Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π), το οποίο αποτελεί ΝΠΔΔ υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ, έχει δικό του προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) (άρθρο 14, παρ. 1 του ν. 3329/2005).
2.  
  Το Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών έχει έδρα το Δήμο Χαϊδαρίου.
3.  
  Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους ως εξής: εξωτερικός κύκλος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ενδιάμεσος κύκλος: «2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και στο κέντρο φέρει το «ΕΘΝΟΣΗΜΟ»
Άρθρο 2
1.  
  Το Θεραπευτήριο έχει σκοπό:
 1. την περίθαλψη και λειτουργική, κοινωνική, προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση έως και εκατόν είκοσι (120) ατόμων και των δύο φύλων ηλικίας από τρία έως εικοσιπέντε έτη (3-25 έτη), από όλη τη χώρα, τα οποία έχουν νοητική υστέρηση ή χρόνιες κινητικές παθήσεις και νοητική υστέρηση, με συνέπεια την ολική ή μερική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησής τους, μέχρι την μεταφορά τους σε άλλο Θεραπευτήριο ή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας
 2. την εφαρμογή προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας και λειτουργικής, κοινωνικής, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα και των δύο φύλων ηλικίας από τρία έως εικοσιπέντε έτη, τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή χρόνιες κινητικές παθήσεις και νοητική υστέρηση και τα οποία δεν διαμένουν στο Θεραπευτήριο αλλά στις οικογενειακές τους εστίες
 3. την εφαρμογή προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» για άτομα και των δύο φύλων ηλικίας από τρία έως εικοσιπέντε έτη, τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή χρόνιες κινητικές παθήσεις και νοητική υστέρηση, με στόχο να υποστηριχθεί η παραμονή τους στο οικογενειακό περιβάλλον
 4. την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρίες
 5. τη λειτουργία εξωιδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης, στέγες ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλες υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης
 6. τη λειτουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων για άτομα με αναπηρίες,
 7. την παροχή συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους και τη διασύνδεση των οικογενειών τους με υπηρεσίες υποστήριξης με σκοπό την παραμονή των παιδιών στο οικογενειακό τους περιβάλλον
 8. την εφαρμογή προγραμμάτων φιλοξενίας, για άτομα που διαμένουν με τις οικογένειές τους, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας
 9. την διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης και ψυχαγωγίας για άτομα με αναπηρίες
 10. την εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα
 11. τη λειτουργία κέντρου ημέρας κατάρτισης ατόμων σχολικής ηλικίας και κατάρτισης και αποκατάστασης ενηλίκων μέχρι ηλικίας 25 ετών με αυτισμό και νοητική υστέρηση
 12. τη λειτουργία κέντρου διάγνωσης και μονάδας διαχείρισης κρίσεων ατόμων με αυτισμό και νοητική υστέρηση
 13. την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από κείμενα των Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με την προστασία των ΑμεΑ όπως είναι η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και η Σύσταση (2005) 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας.
2.  
  Για την επίτευξη των σκοπών του το Θεραπευτήριο κυρίως:
 1. φροντίζει για την ορθολογική εξυπηρέτηση των ατόμων που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του, με τη διαμόρφωση ειδικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας στόχου και τη συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης για κάθε ομάδα
 2. συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας με φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα που ειδικεύονται σε θέματα προνοιακών υπηρεσιών,
 3. αναπτύσσει προγράμματα και ενέργειες που προάγουν την ελεύθερη καλλιέργεια του πνεύματος των ατόμων που περιθάλπει και ενδυναμώνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα με στόχο την κοινωνική τους αποκατάσταση,
 4. οργανώνει δίκτυα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών για τα άτομα που περιθάλπει αλλά και τις οικογένειές τους και προωθεί σχετικές συνεργασίες με αντίστοιχα δίκτυα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
 5. σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα υποστήριξης και κατάρτισης των μελών του προσωπικού του με στόχο την ενίσχυση των δράσεών του, καθώς και προγράμματα κλινικής και πρακτικής άσκησης φοιτητών αντίστοιχων ειδικοτήτων
 6. μισθώνει χώρους για ξενώνες, κατοικίες αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης, καθώς επίσης και ειδικούς χώρους για την έκθεση και πώληση έργων των ατόμων με αναπηρίες που διαμένουν στο Θεραπευτήριο ή παρακολουθούν τα προγράμματα ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης που το ίδιο οργανώνει και εφαρμόζει,
 7. συμμετέχει σε προγράμματα και υλοποιεί δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της προώθησης στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες,
 8. συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάθεση εργασιών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του
 9. συνεργάζεται με Νοσοκομεία της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, για την παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών, μετά από απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.
 10. Ι) συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά ιδρύματα για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας.
 11. συντηρεί, αναβαθμίζει, επεκτείνει, διαμορφώνει και διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο και τις δομές του Θεραπευτηρίου προς όφελος των σκοπών του
 12. εφαρμόζει προγράμματα αναδοχής περιθαλπομένων από ανάδοχες οικογένειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
3.  
  Ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου ανάλογα με την επάρκεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού
Άρθρο 3
1.  
  Για τα άτομα που εισάγονται στο Θεραπευτήριο, ως περίθαλψη νοείται η εξασφάλιση στέγης, διατροφής και ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπού ιματισμού, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η ψυχολογική υποστήριξη, η λειτουργική, κοινωνική, προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. Η περίθαλψη περιλαμβάνει επίσης την ιατροφαρμακευτική αγωγή και την επιμέλεια ανεύρεσης εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας μέσω επισκέψεων ή εισαγωγής σε κατάλληλα νοσηλευτικά ιδρύματα.
2.  
  Τα προγράμματα αποκατάστασης, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να παρακολουθούν και άτομα με αναπηρίες που δεν περιθάλπονται στο Θεραπευτήριο και κατοικούν στο Νομό Αττικής και στην ευρύτερη Περιφέρεια
3.  
  Το Θεραπευτήριο παρέχει ημερήσια φροντίδα, αγωγή και αποθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και προγράμματα απασχόλησης, άθλησης και ψυχαγωγίας, σε άτομα με αναπηρίες που δεν περιθάλπονται σ’ αυτό και δεν συμμετέχουν στα προγράμματα αποκατάστασης, με σκοπό την υποστήριξη των οικογενειών τους
4.  
  Το Θεραπευτήριο οργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» τα οποία περιλαμβάνουν:
 1. κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και ομάδες σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της φροντίδας ατόμων με αναπηρίες,
 2. τακτικές κατ’ οίκον επισκέψεις κοινωνικής λειτουργού καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία με τα εξυπηρετούμενα άτομα και τις οικογένειές τους,
 3. διεκπεραίωση πρακτικών θεμάτων, όπως συνοδεία σε δημόσιες υπηρεσίες, εξόφληση λογαριασμών,
 4. ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση,
 5. ιατρική παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι,
 6. φροντίδα καθαριότητας στο σπίτι
5.  
  Το Θεραπευτήριο φροντίζει για την προώθηση και πώληση των έργων των ατόμων που παρακολουθούν τα προγράμματα προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, ημερήσιας φροντίδας και απασχόλησης είτε μέσω εκθέσεων είτε μέσω μίσθωσης επαγγελματικών χώρων
Άρθρο 4
1.  
  Στο Θεραπευτήριο εισάγονται άτομα και των δύο φύλων ηλικίας από 3 έως 25 ετών, τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή χρόνιες κινητικές παθήσεις και νοητική υστέρηση με αποτέλεσμα να αδυνατούν ολικά ή μερικά να αυτοεξυπηρετηθούν. Τα άτομα που δικαιούνται να εισαχθούν μπορούν να προέρχονται από όλα τα διαμερίσματα της χώρας.
2.  
  Για την εισαγωγή στο Θεραπευτήριο ή τη συμμετοχή σε προγράμματα ημερήσιας φροντίδας ή αποκατάστασης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στο Ίδρυμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. αίτηση εισαγωγής,
 2. αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης,
 3. έκθεση κοινωνικής έρευνας από την αρμόδια υπηρεσία του Θεραπευτηρίου,
 4. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης είσπραξης σύνταξης από ασφαλιστικό ταμείο ή από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή, εάν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση που βεβαιώνει οικονομική αδυναμία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄),.
 5. ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο νοσοκομείο σχετικά με το νόσημα από το οποίο πάσχουν, στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το άτομο που χρήζει εισαγωγής στο Θεραπευτήριο δεν πάσχει από μολυσματική νόσο ή από βαρύ νόσημα που χρήζει ειδικής νοσηλείας π.χ. νεοπλασία,.
 6. ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο νοσοκομείο σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής και νοητικής υγείας και των αισθητηρίων οργάνων, καθώς και το ιστορικό χρόνιων λοιμωδών ή άλλων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η βεβαίωση εξετάσεων αυστραλιανού αντιγόνου, αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας Β - C, RΡR-VDRL, ΗΙV
 7. Βιβλιάριο Υγείας ή ανάλογο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν διενεργηθεί όλοι οι απαραίτητοι εμβολιασμοί για την ηλικία του ατόμου, σύμφωνα με το εκάστοτε Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
3.  
  Οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Το ποσοστό συμμετοχής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση τιμολόγιο και κλίμακα ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος του κάθε περιθαλπόμενου. Όσοι εισάγονται στο Θεραπευτήριο με απόφαση που βεβαιώνει την οικονομική τους αδυναμία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973, (ΦΕΚ 149 Α΄), απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων, εκτός εάν από την ίδια απόφαση προβλέπεται συμμετοχή. Το Θεραπευτήριο δύναται να ζητήσει την έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας του περιθαλπομένου, από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και κατά τη διάρκεια της περίθαλψής του.
4.  
  Για την εισαγωγή στο Θεραπευτήριο ή την συμμετοχή σε προγράμματα του Θεραπευτηρίου, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Στους περιθαλπόμενους παρέχονται ενιαίες υπηρεσίες ανεξάρτητα της συμμετοχής ή μη στη δαπάνη των νοσηλίων τροφείων
6.  
  Η εισαγωγή των περιθαλπόμενων στο Θεραπευτήριο γίνεται με στόχο την άμεση κοινωνική φροντίδα ή την αποθεραπεία στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Θεραπευτηρίου
Άρθρο 5
1.  
  Όργανα διοίκησης του Θεραπευτηρίου είναι: Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΙΙ. Ο Διοικητής ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3329/2005).
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και ορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει διετή θητεία και αποτελείται από:
 1. τον Διοικητή ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος,
 2. δύο μέλη με εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
 3. Το ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται ως Αντιπρόεδρος,.
 4. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑΕΑ).
 5. Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΕΑ προτείνεται από το συνδικαλιστικό του όργανο, εφόσον υπάρχει.
 6. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Θεραπευτήριο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στο Θεραπευτήριο (άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3329/2005).
3.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ, συγκαλεί το ΔΣ, και ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων
4.  
  Ο Διοικητής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στους τομείς των κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών ή διοίκησης και οικονομίας και να διαθέτει εμπειρία στην άσκηση επιτελικών καθηκόντων σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ικανότητες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3329/2005).
Άρθρο 6
1.  
  Το ΔΣ συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, λειτουργεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του κυρωθέντος με το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα. Τα πρόσωπα αυτά αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης (άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3329/2005).
2.  
  Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει και ο Διευθυντής του Θεραπευτηρίου ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Θεραπευτηρίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Αντικείμενο της συνεδρίασης του Δ.Σ. είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του μαζί με την πρόσκληση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Κατ΄ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
4.  
  Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του, καταχωρούνται στη συνέχεια από το Γραμματέα σε βιβλίο που τηρείται με ευθύνη του και το οποίο είναι θεωρημένο από τον Διοικητή και υπογράφονται από τον Διοικητή ή τον προεδρεύοντα και τον Γραμματέα. Ο Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση, δακτυλογράφηση και βιβλιοδέτηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.  
  Καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελείται, εάν δεν έχουν επικυρωθεί τα πρακτικά της συνεδριάσεως κατά την οποία ελήφθη. Προκειμένου για εξαιρετικές περιπτώσεις αποφάσεων που είναι αναγκαίο να εκτελεστούν άμεσα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφαση να θεωρεί ως επικυρωμένα τα σχετικά πρακτικά για τα θέματα αυτά με σκοπό την άμεση εκτέλεση της απόφασης.
6.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των τακτικών μελών (απαρτία). Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.
Άρθρο 7 "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005:"
1.  
  Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Θεραπευτηρίου και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς ένταξή του στο επιχειρησιακό σχέδιο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας
2.  
  Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Θεραπευτηρίου και υποβάλλει την απόφασή του στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς έγκριση
3.  
  Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Θεραπευτηρίου, και υποβάλλει προς έγκριση την απόφασή του στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας
4.  
  Εγκρίνει τον οργανισμό του Θεραπευτηρίου και τις τροποποιήσεις του, και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς έγκριση
5.  
  Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Θεραπευτηρίου και τον υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς έγκριση
6.  
  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Θεραπευτηρίου, τις αναμορφώσεις και τις τροποποιήσεις του όπως και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας
7.  
  Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Θεραπευτηρίου, καθώς και τις τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς έγκριση
8.  
  Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών για ποσά άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ ετησίως, κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού.
9.  
  Εισηγείται τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού.
10.  
  Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Θεραπευτηρίου
11.  
  Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας για την τελική έγκριση
12.  
  Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του Θεραπευτηρίου
13.  
  Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους φορείς του αχρησιμοποίητου υλικού του Θεραπευτηρίου, για το χαρακτηρισμό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού
14.  
  Αποφασίζει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο το συντονισμό δράσης, λειτουργίας, παροχής υπηρεσιών, αποτελεσματικής παρέμβασης σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, τη μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, ειδικών προγραμμάτων εθελοντισμού κλπ., του Θεραπευτηρίου.
15.  
  Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3329/2005, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
16.  
  Ασκεί πειθαρχικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).
Άρθρο 8 "Ο Διοικητής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005:"
1.  
  Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου
2.  
  Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Θεραπευτηρίου και το υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου.
3.  
  Εισηγείται στο Δ.Σ. τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Θεραπευτηρίου.
4.  
  Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Θεραπευτηρίου.
5.  
  Συντάσσει τον οργανισμό του Θεραπευτηρίου και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου.
6.  
  Αξιολογεί τις προτάσεις και τα αιτήματα των Υπηρεσιών και του προσωπικού και τα υποβάλει στα αρμόδια όργανα
7.  
  Εισηγείται στο Δ.Σ. το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
8.  
  Υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας την προκήρυξη θέσεων ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού
9.  
  Αποφασίζει για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και των πειθαρχικών, του προσωπικού της αρμοδιότητάς του
10.  
  Υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. πρόταση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
11.  
  Αποφασίζει την τοποθέτηση των προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες
12.  
  Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και τομέα μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές
13.  
  Εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό του Θεραπευτηρίου, που έχει καταρτιστεί από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους.
14.  
  Εισηγείται στο Δ.Σ. το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Θεραπευτηρίου, καθώς και τις τροποποιήσεις του.
15.  
  Αποφασίζει για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ ετησίως, καθώς και για τον τρόπο χρηματοδότησης κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού.
16.  
  Εισηγείται στο Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών για ποσά άνω των 15.000 ευρώ ετησίως κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού.
17.  
  Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική λειτουργία του φορέα του
18.  
  Υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Θεραπευτηρίου.
19.  
  Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την κατάρτιση και διαχείριση των προγραμμάτων δράσης του Θεραπευτηρίου
20.  
  Εκπροσωπεί το Θεραπευτήριο δικαστικώς και εξωδίκως και μπορεί να αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπησή του στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
21.  
  Προΐσταται των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο του φορέα αρμοδιότητάς του
22.  
  Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συντάσσει την ημερήσια διάταξη.
23.  
  Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στο Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας
24.  
  Μπορεί να εξουσιοδοτεί με πράξη του τον Αντιπρόεδρο του Θεραπευτηρίου και ιεραρχικά υφιστάμενά του όργανα να υπογράφουν με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του και να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του
25.  
  Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναμονής για υπηρεσίες του φορέα αρμοδιότητας του και λαμβάνει μέτρα πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
26.  
  Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα εκπαιδευτικά και πάσης φύσεως ερευνητικά προγράμματα, αποφασίζει για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
27.  
  Είναι αρμόδιος για θέματα έρευνας, επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού του Θεραπευτηρίου
28.  
  Είναι αρμόδιος για το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου, σε συνεργασία με τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Επίσης, ο Διοικητής εισηγείται στο Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου την σκοπιμότητα για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3329/2005. Ασκεί όλες τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ν.3528/2007 (Α΄26) καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Θεραπευτηρίου.
Άρθρο 9 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες υπηρεσιών"
1.  
  Στο Θεραπευτήριο συνιστάται μία Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α) Περίθαλψης β) Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Υποστήριξης γ) Διοικητικού δ) Οικονομικού. ε) Τεχνικής Υπηρεσίας και Προσβασιμότητας α) Το Τμήμα Περίθαλψης είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται από το Θεραπευτήριο στα άτομα με αναπηρίες που διαμένουν στις δομές του, όπως: αα) Ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση, ββ) Καθημερινή φροντίδα περιθαλπομένων. Στο τμήμα Περίθαλψης ανήκουν και οι Ξενώνες φιλοξενίας και οι δομές αποϊδρυματοποίησης, όπου παρέχονται υπηρεσίες βραχείας και μακράς φιλοξενίας σε άτομα που ακολουθούν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. β) Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο: αα) για κάθε θέμα που αναφέρεται στη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπτομένων καθώς και στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική υποστήριξη τόσο των περιθαλπομένων όσο και των ατόμων με αναπηρίες τα οποία μετέχουν στα προγράμματα του Θεραπευτηρίου. ββ) για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα και στην υποστήριξη των οικογενειών τους. γγ) για τα προγράμματα Ημερήσιας Φροντίδας – Συμβουλευτικής που αφορούν την υποστήριξη των δομών αποκατάστασης, καθώς και για την ημερήσια απασχόληση και φροντίδα των Ατόμων με Αναπηρίες. δδ) για τη λειτουργία του κέντρου ημέρας κατάρτισης ατόμων σχολικής ηλικίας και εκπαίδευσης και αποκατάστασης ενηλίκων μέχρι ηλικίας 25 ετών με αυτισμό και νοητική υστέρηση. εε) για τη λειτουργία του κέντρου διάγνωσης και της μονάδας διαχείρισης κρίσεων ατόμων με αυτισμό και νοητική υστέρηση. γ) Το Τμήμα Διοικητικού μεριμνά για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Θεραπευτηρίου, για όλα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, καθώς και για την επιμόρφωσή τους. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της αλληλογραφίας (ηλεκτρονικής και μη), βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα, είναι αρμόδιο για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών μέσων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής, καθώς και για τη φύλαξη και καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Θ.Χ.Π Παιδιών Αθηνών, όπως και για την κίνηση των αυτοκινήτων αυτού. δ) Τμήμα Οικονομικού Το Τμήμα Οικονομικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Μεριμνά για την κατάρτιση, τροποποίηση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου και την εκτέλεσή του. ββ) Διαχειρίζεται κάθε δαπάνη και μεριμνά για την εκκαθάριση των κάθε είδους αποδοχών του προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ) Μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Θεραπευτηρίου. δδ) Χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργαζομένων. εε) Μεριμνά για την προμήθεια κάθε είδους οργάνου, υλικού (αναλώσιμου ή μη) εφοδίου ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. στστ) Διαχειρίζεται την εκποίηση κάθε είδους υλικών και ζζ) Μεριμνά για την σύνταξη των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμήθειας αυτών. ε) Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας και Προσβασιμότητας Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επίβλεψη, συντήρηση και προσβασιμότητα των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου, καθώς και την ανέγερση νέων, την σύνταξη – για τον σκοπό αυτό – τεχνικών εκθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών, την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης μελετών καθώς και των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και την επίβλεψη των εργασιών αυτών. Συμβάλλει στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Θεραπευτηρίου, ιδίως με αποτυπώσεις, κοστολογήσεις εργασιών και προσδιορισμό αξιών ακινήτων.
Άρθρο 10 "Οι θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες ως εξής: Μόνιμες θέσεις: Κατηγορία Ε.Θ Μία (1) θέση, Διοικητή με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1 του ν.3329/2005 (Α΄81) Κατηγορία Π.Ε."
1.  
  Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις δώδεκα (12). Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Πρακτικών Νοσοκόμων, Τραυματιοφορέων, Μεταφορέων Ασθενών, Συνοδών, Επιμελητών Θαλαμηπόλων, Νεκροτόμων, Σαβανωτών, Αποτεφρωτών και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
2.  
  Κλάδος Δ.Ε. Δακτυλογράφων – Στενογράφων, θέση μία (1) (προσωρινός κλάδος). Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών-τριών, Σιδερωτριών, Πλυντών - τριών, Επιμέλειας κήπων, Εργατών γενικών καθηκόντων και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
 1. Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας θέση μία (1)
 2. Παιδιατρικής θέση μία (1)
 3. Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου θέσεις δύο (2)
3.  
  Κλάδος Δ.Ε. Κοινωνικών Επιμελητών ή Κοινωνικών Φροντιστών, θέσεις είκοσι δύο (22). Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Φυλάκων, Ταξινόμων Ιματισμού, Κουρέων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
4.  
  Κλάδος Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών, θέσεις τριάντα πέντε (35). Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων και Λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
5.  
  Κλάδος Δ.Ε. Βοηθ. Προσωποπαγείς θέσεις Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Δομικών Έργων, θέση μία (1) (ΝΠΔΔ 47/13.3.1998) Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών-Γραμματέων, θέση μία (1) (ΝΠΔΔ 161/12.7.2004) Κλάδος Δ.Ε. Βοηθού Φυσικοθεραπείας, θέση μία (1) (ΝΠΔΔ 34/23.2.1995) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου Τέσσερις (4) θέσεις τεχνικών εκπαιδευτών: Οι ειδικότητες αυτών καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις λειτουργικές δυνατότητες των περιθαλπόμενων εκείνων που κρίνονται ικανοί για επαγγελματική κατάρτιση. Το προσωπικό για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, προσλαμβάνεται για το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα προγράμματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και είναι ανάλογο με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος.
6.  
  Κλάδος Δ.Ε. Οδηγών, θέσεις πέντε (5).
7.  
  Κλάδος Δ.Ε. Μαγείρων, θέσεις τέσσερις (4).
8.  
  Κλάδος Δ.Ε. Τεχνικού, θέσεις πέντε (5). Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες, Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Ραπτριών, Ξυλουργών και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση της προκήρυξης αυτών. Κατηγορία Υ.Ε.
Άρθρο 11 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Καθήκοντα Προϊσταμένου ασκούν: α) της Διεύθυνσης του Θεραπευτηρίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. β) του Τμήματος Περίθαλψης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. γ) του Τμήματος Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Υποστήριξης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Λογοθεραπείας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Λογοθεραπείας ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. δ) του Τμήματος Διοικητικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. ε) του Τμήματος Οικονομικού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. στ) του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας και Προσβασιμότητας, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού.
Άρθρο 12 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Ειδικότερα:α) Για τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή. β) Για τον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών, ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επιμελητών Πρόνοιας του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 13
1.  
  Όλα τα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην κανονική και εύρυθμη λειτουργία του Θεραπευτηρίου καθώς και στα καθήκοντα των εργαζομένων σε αυτό, εφόσον είναι δευτερεύουσας σημασίας ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας εντός εξαμήνου από της δημοσίευσης του παρόντος
2.  
  Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ή οι έχοντες την επιμέλεια των παιδιών έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα παιδιά, ώστε να μην αποξενώνονται από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
Άρθρο 14 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση την προγραμματισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο δραστηριότητα, ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Υγειονομική Περιφέρεια. Αντίγραφο του εγκριθέντος προϋπολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 15 "Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων σε θέσεις προσωπικού"
1.  
  Οι υπηρεσίες και οι κλάδοι αναφέρονται με τα στοιχεία της συντομογραφίας όπως περιγράφεται στα επιμέρους άρθρα του Οργανισμού. Η σύνθεση του προσωπικού της υπηρεσιακής μονάδας μπορεί να τροποποιείται για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν κυρίως από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997. ΟΡΓΑΝΙΚΗΜΟΝΑΔΑ Ε Θ Π Ε Π Ε Π Ε Π Ε Π Ε Π Ε Τ Ε Τ Ε Τ Ε Τ Ε Τ Ε Τ Ε Τ Ε Τ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Υ Ε Υ Ε Υ Ε Υ Ε Υ Ε Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Θ Ε Σ Ε Ω Ν 1 1 Δ / Ν Σ Η 1 1 Τ Μ Η Μ Α Α΄ 3 1 3 2 2 3 5 1 1 6 8 1 Τ Μ Η Μ Α Β΄ 1 1 1 2 4 9 3 5 2 2 8 Τ Μ Η Μ Α Γ΄ 1 4 1 5 1 5 4 8 4 3 3 6 Τ Μ Η Μ Α Δ΄ 1 2 7 1 0 Τ Μ Η Μ Α Ε΄ 1 5 1 7 Προσωποπαγείς θέσεις τρεις (3).
Άρθρο 16
1.  
  Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος ως μόνιμοι υπάλληλοι του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών κατατάσσονται και εντάσσονται στις ομοιόβαθμες θέσεις κλάδων αντίστοιχης κατηγορίας του άρθρου 10 του παρόντος
2.  
  Μετά από την αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο των πέντε (5) υπηρετούντων σε θέσεις του κλάδου Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Πρακτικών Νοσοκόμων, οι θέσεις που θα κενωθούν μετατρέπονται σε ισάριθμες θέσεις Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών.
3.  
  Μετά από την αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο του υπηρετούντος υπαλλήλου στη θέση του κλάδου Δ.Ε. Δακτυλογράφων – Στενογράφων, η θέση που θα κενωθεί μετατρέπεται σε θέση του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών-Γραμματέων.
4.  
  Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν τις θέσεις τους, μέχρι τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται
Άρθρο 17 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 483/1988 (Α΄ 217).
Άρθρο 18 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄). β) των άρθρων 14 – 20 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄) όπως ισχύουν, ειδικότερα δε του άρθρου 18 παρ.2 του νόμου αυτού. γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 1950 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ 40 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Π3/Φ.ΝΟΜ/Γποικ.45162/3.5.2005 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη Λειτουργίας των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», (Β΄604).
 • Την υπ’ αριθμ. 1/15.11.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών.
 • Την υπ’ αριθμ. 7730/6116/19.4.2007 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/16.5.2007 (θέμα 34ο) απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για δαπάνες μισθοδοσίας ύψους 5.600,00 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 39.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται για κάθε ένα οικονομικό έτος, από τον Φ.220 της ομάδας 0200 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Την υπ’ αριθμ. 181/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠΟΙΚ.45162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Π3_Φ_ΝΟΜ_ΓΠΟΙΚ_45162 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_25873 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ_89 2009
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/57 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/483 1988
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία