ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/160

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Ιδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δέκα (10) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
2.  
  Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων στα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000.
Άρθρο 2 "° Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 50 και της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αυτή η διάταξη επανήλθε σε ισχύ δυνάμει της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 «Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18). β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και της παρ. 49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141). γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 40). στ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 68).
 • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 4/29.11.2006).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 7/21.12.2006).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 410.000 € περίπου ετησίως, για την ίδρυση των προτεινόμενων θέσεων. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 0200). Για την επόμενη πενταετία 2010 - 2014 θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον ανωτέρω προϋπολογισμό των αντιστοίχων ετών.
 • Την υπ’ αριθμ. 172/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-01 ΄Ιδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/199
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/1666/ΔΙΟΕ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1666_ΔΙΟΕ89 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/ΣΤ5/5557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/ΣΤ5_5557 2009
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία