ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/157

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που ιδρύθηκε με το π.δ. 201/1999 (Α΄ 179), κατατέμνεται στα Τμήματα:.
 1. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 2. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
 3. Το υφιστάμενο Τμήμα παύει να λειτουργεί με τη λήξη του διανυόμενου ακαδημαϊκού έτους.
2.  
  Τα τμήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω κατάτμηση, εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Άρθρο 2
1.  
  Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως αποστολή:
 1. να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, τη γλώσσα, τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ιταλίας
 2. να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, και
 3. να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
2.  
  Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως αποστολή:
 1. να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, τη γλώσσα, τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής
 2. να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, και
 3. να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
Άρθρο 3
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων σε κάθε τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής σε αυτά ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου για κάθε ένα από τα τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα
3.  
  Καθένα από τα νέα τμήματα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 4
1.  
  Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο που χορηγεί το κατατεμνόμενο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κατεύθυνσης Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.  
  Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, είναι ως πορς όλες τις συνέπειες ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο που χορηγεί το κατατεμνόμενο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Άρθρο 5
1.  
  Οι φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσονται στα νέα Τμήματα ως ακολούθως:
 1. Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 2. Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.  
  Οι φοιτητές που εντάσσονται σε ένα από τα δύο Τμήματα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση τόσο σε σχέση με τα υπολοιπόμενα εξάμηνα σπουδών όσο και σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών. Η Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει σε σχέση με την εκπαιδευτική κατάσταση των φοιτητών λόγω οποιασδήποτε αλλαγής του προγράμματος σπουδών.
Άρθρο 6 "1 Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Τμή [...]"
2.  
  Οι κενές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) που έχουν προκηρυχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρονται αυτοδικαίως στα δημιουργούμενα τμήματα, με πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κατατεμνόμενου Τμήματος, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο
3.  
  Οι ανάγκες των δύο νέων τμημάτων σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού, πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις από τον τετραετή προγραμματισμό
Άρθρο 7
1.  
  Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της Κατεύθυνσης Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρεται στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.  
  Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρεται στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Άρθρο 8 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Σε καθένα από τα Τμήματα συνιστάται Γραμματεία η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Τα σχετικά με τον Προϊστάμενο του τμήματος ζητήματα, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-87 του. ν.3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α 26).
Άρθρο 9
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε τμήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2454/1997 (Α 7).
2.  
  Μόλις υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων κινείται από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καπιοδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 10 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Μετά την κατά το άρθρο 6 του παρόντος ένταξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στα νέα τμήματα και μέχρι την κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 2454/1997 (Α΄7), αυτοδύναμη λειτουργία τους, η πλήρωση των θέσεων ΔΕΠ κάθε τμήματος γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή μετακίνηση μέλους ΔΕΠ ως ακολούθως: α) Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α 159), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η εκλογή γίνεται από εντεκαμελή εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθμ. 38913/Β1/2007 (Β΄ 608) υπουργικής απόφασης, όπως έχει συμπληρωθεί με την υπ’ αριθμ. 138390/Β1/2007 (Β΄ 2360) όμοιά της. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από έντεκα, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο, πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ιδίου ή άλλου πανεπιστημίου και να ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του ιδίου ή άλλου πανεπιστημίου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενική Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, ορίζεται με απόφαση του εκλεκτορικού σώματος, τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή γενική συνέλευση και το εκλεκτορικό σώμα. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίησή της, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 Κεφ. Γ του ν. 2083/1992., όπως κάθε φορά ισχύουν, ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην εκλογή των μελών ΔΕΠ και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. β) Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση, γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη μετάκληση αποφασίζει εντεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή και τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας με τα σχετικά πρακτικά, κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. γ. Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α 160) με πράξη του πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της Συγκλήτου του πανεπιστημίου υποδοχής.
Άρθρο 11
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκηση του ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το κάθε τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του πανεπιστημίου της βαθμίδας του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών εφόσον φοιτούν. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση μη ανάδειξης φοιτητών η Προσωρινή Γενική Συνέλευση, λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992) και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ( άρθρο 21 του ν. 3549/2007 και άρθρο 2 παρ. β του ν. 3685/2008, Α 148), τμήματος, εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, από τη Σύγκλητο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, γίνεται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Καθήκοντα γραμματέα ασκεί, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος ο προϊστάμενος γραμματέας του τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί γραμματέας του Τμήματος τα καθήκοντα του ασκεί προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άλλος διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στο κατατεμνόμενο τμήμα.
5.  
  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 12
1.  
  Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ, οι οποίες έχουν αρχίσει στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα και τις τριμελείς εισηγητικές επιτροπές όπως είχαν συγκροτηθεί πριν από την κατάτμηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται στα αρμόδια όργανα του αντίστοιχου νέου Τμήματος
2.  
  Οι διαδικασίες κρίσης μονιμοποίησης μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι οποίες είχαν αρχίσει πριν την ολοκλήρωση της κατάτμησης του τμήματος ολοκληρώνονται στα αρμόδια όργανα του αντίστοιχου νέου τμήματος
3.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, συνεχίζονται με τις ίδιες συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, και κατά την ισχύουσα νομοθεσία, στα νέα τμήματα, στα οποία εντάσσονται με δήλωσή τους και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κατατεμνόμενου τμήματος, οι υποψήφιοι διδάκτορες, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο
4.  
  Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στη θέση του μετά την κατάτμησή του συμμετέχει το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο κατά περίπτωση
5.  
  Η κατανομή του προσωπικού, των φοιτητών και του εξοπλισμού, ολοκληρώνονται, μέχρι την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 κατά το οποίο παύει η λειτουργία του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
6.  
  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
7.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τις περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/ 1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 69). β) Του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.2503/1997 (Α΄ 107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 5 του ν. 1566/1985, (Α΄ 167). γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ ΔΙΔΚ/Φ. 1/258373/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Χρήστου Ζώη και Αθανάσιου Νάκου» (Β 1950)
 • Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 40).
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών των Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68). 5 Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 30.6.2006, 19.10.2006 και 26.6.2008).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 14/30.3.2009).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 8.000,00€ για το τρέχον οικονομικό έτος και 25.000,00 € για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΦ 19-250 ΚΑΕ Ομάδας 0200 και 0800), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ ’αριθμ. 230/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/38913/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/38913_Β1 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/ΔΙΔΚ/Φ.1/258373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/ΔΙΔΚ_Φ_1_258373 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Ίδρυση τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατάργηση του Γενικού τμήματος Ξένων Πολιτισμών. 1999/201 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2013/85 2013