ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου και εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει τη νησίδα Παυλοπέτρι με το ακρωτήριο Φράγκος Ελαφονήσου και με τον φάρο Αγίας Παρασκευής Παλαιοκάστρου απαγορεύεται η αλιεία: α) με τα αλιευτικά εργαλεία τράτα (βιντζότρατα) και γρι-γρί, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και β) με όλα τα αλιευτικά εργαλεία της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από το παρόν, καταργείται
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 221 Α΄) και την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 245/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 234/2008 και 279/2008 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-02-24 Απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/32
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/147 2009
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία