχνεύουν τους ιούς. 5. Μόνο υλικό που έχει άμεσα εξεταστεί αποδεσμεύεται από την απομόνωση (καραντίνα). Σε περίπτωση βιολογικού ελέγχου οφθαλμών, αποδεσμεύονται μόνο οι απόγονοι των οφθαλμών που εξετάστηκαν. Ο κόνδυλος δεν αποδεσμεύονται λόγω πιθανών προβλημάτων με μη διασυστηματικές μολύνσεις. – Ροtatο spindle tuber νirοid (ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας) 1. Για κάθε υλικό, εξετάζονται φυτά θερμοκηπίου, καλά ανεπτυγμένα αλλά πριν από την άνθηση και την παραγωγή γύρεως. Η δοκιμή που διενεργείται σε βλαστούς κονδύλων/φυτά in νitrο/μικρά φυτάρια θεωρείται μόνο ως προκαταρκτική δοκιμή. 2. Τα δείγματα λαμβάνονται από πλήρως αναπτυγμένα φυλλάρια στην κορυφή κάθε στελέχους του φυτού. 3. Κάθε υλικό που υποβάλλεται σε εξέταση καλλιεργείται σε θερμοκρασίες όχι μικρότερες των 18οC στο φως (κατά προτίμηση σε θερμοκρασίες ανώτερες των 20 °C) και με φωτοπερίοδο τουλάχιστον 16 ωρών. 4. Η εξέταση πραγματοποιείται με ραδιενεργούς ή μη ραδιενεργούς ανιχνευτές cDΝΑ ή RΝΑ-prοbes, με ανάστροφη ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (με χρωστική αργύρου) ή με αντίστροφη μεταγραφή - αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (RΤ-ΡCR). 5. Ο μέγιστος βαθμός ομαδοποίησης για τους ανιχνευτές ή την ανάστροφη ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου είναι 5. Η χρήση αυτού του βαθμού ομαδοποίησης, ή μεγαλύτερου, απαιτεί την επικύρωσή του. ΜΕΡΟΣ Β΄ Για φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙV του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307). 1. Τα επίσημα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες επιθεωρήσεις από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου και εξετάσεις από τα επίσημα εργαστήρια για τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) και πρέπει να εφαρμόζονται με τήρηση των ειδικών απαιτήσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) για ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς, ανάλογα με την περίπτωση. Όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τα μέτρα απομόνωσης (καραντίνας) πρέπει να είναι αυτές που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) ή άλλα ισοδύναμα επίσημα εγκεκριμένα μέτρα. 2. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα είναι ελεύθερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1, από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα. Άρθρο 6 Εξουσιοδοτική διάταξη Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομερειακού και τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος και να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του παρόντος, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Επιτροπής της Ε.Ε. Άρθρο 7 (άρθρο 5 Οδηγίας 2008/61/ΕΚ)Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 141/1998 (Α΄ 108) «Θέσπιση όρων εισαγωγής και διακίνησης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών στη χώρα, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/44/ΕΚ και 97/46/ΕΚ της Επιτροπής», όπου δε γίνεται αναφορά στις καταργούμενες αυτές διατάξεις, νοούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 8 (άρθρο 6 Οδηγίας 2008/61/ΕΚ)Έναρξη ισχύος Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 8η Ιουλίου 2008. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 147/2009 (Β΄ 67/21.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 187/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/147/2009(Β΄67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/147_2009(Β΄67 2009
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία