Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίαςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον οποίο κατήρτισε η Σύγκλητος του ιδρύματος, στην υπ’ αριθμ. 19/30.6.2008 συνεδρίασή της, Άρθρο δεύτεροΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Αιγαίου. «ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 1Σύγκλητος1.Ο Πρύτανης συγκαλεί τη Σύγκλητο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριο-Ιούνιο), εφόσον υπάρχουν θέματα. Ο καθορισμός της ημέρας και της ώρας των τακτικών συνεδριάσεων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου κατά την πρώτη συνεδρίασή της μετά την εγκατάσταση των πρυτανικών αρχών. Κατά την κρίση του Πρύτανη είναι δυνατόν να αλλάξει η ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, για σπουδαίο υπηρεσιακό λόγο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο Πρύτανης μπορεί να συγκαλεί τη Σύγκλητο σε έκτακτη συνεδρίαση. Ο Πρύτανης υποχρεούται να συγκαλέσει τη Σύγκλητο, εάν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 1/2 του συνόλου των μελών της, εντός της νομίμου προθεσμίας. Σε περίπτωση κωλύματος του Πρύτανη, η Σύγκλητος συγκαλείται από τον Αντιπρύτανη, που τον αναπληρώνει. Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου πραγματοποιούνται στη έδρα του πανεπιστημίου και στο χώρο που έχει οριστεί ως αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου. Είναι δυνατή η συνεδρίαση της Συγκλήτου και σε άλλους χώρους του ιδρύματος μετά από απόφαση του Πρύτανη, οι οποίοι ανά συνεδρίαση αναγράφονται στην πρόσκληση. 2.Προκειμένου για τακτικές συνεδριάσεις, η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τις εισηγήσεις και όλο το συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό και το υλικό τεκμηρίωσης διανέμονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου (τακτικά και αναπληρωματικά) τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Προκειμένου για έκτακτες συνεδριάσεις, η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη μπορεί να διανέμεται μέχρι και την προηγούμενη, της έκτακτης συνεδρίασης, ημέρα. 3.Η ανωτέρω διανομή γίνεται με την αποστολή της πρόσκλησης και όλου του συνοδευτικού υλικού στις θυρίδες των μελών του οργάνου. Η αποστολή των ως άνω αναφερομένων εγγράφων πραγματοποιείται επιπροσθέτως και για τη συντόμευση του χρόνου παραλαβής τους, και με δεδομένο ότι οι παραλήπτες αυτών βρίσκονται συχνά σε τμήματα εκτός της έδρας του πανεπιστημίου, επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους προσωπικούς λογαριασμούς των μελών. Ειδικότερα όσον αφορά τους εκπροσώπους των φοιτητών, η αποστολή της πρόσκλησης με όλο το συνοδευτικό υλικό στους εκπροσώπους των φοιτητών γίνεται μέσω των αντίστοιχων φοιτητικών συλλόγων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν γραφεία φοιτητικών συλλόγων, η αποστολή της πρόσκλησης στους εκπροσώπους των φοιτητών γίνεται μέσω της γραμματείας του αντίστοιχου τμήματος. Για τη θέση των παραπάνω εγγράφων στη διάθεση των μελών του συλλογικού οργάνου καθώς και για την ανάρτηση της πρόσκλησης των εκπροσώπων των φοιτητών ή σπουδαστών συντάσσεται από το γραμματέα του οργάνου σημείωση στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει κάθε φορά. 4.Για την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρύτανης υποχρεούται να ελέγξει την ύπαρξη απαρτίας. Η Σύγκλητος βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν, μετά την πάροδο τριάντα λεπτών (30’) από την καθορισμένη στην πρόσκληση ώρα συνεδρίασης δεν υπάρχει απαρτία, ο Πρύτανης υποχρεούται να ματαιώσει τη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Οποιοδήποτε μέλος της Συγκλήτου έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση απαρτίας σε οποιοδήποτε σημείο της συνεδρίασης, οπότε ο Πρύτανης είναι υποχρεωμένος να διακόψει αμέσως τη διαδικασία και να ελέγξει την ύπαρξη απαρτίας. Αν διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας, ο Πρύτανης υποχρεούται να διακόψει τη συνεδρίαση. Ένσταση απαρτίας δεν μπορεί να υποβληθεί, εφόσον έχει αρχίσει διαδικασία ψηφοφορίας. 5.Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Συγκλήτου καταρτίζεται από τον Πρύτανη. Θέματα που προτείνονται από οποιοδήποτε μέλος της Συγκλήτου, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μετά από απόφαση του Πρύτανη, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στη γραμματεία της Συγκλήτου δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και συνοδεύονται από σχετική εισήγηση. Αν έχει προταθεί από το 1/5 των μελών της Συγκλήτου, το θέμα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη. Θέματα επείγοντος ή έκτακτου χαρακτήρα είναι δυνατό να εγγραφούν ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Συγκλήτου και εφόσον τούτο ζητηθεί προ της ημερήσιας διάταξης. Η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατό να αλλάξει, εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Συγκλήτου και εφόσον τούτο ζητηθεί προ της ημερήσιας διάταξης. Προ της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατό να γίνουν ανακοινώσεις από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τα λοιπά μέλη της Συγκλήτου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν νομικό περιεχόμενο, συνοδεύονται απαραίτητα από γραπτή εισήγηση. 6.Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και οι σχετικές ψηφοφορίες διεξάγονται οργανωμένα. Ο Πρύτανης έχει τη ευθύνη της διεύθυνσης των συζητήσεων και της τήρησης του καθορισμού και της σχετικής διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών. Διαδικαστικές προτάσεις, που γίνονται από τα μέλη της Συγκλήτου, τίθενται υπό έγκριση στη Σύγκλητο. Στην αρχή της συνεδρίασης καθορίζεται και η ώρα λήξης, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συγκλήτου. Η συζήτηση κάθε θέματος αρχίζει με σχετική εισήγηση, που αναπτύσσεται από τον Πρύτανη ή από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη ή από άλλο μέλος της Συγκλήτου που μπορεί να έχει οριστεί από την ίδια τη Σύγκλητο ή από τον Πρύτανη ή που μπορεί να έχει ζητήσει την εγγραφή του συγκεκριμένου θέματος. Ο εισηγητής παρέχει στα μέλη της Συγκλήτου τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες, που του ζητηθούν. Στη συνέχεια συντάσσεται κατάλογος ομιλητών, στον οποίο εγγράφονται τα μέλη της Συγκλήτου τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα, είτε υποβάλλοντας συμπληρωματικές προτάσεις, αντιπροτάσεις ή τροπολογίες, είτε όχι. Ακολουθεί η δευτερολογία του εισηγητή, ο οποίος παράλληλα δηλώνει ποιες συμπληρωματικές προτάσεις, τροπολογίες ή ακόμη και αντιπροτάσεις κάνει δεκτές. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις είναι δυνατό με απόφαση της Συγκλήτου να υπάρξει και δεύτερος κύκλος ομιλιών και δευτερολογίας. Μετά την ολοκλήρωση της δευτερολογίας του εισηγητή, ο Πρύτανης ταξινομεί με δική του ευθύνη τις προτάσεις, κύριες ή συμπληρωματικές, τις τροπολογίες και τις αντιπροτάσεις και τις θέτει σε ψηφοφορία. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανάταση της χειρός. Ονομαστική ψηφοφορία είναι δυνατό να γίνει, είτε με πρωτοβουλία του Πρύτανη, είτε εάν ζητηθεί τούτο από δύο τουλάχιστον μέλη της Συγκλήτου, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ονομαστική ψηφοφορία γίνεται με αλφαβητική σειρά, αφού προηγουμένως κληρωθεί το όνομα του μέλους της Συγκλήτου που θα ψηφίσει πρώτο. Ο Πρύτανης ψηφίζει με τη σειρά του ονόματός του. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 7.Οι αποφάσεις της Συγκλήτου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών της, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι επέλεξαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας. 8.Ο Πρύτανης μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση της Συγκλήτου οποιοδήποτε μέλος του πανεπιστημίου για παροχή διευκρινίσεων σε συγκεκριμένο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται ο γραμματέας της Συγκλήτου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο γραμματέας μπορεί να συνεπικουρείται από μέλη της Γραμματείας της Συγκλήτου, μετά από πρόσκληση του Πρύτανη. Επιπλέον ο Πρύτανης μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μέλη του ιδρύματος με την ιδιότητα του παρατηρητή. Οι παρατηρητές δεν λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και αποχωρούν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. 9.Ο Πρύτανης μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση της Συγκλήτου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά (30’). Με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, είναι δυνατή η διακοπή της συνεδρίασης και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρύτανης υποχρεούται να συνεχίσει τη συνεδρίαση την ίδια μέρα, αλλιώς θεωρείται ότι η συνεδρίαση έχει διακοπεί οριστικά. 10.Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου μαγνητοφωνούνται. Οι μαγνητοταινίες χρησιμοποιούνται από τη γραμματεία της Συγκλήτου για υποβοήθηση κατά τη σύνταξη των πρακτικών, δεν αποτελούν τεκμήριο και δεν διατηρούνται σε αρχείο, φυσικό ή ηλεκτρονικό. Σε κάθε συνεδρίαση της Συγκλήτου τηρούνται επίσημα πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα της Συγκλήτου. Στα επίσημα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα με περίληψη του σκεπτικού τους, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, όπως επίσης και τα αποτελέσματα των σχετικών ψηφοφοριών. Επίσης, στα πρακτικά καταχωρίζονται και συγκεκριμένες απόψεις ή αιτιολογήσεις ψήφου μελών της Συγκλήτου, εφόσον το ζητήσουν τα ίδια και εφόσον παραδώσουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη γραμματεία σχετικό σημείωμα, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωσθεί στη Σύγκλητο. Στα πρακτικά δεν καταχωρίζονται εκφράσεις ή χαρακτηρισμοί, που στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα, εκτός εάν επιμένει με δική του ευθύνη ο ομιλών, ο θιγόμενος ή άλλο μέλος της Συγκλήτου. Η επικύρωση των πρακτικών διεξάγεται κατά την επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Όταν, για λόγους που αναφέρονται κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου, δεν καταστεί δυνατή η καθαρογράφηση των πρακτικών, η επικύρωση διεξάγεται σε επόμενη συνεδρίαση. Το σχέδιο πρακτικών αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη που συμμετείχαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Τα μέλη τα οποία απουσιάζουν κατά τη συνεδρίαση επικύρωσης των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν, μπορούν να στείλουν γραπτώς τις τυχόν διορθώσεις τους στη γραμματεία της Συγκλήτου πριν από τη συνεδρίαση επικύρωσης, ώστε να τεθούν υπόψη του σώματος. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και της συζήτησης του θέματος της επικύρωσης στο σώμα, τα πρακτικά θεωρούνται επικυρωμένα. Τα πρακτικά διανέμονται στο σύνολο των μελών της Συγκλήτου, ανεξάρτητα από το εάν αυτά ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, στην οποία αναφέρονται τα πρακτικά. Τα επικυρωμένα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρύτανη και το γραμματέα της Συγκλήτου. Αποσπάσματα πρακτικών εκδίδει η γραμματεία της Συγκλήτου, τα οποία χορηγούνται σε αιτούντες μετά από έγκριση του Πρύτανη, εκτός εάν ο ίδιος κρίνει ότι απαιτείται σχετική απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ύστερα από αίτησή του και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 2Πρυτανικό ΣυμβούλιοΟ Πρύτανης συγκαλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά την εβδομάδα, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον ίδιο ή όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/2 των μελών του. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διανέμεται στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου το αργότερο κατά την προηγούμενη, από τη συνεδρίαση, ημέρα. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου τηρούνται από το γραμματέα του Πρυτανικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και διανέμονται και σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου για την ενημέρωσή τους. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Πρυτανικού Συμβουλίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία της Συγκλήτου. Άρθρο 3Γενική Συνέλευση Σχολής1.Ο Κοσμήτορας της Σχολής συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το χρόνο και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Κοσμήτορα ή όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/2 των μελών της. 2.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρεί ο Γραμματέας της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 3.Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία της Συγκλήτου. Άρθρο 4Κοσμητεία Σχολής1.Ο Κοσμήτορας της Σχολής συγκαλεί την Κοσμητεία της Σχολής σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το δίμηνο και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. 2.Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διανέμεται στα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 3.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής τηρούνται από το γραμματέα της Σχολής ή το νόμιμο αναπληρωτή ή αναπληρώτριά του και διανέμονται και σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, εφόσον ζητηθούν για την ενημέρωση τους. 4.Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Κοσμητείας της Σχολής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία της Συγκλήτου. Άρθρο 5Γενική Συνέλευση Τμήματος1.Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος σε τακτική συνεδρίαση τέσσερις (4) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον ίδιο ή το ζητήσει εγγράφως το 1/3 του συνόλου των μελών αυτής. 2.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρεί ο γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής ή αναπληρώτριά του. 3.Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία της Συγκλήτου. Άρθρο 6Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος1.Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον ίδιο ή το ζητήσει εγγράφως το 1/2 των μελών του. 2.Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διανέμεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος το αργότερο κατά την προηγούμενη, από τη συνεδρίαση, ημέρα. Επίσης, η πρόσκληση κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για ενημέρωση τους. 3.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος τηρούνται από το γραμματέα του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή ή αναπληρώτριά του και κοινοποιούνται σε όλους τους τομείς. Τα πρακτικά ευρίσκονται στη γραμματεία του τομέα και είναι στη διάθεση όλων των μελών του τομέα. 4.Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία της Συγκλήτου. Άρθρο 7Γενική Συνέλευση Τομέα1.Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ή το ζητήσει εγγράφως το 1/2 των μελών της. 2.Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διανέμεται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα το αργότερο κατά την προηγούμενη από τη συνεδρίαση ημέρα. 3.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα τηρούνται από μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που υποδεικνύεται από τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα. Εάν δεν υπηρετεί μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στον Τομέα, τα πρακτικά τηρούνται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Τα πρακτικά υπογράφονται από το Διευθυντή του Τομέα και από το μέλος στο οποίο έχει ανατεθεί η τήρηση τους. 4.Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος για τη λειτουργία της Συγκλήτου. Άρθρο 8Σχέσεις μεταξύ πανεπιστημιακών οργάνων1.Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη του ελέγχου των αποφάσεων και των ενεργειών όλων των πανεπιστημιακών οργάνων, τόσο των συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων όσο και των οργάνων διοίκησης, τόσο σε ότι αφορά στην τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού, όσο και σε ό,τι αφορά στην εναρμόνισή τους με τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του πανεπιστημίου και με την αναπτυξιακή στρατηγική του. 2.Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος ενημερώνεται σε μόνιμη βάση για τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου, του οποίου τα πρακτικά κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου. Επίσης, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις οφείλουν να ενημερώνουν τη Σύγκλητο για κάθε απόφαση ή ενέργεια τους που άπτεται θεμάτων γενικότερης πολιτικής ή στρατηγικής του πανεπιστημίου. Τούτο ισχύει και για τις αποφάσεις επιτροπών, συμβουλίων ή οργάνων που δρουν στο επίπεδο του ιδρύματος με αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως είναι η Επιτροπή Ερευνών και τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 3.Στις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο περιπτώσεις η Σύγκλητος μπορεί να ζητά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, αναλυτική τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών. Ανάλογη τεκμηρίωση και αιτιολόγηση μπορεί να ζητά η Σύγκλητος και για τις αποφάσεις επιτροπών, συμβουλίων ή οργάνων, που λειτουργούν σε επίπεδο ιδρύματος με εισηγητικό χαρακτήρα προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, όπως είναι το Τεχνικό Συμβούλιο και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, εφόσον η αναγκαία αιτιολόγηση και τεκμηρίωση δεν περιέχονται στις σχετικές αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου ή εφόσον θεωρηθούν από τη Σύγκλητο μη επαρκείς. 4.Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, στο επίπεδο του τμήματος και στις σχέσεις της Γενικής Συνέλευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο, όπως επίσης και με τα συμβούλια, τις επιτροπές και τα τυχόν άλλα όργανα, που λειτουργούν στο επίπεδο του τμήματος. Άρθρο 9Συνεδριάσεις μέσω ΤηλεδιάσκεψηςΤα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι επιτροπές δύνανται να συνεδριάζουν και μέσω τηλεδιάσκεψης, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δικτυακές υποδομές τηλεδιάσκεψης του Ιδρύματος, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Άρθρο 10Εκπροσώπηση στα όργανα1.Ο καθορισμός των εκπροσώπων των φοιτητών σε όλα τα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Τα Διοικητικά Συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κατά τη σύνταξη των νομιμοποιητικών τους εγγράφων, με τα οποία υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους, αφενός μεν τη φοιτητική παράταξη στην οποία ανήκει ο κάθε εκπρόσωπος, αφετέρου δε τα αποτελέσματα των πρόσφατων φοιτητικών εκλογών. 2.Η υπόδειξη κάθε κατηγορίας εκπροσώπων σε κάποιο συλλογικό όργανο, όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από αυτές, γίνεται με ευθύνη του συνδικαλιστικού φορέα που καλύπτει τα μέλη της κατηγορίας αυτής, έστω και αν η εμβέλεια του φορέα είναι μεγαλύτερη από την ακαδημαϊκή μονάδα την οποία αφορά η εκπροσώπηση. Πάντως, ανήκουν οπωσδήποτε στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα. 3.Στην περίπτωση κατά την οποία μία από τις εκπροσωπούμενες κατηγορίες προσωπικού σε κάποιο συλλογικό όργανο δεν καλύπτεται από συνδικαλιστικό φορέα ή δεν έχει γίνει η εκλογή μελών του οικείου Δ.Σ. ή αυτό παραλείψει να ορίσει τους εκπροσώπους του, η υπόδειξη ή η εκλογή των εκπροσώπων της γίνεται από την ολομέλεια των μελών της, η οποία συγκαλείται από τον Πρύτανη ή τον Κοσμήτορα της Σχολής ή τον Πρόεδρο του Τμήματος ή το Διευθυντή του Τομέα, κατά περίπτωση, ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των προαναφερθέντων. Ο συγκαλών την ολομέλεια των μελών της εκπροσωπούμενης κατηγορίας προσωπικού συγκροτεί, με απόφαση της οικείας ολομέλειας, εφορευτική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη τόσο της διαδικασίας εκλογής ή υπόδειξη εκπροσώπων, όσο και της κοινοποίησης του αποτελέσματος αυτής στο συγκαλέσαντα την οικεία ολομέλεια ο οποίος και υπογράφει το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο για την εκπροσώπηση. 4.Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού μελών της κατηγορίας αυτής, η εκλογή διεξάγεται με ταυτόχρονη ψηφοφορία σε περισσότερα από ένα εκλογικά κέντρα και ορισμό ισάριθμων εφορευτικών επιτροπών με κεντρική επιτροπή εκείνη της πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης, ως έδρας του ιδρύματος. Άρθρο 11Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο1.Ο καθορισμός των εκπροσώπων των φοιτητών στη Σύγκλητο γίνεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει κάθε φορά. 2.Η εκπροσώπηση των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών και των Λεκτόρων στη Σύγκλητο γίνεται εκ περιτροπής κατ’ έτος και με βάση σειρά την οποία καθορίζει ο Πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα. 3.Η ένταξη νεοϊδρυόμενου τμήματος στη σειρά εκπροσώπησης των ανωτέρω βαθμίδων είναι δυνατή μόνον εφόσον στο εν λόγω τμήμα υπηρετούν τρία τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή, το νέο τμήμα κατατάσσεται στο τέλος της σειράς. Κριτήριο για τη σειρά κατάταξης ενός νεοϊδρυόμενου τμήματος, είναι η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του τρίτου μέλους Δ.Ε.Π. Στην περίπτωση ένταξης νεοϊδρυόμενου τμήματος στην ανωτέρω σειρά, είναι δυνατή η αναμόρφωση της σειράς εκπροσώπησης των βαθμίδων ανά Τμήμα. 4.Ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μη αυτοδύναμων Τμημάτων συμμετέχουν στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 12ΆσυλοΤο πανεπιστημιακό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση, την εκπόνηση έρευνας και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου και των εργαζομένων σε αυτό, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να τα καταλύσει (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3549/2007). Λόγω της εκτεταμένης χρήσης μη ιδιόκτητων χώρων για τη στέγαση των ακαδημαϊκών λειτουργιών του πανεπιστημίου, η Σύγκλητος, με απόφασή της, καθορίζει όλους του χώρους που καλύπτονται από πανεπιστημιακό άσυλο. Η προστασία του ασύλου εναπόκειται επίσης στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 13Αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων1.Οι Αντιπρυτάνεις έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Πρόσθετες συναρμοδιότητες με τον Πρύτανη κατανέμονται στους Αντιπρυτάνεις με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εγκατάσταση των νέων πρυτανικών αρχών, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη. 2.Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη απόφαση κατανομής αρμοδιοτήτων. Άρθρο 14Αναπλήρωση Οργάνων Διοίκησης1.Ο Πρύτανης αναπληρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 εδ. β΄ περ. xiν του ν. 2083/1992, όπως ισχύει. 2.Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4γ, του άρθ. 79 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει. 3.Ο Πρόεδρος Τμήματος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Προέδρου. 4.Ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα, στο οποίο η Γενική Συνέλευση του Τομέα αναθέτει καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκείνες που θα του επέτρεπαν να εκλεγεί σε θέση Διευθυντή Τομέα. Στην περίπτωση που στο συγκεκριμένο Τομέα δεν υπηρετεί μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ανάμεσα στα μέλη Δ.Ε.Π. των παραπάνω δύο βαθμίδων, τα οποία θεραπεύουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1268/1982. Άρθρο 15Γραμματέας Πανεπιστημίου Αιγαίου1.Η προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του π.δ. 145/2007 (Α’ 184) θέση Προϊσταμένου Γραμματείας καταργείται, μετά την πλήρωση της θέσης Γραμματέα του Πανεπιστημίου (άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 3549/2007). Ο Γραμματέας του Πανεπιστημίου έχει ως έργο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του ιδρύματος. 2.Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή του Γραμματέα του Πανεπιστημίου, ορίζονται κατ’ ελάχιστον: 1)Αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου, καθώς και δεκαετής διοικητική προϋπηρεσία, εκ της οποίας πενταετής σε θέση ευθύνης. 2)Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και μιας δεύτερης εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον της ελληνικής. 3)Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψηφίους. Για τους υποψηφίους, υπηκόους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας της ιθαγένειας τους. Κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, διοικητική εμπειρία σε ακαδημαϊκό ή ερευνητικό περιβάλλον και άλλα πρόσθετα προσόντα συνεκτιμώνται. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης πρέπει να διαθέτει τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Ο Γραμματέας εκλέγεται από τη Σύγκλητο και διορίζεται με πράξη του Πρύτανη. Η εκλογή γίνεται με βάση αξιολογική κατάταξη μετά από δημόσια προκήρυξη, η οποία και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία (1) τοπική εφημερίδα, ανά Πανεπιστημιακή μονάδα, όπου υπάρχουν. Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος συνιστά επιτροπή επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, από μέλη Δ.Ε.Π του Σώματος και τον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας του ιδρύματος. Η επιτροπή καλεί όλους τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρούνται πρακτικά. Ακολούθως συντάσσει πλήρως αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση προς τη Σύγκλητο, στην οποία απαραιτήτως περιέχεται και αξιολογική κατάταξη όλων των υποψηφίων. Η έκθεση αποστέλλεται στα μέλη της Συγκλήτου και κοινοποιείται στους υποψηφίους δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα υποβολής υπομνήματος μέχρι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες μετά την κοινοποίηση της έκθεσης. Η απόφαση της Συγκλήτου διαβιβάζεται στον Πρύτανη για την έκδοση Πράξης Πρύτανη. Αν η διαδικασία αποβεί άγονη, η θέση επαναπροκηρύσσεται. 4.Σε περίπτωση κωλύματος, ο Γραμματέας αντικαθίσταται προσωρινά από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που προηγείται σε αρχαιότητα σε θέση ευθύνης μέχρι τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου η οποία και θα αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του. 5.Το Γραμματέα του ιδρύματος επικουρούν στο έργο του και δύο (2) ειδικοί επιστήμονες στα πεδία εποπτείας του. 6.Ο Γραμματέας του ιδρύματος εποπτεύεται και λογοδοτεί στον Πρύτανη του πανεπιστημίου και υπόκειται στον έλεγχο της Συγκλήτου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 16Γενικές Διατάξεις1.Οι εκλογές για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών προκηρύσσονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο το πρώτο δεκαπενθήμερο Απριλίου και διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαΐου πριν από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων Πρυτανικών Αρχών. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας τους, σύμφωνα με το ν. 3443/2006 όπως κάθε φορά ισχύει, διενεργούνται εκλογές το αργότερο εντός δύο (2) μηνών. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ενημερώνονται για την απόφαση για προκήρυξη εκλογών εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την προκήρυξή τους με μέριμνα της κεντρικής υπηρεσίας και των ανά πανεπιστημιακή μονάδα περιφερειακών διευθύνσεων, με δημοσιοποίηση σχετικής ανακοίνωσης στους πίνακες ανακοινώσεων των τμημάτων και των υπηρεσιών, στις φοιτητικές εστίες του ιδρύματος, με ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ομαδικές λίστες και με την ανάρτηση σχετικής πληροφόρησης στις ιστοσελίδες του ιδρύματος και των τμημάτων. Στην ενημέρωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων: α) οι κατηγορίες εκλεκτόρων που απαρτίζουν το ειδικό σώμα εκλεκτόρων, β) οι απαιτούμενες ενέργειες των μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων που εντάσσονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος. 2.Τα απερχόμενα όργανα διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, υποχρεούνται να παρουσιάσουν, ενώπιον του συλλογικού οργάνου διοίκησης της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου Μαρτίου του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους της θητείας τους και πάντως πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Άρθρο 17Προκήρυξη εκλογών Πρυτανικών Αρχών1.Το ειδικό σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή πρυτανικών αρχών απαρτίζεται από: α) τα μέλη Δ.Ε.Π., β) τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και, γ) τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), του Ε.Τ.Ε.Π. και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του ιδρύματος που έχει κατά το νόμο δικαίωμα συμμετοχής. Με βάση τις κείμενες διατάξεις: Ως «προπτυχιακός φοιτητής μέλος του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων για την εκλογή οργάνων διοίκησης» νοείται κάθε προπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει λάβει μέρος σε ορκωμοσία του τμήματος του μέχρι την προηγούμενη της ημέρας προκήρυξης των εκλογών. Ως «μεταπτυχιακός φοιτητής, μέλος του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων για την εκλογή οργάνων διοίκησης», νοείται κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανακήρυξης ως κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος μέχρι την προηγούμενη της ημέρας προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Αν μέλη του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με περισσότερες από μία ιδιότητες, υποχρεούνται το πολύ οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες μετά την προκήρυξη εκλογών να δηλώσουν ενυπόγραφα, σε μία από τις υπηρεσίες των μονάδων του πανεπιστημίου που εντάσσονται λόγω των ιδιοτήτων τους, με ποια ιδιότητα επιθυμούν να ψηφίσουν. Αν δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα την ιδιότητα που επιθυμούν, θεωρείται ότι επιλέγουν εκείνη που εμφανίζει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα ευρισκόμενα σε άδεια μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή πρυτανικών αρχών μετά από διακοπή της άδειάς τους, υποβάλλουν αίτηση διακοπής στη γραμματεία του τμήματός τους μετά την προκήρυξη των εκλογών και δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάρτιση του καταλόγου των εκλεκτόρων. Η αίτηση αυτή, με ευθύνη της γραμματείας του τμήματος, διαβιβάζεται εγκαίρως στο γραφείο πρυτανείας για την έκδοση σχετικής Πράξης Πρύτανη. 2.Στην προκήρυξη των εκλογών αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, οι ιδιότητες των μελών που απαρτίζουν το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων και οι συγκεκριμένοι χώροι, στους οποίους θα διεξαχθούν αυτές, ανά πανεπιστημιακή μονάδα. Ως τόπος ψηφοφορίας των μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων ορίζεται η πανεπιστημιακή μονάδα, στην οποία τα μέλη είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο των μελών την ημέρα επικύρωσής του από τον Πρύτανη. Ειδικά τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ψηφίζουν στην πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε μέλη του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων, μετά από γραπτή ή ηλεκτρονική αίτησή τους, να ψηφίσουν σε διαφορετική πανεπιστημιακή μονάδα από εκείνη στην οποία είναι ενταγμένα, αν συντρέχει, κατά την κρίση της, σοβαρή αιτία. Για τις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει τις εμπλεκόμενες Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων. Αν ο αριθμός των μελών μιας εκ των τριών (3) κατηγοριών των απαρτιζόντων το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων σε μία πανεπιστημιακή μονάδα είναι μικρός και κατά συνέπεια η καταμέτρηση στην αντίστοιχης κατηγορίας εκλεκτόρων κάλπη είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου, τότε το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να οριστεί, για τα συγκεκριμένα μέλη του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων, ως τόπος ψηφοφορίας, άλλη πανεπιστημιακή μονάδα του ιδρύματος. 3.Η Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από συνεργασία με τις γραμματείες των τμημάτων και τις περιφερειακές διευθύνσεις, καταρτίζει τον κατάλογο των μελών του ειδικού σώματος εκλεκτόρων, ανά εκλογικό τμήμα ανά πανεπιστημιακή μονάδα, ο οποίος επικυρώνεται από τον Πρύτανη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Ο κατάλογος αυτός, μετά την επικύρωσή του, είναι διαθέσιμος προς ανάγνωση από τους εκλέκτορες σε ασφαλή χώρο στην Πρυτανεία. Ομοίως, ο κατάλογος των μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων, ανά εκλογικό τμήμα ανά πανεπιστημιακή μονάδα, είναι διαθέσιμος προς ανάγνωση από τους εκλέκτορες σε ασφαλείς χώρους της κάθε πανεπιστημιακής μονάδας, με μέριμνα των περιφερειακών διευθύνσεων. Αντίγραφα του καταλόγου των μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων, ανά εκλογικό τμήμα ανά περιφερειακή μονάδα και ανά κατηγορία μελών, όπως επίσης και όλο το απαραίτητο εκλογικό υλικό, παραδίδονται στον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αντίγραφα του καταλόγου των μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων, ανά εκλογικό τμήμα ανά περιφερειακή μονάδα, ανά κατηγορία μελών, όπως και το απαραίτητο εκλογικό υλικό, παραδίδονται ή αποστέλλονται ασφαλώς από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στους προέδρους των Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τμημάτων. Δεν επιτρέπεται προσθήκη ή αφαίρεση εγγραφών στον κατάλογο των μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων μετά την επικύρωσή του από τον Πρύτανη. 4.Το ειδικό σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή πρυτανικών αρχών συγκαλείται από τον απερχόμενο Πρύτανη με προσκλήσεις που αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επικύρωση του σχετικού καταλόγου. Ως αποστολή προσκλήσεων νοείται η δημοσιοποίηση σχετικής περί διεξαγωγής εκλογών πρυτανικών αρχών πληροφόρησης στους πίνακες ανακοινώσεων των τμημάτων και των υπηρεσιών, η ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ομαδικές λίστες και η ανάρτηση σχετικής πληροφόρησης στις ιστοσελίδες του ιδρύματος και των τμημάτων. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο χώρος στον οποίο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, οι ακριβείς ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας και ο τρόπος κατανομής των εκλεκτόρων ανά εκλογικό τμήμα ανά περιφερειακή μονάδα. 5.Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων δεν συγκαλείται σε συνέλευση και κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα απαρτίας για την έναρξη της ψηφοφορίας. Άρθρο 18Εφορευτική Επιτροπή1.Το Πρυτανικό Συμβούλιο ορίζει δέκα τρεις (13) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών α) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην έδρα του Ιδρύματος, στην οποία και ανατίθεται η συνολική κεντρική καθοδήγηση για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και β) Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές, μία ανά εκλογικό τμήμα, ανά πανεπιστημιακή μονάδα, της έδρας του πανεπιστημίου συμπεριλαμβανομένης, οι οποίες έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας στο κάθε εκλογικό τμήμα κάθε πανεπιστημιακής μονάδας. 2.Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων ο αριθμός είναι ίσος προς τον αριθμό των πανεπιστημιακών μονάδων του ιδρύματος όπου λειτουργούν ακαδημαϊκά τμήματα, αυξημένο κατά ένα. Ένα (1) από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρός της και ένα (1) ως αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προέρχονται ανά ένα από κάθε πανεπιστημιακή μονάδα του ιδρύματος. Για κάθε μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό, το οποίο πρέπει να προέρχεται, ομοίως, ανά ένα από κάθε πανεπιστημιακή μονάδα του ιδρύματος. 3.Η Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. Ένα από τα μέλη της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρός της. Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό. Το αναπληρωματικό μέλος του προέδρου πρέπει, ομοίως, να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. 4.Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο με αίτηση, που κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του πανεπιστημίου δέκα τέσσερις (14) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη ψηφοφορία. Στην αίτηση αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως κάθε φορά προτείνεται να ισχύουν, με ρητή αναφορά στη σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από όλα τα μέλη του συνδυασμού των υποψηφίων. 5.Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους συνδυασμούς, αποκλείοντας όσους έχουν τυπικό κώλυμα. Με μέριμνα της γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται σε εμφανή σημεία στους χώρους ψηφοφορίας, στους χώρους των τμημάτων και των υπηρεσιών του ιδρύματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και των τμημάτων. Άρθρο 19Ζητήματα εκλογικής διαδικασίας1.Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές μεριμνούν για την ύπαρξη σε κάθε εκλογικό τμήμα του αναγκαίου εκλογικού υλικού και συγκεκριμένα: 1)Επαρκούς αριθμού ψηφοδελτίων με τα ονόματα των υποψηφίων, όπως επίσης και επαρκούς αριθμού λευκών ψηφοδελτίων. 2)Επαρκούς αριθμού φακέλων. 3)Δύο (2) αντιγράφων του καταλόγου των μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων. 4)Τριών (3) καλπών για την ψηφοφορία, μία για τα μέλη Δ.Ε.Π., μία για τους φοιτητές και μία για το λοιπό προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και άλλα). 5)Δύο (2) τουλάχιστον παραπετασμάτων. 2.Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται ένας σφραγισμένος φάκελος, μία πλήρης σειρά ψηφοδελτίων στο καθένα από τα οποία αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 3.Η διαδικασία της καταμέτρησης διεξάγεται από την Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε Εκλογικού τμήματος, παρουσία των υποψηφίων ή ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ανά υποψήφιο πρυτανικό σχήμα. Η διαδικασία αρχίζει με σειρά ανοίγματος καλπών με κριτήριο τους συντελεστές βαρύτητας των κατηγοριών των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος, με φθίνουσα σειρά, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ως άκυρα χαρακτηρίζονται τα ψηφοδέλτια που φέρουν διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία μπορεί να θεωρηθεί, κατά την κρίση της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής, ότι παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται ανά κάλπη, ήτοι ανά κατηγορία εκλεκτόρων, τα εξής: 1)Ο αριθμός των εκλεκτόρων 2)Ο αριθμός των εκλεκτόρων που πήραν μέρος στην ψηφοφορία 3)Ο αριθμός των ψηφοδελτίων που βρέθηκαν στην κάλπη 4)Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων 5)Ο αριθμός των ακύρων ψηφοδελτίων 6)Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων 7)Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμός. 4.Το πρακτικό αποστέλλεται άμεσα, ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και επαληθεύεται η ορθή λήψη τους δια ζώσης ή με τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων της Κεντρικής και της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής, με μέριμνα του δεύτερου. Επιπλέον, όλο το υλικό της εκλογικής διαδικασίας αποστέλλεται ταχυδρομικά με ασφαλή τρόπο, προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ευθύνη της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής κάθε εκλογικού τμήματος. 5.Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3549/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, «το ποσοστό των ψήφων που τελικά λαμβάνει κάθε υποψήφιος συνδυασμός υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμία από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζομένων με τους συντελεστές βαρύτητας 0.50, 0.40 και 0.10, αντίστοιχα, και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων». Για να εκλεγεί ένας συνδυασμός πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, δηλαδή ποσοστό ψήφων, μη συνυπολογιζομένων των λευκών και ακύρων, για το οποίο, μετά τη στρογγυλοποίηση με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, πρέπει να πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το ακέραιο μέρος του ποσοστού να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του αριθμού πενήντα (50) και β) τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού να αποτελούν αριθμό, ο οποίος να είναι μεγαλύτερος του 0. Σε περίπτωση μη εκλογής, επαναλαμβάνεται η διαδικασία το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6.Με βάση τα αποτελέσματα της καταμέτρησης, όπως αυτά καταγράφονται στα πρακτικά των περιφερειακών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων και σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αθροίζοντας, υπολογίζει πρώτα τις συνολικές ψήφους ανά κατηγορία μελών του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων και ακολούθως τα ποσοστά εκάστου υποψηφίου πρυτανικού σχήματος και είτε ανακηρύσσει ως εκλεγέντα τον υποψήφιο συνδυασμό που συγκέντρωσε την ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, είτε διαπιστώνει ότι κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και προκηρύσσει την επανάληψη της ψηφοφορίας για την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πρώτων, κατά σειρά επιτυχίας, συνδυασμών. Στην ως άνω περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, ανακηρύσσεται εκλεγείς εκείνος ο συνδυασμός, εκ των δύο, ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό. 7.Ενστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας ψηφοφορίας από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Οι ενστάσεις εκδικάζονται αμέσως από την Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή και η απόφασή της ανακοινώνεται στον ενιστάμενο. Οι ενστάσεις, όπως επίσης και οι αποφάσεις της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής επ’ αυτών, καταχωρίζονται στο πρακτικό της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής. Ομοίως ισχύει και για ενστάσεις ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, οι οποίες αφορούν μόνο σε θέματα της εκλογικής διαδικασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με τα ως άνω ισχύοντα. 8.Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζονται τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Άρθρο 20Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή ΠροέδρουΤμήματος1.Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος συγκροτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατ’ αναλογία του άρθρου 17 του παρόντος. Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου συγκροτείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, στην οποία είναι ενταγμένο το Τμήμα, το δεύτερο δεκαήμερο μηνός Μαΐου του έτους που λήγει η θητεία τους, ή το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση της θέσης του προέδρου. Σε περίπτωση τμήματος που δεν είναι ενταγμένο σε Σχολή, η συγκρότηση του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων γίνεται από τον Πρύτανη ή νόμιμο αναπληρωτή του. Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου συγκαλείται στην αρχή του μηνός Ιουνίου του έτους που λήγει η θητεία του ή το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση της θέσης του προέδρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση τμήματος που δεν ανήκει σε σχολή, η σύγκληση του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων γίνεται από τον Πρύτανη ή νόμιμο αναπληρωτή του. 2.Σε όλα τα μέλη του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων αποστέλλονται προσκλήσεις επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, με ευθύνη της γραμματείας της σχολής στην οποία είναι ενταγμένο το τμήμα, ή του γραφείου πρυτανείας, αν το τμήμα δεν είναι ενταγμένο σε σχολή, σε συνεργασία με το τμήμα και την περιφερειακή διεύθυνση. Ως αποστολή προσκλήσεων νοείται η δημοσιοποίηση σχετικής ανακοίνωσης στους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος, η ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ομαδικές λίστες και η ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι χώροι στους οποίους θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, οι ακριβείς ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας και ο τρόπος κατανομής των εκλεκτόρων ανά εκλογικό τμήμα, αν αυτά είναι περισσότερα του ενός. 3.Αν μέλη του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με περισσότερες από μία ιδιότητες, υποχρεούνται το πολύ τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή των προσκλήσεων να δηλώσουν ενυπόγραφα, στη γραμματεία του τμήματος, με ποια ιδιότητα επιθυμούν να ψηφίσουν. Αν δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα την ιδιότητα που επιθυμούν, θεωρείται ότι επιλέγουν εκείνη που εμφανίζει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 8, του ν.3549/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. 5.Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων συγκαλείται από το όργανο που νομιμοποιείται, σύμφωνα με την παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών ο Πρύτανης ορίζει Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή, ανά εκλογικό τμήμα, αποτελούμενη από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ως πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. και τα υπόλοιπα απλώς να έχουν την ιδιότητα του εκλέκτορα. Ο Πρόεδρος πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, όπου αυτό είναι εφικτό. Για κάθε τακτικό μέλος της Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, με τις ίδιες ως ανωτέρω, συνολικά, ιδιότητες, όπου αυτό είναι εφικτό. 5.Αν ο αριθμός των εκλογικών τμημάτων, όπως αυτός ορίζεται από το όργανο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι δύο (2) ή μεγαλύτερος, τότε επιπλέον -και πριν από τον ορισμό Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών- ο Πρύτανης ορίζει Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. και το τρίτο απλώς να έχει την ιδιότητα του εκλέκτορα, με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ο πρόεδρος πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, όπου αυτό είναι εφικτό. Για κάθε τακτικό μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, με τις ίδιες ως ανωτέρω ιδιότητες, όπου αυτό είναι εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις που ανακύπτουν από τη συγκρότηση των Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών. 6.Το συγκροτούν όργανο καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου, μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο πρωτόκολλο της σχολής, ή στη γραμματεία της πρυτανείας, αν το τμήμα δεν είναι ενταγμένο σε σχολή. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της εκλογής Προέδρου και ώρες 8:00-10:00 κατατίθενται υποψηφιότητες για Αναπληρωτή Προέδρου. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο πρωτόκολλο της σχολής, ή στη γραμματεία της πρυτανείας, αν το τμήμα δεν είναι ενταγμένο σε σχολή. Η εκλογική διαδικασία για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου διεξάγεται την επόμενη ημέρα εκείνης της εκλογής ή διορισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Προέδρου, με ώρα έναρξης την 11:00 και ώρα λήξης εκείνη που ορίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων, αποκλείοντας όσους έχουν τυπικό κώλυμα. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται σε εμφανή σημεία στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 7.Οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας καθορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και ανακοινώνονται σε εμφανή σημεία στους χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 8.Τα σχετικά με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της ψηφοφορίας και καταμέτρησης των ψηφοδελτίων καθορίζονται κατ’ αναλογία προς τα προβλεπόμενα στο άρθρου 19 του παρόντος για την εκλογή πρυτανικών αρχών. Το ίδιο ισχύει για την απαιτούμενη προς εκλογή Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου πλειοψηφία. 9.Αν ο υποψήφιος είναι μόνον ένας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Για να εκλεγεί ο μοναδικός υποψήφιος απαιτείται να συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 33.333%, δηλαδή ποσοστό ψήφων επί των ψηφισάντων, μη συνυπολογιζομένων των λευκών και ακύρων, για το οποίο, μετά τη στρογγυλοποίηση με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, πρέπει να πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το ακέραιο μέρος του ποσοστού να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του αριθμού 33 και β) τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού να αποτελούν αριθμό, ο οποίος να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 333. Στην περίπτωση που μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου δεν εκλέγεται επειδή δεν συγκέντρωσε το ως άνω ποσοστό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών για μία μόνο φορά. 10.Με βάση το αποτέλεσμα της καταμέτρησης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είτε ανακηρύσσει ως εκλεγέντα στη θέση του Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου, τον υποψήφιο που συγκέντρωσε την απαιτούμενη, ως ανωτέρω, πλειοψηφία, είτε διαπιστώνει ότι κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και επαναλαμβάνει την ψηφοφορία αμέσως, ή εάν τούτο είναι τεχνικά αδύνατο, κατά την κρίση του συγκαλούντος οργάνου, προκηρύσσει την επανάληψή της για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μεταξύ των δύο πρώτων κατά σειρά επιτυχίας. 11.Για τα σχετικά με την υποβολή και την εκδίκαση των ενστάσεων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του παρόντος περί εκλογής πρυτανικών αρχών. 12.Ζητήματα που τυχόν ανακύψουν, σχετικά με την εκλογική διαδικασία, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Άρθρο 21Εκλογή Κοσμήτορα Σχολής1.Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα Σχολής απαρτίζεται από το σύνολο των ειδικών σωμάτων των εκλεκτόρων για την εκλογή των Προέδρων των Τμημάτων που ανήκουν στη Σχολή, με τη σύνθεση που θα είχαν αυτά εάν επρόκειτο να γίνουν εκλογές Προέδρων των Τμημάτων. 2.Στη διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα συμμετέχουν ομοίως και τα μη αυτοδύναμα τμήματα της σχολής. 3.Οι περιπτώσεις κένωσης της θέσης Κοσμήτορα, για οποιονδήποτε λόγο, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και κατ’ αναλογία των άρθρων 16 και 17 του παρόντος περί εκλογής των πρυτανικών αρχών. 4.Κατά τα λοιπά, για την εκλογή Κοσμήτορα Σχολής εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις και κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος περί εκλογής Προέδρου Τμήματος. Άρθρο 22Εκλογή Διευθυντή Τομέα και ΔιευθυντήΜεταπτυχιακών Σπουδών1.Ο απερχόμενος Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, με θέμα την εκλογή νέου Διευθυντή, έναν (1) το πολύ μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι μήνες των θερινών διακοπών. Σε περίπτωση κωλύματος του απερχόμενου Διευθυντή Τομέα, η Γενική Συνέλευση του Τομέα συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται ο Τομέας ή νόμιμο αναπληρωτή του. Οι περιπτώσεις κένωσης της θέσης Διευθυντή Τομέα, για οποιονδήποτε λόγο, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος περί κένωσης της θέσης Προέδρου Τμήματος. Αμέσως μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας, εκλέγεται Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από μέλη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αναλαμβάνει στη συνέχεια την πλήρη ευθύνη της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η σχετική διαδικασία διευθύνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και πρέπει να διαθέτει την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. Για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, διεξαγωγής της ψηφοφορίας, καταμέτρησης ψηφοδελτίων, διαπίστωσης του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, όπως επίσης και για την απαιτούμενη προς εκλογή πλειοψηφία, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος περί εκλογής Προέδρου Τμήματος. 2.Για κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο τμήμα εκείνο του πανεπιστημίου το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συνιστάται θέση Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 περ. δ’ του ν. 3685/2008). Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών τοποθετείται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής εκλέγεται με την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και των λευκών εκ των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση μη εκλογής παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία του απερχόμενου Διευθυντή και η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται εντός μηνός. Η διάρκεια της θητείας του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι διετής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για τοποθέτηση Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών αμέσως μετά τις πρώτες εκλογές για εκλογή Προέδρου του Τμήματος. 3.Κατά τα λοιπά, για την εκλογή Διευθυντή Τομέα και Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις και κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος περί εκλογής Προέδρου Τμήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Άρθρο 23Συμβούλια και ΕπιτροπέςΤα συμβούλια και οι επιτροπές που έχουν συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων έχουν ως εξής: α) Επιτροπή Ερευνών [Άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΚΑ/679/22.8.1996]. β) Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού [Απόφαση υπ’ αριθμ. 1010/1.3.2000 (Β΄ 578)]. γ) Τεχνικό Συμβούλιο [υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Β1/610/16.10.1991 (Β΄ 850)] δ) Επιτροπή Δεοντολογίας (άρθρο 11 του ν. 3549/2007). Τα συμβούλια και οι επιτροπές, που έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 4 του ν. 1268/1982 και 2 παρ. 2 εδαφ. β΄ περ. ν όπως ισχύουν κάθε φορά, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με απόφαση της Συγκλήτου [έγκριση με την υπ’ αριθμ. 108974/Β1/16.10.2002 υπουργική απόφαση (Β΄ 1376)] διατηρούνται σε ισχύ και είναι τα ακόλουθα: α) Οικονομικό Συμβούλιο β) Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης γ) Επιτροπή Εκδόσεων δ) Περιφερειακά Συμβούλια Φοιτητικής Μέριμνας ε) Συμβούλιο Κοσμητείας στ) Επιτροπές Ανάπτυξης ζ) Επιτροπή Απονομής Μεταλλίων. Άρθρο 24Οικονομικό Συμβούλιο1.Το Οικονομικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, ένα μέλος Δ.Ε.Π. από κάθε σχολή που ορίζεται από την Κοσμητεία ή το Συμβούλιο Κοσμητείας της Σχολής μαζί με τον αναπληρωτή του. Στο Οικονομικό Συμβούλιο συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γραμματέας, ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών και ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου να προσκαλεί εκπροσώπους από τμήματα που δεν είναι ενταγμένα σε σχολές. 2.Ο ορισμός των μελών, του Αντιπροέδρου που ορίζεται ένας εκ των μελών Δ.Ε.Π. του Συμβουλίου, του γραμματέα που ορίζεται ένας εκ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η δε σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη του ιδρύματος που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους ή του γραμματέα του συμβουλίου για το υπόλοιπο, μέχρι τη λήξη της θητείας του συμβουλίου, χρονικό διάστημα. 3.Η θητεία των μελών και του γραμματέα του Οικονομικού Συμβουλίου ακολουθεί πλήρως εκείνη των πρυτανικών αρχών. 4.Το συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, ο οποίος και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ή μετά από σχετικό αίτημα της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου του ιδρύματος επί συγκεκριμένων θεμάτων αρμοδιότητας του συμβουλίου. 5.Το Οικονομικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο και εισηγείται στη Σύγκλητο ή στο Πρυτανικό Συμβούλιο σε θέματα που αφορούν το συνολικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της οικονομικής πολιτικής του ιδρύματος, σε θέματα που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη συνολική οικονομική διαχείριση του ιδρύματος. Έχει επίσης την ευθύνη της προετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης για τον οικονομικό απολογισμό κάθε οικονομικού έτους και του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, όπως επίσης και της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύει τον προϋπολογισμό και στην οποία αποτυπώνεται η οικονομική πολιτική του Ιδρύματος με βάση και τα αξιολογικά στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση του οικονομικού απολογισμού. Προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά, συνεργάζεται με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος ή λοιπούς φορείς. Οι εισηγήσεις του Οικονομικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται όταν αυτό ζητηθεί από τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο του ιδρύματος. 6.Το συμβουλευτικό και εισηγητικό έργο του Οικονομικού Συμβουλίου, για θέματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποκαθιστά το έργο και τις σχετικές αρμοδιότητες που από τις κείμενες διατάξεις και τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ανατεθεί στις καθ’ ύλη αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, ή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν ανατεθεί και ασκούνται από άλλα όργανα ή υπηρεσίες του ιδρύματος, οι οποίες, στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων, διατηρούν και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. 7.Το Οικονομικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του σε τακτική συνεδρίαση όποτε απαιτείται, εφόσον υπάρχουν θέματα. Το Οικονομικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 9 του παρόντος, είναι δυνατόν να συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης. 8.Κατά τις συνεδριάσεις του συμβουλίου δύνανται, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος, να παρίστανται ο προϊστάμενος της κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων και οποιοδήποτε μέλος ή υπάλληλος του ιδρύματος προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για τη διαμόρφωση της εισήγησης του. 9.Στις συνεδριάσεις του Οικονομικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του, τα οποία συνοδεύουν τις εισηγήσεις του προς τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο. Άρθρο 25Συμβούλιο Κοσμητείας1.Μέχρι να συγκροτηθούν και λειτουργήσουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Κοσμητείες των Σχολών του ιδρύματος, λειτουργεί σε κάθε Σχολή Συμβούλιο Κοσμητείας. Το ανωτέρω Συμβούλιο καταργείται αυτοδίκαια με την, κατά τα ανωτέρω, συγκρότηση και λειτουργία της Κοσμητείας κάθε Σχολής. 2.Μέλη κάθε Συμβουλίου Κοσμητείας είναι οι Πρόεδροι των Τμημάτων της οικείας Σχολής, ο Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος του οποίου ο Πρόεδρος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Τμήμα, εφόσον έχουν εισαχθεί σε αυτά φοιτητές. Η υπόδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. Ειδικά στην περίπτωση πανεπιστημιακής μονάδας, όπου υπάρχουν τμήματα εκτός σχολής, στο οικείο Συμβούλιο Κοσμητείας συμμετέχουν και οι πρόεδροι αυτών, καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε φοιτητικού συλλόγου, όταν εισαχθούν φοιτητές. 3.Ο ορισμός των μελών, του Αντιπροέδρου που ορίζεται ένας εκ των Προέδρων των Τμημάτων του Συμβουλίου, καθώς και του γραμματέα, που ορίζεται ένας εκ των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στη σχολή, γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η δε σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη του ιδρύματος που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους ή του γραμματέα του Συμβουλίου για το υπόλοιπο, μέχρι την παύση λειτουργίας του συμβουλίου, του χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου. 4.Το Συμβούλιο Κοσμητείας είναι αποκλειστικά και μόνον εισηγητικό όργανο με την επιφύλαξη των παραπάνω οριζομένων και εισηγείται προς τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο για τα ακόλουθα κυρίως θέματα: 1)την κατανομή των κονδυλίων στα τμήματα και τα εργαστήρια 2)τη σύσταση νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μετά από επεξεργασία των σχετικών προτάσεων των τμημάτων 3)την κατανομή των χώρων της σχολής 4)προτάσεις κτιριακής ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης των χώρων της σχολής 5)την προσφορά διατμηματικών μαθημάτων, τα οποία και συντονίζει 6)τη συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων 7)για κάθε άλλο θέμα που ζητείται από τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο του ιδρύματος. 5.Ο πρόεδρος του συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών του συμβουλίου και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων. Το συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προέδρου ή μετά από σχετικό αίτημα της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου του ιδρύματος, για μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένων θεμάτων αρμοδιότητας του συμβουλίου. 6.Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του παρόντος ισχύουν αναλογικά και για το Συμβούλιο Κοσμητείας Άρθρο 26Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ακαδημαϊκού Προγραμματισμού και Αξιολόγησης1.Η κατά την υπ’ αριθμ. 108974/Β1/16.10.2002 υπουργική απόφαση (Β’ 1376) Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Ε.Π.Α.) μετονομάζεται σε Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ακαδημαϊκού Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, διατηρώντας το ίδιο αρκτικόλεξο. 2.Η επιτροπή ασκεί έργο όπως αυτό προβλέπεται αντίστοιχα στα άρθρα 32, 33 και 34 του παρόντος και υποστηρίζεται στο έργο της από το Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του ιδρύματος. Με σχετική πράξη πρύτανη ορίζεται ο γραμματέας της. Άρθρο 27Επιτροπή Εκδόσεων1.Η Επιτροπή Εκδόσεων απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως πρόεδρο και από τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. 2.Ο ορισμός των μελών, του προέδρου και του γραμματέα αυτής γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, η δε σχετική πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη του ιδρύματος του και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η αντικατάσταση μελών αυτής. 3.Έργο της Επιτροπής Εκδόσεων είναι αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 64 του παρόντος, για την εκπλήρωση του οποίου συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος. Η Επιτροπή Εκδόσεων είναι αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο προς τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου. 4.Κατά τις συνεδριάσεις της ανωτέρω επιτροπής δύναται, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος, να παρίστανται ο προϊστάμενος της κεντρικής Διεύθυνσης Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων και οποιοδήποτε μέλος ή υπάλληλος του ιδρύματος προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για τη διαμόρφωση της εισήγησης του. Άρθρο 28Επιτροπή Απονομής Μεταλλίων1.Έργο της Επιτροπής Απονομής Μεταλλίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η εισήγηση προς τη Σύγκλητο της απονομής μέχρι τριών (3) μεταλλίων, στο τέλος κάθε έτους. 2.Η Επιτροπή είναι εξαμελής και αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π., έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού και ένα (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τον οποίο ορίζουν οι δύο κατηγορίες από κοινού. Τα μέλη της επιτροπής, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, η δε σχετική πράξη εκδίδεται από τον Πρύτανη του ιδρύματος που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η αντικατάσταση μελών αυτής για το υπόλοιπο της θητείας της. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών προτείνεται από κοινού από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους του ιδρύματος, ενώ οι υπόλοιποι εκπρόσωποι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος. 3.Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι αντίστοιχη της θητείας των πρυτανικών αρχών, με την οποία κάθε φορά συγχρονίζεται. 4.Η ανωτέρω επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του οικείου προέδρου, ο οποίος και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ή μετά από σχετικό αίτημα της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου του ιδρύματος επί συγκεκριμένων θεμάτων αρμοδιότητας της επιτροπής. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του παρόντος ισχύουν αναλογικά και για την εν λόγω επιτροπή. 6.Κριτήρια για την πρόταση απονομής μεταλλίου είναι η προσφορά θετικής υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην εκπαίδευση, στην επιστήμη, στην κοινωνία γενικότερα ή συνδυασμός των προηγουμένων. Υποψήφιοι μπορούν να είναι προσωπικότητες από τον ελληνικό ή διεθνή χώρο που έχουν συνεισφέρει στην ανθρωπότητα, την επιστήμη ή την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα. Άρθρο 29Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας1.Στην έδρα κάθε πανεπιστημιακής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης και της έδρας του ιδρύματος, λειτουργεί Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας (Π.Σ.Φ.Μ.) που απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο Τμήματος που λειτουργεί στην έδρα της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του, δύο διοικητικούς υπαλλήλους αρμόδιους για θέματα φοιτητικής μέριμνας με τους αναπληρωτές τους που υπηρετούν στην έδρα της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της έδρας της πανεπιστημιακής μονάδας με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από κοινού από τα Δ.Σ. των οικείων φοιτητικών Συλλόγων. Γραμματέας του συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται ένας εκ των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετεί στην έδρα της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας. 2.Τα μέλη του συμβουλίου και ο γραμματέας, μετά των αναπληρωτών τους, καθώς και ο πρόεδρος ορίζονται με πράξη του Πρύτανη που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αντικατάσταση προέδρου, μέλους ή του γραμματέα του συμβουλίου για το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονικό διάστημα. 3.Η θητεία των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου είναι τριετής. 4.Το συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα έστω και εάν δεν υποδειχθεί έγκαιρα ο εκπρόσωπος των φοιτητών. 5.Το συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του προέδρου του, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη ή μετά από σχετικό αίτημα της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου του ιδρύματος. 6.Το Πρυτανικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Φοιτητικής Μέριμνας, καθορίζει το σύστημα αποτίμησης των κριτηρίων σίτισης και στέγασης των φοιτητών του ιδρύματος και το σχετικό τρόπο επιλογής τους. 7.Έργο του Συμβουλίου είναι: 1)Η κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων για σίτιση και στέγαση στην οικεία έδρα της πανεπιστημιακής μονάδας, καθώς και η μέριμνα για κάθε θέμα που αφορά τη σίτιση-στέγαση των φοιτητών της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, προκύπτει με βάση τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του ιδρύματος και τις σχετικές ισχύουσες γενικές διατάξεις. 2)Το συμβούλιο, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών των φοιτητικών κατοικιών ή του υπεύθυνου του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου, εκτιμά το ύψος των ζημιών που προκαλούνται στις φοιτητικές κατοικίες ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο από υπαιτιότητα των οικοτρόφων και εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για τον καταλογισμό τους. 3)Το συμβούλιο εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο την απομάκρυνση των φοιτητών από τις φοιτητικές κατοικίες ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας τους. 4)Το συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης ενοικίασης ξενοδοχείου και της εισήγησης προς το Πρυτανικό Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο περί λήψης μέτρων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων αυτών. Άρθρο 30Επιτροπή Δεοντολογίας1.Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3549/2007 Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ως έργο τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας από όλα τα μέλη του ιδρύματος. Αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των ανεξαρτήτων Τμημάτων. 2.Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από γραπτό αίτημα του 1/2 των μελών της, όταν τίθεται ζήτημα παράβασης κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Επίσης, κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή, επικαλούμενο προσβολή κανόνων ή αρχών δεοντολογίας εκ μέρους μέλους του ιδρύματος. Η Επιτροπή καλεί τον εγκαλούμενο να εκθέσει τις απόψεις του, προσκομίζοντας κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο προς υπεράσπισή του. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πόρισμα περί της βασιμότητας της καταγγελίας, το οποίο διαβιβάζει στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος καλεί εκ νέου τον εγκαλούμενο και, αφού λάβει υπόψη το πόρισμα της Επιτροπής, επιβάλλει κατά περίπτωση κυρώσεις. Αν η Επιτροπή εκδώσει απαλλακτικό πόρισμα, η Σύγκλητος δύναται να ζητήσει με πλειοψηφία του 1/3 των μελών της και εντός μηνός από την κοινοποίηση του πορίσματος, τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της προκείμενης να ληφθεί οριστική απόφαση. Άρθρο 31Γενικές διατάξεις1.Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του ιδρύματος, καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος. Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 2.Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας των εν λόγω συμβουλίων και επιτροπών του παρόντος καθορίζονται στις διατάξεις ή στις κανονιστικές πράξεις με τις οποίες αυτά έχουν συσταθεί καθώς και στον παρόντα Κανονισμό. Συμπληρωματικώς, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άρθρο 32Στρατηγικός, Επιχειρησιακός και ΛειτουργικόςΠρογραμματισμός1.Οι συνολικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου, όπως επίσης και η αναπτυξιακή του πορεία, πραγματοποιούνται με βάση σχετικό προγραμματισμό, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του πανεπιστημίου περιλαμβάνει τον καθορισμό ή τον επανακαθορισμό της αποστολής του, τον καθορισμό ή τον επανακαθορισμό στόχων, την αναζήτηση των προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και το γενικό σχεδιασμό της πορείας υλοποίησης των εν λόγω στόχων. Ο προγραμματισμός εντάσσεται σε δράσεις με βάση τρία χρονικά πλαίσια, ως ακολούθως: 1)Στρατηγικός προγραμματισμός, με χρονικό ορίζοντα δέκα (10) ακαδημαϊκών ετών. 2)Επιχειρησιακός προγραμματισμός, με χρονικό ορίζοντα τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. 3)Λειτουργικός προγραμματισμός, με χρονικό ορίζοντα ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. 3.Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα: 1)Την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών μονάδων του ιδρύματος, σχολών και τμημάτων. 2)Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματος, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τον αριθμό των φοιτητών. 3)Την ανάπτυξη των έργων υποδομής του ιδρύματος. 4)Το γενικό καθορισμό των κατευθύνσεων της ερευνητικής δραστηριότητας. 5)Την ανάπτυξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. 6)Την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ίδρυμα και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του. 7)Την αναζήτηση πρόσθετων πόρων για την υποστήριξη της αναπτυξιακής του ακαδημαϊκής προοπτικής. 8)Τις συνεργασίες του ιδρύματος στο διεθνές επίπεδο. 9)Την αξιοποίηση και την εσωτερική κατανομή των πόρων του ιδρύματος. Οι περιπτώσεις γ΄, ζ΄ και θ΄ του λειτουργικού προγραμματισμού με χρονικό ορίζοντα ενός ακαδημαϊκού έτους εξειδικεύονται με τη μορφή του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος που αρχίζει κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος το οποίο αφορά ο προγραμματισμός, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο ΣΤ΄ του παρόντος. Η κατανομή ή ανακατανομή των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κάθε έτους, διεξάγεται με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει για την ανάπτυξη των έργων υποδομής του ιδρύματος (στοιχείο γ΄). 3.Ο κατά τα ανωτέρω προγραμματισμός δραστηριοτήτων και ανάπτυξης πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε επίπεδο πανεπιστημίου και σε επίπεδο σχολής και τμήματος. Ο προγραμματισμός σε επίπεδο σχολής και τμήματος περιλαμβάνει, κατ’ αναλογία, όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θέματα, εκτός του α΄. Ο προγραμματισμός του πανεπιστημίου αλληλεπιδρά με τους επιμέρους προγραμματισμούς των σχολών και τμημάτων. Ο προγραμματισμός της κάθε σχολής και του κάθε τμήματος λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση του αντίστοιχου προγραμματισμού σε επίπεδο πανεπιστημίου, ταυτόχρονα όμως οφείλει να είναι εναρμονισμένος με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει ο προγραμματισμός του πανεπιστημίου. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του πανεπιστημίου αποφασίζεται σε ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου, η οποία πραγματοποιείται πριν από την υποβολή του προγραμματισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι προγραμματισμοί των σχολών και των τμημάτων αποφασίζονται σε ειδική συνεδρίαση της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται κατά το μήνα Ιούνιο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, από την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο προγραμματισμός. 4.Η Ε.Π.Α., όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και έχει ως έργο την προετοιμασία των σχετικών εισηγήσεων προς τη Σύγκλητο ή τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, κατά περίπτωση. Παράλληλα, έχει και την ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του προγραμματισμού και της υποβολής προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα, είτε για διορθωτικές αλλαγές επί των προγραμματισμών, είτε για λήψη πρόσθετων μέτρων για την αποτελεσματική υλοποίηση τους, ανάλογα με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των σχετικών δεδομένων. Έχει, επιπλέον, την ευθύνη της ετοιμασίας της εισηγητικής έκθεσης απολογισμού προς τον Πρύτανη του ιδρύματος ή τον Πρόεδρο του Τμήματος, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 33, όπως επίσης και της ετοιμασίας και παρουσίασης της κατά περίπτωση έκθεσης αξιολόγησης, όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 34. Επίσης έχει και την ευθύνη της ετοιμασίας της εισήγησης προς τα αρμόδια όργανα και της μελέτης εφαρμογής για τη διαμόρφωση συστήματος κριτηρίων αξιολόγησης και δεικτών απόδοσης, όπως επίσης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 34. 5.Οι προδιαγραφές, η μορφή και οι εξειδικεύσεις του Στρατηγικού, Επιχειρησιακού και Λειτουργικού Προγραμματισμού καθορίζονται με αποφάσεις και οδηγίες της Συγκλήτου. Άρθρο 33Απολογισμός1.Της διαδικασίας του προγραμματισμού προηγείται σε κάθε περίπτωση η διαδικασία απολογισμού της πορείας και του βαθμού υλοποίησης του προηγούμενου αντίστοιχου προγραμματισμού. 2.Ο απολογισμός σε επίπεδο πανεπιστημίου πραγματοποιείται κατά τους μήνες Μάιο ή Ιούνιο πριν από τον επόμενο προγραμματισμό, εκτός εάν πρόκειται για τον ετήσιο απολογισμό, ο οποίος πραγματοποιείται κατά την ίδια ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου κατά την οποία πραγματοποιείται και ο προγραμματισμός του επομένου ακαδημαϊκού έτους. 3.Ο απολογισμός σε επίπεδο τμήματος πραγματοποιείται κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο πριν από τον επόμενο προγραμματισμό, εκτός εάν πρόκειται για τον ετήσιο απολογισμό, ο οποίος πραγματοποιείται κατά την ίδια ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πραγματοποιείται και ο προγραμματισμός του επομένου ακαδημαϊκού έτους. 4.Η έκθεση απολογισμού συντάσσεται και παρουσιάζεται κατά περίπτωση από τον Πρύτανη του ιδρύματος ή από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισηγητική έκθεση της Ε.Π.Α. Η έκθεση απολογισμού δεν τίθεται σε ψηφοφορία προς έγκριση στο αντίστοιχο όργανο, αλλά αποτελεί ειδικής βαρύτητας στοιχείο για τη διαμόρφωση του επόμενου προγραμματισμού. 5.Από τη διαδικασία απολογισμού συνάγονται συμπεράσματα ως προς τα εξής θέματα: 1)Ως προς το βαθμό στον οποίο ο αντίστοιχος προγραμματισμός ήταν σε ορθή κατεύθυνση, με όρους στοχοθεσίας και εφικτότητας, καθώς και η ανάδειξη των σημείων που πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν κατά τον επόμενο προγραμματισμό. 2)Ως προς το βαθμό στον οποίο ικανοποιήθηκαν οι απαιτούμενες για την υλοποίηση του προγραμματισμού προϋποθέσεις, όσον αφορά τα μέσα και τις υποδομές και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο μέλλον. 3)Ως προς το βαθμό στον οποίο ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του προγραμματισμού και συνέβαλαν στην υλοποίηση του οι εμπλεκόμενες οντότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων, τα όργανα διοίκησης, τα λοιπά παράλληλα όργανα (συμβούλια και επιτροπές), οι υπηρεσίες του ιδρύματος (στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι διοικητικές όσο και οι λοιπές, όπως οι Βιβλιοθήκες) και το κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. 6.Οι προδιαγραφές, η μορφή και οι εξειδικεύσεις του απολογισμού καθορίζονται με αποφάσεις και οδηγίες της Συγκλήτου. Άρθρο 34Αξιολόγηση1.Η διαδικασία προγραμματισμού και απολογισμού ολοκληρώνεται με τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία κατά κύριο λόγο συνίσταται στην κωδικοποίηση των συμπερασμάτων που αφορούν το θέμα γ΄, όπως αναλύεται αυτό στην παρ.5 του άρθρου 33 του παρόντος περί απολογισμού. Την ευθύνη για την κωδικοποίηση των εν λόγω συμπερασμάτων έχει η Ε.Π.Α., που ετοιμάζει για το σκοπό αυτό σχετική έκθεση αξιολόγησης την οποία και παρουσιάζει κατά περίπτωση στη Σύγκλητο ή στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με τη συζήτηση του επόμενου απολογισμού. Η έκθεση αξιολόγησης της Ε.Π.Α., συνοδευόμενη από τα πλήρη πρακτικά της Συγκλήτου ή της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί το επίσημο κείμενο αξιολόγησης του πανεπιστημίου, ή του αντίστοιχου τμήματος, για τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται. 2.Τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης συνεκτιμώνται ως στοιχεία διαφοροποίησης από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, τόσο κατά τις εσωτερικές διαδικασίες κατανομής πόρων και θέσεων προσωπικού, όσο και κατά τον καθορισμό εσωτερικών προτεραιοτήτων σε επίπεδο πανεπιστημίου ή σε επίπεδο τμήματος. Η Σύγκλητος και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων μπορούν να διαμορφώσουν σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης και δεικτών απόδοσης, τα οποία θα χρησιμεύουν για την ποσοτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η Ε.Π.Α. έχει την ευθύνη της προετοιμασίας της σχετικής εισήγησης. 4.Οι προδιαγραφές, η μορφή και οι εξειδικεύσεις της αξιολόγησης καθορίζονται με αποφάσεις και οδηγίες της Συγκλήτου. 5.Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις περί αξιολόγησης του ν. 3374/2005. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 35Τακτικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου1.Ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου υποβάλλεται στη Σύγκλητο για έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος, εγκρίνεται από αυτή το αργότερο μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου, που προηγείται του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, με βάση και την ετήσια έκθεση του Οικονομικού Συμβουλίου. 2.Στην ετήσια έκθεση περιλαμβάνεται, ως ειδικό κεφάλαιο, ο οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου έτους, στον οποίο συνοψίζονται τα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική πολιτική του ιδρύματος. Υπό την έννοια αυτή, ο εν λόγω οικονομικός απολογισμός δεν σχετίζεται με τον προβλεπόμενο από τις διαδικασίες περί δημοσίου λογιστικού ετήσιο απολογισμό οικονομικής διαχείρισης, η υποβολή του οποίου προς έγκριση γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 3.Η παρουσίαση του Τακτικού Προϋπολογισμού στην ετήσια έκθεση του Οικονομικού Συμβουλίου γίνεται τόσο με την απαιτούμενη, κατά τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, μορφή, όσο και με ειδική κωδικοποίηση των εσόδων και των εξόδων κατά μεγάλες ομάδες κωδικών αριθμών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποτύπωση της οικονομικής πολιτικής του ιδρύματος στον Τακτικό Προϋπολογισμό. 4.Στην κατά τα ανωτέρω ειδική κωδικοποίηση θα πρέπει να παρουσιάζονται τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία των δύο αμέσως προηγούμενων οικονομικών ετών, όπως επίσης και οι εσωτερικές κατανομές της κάθε ομάδας δαπανών κατά τμήμα, όπου τούτο είναι δυνατόν. 5.Κατά την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού, θα πρέπει να διασφαλίζεται αποτελεσματικά το στοιχείο της αποκέντρωσης με τη μεταφορά του μέγιστου δυνατού ποσού πιστώσεων από κωδικούς αριθμούς της κεντρικής διοίκησης στους κωδικούς αριθμούς επιχορήγησης των τμημάτων, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών απολογιστικών στοιχείων. Άρθρο 36Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πανεπιστημίου1.Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίνεται από τη Σύγκλητο στην επόμενη συνεδρίαση από την ημερομηνία κοινοποίησης του από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση την ετήσια κοινή έκθεση του Οικονομικού και του Τεχνικού Συμβουλίου. 2.Στην εν λόγω ετήσια έκθεση, στην οποία θα φαίνεται ότι ο ετήσιος προγραμματισμός εξυπηρετεί το μακροχρόνιο προγραμματισμό ανάπτυξης των έργων υποδομής του ιδρύματος, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία για τα διάφορα έργα του ιδρύματος: 1)Συνοπτική περιγραφή του έργου, περιλαμβανομένης και συνοπτικής αναφοράς σκοπιμότητας, και πλήρης ονομασία εργολήπτη 2)Συνολικός προϋπολογισμός έργου 3)Χρονολογία έναρξης του έργου 4)Προβλεπόμενη χρονολογία ολοκλήρωσης του έργου 5)Σύνολο χρηματοδότησης του έργου μέχρι 31 Δεκεμβρίου προηγουμένου οικονομικού έτους 6)Ποσοστό πραγματοποιηθέντος έργου μέχρι 31 Δεκεμβρίου προηγουμένου οικονομικού έτους 7)Σύνολο χρηματοδότησης του έργου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 8)Ποσοστό πραγματοποιηθέντος έργου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 9)Ζητηθείσα πίστωση για το τρέχον οικονομικό έτος 10)Εγκριθείσα πίστωση για το τρέχον οικονομικό έτος 11)Προβλεπόμενο προς πραγματοποίηση ποσοστό του έργου κατά το τρέχον οικονομικό έτος 12)Συνοπτική περιγραφή του προς πραγματοποίηση έργου κατά το τρέχον οικονομικό έτος 13)Υπολειπόμενο προς πραγματοποίηση ποσοστό έργου μετά το τρέχον οικονομικό έτος 14)Συνοπτική περιγραφή του υπολειπόμενου προς πραγματοποίηση έργου μετά το τρέχον οικονομικό έτος 15)Υπόλοιπο διαθέσιμης πίστωσης μετά το τρέχον οικονομικό έτος 16)Εκτίμηση απαιτούμενης πίστωσης για την ολοκλήρωση του έργου μετά το τρέχον οικονομικό έτος 17)Εκτίμηση αναθεώρησης του προϋπολογισμού του έργου. 3.Στην κατά τα ανωτέρω ετήσια έκθεση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία για τις προγραμματιζόμενες μελέτες: 1)Συνοπτική περιγραφή του έργου στο οποίο αναφέρεται η μελέτη, περιλαμβανομένης και συνοπτικής αναφοράς σκοπιμότητας, του προβλεπόμενου συνολικού προϋπολογισμού του έργου και του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του 2)Ονομασία αναδόχου της μελέτης και αναφορά της διαδικασίας με την οποία έγινε η ανάθεση 3)Συνολικός προϋπολογισμός μελέτης 4)Χρονολογία έναρξης της μελέτης 5)Προβλεπόμενη χρονολογία ολοκλήρωσης της μελέτης 6)Σύνολο χρηματοδότησης της μελέτης μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου οικονομικού έτους 7)Σύνολο χρηματοδότησης της μελέτης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 8)Ζητηθείσα πίστωση για το τρέχον οικονομικό έτος 9)Εγκριθείσα πίστωση για το τρέχον οικονομικό έτος 10)Υπόλοιπο διαθέσιμης πίστωσης μετά το τρέχον οικονομικό έτος 11)Εκτίμηση απαιτούμενης πίστωσης για την ολοκλήρωση της μελέτης μετά το τρέχον οικονομικό έτος 12)Εκτίμηση αναθεώρησης του προϋπολογισμού της μελέτης. 4.Στην κατά τα ανωτέρω ετήσια έκθεση περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία για τις προβλεπόμενες δαπάνες εξοπλισμών: 1)Κατανομή των δαπανών ανά ακαδημαϊκή μονάδα και ανά υπηρεσία 2)Αναφορά, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία, συνολικά και αναλυτικά κατ’ έτος 3)Στην περίπτωση των δαπανών των υπηρεσιών, χωριστή ειδική αναφορά των δαπανών που τελικά χρησιμοποιήθηκαν από τμήματα, με ειδική αναφορά κατά τμήμα 4)Περιγραφή της πράξης που αντιστοιχεί σε κάθε δαπάνη και συνοπτική αναφορά σκοπιμότητας 5)Καταγραφή όλων των σχετικών πράξεων με τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη τριετία, με ανάλογη συνοπτική αναφορά σκοπιμότητας 5.Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί το Πρυτανικό Συμβούλιο για ανακατανομή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων. 6.Τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού εγκρίνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Άρθρο 37Πλαίσιο Προϋπολογισμού Τμημάτων1.Η Γενική Συνέλευση κάθε τμήματος καταρτίζει πλαίσιο προϋπολογισμού του τμήματος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός και πάντως πριν από την προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του μηνός Ιανουαρίου. 2.Το πλαίσιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών του τμήματος για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. Οι δαπάνες αναλύονται σε τρεις κατηγορίες, με βάση την προέλευση της χρηματοδότησης από την οποία θα καλυφθούν, ως εξής: 1)Δαπάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από την τακτική επιχορήγηση του τμήματος από το πανεπιστήμιο 2)Δαπάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από τους λοιπούς κωδικούς αριθμούς του Τακτικού Προϋπολογισμού του πανεπιστημίου 3)Δαπάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από το Π.Δ. Ε και ειδικότερα από τους Κ.Α. που αφορούν την απευθείας χρηματοδότηση των τμημάτων για δαπάνες εξοπλισμών. 4)Δαπάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από άλλους Κ.Α. του Π.Δ.Ε. 5)Δαπάνες που προβλέπεται να καλυφθούν από άλλες πηγές εκτός Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. είτε εντός είτε εκτός Πανεπιστημίου Αιγαίου 3.Το πλαίσιο προϋπολογισμού του Τμήματος έχει εξ ορισμού σημαντική ελαστικότητα, καθώς δεν αποτελεί προϋπολογισμό με την τυπική έννοια. Εν τούτοις παρέχει το αναγκαίο πλαίσιο, τόσο για τον προγραμματισμό των δαπανών ενός τμήματος, όσο και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του. 4.Κατά την ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται από τον πρόεδρο προς έγκριση η ετήσια έκθεση οικονομικού απολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην έκθεση καταγράφονται και αναλύονται όλα τα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες του προηγουμένου οικονομικού έτους, με κατάταξη των δαπανών σε κατηγορίες ανάλογες με τις προβλεπόμενες για το πλαίσιο προϋπολογισμού. 5.Το πλαίσιο προϋπολογισμού και η ετήσια έκθεση οικονομικού απολογισμού κάθε τμήματος κοινοποιούνται στο Οικονομικό Συμβούλιο. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 38Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)1.Τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών, ερευνητικών καθηκόντων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια, διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση φοιτητών καθώς και εποπτικά καθήκοντα κατά την εξεταστική διαδικασία. Είναι δυνατή, επίσης, η παροχή διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή, το προσφερόμενο διδακτικό έργο προσμετράται στο αναλογικό διδακτικό έργο του μέλους Δ.Ε.Π. Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. περιλαμβάνει την εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, τη συμμετοχή ή τη διοίκηση ερευνητικών προγραμμάτων, την παροχή επιστημονικού συμβουλευτικού έργου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την επίβλεψη – καθοδήγηση πτυχιακών εργασιών μεταπτυχιακών διατριβών εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλαδή, μεταξύ άλλων, Γενική Συνέλευση Τομέα, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος, Συμβούλιο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο. Επίσης περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την κατοχή θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου, Διευθυντή Τομέα, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, τη συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους. Κατ’ εξαίρεση, μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτησή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π. Αν μέλος Δ.Ε.Π. παραμελεί επανειλημμένα τα καθήκοντά του, μη προσερχόμενο σε μαθήματα ή σε Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος ή σε εκλεκτορικά σώματα ή σε άλλα συλλογικά όργανα του ιδρύματος, στα οποία ορίζεται, ο Πρόεδρος του Τμήματος αναφέρει το γεγονός αμελλητί στον Πρύτανη. Ο Πρύτανης μπορεί να προβεί σε περικοπή μέχρι το ήμισυ του μισθού του συγκεκριμένου μέλους Δ.Ε.Π. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. εξακολουθεί υπαίτια να ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ο Πρύτανης μπορεί, κατόπιν γνώμης του Πρυτανικού Συμβουλίου, να διακόψει τη μισθοδοσία του και να προβεί στην παραπομπή του στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Πρύτανης καλούν προηγουμένως το μέλος Δ.Ε.Π. να καταθέσει τις απόψεις του. 2.Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας μπορούν να προσλαμβάνονται ως επισκέπτες καθηγητές, κατά το άρθρο 18 του ν. 1268/1982, προκειμένου να διδάξουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της ειδικότητάς τους. Η πρόσληψή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, μετά από πρόταση του οικείου τομέα και σύμφωνη γνώμη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετούν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους επισκέπτες καθηγητές. Ερευνητές βαθμίδας Α, Β, και Γ, αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων δύνανται, επίσης, να προσλαμβάνονται και με σύμβαση σύμφωνα με το π.δ. 407/1980. Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν να συμμετέχουν σε τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές και σε επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές για την τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών ή την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218), όπως ισχύει κάθε φορά, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων ως μέλη Δ.Ε.Π. τελούν: 1)Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, δήμαρχοι και νομάρχες. 2)Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων και όσοι κατέχουν θέση σε διεθνείς οργανισμούς. Εάν, σε ειδική διάταξη νόμου, προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π., απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενεργοποίηση της αναστολής. 3)Μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου δύνανται κατόπιν αιτήσεως τους να ασκούν χωρίς αμοιβή διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τμήμα που ανήκουν. 4)Ο χρόνος παραμονής στις ανωτέρω θέσεις υπολογίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα αλλά όχι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Κατά τη διάρκεια παραμονής στις ανωτέρω θέσεις και για διάστημα έξι (6) μηνών από την απομάκρυνση τους, αναστέλλονται οι διαδικασίες προκήρυξης και εξέλιξης που αφορούν το μέλος Δ.Ε.Π. 5)Για το χρόνο αναστολής τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν αμείβονται. Κατά τη διάρκεια της αναστολής το μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών του, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς κάθε άλλης προβλεπόμενης για τα μέλη Δ.Ε.Π. επιβάρυνσης, απαλλασσόμενο από την υποχρέωση καταβολής εισφορών που προβλέπονται από την κατεχόμενη θέση. 6)Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι μέλη Δ.Ε.Π., καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ως άνω δεν αμείβονται από την πανεπιστημιακή τους θέση. 4.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2530/1997, όπως ισχύει κάθε φορά, στα μέλη Δ.Ε.Π. απαγορεύεται: 1)Να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα μη υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 2)Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή από τα εποπτευόμενα από το ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα. 3)Να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 4)Να κατέχουν άλλη πλην του πανεπιστημίου μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 5)Αν συντρέχουν ενδείξεις, η Σύγκλητος, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας, να παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976, όπως ισχύει. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβιβάστου συνεπάγεται την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό. 6)Η ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής για τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι ασυμβίβαστη με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπομπή μέσω του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβιβάστου λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό. 7)Τα ανωτέρω μέλη Δ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα ως άνω πανεπιστημιακά αξιώματα δύνανται να απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά τους καθήκοντα με απόφαση της Συγκλήτου. 5.Μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή και την ιδιότητα μέλους επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν από την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν από την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π. Τέλος μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης. 6.Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται: 1)Να διαμένουν και να εγκαθίστανται στο νομό όπου εδρεύει το οικείο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2)Να παρέχουν διδακτικό έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 1γ του παρόντος άρθρου τουλάχιστον έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) κατ’ ελάχιστον ώρες, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο. Για θέματα συνδιδασκαλίας, αποκλίσεων από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας εξωπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, αμοιβών και αδειών εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2530/1997, όπως ισχύουν. 7.Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν υπάγονται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης και δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβίβαστου και αναστολής της ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. είναι πλήρους απασχόλησης για τα πρώτα τρία έτη από το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να εκλέγονται Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Προέδρων Τμημάτων, Κοσμήτορες, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και δεν συμμετέχουν στη Σύγκλητο, ούτε εκλέγονται Διευθυντές Εργαστηρίων ή Διευθυντές Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα αφορώντα στα διδακτικά καθήκοντα και την παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης, τις αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, τις αμοιβές και τις άδειες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2530/1997. Στο πλαίσιο του, κατά το νόμο, τετραετούς ακαδημαϊκού ? αναπτυξιακού προγράμματος, μέλη Δ.Ε.Π. που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά την επόμενη τετραετία ως μερικής απασχόλησης μπορούν να υποβάλουν στο οικείο τμήμα σχετική αίτηση, αναγράφοντας τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Με ευθύνη του Προέδρου του οικείου τμήματος η αίτηση διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. Εφόσον εγκριθεί, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει πράξη ένταξης, την οποία υποβάλλει προς έλεγχο νομιμότητας στη Σύγκλητο. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος. εγκρίνουν την αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ιδίως ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και η κάλυψη των αναγκών του τμήματος και του ιδρύματος. Ο Πρύτανης διαβιβάζει την πράξη ένταξης στο καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και εκτός του τετραετούς ακαδημαϊκού ? αναπτυξιακού προγράμματος, αν μέλος Δ.Ε.Π. αποδέχεται θέση για την οποία κατά νόμο επιβάλλεται το καθεστώς μερικής απασχόλησης. Τον Ιούνιο κάθε έτους, το μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, τις υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, στα πλαίσια του κατά το νόμο τετραετούς ακαδημαϊκού ? αναπτυξιακού προγράμματος. Ο Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση. Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα περιλαμβάνεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης για το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο. Οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να ανακαλούνται από τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης μέχρι δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια εφαρμογής του τετραετούς ακαδημαϊκού ? αναπτυξιακού προγράμματος. Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. 8.Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών Δ.Ε.Π. συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 39Λοιπό Διδακτικό προσωπικό1.Στο λοιπό διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι Επισκέπτες Καθηγητές, οι Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές, οι Ειδικοί Επιστήμονες και οι Διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, οι οποίοι οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όπως περιγράφονται παρακάτω και στην ισχύουσα νομοθεσία. 2.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Επισκεπτών Καθηγητών, πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων που τους καλούν για ειδικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Για τον έλεγχο των Επισκεπτών Καθηγητών ως προς το βαθμό ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος για τα μέλη Δ.Ε.Π. Μεταξύ των συνεπειών στις οποίες υπόκεινται οι Επισκέπτες Καθηγητές, εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, είναι και η μη ανανέωση της πρόσκλησης τους. 3.Η διαδικασία και οι όροι πρόσληψης, απασχόλησης και αμοιβής των Επισκεπτών Καθηγητών, που προσκαλούνται από το εξωτερικό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982, καθορίζονται κάθε φορά αναλυτικά με σύμβαση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 4.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών, των Ειδικών Επιστημόνων και των Διδασκόντων βάσει του π.δ. 407/1980, πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων που τους καλούν για ειδικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, όπως επίσης και με τις συμβάσεις που συνάπτουν με το πανεπιστήμιο. Για τον έλεγχο των ανωτέρω, ως προς το βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος για τα μέλη Δ.Ε.Π. Μεταξύ των συνεπειών στις οποίες υπόκεινται οι ανωτέρω, εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, είναι και η μη ανανέωση της πρόσληψής τους ή και η μονομερής από πλευράς πανεπιστημίου καταγγελία της σύμβασης τους. Άρθρο 40Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες1.Οι υπηρετούντες Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες οφείλουν να ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται από τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων του τμήματος και του τομέα τους. 2.Το επικουρικό εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί το ανωτέρω προσωπικό επεκτείνεται αναλογικά, υπό την εποπτεία των υπευθύνων μελών Δ.Ε.Π. κατά περίπτωση, στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν το διδακτικό και το επιστημονικό-ερευνητικό έργο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 1 του παρόντος. Πέραν των ανωτέρω, το εν λόγω προσωπικό είναι δυνατό να απασχολείται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και σε διοικητικό ή οργανωτικό έργο για την κάλυψη των συναφών αναγκών του τμήματος ή του τομέα ή του εργαστηρίου, όπως επίσης και για την υποστήριξη του έργου της Βιβλιοθήκης. 3.Είναι δυνατή η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ύστερα από απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου ότι τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης όλων των λοιπών υποχρεώσεων που τους ανατίθενται. 4.Για τον έλεγχο των μελών του ανωτέρω προσωπικού ως προς το βαθμό ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος για τα μέλη Δ.Ε.Π., λαμβανομένου πάντως υπ’όψη του διαφορετικού χαρακτήρα των εν λόγω υποχρεώσεων. Άρθρο 41Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό1.Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. οφείλουν να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους όπως αυτά τους ανατίθενται από τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων του τομέα τους και, εν απουσία του τομέα, του τμήματος. Τα καθήκοντα των μελών Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν διατεθεί σε εργαστήρια καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο του τομέα ή του τμήματος στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του εργαστηρίου. 2.Τα καθήκοντα των μελών Ε.Τ.Ε.Π. απορρέουν από το έργο το οποίο παρέχουν βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και το οποίο συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου της μονάδας στην οποία ανήκουν και είναι ανάλογο των προσόντων διορισμού και σύμφωνα με την προκήρυξη. Υπό την έννοια αυτή, το έργο των μελών Ε.Τ.Ε.Π., επιτελείται κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του τομέα, και εφόσον δεν υπάρχουν τομείς στο πλαίσιο του τμήματος. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στα οποία βάσει προσόντων διορισμού είχαν ανατεθεί καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης πριν από τη δημοσίευση του ν. 2817/2000 συνεχίζουν να ασκούν τα ίδια καθήκοντα. Στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ όπως και κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με ειδικά προσόντα μπορεί να ανατεθεί επικουρικό εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του παρόντος, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τμήματος και το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί την αποκλειστική απασχόλησή τους. 3.Κάθε μέλος Ε.Τ.Ε.Π. εργάζεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος. Η ημερήσια απασχόληση είναι κατά κανόνα πρωινή, δύναται να είναι απογευματινή εφόσον τούτο απαιτείται από τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες ανάγκες του τμήματος ή του τομέα ή του εργαστηρίου, αλλά πάντοτε συνεχής. Η εβδομαδιαία απασχόληση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι τριάντα (30) ώρες. Η προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων και η παρουσία των μελών Ε.Τ.Ε.Π. κατά τη διεξαγωγή τους δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως. Σε μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί επικουρικό εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο, αυτό επιτελείται μέσα στο σύνολο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης και δεν υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. 4.Είναι δυνατή η απασχόληση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ύστερα από απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, ότι τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης όλων των λοιπών καθηκόντων που τους ανατίθενται. Στην περίπτωση αυτή, η απασχόληση στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων διεξάγεται εκτός του ωραρίου εργασίας τους. 5.Με απόφαση της Συγκλήτου και ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π., μπορούν να οργανώνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. 6.Η συμμετοχή των μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια ή συνέδρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, γίνεται στα πλαίσια των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του συλλογικού οργάνου του τομέα ή του τμήματος και εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του οικείου τομέα ή του εργαστηρίου. 7.Για τον έλεγχο των μελών Ε.Τ.Ε.Π., ως προς το βαθμό ανταπόκρισής τους στα καθήκοντά τους, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος για τα μέλη Δ.Ε.Π., λαμβανομένου πάντως υπόψη του διαφορετικού χαρακτήρα των εν λόγω καθηκόντων. 8.Ως Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών Ε.Τ.Ε.Π. νοείται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία είναι ενταγμένα. Άρθρο 42Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό1.Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. οφείλουν να ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται από τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν ή εκείνης στην οποία έχουν διατεθεί. 2.Για τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., στο πλαίσιο του ειδικού διδακτικού έργου, που οφείλουν να παρέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ισχύουν κατ’ αναλογίαν τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος για το διδακτικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. 3.Ο διδακτικός χρόνος των μελών Ε.Ε.Δ.Ι.Π ανέρχεται σε δέκα (10) ώρες τουλάχιστον την εβδομάδα, ενώ η συνολική παρουσία και απασχόλησή τους στο ίδρυμα είναι τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ώρες την εβδομάδα οι οποίες κατανέμονται σε πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας. Το ακριβές αντικείμενο της απασχόλησης των μελών Ε.Ε.Δ.Ι.Π καθορίζεται με βάση τις αποφάσεις της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν και από τις διατάξεις του νόμου όπως κάθε φορά ισχύουν. 4.Για την επιμόρφωσή τους, τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που οργανώνονται και είναι συναφή με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα που προκύπτουν από το αντικείμενο της εργασίας τους. 5.Για τον έλεγχο των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. ως προς το βαθμό ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος για τα μέλη Δ.Ε.Π., λαμβανομένου πάντως υπόψη του διαφορετικού χαρακτήρα των εν λόγω υποχρεώσεων. 6.Ως Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. νοείται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία είναι ενταγμένα. Άρθρο 43Διοικητικό Προσωπικό1.Το διοικητικό προσωπικό διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από τις εκάστοτε αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2.Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι δυνατό να μετατοπίζονται παράλληλα οι ώρες έναρξης και λήξης της ημερήσιας απασχόλησης του διοικητικού προσωπικού. 3.Είναι, επίσης, δυνατόν με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου να χορηγείται στο διοικητικό προσωπικό άδεια έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, ετησίως λόγω συμμετοχής μεγάλου αριθμού υπαλλήλων σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας, θεσμοθετημένες ή μη, σε μη εργάσιμες ώρες. Τις ημέρες των αργιών εργάζεται μόνον το προσωπικό που εκτελεί ειδική υπηρεσία ή το προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ιδρύματος. 4.Η κατανομή του διοικητικού προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες, όπως επίσης και οι αρμοδιότητες τους, καθορίζονται με βάση τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. 5.Η γραμματειακή υποστήριξη των ακαδημαϊκών μονάδων του ιδρύματος καλύπτεται από διοικητικό προσωπικό. Οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Τμημάτων και των Σχολών, καθώς επίσης και της Γραμματείας της Συγκλήτου προΐστανται του προσωπικού των γραμματειών τους και είναι υπεύθυνοι αντίστοιχα έναντι του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη του ιδρύματος για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης γραμματείας. Στις αρμοδιότητες τους ανήκει, μεταξύ άλλων, και η ενημέρωση των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικά διοικητικό θέμα που ανακύπτει. Άμεσοι διοικητικοί προϊστάμενοι των ανωτέρω είναι οι προβλεπόμενοι κατά τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του ιδρύματος. 6.Είναι δυνατή η απασχόληση του διοικητικού προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου τους, όταν τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης όλων των λοιπών υποχρεώσεων που τους ανατίθενται. 7.Με απόφαση της Συγκλήτου, και ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού, μπορούν να οργανώνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των μελών του διοικητικού προσωπικού σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ή και αυτοτελώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 8.Ως πειθαρχικό συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού ισχύουν τα οριζόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 44Αποσπασμένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό1.Στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι δυνατό να αποσπάται προσωπικό κατά τις κείμενες διατάξεις από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης, κυρίως για την υποστήριξη του εν γένει εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. 2.Το κατά τα ανωτέρω αποσπασμένο προσωπικό οφείλει να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από το είδος και το ωράριο απασχόλησής τους στην υπηρεσία από την οποία αποσπάστηκαν. Οι ημέρες εργασίας καθώς και οι ώρες παρουσίας και διδασκαλίας εβδομαδιαίως είναι αντίστοιχες των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του ιδρύματος. 3.Για την απόσπαση του ανωτέρω προσωπικού, οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων προβαίνουν σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία υποχρεωτικά αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα του προς απόσπαση προσωπικού, όπως επίσης και το αντικείμενο της απασχόλησής του. 4.Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του αποσπασμένου προσωπικού ως προς το βαθμό ανταπόκρισης του στις υποχρεώσεις του, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα, όπου υφίσταται. Στο πλαίσιο της ευθύνης του αυτής, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να ζητήσει εξηγήσεις από το αποσπασμένο προσωπικό που διαπιστώνεται ότι παραμελεί τις υποχρεώσεις του ή δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του τμήματος και στη συνέχεια και εφόσον οι εξηγήσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές, μπορεί να συντάξει και να στείλει σχετική αναφορά προς την προϊσταμένη αρχή του εν λόγω προσωπικού. Παράλληλα με την αποστολή της αναφοράς, ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να ζητήσει και την ανάκληση της απόσπασης του εν λόγω προσωπικού, με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 5.Είναι δυνατή η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το έργο που τους έχει ανατεθεί. Άρθρο 45Άδειες Διδακτικού Προσωπικού1.Τα μέλη Δ.Ε.Π. δικαιούνται κατά το χρόνο των θερινών διακοπών να απέρχονται από την πόλη στην οποία εδρεύει το τμήμα τους, αφού προηγουμένως ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος για το τηλέφωνο επικοινωνίας κατά την απουσία τους. Όσοι από τους παραπάνω είναι και μέλη της Συγκλήτου υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τη Γραμματεία της Συγκλήτου για τον τόπο διαμονής τους, το χρόνο επανόδου τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας κατά την απουσία τους. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια των θερινών διακοπών, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων είναι δυνατό να περιορίζεται η διάρκεια της κατά τα ανωτέρω απουσίας των μελών Δ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, όταν τούτο απαιτείται για την αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών αναγκών του τμήματος ή του τομέα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Διευθυντής του Τομέα αναλαμβάνει την ευθύνη του προγραμματισμού των απουσιών. Στα μέλη Δ.Ε.Π. χορηγείται αναρρωτική άδεια διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών από τον Πρύτανη, ύστερα από γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου. Αναρρωτική άδεια πέραν των τριών (3) μηνών χορηγείται από τη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τις λοιπές άδειες που δικαιούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. 2.Οι Επιμελητές, οι Βοηθοί, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται άδειας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, εργασίμων και μη, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Ο προγραμματισμός των αδειών αυτών γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος ή του Διευθυντή του Τομέα, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκουν ή στην οποία έχουν διατεθεί οι ανωτέρω ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές ανάγκες του τμήματος ή του τομέα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων είναι δυνατό να περιορίζεται η διάρκεια της άδειας θερινών διακοπών του εν λόγω προσωπικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ημερών, όταν τούτο απαιτείται για την αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών αναγκών του τμήματος ή του τομέα. Στις περιπτώσεις αυτές, το επόμενο υπόλοιπο της άδειας χορηγείται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και, κατά προτίμηση, στη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα. Πέραν των αδειών θερινών διακοπών, στο εν λόγω προσωπικό είναι δυνατό να χορηγηθεί από τον Πρύτανη άδεια με αποδοχές μέχρι δέκα (10) εργασίμων ημερών για προσωπικούς λόγους στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Πέραν δε της άδειας αυτής, είναι δυνατό να τους χορηγηθεί και πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών, χωρίς αποδοχές, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης του ενδιαφερομένου και η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει ή στην οποία έχει διατεθεί το εν λόγω προσωπικό. Στο εν λόγω προσωπικό χορηγείται αναρρωτική άδεια διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών από τον Πρύτανη ύστερα από γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου. Αναρρωτική άδεια πέραν των τριών (3) μηνών χορηγείται από τη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τις λοιπές άδειες που δικαιούται το εν λόγω προσωπικό εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 3.Για τις άδειες του προσωπικού που αποσπάται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του παρόντος για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 4.Στους γονείς-μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες χορηγούνται, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, άδειες τοκετού, λοχείας, εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου και άλλα, κατ’ αναλογία των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει και εφόσον καμία ειδική διάταξη δεν ρυθμίζει τα θέματα αυτά. 5.Μπορεί να επιτρέπεται σε μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης να διδάσκουν σε αντίστοιχα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξωτερικού μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όσο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο χρόνο απουσίας τους στο εξωτερικό, εκπληρώνουν στο οικείο τμήμα ώρες διδασκαλίας και παρουσίας αντίστοιχες των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης όπως προβλέπεται την κείμενη νομοθεσία χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ένα (1) εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος. Η έναρξη ισχύος των ανωτέρω ακολουθεί την εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 46Γενικές Διατάξεις1.Το προσωπικό κάθε κατηγορίας που απασχολείται σε εργαστήριο επιτελεί το έργο του στο πλαίσιο των αποφάσεων του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το εργαστήριο. Το προσωπικό αυτό υπάγεται, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, στην ευθύνη του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Προέδρου του Τμήματος ή του Διευθυντή του Τομέα κατά περίπτωση. 2.Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη του συντονισμού του διδακτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στο εργαστήριο. 3.Η αίτηση παραίτησης μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Επιμελητή, Βοηθού και Επιστημονικού Συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου απευθύνεται προς το οικείο τμήμα ή την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει και στη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όχι μεγαλύτερου του ενός μηνός, εκδίδεται Πράξη Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραίτηση ισχύει από τη δημοσίευση της Πράξης στο Φ.Ε.Κ. 4.Για τα πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές και κυρώσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας πλην του διοικητικού προσωπικού, που αναφέρονται στο παρόν μέρος, καθώς και των φοιτητών, ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ του π.δ. 160/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 47Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών1.Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα μαθήματα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών διδάσκονται τουλάχιστον κατά το ένα (1) εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για ειδικά μαθήματα, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ή επιλογής, είναι δυνατόν να διδάσκονται, με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κάθε δύο (2) έτη. 2.Η κατάταξη των υποχρεωτικών μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, σε εξάμηνα σπουδών, αφενός μεν αποσκοπεί στην υπόδειξη προς τους φοιτητές της πλέον ορθολογικής πορείας σπουδών σε κανονικές συνθήκες, αφετέρου δε καθορίζει σε ποιο από τα δύο εξάμηνα κάθε ακαδημαϊκού έτους διδάσκεται οπωσδήποτε ένα μάθημα. 3.Η τυχόν κατάταξη και των μαθημάτων επιλογής του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών σε εξάμηνα σπουδών καθορίζει επιπροσθέτως ότι μόνο για τα υποχρεωτικά μαθήματα και για τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου σπουδών αποκλείονται οι συμπτώσεις ωρών διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 4.Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν δεσμεύει τους φοιτητές ως προς τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο και, κατά συνέπεια, κάθε φοιτητής μπορεί να καταρτίσει κατά την κρίση του το ατομικό του πρόγραμμα μαθημάτων, με τους περιορισμούς που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, ή από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ή από συναφείς αποφάσεις της Συγκλήτου ή των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων. 5.Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του τομέα ή του διδάσκοντος, όταν δεν υπάρχει τομέας και εφόσον κρίνει ότι πρέπει να υπάρχουν, ορίζει, ως προαπαιτούμενα μαθήματα, υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων η γνώση των οποίων είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων. 6.Κάθε φοιτητής, μετά τη δεύτερη ανεπιτυχή εξέταση σε προαπαιτούμενο μάθημα, έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, να εξεταστεί από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ως εξεταστές, ο υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος, ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του ιδίου ή άλλου πανεπιστημίου. Άρθρο 48Σύμβουλος ΣπουδώνΟ Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο πανεπιστήμιο. Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του φοιτητή, ώστε η επιστημονική και επαγγελματική του εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία στην προσωπικότητά του και τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητές του. Ο Σύμβουλος Σπουδών φροντίζει να έχει συναντήσεις κατά τακτά διαστήματα με τους φοιτητές που έχει αναλάβει και όχι λιγότερο από δύο (2) φορές το εξάμηνο. Στα καθήκοντα του Συμβούλου Σπουδών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) Η υποστήριξη των κλίσεων του φοιτητή και η παραίνεση να κατευθυνθεί προς τους τομείς που του ταιριάζουν. β) Η δυνατότητα παροχής βοήθειας για την κατάρτιση του ατομικού εξαμηνιαίου προγράμματος σπουδών του και τον καθορισμό του θέματος της πτυχιακής του εργασίας γ) Η παροχή πληροφόρησης σε θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, με βάση τα ενδιαφέροντα του φοιτητή δ) Η παροχή πληροφόρησης και αρωγής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποτροφίες και οτιδήποτε αφορά στη συνέχεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας ε) Η διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τις πανεπιστημιακές αρχές και τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης. Όλοι οι διδάσκοντες μπορούν να οριστούν Σύμβουλοι Σπουδών. Οι Σύμβουλοι Σπουδών του Α’ και Β’ εξαμήνου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Οι φοιτητές των επόμενων εξαμήνων έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το Σύμβουλό τους ελεύθερα, από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του τμήματος, με σχετική δήλωση που υποβάλλουν στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου μαζί με το έντυπο δήλωσης των μαθημάτων που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Άρθρο 49Δηλώσεις Εγγραφής1.Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις εγγραφής τόσο για τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και για τα μαθήματα επιλογής τα οποία θα παρακολουθήσουν και στα οποία θα εξεταστούν σε κάθε εξάμηνο. 2.Οι δηλώσεις εγγραφής στα μαθήματα υποβάλλονται στις γραμματείες των τμημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος. 3.Δεν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις φοιτητής σε μάθημα για το οποίο δεν έχει υποβάλει κατά τα ανωτέρω δήλωση εγγραφής, ή για το οποίο δεν έχει γίνει αυτόματη εγγραφή του στο προβλεπόμενο πλαίσιο. Άρθρο 50Μαθήματα Επιλογής1.Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα μπορεί να επιλέγονται είτε ελεύθερα από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής, είτε από ομάδες μαθημάτων επιλογής. Επίσης, είναι δυνατό να διαρθρώνονται, είτε όλα είτε ορισμένα από αυτά, σε διακριτές ομάδες μαθημάτων που ανήκουν σε ίδια ή συγγενή επιστημονικά πεδία και τα οποία οι φοιτητές μπορούν ή υποχρεούνται να επιλέγουν ενιαία. Το σύστημα με το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες, καθορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. 2.Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που πρέπει να έχει επιλέξει ένα μάθημα επιλογής προκειμένου να θεωρηθεί ότι αυτό έχει διδαχθεί κανονικά, καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αν ένα μάθημα επιλογής δεν διδάσκεται λόγω μικρού αριθμού φοιτητών που το επέλεξαν, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν νέα δήλωση εγγραφής σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης προθεσμίας, στο πλαίσιο που ορίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Άρθρο 51Εκπαιδευτικό Έργο1.Το εκπαιδευτικό έργο αναπτύσσεται χρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2.Με απόφαση του διδάσκοντος που κοινοποιείται στο οικείο τμήμα μέσω του τομέα, είναι δυνατό να καθοριστεί ως υποχρεωτική η συμμετοχή των φοιτητών σε ορισμένες ειδικές μορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και άλλα. Ο τρόπος ελέγχου της συμμετοχής των φοιτητών στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και ο καθορισμός του ορίου απουσιών, καθορίζονται με ευθύνη του διδάσκοντος. 3.Είναι δυνατή η κατοχύρωση μαθήματος σε φοιτητές που μετεγγράφονται από άλλο πανεπιστήμιο ή που κατατάσσονται ως πτυχιούχοι για τη λήψη και άλλου πτυχίου, εφόσον αυτοί έχουν διδαχθεί το ίδιο ή αντίστοιχο μάθημα στο τμήμα προέλευσης και έχουν εξεταστεί σε αυτό επιτυχώς. Η κατοχύρωση γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, ύστερα από πρόταση του αντιστοίχου διδάσκοντος ή του τομέα. Για τα εν λόγω μαθήματα ως βαθμός κατοχυρώνεται ο βαθμός που είχε δοθεί στο τμήμα προέλευσης, ενώ ως αριθμός διδακτικών μονάδων κατοχυρώνεται ο προβλεπόμενος στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος υποδοχής. Άρθρο 52Αξιολόγηση των Φοιτητών1.Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφόσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10. 2.Η τελική βαθμολογία του φοιτητή μπορεί να είναι για κάθε μάθημα αποτέλεσμα είτε μιας συνολικής τελικής εξέτασης, είτε συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων, ίσης ή διαφορετικής βαρύτητας, που αντιστοιχούν σε επιμέρους πτυχές του διδακτικού έργου. 3.Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή και προφορικών ή και πρακτικών εξετάσεων ή και της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή. 4.Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλες μορφές αξιολόγησης, εκτός ή πέρα από την τελική εξέταση, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η δυνατότητα ίσης πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων φοιτητών στα απαραίτητα μέσα. 5.Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε ένα μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντος, στον οποίο από τη Γ.Σ. έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος. 6.Αν ένας φοιτητής έχει αποτύχει στην τελική εξέταση ενός μαθήματος, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει και τις εργαστηριακές ή τις πρακτικές ή τις φροντιστηριακές υποχρεώσεις τις οποίες έχει εκπληρώσει, εφόσον: α) δεν έχει σε αυτές προβιβάσιμο βαθμό και β) αυτό έχει προκαθορισθεί σχετικά από το διδάσκοντα στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου και έχει παρασχεθεί σχετική ενημέρωση προς τους φοιτητές. 7.Ο φοιτητής που βρίσκεται σε εξάμηνο πέραν των κανονικών εξαμήνων φοίτησης έχει το δικαίωμα να εξετάζεται επαναληπτικά, επιπλέον της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, και κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σε μαθήματα τα οποία οφείλει από το προηγούμενο εαρινό εξάμηνο. 8.Στη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ή στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας στα μαθήματα. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται και συνεκτιμώνται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Άρθρο 53Ανώτατη διάρκεια φοίτησης1.Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, καθώς και οι κατά περίπτωση ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις, προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις. 2.Οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μέριμνα των γραμματειών, στο τέλος Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και πάντως πριν από την έναρξη της περιόδου εγγραφών του χειμερινού εξαμήνου, ως έκφραση βασικής μέριμνας του ιδρύματος και ταυτόχρονα άρτιας και υπεύθυνης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων, αποστέλλουν επιστολή προς τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τον τυπικά ελάχιστο αριθμό των απαιτουμένων ετών για την αποφοίτησή τους (τέσσερα έτη για την απονομή πτυχίου ή πέντε έτη για την απονομή διπλώματος). Στην επιστολή αυτή, σχέδιο της οποίας συντάσσεται με ευθύνη της κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και οριστικοποιείται από τον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος, ενημερώνονται οι φοιτητές απαραιτήτως, τόσο για το έτος σπουδών στο οποίο φοιτούν, καθώς και για τα προβλεπόμενα, για τον καθένα και την καθεμία, από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εναπομείναντα έτη, εντός των οποίων μπορούν να συνεχίζουν την προσπάθειά τους για αποφοίτηση. Επιπλέον, στην επιστολή περιλαμβάνονται παραινέσεις προς τους φοιτητές να επικοινωνήσουν και να συναντηθούν δια ζώσης είτε με τον Πρόεδρο του Τμήματος, είτε με το Σύμβουλο Σπουδών τους, κατά τη βούλησή τους, ώστε να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή πρόοδό τους, με τα μαθήματα που ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να δηλώσουν, με θέματα επαγγελματικής αποκατάστασής τους μετά την αποφοίτηση και γενικότερα με κάθε άλλη συνιστώσα για την οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί αρωγή στην περαιτέρω προσπάθειά τους για επιτυχή δραστηριοποίηση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Άρθρο 54Πτυχίο ή Δίπλωμα1.Η χορήγηση πτυχίου ή διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Στους αποφοίτους των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πλην των Τμημάτων Μηχανικών, χορηγείται πτυχίο και παράρτημα διπλώματος. Στους απόφοιτους των Τμημάτων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου χορηγείται δίπλωμα και παράρτημα διπλώματος. 2.Ο βαθμός του πτυχίου ή του διπλώματος συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής: 1)Άριστα, για βαθμό από 8,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 10,00 2)Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) 3)Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) 3.Ο βαθμός του Πτυχίου ή Διπλώματος υπολογίζεται με τρόπο που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. 4.Η καθομολόγηση πτυχιούχου είναι αναγκαία, μονομερής, πανηγυρική ενώπιον των πρυτανικών αρχών, σε ειδική τελετή και με την παρουσία των συναδέλφων του, πράξη του αποφοίτου που περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με την οποία διαβεβαιώνει την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχτηκε στο ίδρυμα. Η ειδική τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων γίνεται τρεις (3) φορές το χρόνο, στο τέλος των εξετάσεων, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σε τόπο και ημέρα που ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η καθομολόγηση δεν αποτελεί συστατικό τύπο για την επιτυχή πραγμάτωση σπουδών, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών και πριν από την καθομολόγηση, μπορεί να χορηγηθεί στον απόφοιτο σχετική βεβαίωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθομολόγησης αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του Πρύτανη του ιδρύματος. 5.Η αρίθμηση των πτυχίων ακολουθεί τη χρονολογική σειρά της ημερομηνίας ανακήρυξης και εντός της ίδιας ημερομηνίας ανακήρυξης προηγείται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό και ακολουθούν οι υπόλοιποι κατά φθίνουσα σειρά. 6.Το κείμενο της καθομολόγησης έχει ως εξής: «Κάτοχος από σήμερα του πτυχίου ή διπλώματος του Τμήματος ….. έρχομαι να διαβεβαιώσω μπροστά στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο του Τμήματος ……. ότι θα ασκώ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του πτυχιούχου (διπλωματούχου), με ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Κατά τη σταδιοδρομία μου θα επιδιώκω σταθερά να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, να βελτιώνω την επιστημονική μου επάρκεια, να συμβάλλω στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και στην υπεράσπιση της, συνυπηρετώντας την προσωπική μου και την κοινωνική πρόοδο. Αποφεύγοντας κάθε άδικη πράξη, θα τηρώ πιστά και με ακρίβεια τα διδάγματα που πήρα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τη φιλοδοξία να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος, και την Πολιτεία». 5.Καθιερώνεται κατά τις τελετές καθομολόγησης η αμφίεση της τηβέννου για τα μέλη της Συγκλήτου, τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους φοιτητές. 6.Ο τύπος του πτυχίου ή διπλώματος συντάσσεται επί χάρτου γραφής βάρους 120 τουλάχιστον γραμμαρίων, χρώματος ωχρόλευκου (ματ) διαστάσεων 25Χ35 εκατοστών περίπου. Το χαρτί μπορεί να έχει υδατογραφημένο το έμβλημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή και τις λέξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Στο άκρο του χαρτιού σε όλες τις πλευρές του και στο περιθώριο του κυρίως κειμένου το πτυχίο ή δίπλωμα κοσμείται με γραμμική παράσταση. Στο ανώτατο μέρος και σε μέση απόσταση αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε μια σειρά, ακολουθεί το έμβλημα του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια οι λέξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σε μία σειρά. Στις δύο επόμενες σειρές αφήνεται κενή σειρά προκειμένου να προστίθεται, κατά περίπτωση, η λέξη ΣΧΟΛΗ και ΤΜΗΜΑ ή ανεξάρτητο ΤΜΗΜΑ και η ονομασία της Σχολής και του Τμήματος ή του ανεξάρτητου Τμήματος. Στις επόμενες σειρές και στο άκρο αριστερά της στήλης του κειμένου και με γράμματα μικρότερα σε μέγεθος από τα υπόλοιπα αναγραφόμενα στο πτυχίο, οι λέξεις ΑΡΙΘΜ. ΠΤΥΧΙΟΥ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ και αμέσως από κάτω ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. (Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του πτυχίου). Στη συνέχεια και σε μια σειρά στο κέντρο με κεφαλαία, έντονα γράμματα και μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα υπόλοιπα αναγραφόμενα στο πτυχίο, τίθεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του πτυχιούχου ή διπλωματούχου. Στην επόμενη σειρά στο κέντρο της οποίας με κεφαλαία γράμματα, αναγράφεται η λέξη ΑΠΟ, τίθεται ο τόπος καταγωγής του πτυχιούχου, με άρθρο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο τόπος καταγωγής δεν αποτελεί πρωτεύουσα νομού τότε πρέπει να αναγράφεται και ο νομός, ενώ σε περίπτωση πόλης ξένης χώρας αναγράφεται και η χώρα. Στην αμέσως επόμενη σειρά στο κέντρο αναγράφεται η λέξη ΣΠΟΥΔΑΣΕ και ακολουθούν οι λέξεις ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ή «ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ανάλογα με τη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και στη συνέχεια κενό. Ακολούθως και στις επόμενες σειρές στο κέντρο αναγράφονται οι λέξεις ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ /αλλαγή σειράς/ ΤΗΝ/ κενό για την αναγραφή στο κέντρο με κεφαλαία γράμματα της ημερομηνίας ανακηρύξεως (Ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας εξεταστικής περιόδου στην οποία συμμετείχε ο φοιτητής) Για τα Τμήματα τα οποία περιέχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους πτυχιακή/διπλωματική εργασία, η εξεταστική περίοδος των οποίων ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την αντίστοιχη εξεταστικής περιόδου των υπολοίπων μαθημάτων, τότε ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών στην οποία συμμετείχε ο φοιτητής.) / αλλαγή σειράς/ ΜΕ ΒΑΘΜΟ /. Στη συνέχεια στο κέντρο αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα ο βαθμός αριθμητικώς και σε επόμενη σειρά με κεφαλαία έντονα και αντιστοίχου μεγέθους γράμματα με το ονοματεπώνυμο, ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στη συνέχεια και μετά από απόσταση μιας σειράς, για να τίθεται στο κέντρο με κεφαλαία γράμματα ο τόπος της έδρας της Πανεπιστημιακής Μονάδας καθώς και η ημερομηνία ορκωμοσίας. Στο τέλος και σε μια σειρά σε απόσταση μεταξύ τους αναγράφονται οι λέξεις Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και Η/Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ακολουθούν μετά από τρεις σειρές απόσταση, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό χώρος για τις υπογραφές, τα αντίστοιχα ονοματεπώνυμα των υπογραφόντων. 7.Ο πτυχιούχος ή διπλωματούχος δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο (2) αντίγραφα του πτυχίου ή διπλώματος, δύο (2) αντίγραφα του παραρτήματος διπλώματος και ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 8.Ο πτυχιούχος ή διπλωματούχος δικαιούται να λάβει πτυχίο ή δίπλωμα σε περγαμηνή, αφού καταβάλει το οριζόμενο από το Πρυτανικό Συμβούλιο παράβολο. 9.Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται στον απόφοιτο βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του. 10.Ο τύπος του χορηγουμένου πτυχίου ή διπλώματος είναι ενιαίος για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει ως εξής: 11.Στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος και η αναλυτική η βαθμολογία όλων των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει ο πτυχιούχος ή διπλωματούχος, περιλαμβανομένων και των επιπλέον των απαιτουμένων για τη λήψη του πτυχίου μαθημάτων επιλογής στα οποία ενδεχομένως έχει επιτύχει. Επίσης, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αναγράφονται και όλες οι λοιπές προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την επίδοση του πτυχιούχου ή διπλωματούχου σε αυτές. Για όσες από αυτές δεν προβλέπεται βαθμολογία, σημειώνεται απλώς η επιτυχής συμμετοχή του πτυχιούχου ή διπλωματούχου με την ένδειξη «επιτυχώς». Το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας υπογράφεται από το γραμματέα του τμήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Άρθρο 55Ομότιμοι Καθηγητές1.Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 45 παρ. 18 εδ. α΄ του ν. 1268/1982, όπως ισχύει), η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών Δ.Ε.Π., απονέμει τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους. Ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή αφαιρείται μόνο για σοβαρούς λόγους και με την ίδια ως άνω διαδικασία. 2.Ο Ομότιμος Καθηγητής αναγνωρίζεται τιμητικά με τον τίτλο «Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου» σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου και εκτός αυτού. Επιπλέον, καλείται να συμμετέχει στην ακαδημαϊκή ζωή με ομιλίες και σεμινάρια, όπως επίσης και στην ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος, είτε ως μέλος ερευνητικών ομάδων, είτε μεμονωμένα. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να διατίθεται στον Ομότιμο Καθηγητή ο αναγκαίος χώρος και να παρέχονται οι σχετικές διευκολύνσεις για τη συνέχιση της επιστημονικής του δραστηριότητας. Άρθρο 56Επίτιμοι Καθηγητές και Διδάκτορες1.Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή ή του Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμεται με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Συγκλήτου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. 2.Η απονομή του τίτλου γίνεται σε διακεκριμένους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν παρουσιάσει επιστημονικό έργο ιδιαίτερα διακεκριμένο ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο πανεπιστήμιο ή την πολιτεία. 3.Η αναγόρευση του Επίτιμου Καθηγητή ή Επίτιμου Διδάκτορα γίνεται δημόσια στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που αποφασίζεται από τη Σύγκλητο. Στην τελετή καλούνται όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μετά την ανάγνωση της απόφασης της Συγκλήτου για την αναγόρευση, ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος διαβάζει το σχετικό ψήφισμα. Ακολούθως εκφωνείται ομιλία από τον αναγορευθέντα Επίτιμο Καθηγητή ή Επίτιμο Διδάκτορα. 4.Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή ή του Επίτιμου Διδάκτορα αφαιρείται με απόφαση της Συγκλήτου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών της, όταν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Άρθρο 57Τελετές και δημόσιες σχέσεις1.Την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων του ιδρύματος εγκρίνει η Σύγκλητος ή ο Πρύτανης και στην περίπτωση εκδήλωσης Σχολής ή Τμήματος, η Κοσμητεία ή η Γενική Συνέλευση Τμήματος, ο Κοσμήτορας ή ο Πρόεδρος, αντίστοιχα. 2.Στην περίπτωση που προκύπτει ανάγκη κάλυψης δαπανών από το Ίδρυμα, οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ιδρύματος, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 3.Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Άρθρο 58Θερινές Διακοπές1.Οι θερινές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και διαρκούν μέχρι και την 31η Αυγούστου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός εάν για ειδικούς λόγους αποφασίσει διαφορετικά η Σύγκλητος. 2.Κατά το χρόνο των θερινών διακοπών παύουν οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων των σχολών, των τμημάτων και των τομέων. Σε έκτακτες περιπτώσεις είναι δυνατό να συγκαλούνται τα εν λόγω όργανα με πρότερη άδεια της Συγκλήτου. Για τη διεκπεραίωση επειγόντων και τρεχούσης φύσεως θεμάτων παρέχεται από τις Γ.Σ. των αρμοδίων οργάνων σχετική εξουσιοδότηση στον Κοσμήτορα της Σχολής, στον Πρόεδρο του Τμήματος και στο Διευθυντή του Τομέα, αντίστοιχα. 3.Κατά το χρόνο των θερινών διακοπών οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου περιορίζονται στο ελάχιστο απαιτούμενο για την ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου. Άρθρο 59ΑργίεςΠέραν του χρόνου των θερινών διακοπών, το εν γένει εκπαιδευτικό και εξεταστικό έργο διακόπτεται κατά τις εξής ημέρες: α) Την 28η Οκτωβρίου β) Την 17η Νοεμβρίου γ) Από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι την 7η Ιανουαρίου (συμπεριλαμβανομένων) δ) Την 30η Ιανουαρίου ε) Την 25η Μαρτίου στ) Την Καθαρά Δευτέρα ζ) Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή του Πάσχα (συμπεριλαμβανομένων) η) Την 1η Μαΐου θ) Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ι) Την 8η Νοεμβρίου για την πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης ια) Την 11η Νοεμβρίου για την πανεπιστημιακή μονάδα της Χίου ιβ) Την 6η Αυγούστου για την πανεπιστημιακή μονάδα της Σάμου ιγ) Την 7η Μαρτίου και την 14η Νοεμβρίου για την πανεπιστημιακή μονάδα της Ρόδου ιδ) Την 6η Δεκεμβρίου για την πανεπιστημιακή μονάδα της Σύρου ιε) Την 8η Οκτωβρίου για την πανεπιστημιακή μονάδα της Λήμνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 60Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών1.Οι φοιτητές έχουν τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης. 2.Οι φοιτητές μπορούν επωνύμως και εγγράφως να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Τμήματός τους, αναφερόμενοι σε ζητήματα που τους αφορούν και που ανήκουν στο πεδίο ευθύνης του τμήματος, διαφορετικά μπορούν να απευθύνονται στον Πρύτανη του ιδρύματος. 3.Την ευθύνη του ακαδημαϊκού ελέγχου των φοιτητών έχει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 4.Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες ακαδημαϊκής και φοιτητικής δεοντολογίας σε ό,τι αφορά στις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις τους με τα πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης κάθε επιπέδου, με το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του πανεπιστημίου, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον του ιδρύματος. 5.Αρμοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου φοιτητών έχει αποκλειστικά και μόνο η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Άρθρο 61Ανταποδοτικές ΥποτροφίεςΣτους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με υποχρέωση εκ μέρους τους να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση στις υπηρεσίες και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πριν από το τέλος του εαρινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφασίζει τον αριθμό των υποτροφιών και το ύψος των πιστώσεων που πρόκειται να διατεθούν για τις ανταποδοτικές υποτροφίες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ιδρύματος του επόμενου έτους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ανταποδοτικών Υποτροφιών αποτελούμενη από τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών του ιδρύματος, εισηγείται στη Σύγκλητο: α) σχετικά με την ιεράρχηση των αναγκών των υπηρεσιών του ιδρύματος για την απασχόληση φοιτητών β) την κατανομή των υποτροφιών ανά τμήμα και την αντιστοίχηση των θέσεων με τις υπηρεσίες απασχόλησης Η Σύγκλητος εγκρίνει τους πίνακες για την κατανομή των πιστώσεων και τον αριθμό των υποτροφιών ανά τμήμα. Οι φοιτητές μπορούν να παρέχουν την εργασία τους στη Βιβλιοθήκη, στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στα εργαστήρια και σε υπηρεσίες που εγκρίνει η Σύγκλητος. Οι γραμματείες των τμημάτων ανακοινώνουν τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος τους και η επιλογή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) τον αριθμό των μαθημάτων που έχει επιτυχώς εξετασθεί κατά τις εξεταστικές των δύο προηγούμενων εξαμήνων (Φεβρουαρίου και Ιουνίου). β) σε περίπτωση ίσου αριθμού μαθημάτων με βάση το κριτήριο α’, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχει επιτυχώς εξετασθεί κατά τις εξεταστικές των δύο προηγούμενων εξαμήνων (Φεβρουαρίου και Ιουνίου). Η υποτροφία καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου απασχόλησης, μετά από βεβαίωση του υπευθύνου της υπηρεσίας απασχόλησης για την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης ή μη αρμόζουσας συμπεριφοράς υποτρόφου, με εισήγηση του προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσίας, η Επιτροπή Ανταποδοτικών Υποτροφιών καλεί το φοιτητή για παροχή εξηγήσεων. Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, η υποτροφία μπορεί να διακοπεί με απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 62Κοινωνικές παροχές1.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις οι οποίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, διαμορφώνοντας τους απαραίτητους όρους σπουδών και διαβίωσης και διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους. Οι προϋποθέσεις χορήγησης στους φοιτητές των κοινωνικών παροχών που αναφέρονται στη συνέχεια καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται των παροχών της φοιτητικής μέριμνας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τους φοιτητές του πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα σε κάθε είδους παροχή και δικαίωμα που απορρέει από τη φοιτητική τους ιδιότητα. 3.Η παροχή διδακτικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξάγεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 4.Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχεται δωρεάν σίτιση. Η σίτιση και η στέγαση των φοιτητών του πανεπιστημίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Σίτισης-Στέγασης, όπως αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. 5.Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή στο οικείο τμήμα, μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση φοιτητικού βιβλιαρίου περίθαλψης, συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση. Υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται: α) οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, β) οι αλλοδαποί φοιτητές που επισκέπτονται το πανεπιστήμιο στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων γ) οι αλλοδαποί φοιτητές που εγγράφονται στο ίδρυμα. 6.Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου χορηγούνται δελτία φοιτητικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου χορηγείται και στους αλλοδαπούς φοιτητές που επισκέπτονται το πανεπιστήμιο στο πλαίσιο διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας. Τα δελτία αυτά χορηγούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη γραμματεία του οικείου τμήματος, η οποία έχει και την ευθύνη για τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγησή τους. Άρθρο 63Χρήση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμούτου Πανεπιστημίου1.Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των σχολών ή των τμημάτων γίνεται για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών. 2.Οι χρήσεις των χώρων καθορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής ή τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στην περίπτωση πανεπιστημιακής μονάδας που φιλοξενεί τμήματα ενταγμένα σε περισσότερες από μίας σχολές, από το Πρυτανικό Συμβούλιο, μετά από εισηγήσεις των οικείων σχολών. 3.Γενικές Συνελεύσεις ή άλλου είδους συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις στα πλαίσια των ερευνητικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών ή άλλων έργων από το φοιτητικό σύλλογο ή θεσμοθετημένες πολιτιστικές ομάδες μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε χώρους της σχολής ή του τμήματος πραγματοποιούνται μετά από έγγραφη έγκριση της Κοσμητείας της Σχολής ή του Κοσμήτορα για χώρους της σχολής και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή του Προέδρου για χώρους του τμήματος. Οι εγκρίσεις αυτές χορηγούνται στα πλαίσια καλής και ασφαλούς χρήσης των χώρων, λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των χώρων και της δυνατότητας προστασίας και φύλαξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος. Πριν από την λήψη απόφασης το αρμόδιο γι’ αυτήν όργανο οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τη διοικητική υπηρεσία της πανεπιστημιακής μονάδας τη γνώμη της περί της δυνατότητας ασφαλούς χρήσης και φύλαξης του χώρου. 4.Η χρήση πανεπιστημιακών χώρων και εξοπλισμού από μεμονωμένα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή από πανεπιστημιακούς φορείς για σκοπούς άσχετους με την πανεπιστημιακή λειτουργία, επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας του Πρυτανικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. 5.Η χρήση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων από μη πανεπιστημιακούς φορείς επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας του Πρυτανικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. 6.Η παραχώρηση των χώρων για την πραγματοποίηση κάθε είδους από τις παραπάνω εκδηλώσεις γίνεται σε συνεργασία με τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος, ώστε να μην παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της σχολής ή του τμήματος, ούτε και η εύρυθμη εν γένει λειτουργία τους. Άρθρο 64Εκδόσεις του Πανεπιστημίου1.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκδίδει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή διοικητική επετηρίδα, στην οποία περιλαμβάνονται οι αρχές του πανεπιστημίου και το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του ιδρύματος κατανεμημένο στις επιμέρους ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες. Η διοικητική επετηρίδα περιλαμβάνει, επίσης, τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων και των συμβουλίων και επιτροπών που λειτουργούν σε επίπεδο ιδρύματος. 2.Κάθε σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκδίδει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους Οδηγό Σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνονται το πρόγραμμα σπουδών με τα ονόματα των διδασκόντων και το περίγραμμα των μαθημάτων, όπως επίσης και πληροφορίες για τους φοιτητές και για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με θέματα σπουδών, φοιτητικής μέριμνας, την οργάνωση και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου γενικότερα και της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος ειδικότερα και σχετικά με την πόλη στην οποία εδρεύει η σχολή ή το τμήμα. 3.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκδίδει κάθε χρόνο, ή το πολύ κάθε δύο χρόνια, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, επιστημονική επετηρίδα στην οποία αποτυπώνεται η ερευνητική και η συγγραφική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π., του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τη χρονική περίοδο που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση. Η εν λόγω καταγραφή περιλαμβάνει και συνοπτική περίληψη του περιεχομένου των δραστηριοτήτων αυτών. Η έκδοση της επιστημονικής επετηρίδας διεξάγεται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εκδόσεων του ιδρύματος. 4.Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η κυκλοφορία και άλλων εκδόσεων, είτε μόνιμου και περιοδικού, είτε περιστασιακού χαρακτήρα. 5.Την επιμέλεια των κατά τα ανωτέρω εκδόσεων του πανεπιστημίου έχει η Επιτροπή Εκδόσεων. Την επιμέλεια των Οδηγών Σπουδών την έχουν τα αντίστοιχα τμήματα, η δε Επιτροπή Εκδόσεων λειτουργεί στην περίπτωση αυτή συντονιστικά. Άρθρο 65Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΣτο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί Κεντρική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης» η οποία εδρεύει στην Μυτιλήνη και αποτελείται από παραρτήματα που λειτουργούν στην έδρα κάθε πανεπιστημιακής μονάδας του Ιδρύματος. Τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης συνεργάζονται με τα αναγνωστήρια των σχολών και των τμημάτων της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν, και συντονίζουν τη λειτουργία τους. Αρμόδια για την εποπτεία της βιβλιοθήκης και των παραρτημάτων είναι η Επιτροπή Εποπτείας ή ο Επόπτης που ορίζονται από τη Σύγκλητο. Οι Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και ο διαδανεισμός ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Άρθρο 66Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων1.Για ζητήματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του π.δ. 160/2008. 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται ο κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 108974/25.10.2002 υπουργικής απόφασης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ιδρύματος». Άρθρο τρίτοΈναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 4 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), 5 παρ. 2 και 3 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως η τελευταία διάταξη συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3549/2007, σε συνδυασμό με την έκδοση του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), β) των άρθρων 5 παρ. 1 και 4, 6 παρ. 5, 6 και 7, 11, 12 παρ. 1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 5 και 26 παρ. 2 του ν. 3549/2007, γ) των άρθρων 3 παρ. 1 εδ. α΄ και 4 παρ. 3 εδ. α΄ του ν. 2083/1992, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του ν. 3549/2007, δ) του άρθρου 2 παρ. 2 εδαφ. β΄ περ. ν του ν. 2083/1992, ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). στ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68).
  • Το υπ’ αριθμ. 114/25/2-2009 έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 255/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-01 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίαςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 2008/160 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία