ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/162

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 259/1998 (Α΄ 191) προεδρικού διατάγματος «Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστικών ουσιών στη ζωϊκή παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/22/ΕΚ και 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου και καταργήσεως των π.δ/των 678/1982 (142 Α), 439/1987 (210 Α), των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ και περί τροποποιήσεως των π.δ/των 115/1990 (48 Α) και 497/1989 (212 Α)», όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 318/9 της 28.11.2008).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός ("
1.  
  Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 259/1998 (Α΄ 191) «Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωϊκή παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/22/ΕΚ και 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου και καταργήσεως των π.δ/των 678/1982 (142 Α), 439/1987 (210 Α), των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ και περί τροποποιήσεως των π.δ/των 115/1990 (48 Α) και 497/1989 (212 Α)», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 233/2005 (Α΄ 281), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους» (Ε.Ε. αριθ. L. 318/9 της 28.11.2008).
Άρθρο 2 "("
1.  
  Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, η περίπτωση β) αντικαθίσταται ως εξής: β) «θεραπευτική αγωγή» η χορήγηση, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος, σε συγκεκριμένα ζώα εκμετάλλευσης, μιας επιτρεπόμενης ουσίας για τη θεραπεία, ύστερα από εξέταση των ζώων αυτών από κτηνίατρο, προβλημάτων γονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ανεπιθύμητης κύησης και, εάν πρόκειται για β-αγωνιστές, για τη διευκόλυνση του τοκετού στις αγελάδες (τοκετόλυση) καθώς και για τη θεραπεία των αναπνευστικών προβλημάτων, της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου και για την τοκετόλυση στα ιπποειδή
Άρθρο 3 "("
1.  
  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 3 Απαγορεύεται η εμπορία των ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ του παρόντος διατάγματος, με σκοπό τη χορήγησή τους σε ζώα οιουδήποτε είδους, το κρέας και τα προϊόντα των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφο 2»
Άρθρο 4 "("
1.  
  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η περίπτωση i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «i) trembοlοne allyle για χορήγηση από το στόμα ή β-αγωνιστές σε ιπποειδή, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή»
Άρθρο 5 "("
1.  
  Καταργούνται το άρθρο 6Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 233/2005 (Α΄ 281) και κάθε αναφορά που γίνεται στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 6 "Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«"
1.  
  Δεν μπορούν να περιληφθούν σε κανέναν από τους καταλόγους χωρών από τις οποίες, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται στη χώρα να εισάγει ζώα εκμετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας ή κρέας ή προϊόντα λαμβανόμενα από τέτοια ζώα, τρίτες χώρες η νομοθεσία των οποίων επιτρέπει την εμπορία και τη χορήγηση στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων, αλάτων ή εστέρων τους ή θυρεοστατικών ουσιών, με σκοπό τη χορήγησή τους σε ζώα οιουδήποτε είδους, το κρέας και τα προϊόντα των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση»
Άρθρο 7 "("
1.  
  Το παράρτημα VΙ του Μέρους Α΄ του π.δ. 259/1998 (Α΄ 191), όπως το παράρτημα αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 11 του π.δ. 233/2005 (Α΄ 281), αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών: Κατάλογος Α: Απαγορευμένες ουσίες - θυρεοστατικές ουσίες, - στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, τα άλατα και οι εστέρες τους, - οιστραδιόλη 17β και τα εστεροειδή παράγωγά της Κατάλογος Β: Απαγορευμένες ουσίες με παρεκκλίσεις - β- αγωνιστικές ουσίες.
Άρθρο 8 "("
1.  
  Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), β) του άρθρου 20 παρ. 1 περ. 4 του ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α 200). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67/21.1.2009).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 238/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/147 2009
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1922/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/96 1922
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/96 1923
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/678 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/678 1982
Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα κ[...]" 1998/259 1998
Τροποποίηση διατάξεων του μέρους Α΄ του π.δ/τος 259/1998 (ΦΕΚ 191/Α/12.8.1998) «περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρ[...]" 2005/233 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία